Σάββατο, 7 Ιουλίου 2018

Περί Νόμου 2643/1998 (κατηγορία ατόμων με ειδικές ανάγκες) & Χρόνιων ΝοσημάτωνΣύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 2643/1998 «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις» (Α” 220) απαριθμούνται τα πρόσωπα που υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου αυτού. Ειδικότερα, στο εδάφιο β, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 του ν. 2956/2001 (Α` 258), ορίζεται ότι στις διατάξεις του νόμου αυτού υπάγονται: «Τα άτομα, με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, που έχουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση εξαιτίας οποιασδήποτε χρόνιας σωματικής ή πνευματικής ή ψυχικής πάθησης ή βλάβης (άτομα με ειδικές ανάγκες), εφόσον είναι γραμμένα στα μητρώα ανέργων αναπήρων του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.). Επίσης προστατεύονται όσοι έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών προβλημάτων, για τα οποία διαπιστώνεται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές του νόμου αυτού η ισόβια ανικανότητα του αναπήρου για εργασία. Κατ’ εξαίρεση όταν τα άτομα πάσχουν από νοητική υστέρηση ή αυτισμό για την παροχή της προστασίας απαιτείται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, εφόσον κατά τα άνω διαπιστωθεί η ανικανότητα ισοβίως για εργασία».
Εξάλλου, στο άρθρο 3 του ίδιου νόμου, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του ν. 2972/2001 (Α` 291), ορίζεται ότι: «1. Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και των δύο βαθμών υποχρεούνται να διορίζουν ή να προσλαμβάνουν πρόσωπα προστατευόμενα από το άρθρο 1, χωρίς διαγωνισμό ή επιλογή, σε εγκεκριμένες θέσεις που αντιστοιχούν στο πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των προς προκήρυξη θέσεων του οικείου φορέα. Προς τούτο ο οικείος φορέας πριν αποστείλει στο Α.Σ.Ε.Π. το αίτημά του για προκήρυξη θέσεων ή πριν εκδώσει την προκήρυξη, αν την εκδίδει ο ίδιος, αποστέλλει το σύνολο των θέσεων που θα προκηρυχθούν κατά κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα και κατά νομαρχία στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προκειμένου να εκδοθεί η υπουργική απόφαση της παρούσας παραγράφου, η οποία εφεξής περιορίζεται σε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. … 2. Η πλήρωση των θέσεων γίνεται με βάση ξεχωριστούς πίνακες ανά κατηγορία προστασίας κατά τα ανωτέρω σύμφωνα με τον αριθμό των μορίων που συγκεντρώνουν τα προστατευόμενα πρόσωπα, τις ειδικότερες προϋποθέσεις που ορίζονται στην κάθε προκήρυξη σε συνδυασμό και με τη σειρά προτίμησης που έχουν αναγράψει οι υποψήφιοι στη δήλωσή τους. … 3. Μετά τη λήψη της προκήρυξης της προηγούμενης παραγράφου, ο αρμόδιος περιφερειακός διευθυντής του ΟΑΕΔ, με πρόσκλησή του, καλεί τους ενδιαφερομένους για διορισμό ή πρόσληψη να υποβάλλουν σχετική αίτηση. … 4. Οι υποψήφιοι για διορισμό ή πρόσληψη συμπληρώνουν ειδικό έντυπο αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία δηλώνουν κατά σειρά προτίμησης τις θέσεις της πρόσκλησης στις οποίες επιθυμούν να διοριστούν ή να προσληφθούν. Οι αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στις Επιτροπές του άρθρου 9 μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την τελευταία δημοσίευση στον τύπο. … 5. Μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων, η αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 9 καταρτίζει πίνακες υποψηφίων με βάση το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει ο ενδιαφερόμενος σύμφωνα με το άρθρο 4. Η κατανομή των υποψηφίων για την πλήρωση των θέσεων γίνεται σύμφωνα με τη σειρά προτίμησης που έχουν αναγράψει στην σχετική δήλωσή τους. Ο διορισμός ή η πρόσληψη γίνεται με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου. …».
Περαιτέρω, στο άρθρο 4 (Αντικειμενικά κριτήρια τοποθέτησης πρόσληψης και διορισμού προστατευομένων προσώπων) του ίδιου νόμου ορίζεται ότι: «1. Για τον καθορισμό της σειράς τοποθέτησης, πρόσληψης ή διορισμού των προστατευόμενων προσώπων, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των μορίων, τα οποία συγκεντρώνει ο ενδιαφερόμενος με βάση τα κριτήρια και τον αριθμό των μορίων που αντιστοιχεί, κατά περίπτωση, σε κάθε κριτήριο. Τα κριτήρια για τον καθορισμό της σειράς αυτής είναι τα εξής: α. η ηλικία του προστατευομένου, β. τα τυπικά του προσόντα, γ. το ποσοστό αναπηρίας του, εφόσον πρόκειται για άτομο με ειδικές ανάγκες, δ. η οικογενειακή του κατάσταση και ε. η οικονομική του κατάσταση. 2. … 11. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι για την πιστοποίηση των κριτηρίων του παρόντος άρθρου και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. …»
Πράγματι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 47852/2416 (ΦΕΚ Β 3408/18-12-2014) απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας περί καθορισμού των δικαιολογητικών και του ειδικού εντύπου της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης που καταθέτουν οι προστατευόμενοι του ν. 2643/1998 (Α΄ 220) στην Επιτροπή του άρθρου 9 του ίδιου νόμου, εφόσον υποβάλλουν υποψηφιότητα για διορισμό σε θέσεις εργασίας δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και ειδικότερα όσον αφορά την υπ’ αριθ. (12β.) Κατηγορία ΑΤΟΜΩΝ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑμεΑ), οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής προσκομίζουν επιπλέον των προαναφερθέντων (1 έως 11) σ’ αυτήν δικαιολογητικών και τα εξής ακόμα δικαιολογητικά, ήτοι:
 (i) Απόφαση πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής αναπηρίας του Ι.Κ.Α., με την οποία προσδιορίζονται η χρόνια σωματική ή πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη του αιτούντος και το ποσοστό αναπηρίας του (επακριβώς προσδιορισμένο), το οποίο θα πρέπει να είναι 50% τουλάχιστον. Ευνόητο είναι ότι γίνεται δεκτή και απόφαση της δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής αναπηρίας του Ι.Κ.Α., στις περιπτώσεις που αυτή προσκομίζεται και βεβαιώνει χρόνια σωματική ή πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη του αιτούντος και το ποσοστό αναπηρίας του (επακριβώς προσδιορισμένο), το οποίο θα πρέπει να είναι 50% τουλάχιστον. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας ΑμεΑ των οποίων η αναπηρία έχει πιστοποιηθεί από τις Υγειονομικές Επιτροπές του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) από 1-09-2011 και εντεύθεν, προσκομίζουν γνωμάτευση των Υγειονομικών Επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), στην οποία αναφέρεται ως χρόνια η σωματική ή πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη του αιτούντος και ποσοστό αναπηρίας, 50% τουλάχιστον (επακριβώς προσδιορισμένο). Τονίζεται ότι κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης του υποψηφίου θα πρέπει η γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής του ΚΕ.Π.Α. να βρίσκεται σε ισχύ ως προς το ποσοστό αναπηρίας.
Δεκτές γίνονται και οι εξής περιπτώσεις γνωματεύσεων: Περίπτωση (α): Οι γνωματεύσεις των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α. όπου η ιατρική πρόβλεψη για το ποσοστό αναπηρίας χαρακτηρίζεται ως «εφ’ όρου ζωής». Περίπτωση (β): Οι γνωματεύσεις των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α. οι οποίες έχουν σημανθεί με την αναφορά «Αποκλειστικά για τις απαιτήσεις του ν. 2643/1998: Η νόσος ή πάθηση χαρακτηρίζεται ως χρόνια».
Η σχετική διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί για την προσθήκη της σήμανσης αυτής, έχει ως ακολούθως: Οι ενδιαφερόμενοι, προστατευόμενοι του ν. 2643/1998 της κατηγορίας Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), οι οποίοι (i) έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, (ii) κατέθεσαν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση η οποία έχει κριθεί ως έγκυρη από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. (iii) διαθέτουν γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας στην οποία είτε δεν αναφέρεται η χρονιότητα της πάθησης ή βλάβης, είτε η ιατρική πρόβλεψη για το ποσοστό αναπηρίας τους δεν χαρακτηρίζεται ως «εφ’ όρου ζωής», όταν κληθούν με ανάρτηση της σχετικής πρόσκλησης στο κατάστημα της αρμόδιας υπηρεσίας του Ο.Α.Ε.Δ. να προσκομίσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με απόδειξη τα αναγραφόμενα στην παρούσα απόφαση δικαιολογητικά, με τα οποία τεκμηριώνεται η αλήθεια και ακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων, προσκομίζουν ή αποστέλλουν ταχυδρομικά με απόδειξη εις διπλούν (σε δύο αντίγραφα) τη γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας που διαθέτουν. Η αρμόδια, για την παραλαβή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης και των δικαιολογητικών, Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, αποστέλλει αμελλητί το ένα εκ των δύο αντιγράφων της γνωμάτευσης στην Υγειονομική Επιτροπή του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που εξέδωσε τη γνωμάτευση. Η Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕ.Π.Α. κρίνει τη χρονιότητα ή μη της νόσου ή πάθησης σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στη γνωμάτευση που αυτή είχε εκδώσει, έχοντας ως κριτήριο το πόρισμα της «Ενδεκαμελούς Επιστημονικής Επιτροπής για το χαρακτηρισμό, αποκλειστικά για τις ανάγκες του ν. 2643/1998, της χρονιότητας των σωματικών ή πνευματικών ή ψυχικών παθήσεων ή βλαβών των αιτούντων – προστατευόμενων του ν. 2643/1998 της κατηγορίας Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)», η οποία συστάθηκε με την αρ. 46667/ Δ9.10035/10-12-2014 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΑΔΑ 71ΟΡΛ-ΝΚΤ). Εάν η Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕ.Π.Α. εκτιμά ότι δεν απαιτείται η φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου-προστατευόμενου του ν. 2643/1998, η κρίση της Υγειονομικής Επιτροπής εκδίδεται εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή του αντιγράφου της γνωμάτευσης το οποίο έχει αποστείλει η Υπηρεσία του ΟΑΕΔ. Εάν η Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕ.Π.Α. εκτιμά ότι, προκειμένου να κρίνει τη χρονιότητα της νόσου/πάθησης, απαιτείται η φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου-προστατευόμενου του ν. 2643/1998, αυτός καλείται προς εξέταση και η κρίση της Υγειονομικής Επιτροπής εκδίδεται εντός ενός (1) μήνα από την παραλαβή του αντιγράφου της γνωμάτευσης το οποίο έχει αποστείλει η Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.
Στην περίπτωση που η Υγειονομική Επιτροπή κρίνει τη νόσο ή πάθηση ως χρόνια, τίθεται σήμανση με την αναφορά «Αποκλειστικά για τις απαιτήσεις του ν. 2643/1998: Η νόσος ή πάθηση χαρακτηρίζεται ως χρόνια» στο αντίγραφο της γνωμάτευσης που τους έχει αποσταλεί από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ.
Στην περίπτωση που η Υγειονομική Επιτροπή του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας κρίνει τη νόσο ή πάθηση ως μη χρόνια, τίθεται σήμανση με την αναφορά «Αποκλειστικά για τις απαιτήσεις του ν. 2643/1998: Η νόσος ή πάθηση δεν χαρακτηρίζεται ως χρόνια» στο αντίγραφο της γνωμάτευσης που τους έχει αποσταλεί από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ.
 Η ως άνω Επιτροπή διαβιβάζει αμελλητί τη γνωμάτευσή της στην αρμόδια υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. Μετά την παραλαβή της γνωμάτευσης της Υγειονομικής Επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας από τον ΟΑΕΔ, η οποία έχει σημανθεί κατάλληλα ως προς τη χρονιότητα ή μη της νόσου ή πάθησης, η γνωμάτευση συμπεριλαμβάνεται στον φάκελο του αιτούντος-προστατευόμενου, για την κατάρτιση από την αρμόδια Υπηρεσία του πρώτου πίνακα μοριοδότησης (με βάση τα δικαιολογητικά).
 (ii) Υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) των λοιπών προσώπων, τα οποία αντλούν προστασία από την αναπηρία του αιτούντος (γονείς, αδέλφια, σύζυγος), με τις οποίες αυτά δηλώνουν: αφενός ότι δεν έχουν στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωμα υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας, αφετέρου ότι παραιτούνται της προστασίας του ν. 2643/1998, για το παρόν, υπέρ του αιτούντος. Σε περίπτωση που το άτομο με αναπηρία είναι διαζευγμένο, προσκομίζει Υπεύθυνη Δήλωση και από τον/την πρώην σύζυγο. Στην περίπτωση που στα παραπάνω πρόσωπα συμπεριλαμβάνεται: – Άτομο που (α) ανήκει και σε άλλη κατηγορία προστασίας του ν. 2643/1998, πέραν της κατηγορίας έμμεσης ΑμεΑ, και (β) προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα προστασίας του που αντλεί από τη δεύτερη αυτή κατηγορία προστασίας, κατά το παρόν ή στο μέλλον, το πρόσωπο αυτό δεν παραιτείται, υπέρ του αιτούντος, από την προστασία που αντλεί από τον ν. 2643/1998 λόγω της δεύτερης κατηγορίας προστασίας, αλλά υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) στην οποία δηλώνει ότι δεν έχει στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωμα υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας, ότι παραιτείται της προστασίας του ν. 2643/1998, ως προστατευόμενος της κατηγορίας έμμεσης ΑμεΑ, για το παρόν, υπέρ του αιτούντος, αλλά ότι προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμά του ως προστατευόμενος του ν. 2643/1998 λόγω της δεύτερης κατηγορίας προστασίας που διαθέτει. – Άλλο άτομο με αναπηρία το οποίο δεν προτίθεται κατά το παρόν να ασκήσει το προσωποπαγές δικαίωμα προστασίας του, το πρόσωπο αυτό υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) στην οποία αναφέρει ότι: αφενός ότι δεν έχει στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωμα υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας, αφετέρου ότι παραιτείται της προστασίας του ν. 2643/1998, για το παρόν, υπέρ του αιτούντος. – Άλλο άτομο με αναπηρία το οποίο προτίθεται να ασκήσει το προσωποπαγές δικαίωμα προστασίας του κατά το παρόν ή στο μέλλον, το πρόσωπο αυτό δεν παραιτείται της προστασίας του ν. 2643/1998 υπέρ του αιτούντος αλλά υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) στην οποία δηλώνει ότι θα ασκήσει το δικαίωμά του αυτό και επισυνάπτει στην υπεύθυνη δήλωσή του την απόφαση της αρμόδιας Πρωτοβάθμιας (η Δευτεροβάθμιας) Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας του Ι.Κ.Α. ή γνωμάτευση των Υγειονομικών Επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) σε ισχύ περί της δικής του αναπηρίας, με την οποία να προσδιορίζεται η πάθηση ή βλάβη, το ποσοστό αναπηρίας του, καθώς και η χρονιότητα της πάθησης σύμφωνα με τα προαναφερθέντα. – Άλλο άτομο με αναπηρία το οποίο, (α) ανήκει και σε άλλη κατηγορία προστασίας του ν. 2643/1998, πέραν της κατηγορίας των ΑμεΑ, και (β) προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα προστασίας του που αντλεί από τη δεύτερη αυτή κατηγορία προστασίας, κατά το παρόν ή στο μέλλον, το πρόσωπο αυτό δεν παραιτείται, υπέρ του αιτούντος, από την προστασία που αντλεί από τον ν. 2643/1998 λόγω της δεύτερης κατηγορίας προστασίας, αλλά υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) στην οποία δηλώνει ότι δεν έχει στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωμα υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας, ότι παραιτείται της προστασίας του ν. 2643/1998, ως προστατευόμενος της κατηγορίας των ΑμεΑ, για το παρόν, υπέρ του αιτούντος, αλλά ότι θα ασκήσει το δικαίωμά του ως προστατευόμενος του ν. 2643/1998 λόγω της δεύτερης κατηγορίας προστασίας που διαθέτει. Στην περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης από κάποια από τα προαναφερόμενα, στην παρούσα ενότητα 12β, πρόσωπα, ο αιτών συμπληρώνει και υποβάλλει ο ίδιος υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) στην οποία αφενός μεν δηλώνεται ο λόγος του κωλύματος (όπως π.χ. άγνωστη διαμονή, νοητική υστέρηση, κινητικά προβλήματα, κάτοικος αλλοδαπής), αφετέρου δε βεβαιώνεται από τον αιτούντα ότι δεν υπήρξε άσκηση του δικαιώματος της υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας του κωλυόμενου να υπογράψει. Στις Υπεύθυνες Δηλώσεις θα πρέπει να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος και να αναγράφεται η ημερομηνία υπογραφής του.
Ειδικότερα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 2116/111/19-1-2015 επιστολή του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας προς το Διοικητή του ΙΚΑ με θέμα τον χαρακτηρισμό χρονιότητας παθήσεων ή βλαβών των προστατευόμενων του Ν. 2643/1998, συγκοινοποιήθηκε και ο σχετικός πίνακας των παθήσεων που κρίνονται ως χρόνιες αποκλειστικά για το Ν. 2643/1998, το περιεχόμενο του οποίου μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ (βλ. σελ. 10-15 του συνημμένου). Σημειωτέον ότι ο ανωτέρω πίνακας είναι ο εν ισχύ σήμερα πίνακας αναφορικά με την ανωτέρω διαδικασία.


ΠΗΓΗ:http://efotopoulou.gr/

Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017

Δημοσιοποίηση τελικών πινάκων μοριοδότησης για τις προκηρύξεις του ν. 2643/1998 Δεκεμβρίου 2014


Δημοσιοποίησε σήμερα ο ΟΑΕΔ τους τελικούς πίνακες μοριοδότησης της προκήρυξης του Δεκεμβρίου 2014 σύμφωνα με το παρακάτω Δελτίο Τύπου του οργανισμού.


                                                                                                                       ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 15 Μαΐου 2017              
                                                                                  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ηµοσιοποίηση τελικών πινάκων µοριοδότησης των προκηρύξεων του Ν.2643/1998 - Δεκεμβρίου 2014

Τη Δευτέρα 15 Μαΐου 2017 θα αναρτηθούν στα καταστήματα των αρμόδιων Υπηρεσιών για τον ν. 2643/1998, καθώς και στην ιστοσελίδα του Oργανισµού www.oaed.gr, οι τελικοί πίνακες αποτελεσμάτων για τις 14 προκηρύξεις του ν. 2643/1998 Δεκεμβρίου 2014, οι οποίες εκδόθηκαν ανά την επικράτεια από τις αντίστοιχες Περιφερειακές Διευθύνσεις και τα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ.

Οι προκηρύξεις αυτές αφορούν στον διορισμό ή πρόσληψη σε θέσεις εργασίας δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ, προσώπων που υπάγονται στην προστασία του νόμου αυτού (κατηγορίες πολυτέκνων, τριτέκνων, ατόμων με αναπηρία, τέκνων αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, συγγενών ατόμων με αναπηρία, τέκνων αναπήρων πολέμου ή ειρηνικής περιόδου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1, παράγρ. 1 του ν. 2643/1998, όπως ισχύει σήμερα). 

Οι πίνακες συντάχθηκαν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης του συνόλου των αιτήσεων θεραπείας που υποβλήθηκαν κατά των πινάκων πρώτης μοριοδότησης των αιτούντων στις παραπάνω προκηρύξεις.

Ειδικότερα συντάχθηκαν:
α)      Οι τελικοί πίνακες µοριοδότησης κατά κατηγορία προστασίας όλων των αιτούντων με αιτήσεις που δεν έχουν απορριφθεί
β)        Οι τελικοί πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων αναλυτικά για κάθε θέση
γ)        Οι πίνακες αιτούντων µε απορριφθείσες αιτήσεις

Διευκρινίζεται ότι:
- Οι εν λόγω τελικοί πίνακες μοριοδότησης ανά αρμόδια Υπηρεσία για τον ν. 2643/1998 (Περιφερειακές Διευθύνσεις και ΚΠΑ2), θα παραδοθούν κατόπιν στις οικείες Πρωτοβάθμιες Επιτροπές του άρθρου 9 του ν.2643/1998, προκειμένου αυτές να προβούν, βάσει των παραπάνω πινάκων, (α) στην έκδοση Πρακτικών-Αποφάσεων για τις τοποθετήσεις στις προκηρυχθείσες θέσεις, για την αντίστοιχη προκήρυξη της Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ, καθώς και (β) στην κατάρτιση και δημοσιοποίηση των «Πινάκων Τοποθετήσεων» των υποψηφίων της προκήρυξης.

- Τυχόν ενδικοφανείς προσφυγές δύνανται να κατατεθούν μόνο μετά τη δημοσιοποίηση των προαναφερθέντων αποφάσεων των Πρωτοβάθμιων Επιτροπών του άρθρου 9 του ν.2643/1998 (παρ.19 άρθρου 31 του ν.2956/2001).  Στο παρόν στάδιο δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για κατάθεση ενδικοφανών προσφυγών.

- Για τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις προκηρυχθείσες θέσεις, όπως και για την αντίστοιχη περίοδο κατάθεσης των ενδικοφανών προσφυγών, θα ακολουθήσουν σχετικές ανακοινώσεις για κάθε μία Απόφαση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής του άρθρου 9 του ν.2643/98. 


ΑΡΜΟΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΑΕ ΓΙΑ ΤΟ Ν.2643/98

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ
ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Περιφερειακή ιεύθυνση Αττικής και Νήσων
Γούναρη 2 & Βουλιαγµένης 518, τ. 174 56,  Άλιμος,
τηλ.:210-9989498
Περιφερειακή ιεύθυνση Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας
∆ωδεκανήσου 10Α, τ.κ. 540 12, Θεσσαλονίκη, ταχ. Θυρίδα: 19466, τηλ. 2310-507783, 2313322511
Περιφερειακή ιεύθυνση Ηπείρου
3ο χιλιόµετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών τ.κ. 450 02, Ιωάννινα, τ.θ. 70, τηλ. 2651-370320, 2651-370304
Περιφερειακή ιεύθυνση Θεσσαλίας
Ερµογένους 10, τ.κ. 414 47, Λάρισα, τηλ.2410-564510,
2410-564514
Περιφερειακή ιεύθυνση Κρήτης
Λεωφόρος Κνωσού και Νάθενα 255Β, τ. 714 09, Ηράκλειο Κρήτης, ΤΘ 1920, τηλ. 2810-323964
Περιφερειακή ιεύθυνση Πελοποννήσου

Αθηνών 89, τ. 265 00, Πάτρα, τηλ.2610-966730, 2610-966731
Περιφερειακή ιεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Περιγιάλι 2, τ. 652 01, Καβάλα, τηλ. 2510-223060, 2510-227997ΚΠΑ2 Κομοτηνής

Χίλια ένδρα, τ.κ. 691 00,  Κομοτηνή, Ταχ. Θυρίδα 126, 
τηλ:25310-22717, 25310-33033

ΚΠΑ2 Λαµίας
Στυλίδος 93, Μεγάλη Βρύση, τ. 351 00, Λαµία,
τηλ.22310-28665

ΚΠΑ2 Τρίπολης
Τέρµα Καραϊσκάκη, τ.κ. 221 00 Τρίπολη,
τηλ. 27210-224159

ΚΠΑ2 Κοζάνης
Μακρυγιάννη 22, τ.κ: 501 32,  Κοζάνη, τηλ. 24610-24676

ΚΠΑ2 Ρόδου
Θ.Σοφούλη 93, τ. 851 00, Ρόδος, τηλ. 2241-44590, 2241-28910

ΚΠΑ2 Μυτιλήνης
Τερπάνδρου 2, τ.κ. 811 00, Μυτιλήνη
τηλ. 22510-47950, 22510-47951

ΚΠΑ2 Σύρου
Κιµώλου 5, τ.κ. 841 00, Ερµούπολη Σύρου, τηλ. 22810-82443

  Μπορείτε να δείτε τους τελικούς πίνακες πατώντας πάνω σ' αυτό που σας ενδιαφέρει


Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής και Νήσων
Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου
Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας
Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης
Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου
Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Καβάλα)
ΚΠΑ2 Κομοτηνής
ΚΠΑ2 Λαμίας
ΚΠΑ2 Τρίπολης
ΚΠΑ2 Κοζάνης
ΚΠΑ2 Ρόδου
ΚΠΑ2 Μυτιλήνης
ΚΠΑ2 Σύρου

Σάββατο, 19 Μαρτίου 2016

Νέα προκήρυξη για 75 μόνιμες θέσεις στο υπουργείο Οικονομικών εκ των οποίων 4 του νόμου 2643/98

Νέες 75 προσλήψεις μονίμων τελωνειακών για την ενίσχυση των τελωνειακών αρχών αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) θα προκηρύξει το ΑΣΕΠ το επόμενο διάστημα.
Το Υπουργείο Οικονομικών προχωρά το επόμενο διάστημα με νέα προκήρυξη που θα εκδοθεί απο το ΑΣΕΠ σε εξήντα προσλήψεις μόνιμων υπαλλήλων, του κλάδου Τελωνειακών, κατηγορίας ΠΕ, στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και στην πρόσληψη δεκαπέντε μόνιμων υπαλλήλων, του κλάδου Τελωνειακών, κατηγορίας ΔΕ. Τα παραπάνω προκύπτουν από σχετική υπουργική απόφαση της αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας κ. Φωτίου που καθορίζει τις προσλήψεις που θα γίνουν για την παραπάνω προκήρυξη από τις λίστες των «προστατευομένων» του ΟΑΕΔ.
Σύμφωνα με την απόφαση καθορίζεται ο συνολικός αριθμό των θέσεων εργασίας στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, που πρόκειται να πληρωθούν από άτομα που προστατεύονται από τις διατάξεις του Ν. 2643/1998, σε τέσσερα (4).
Ειδικότερα η κατανομή των προστατευομένων έχει ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΘΕΣΕΙΣ Ν. 2643/1998
ΑΜΕΑ
1
ΠΟΛΥΤΕΝΚΟΙ
1
ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ
1
ΑΓΩΝ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
1

Κατανέμουμε τις ανωτέρω θέσεις ως εξής:
Α/Α
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΦΟΡΕΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΘΕΣΕΙΣ Ν.2643/98
1
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ Τελωνειακών
ΑμεΑ
1
2
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τελωνειακών
Πολυτέκνων
1
3
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τελωνειακών
Εθνικής Αντίστασης
1
4
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ Τελωνειακών
Τριτέκνων
1

Παράλληλα για τον κλάδο ΔΕ Τελωνειακών προβλέπεται μία πρόσληψη για τις υπηρεσίες της ΓΓΔΕ στην Αχαΐα και από τους προστατευόμενους του σχετικού νόμο της κατηγορίας ΑμεΑ. Η προκήρυξη θα εκδοθεί το επόμενο διάστημα από το ΑΣΕΠ.


Πηγή: dikaiologitika.gr