Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016

ΕΑΠ: Χρηματοδοτείται το πτυχίο για τους δημοσίους υπαλλήλους ΔΕ

Προπτυχιακό πρόγραμμα από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο για δημοσίους υπαλλήλους

Με ρύθμιση που περιλαμβάνεται σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών θεσπίζεται η δυνατότητα χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για την υλοποίηση προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), με γνωστικό αντικείμενο την οργάνωση και λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, στο οποίο συμμετέχουν υπάλληλοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ) του δημόσιου τομέα. Προς το σκοπό αυτό, το ΥΠΕΣΔΑ συνάπτει, σε ετήσια βάση, προγραμματική Συμφωνία με το ΕΑΠ, όπου καθορίζεται ο αριθμός των συμμετεχόντων δημοσίων υπαλλήλων, το ύψος της χρηματοδότησης και κάθε άλλο συναφές θέμα. Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι η εν λόγω χρηματοδότηση ανέρχεται σε ποσοστό 50% επί των προβλεπόμενων διδάκτρων συμμετοχής του αριθμού των συμμετεχόντων που αναφέρεται στην κάθε φορά ετήσια Προγραμματική συμφωνία για τετραετή συμφωνία. Όπως αναφέρει το άρθρο 44 του κατατεθέντος σχεδίου νόμου, η χρηματοδότηση για το εν λόγω Πρόγραμμα του ΕΑΠ δίδεται μέσα από σχετικό ΚΑΕ του ειδικού φορέα 07-510 του προϋπολογισμού εξόδων του ΥΠΕΣΔΑ και το ύψος της ανέρχεται σε ποσό ίσο με 50% των προβλεπόμενων διδάκτρων συμμετοχής του αριθμού των συμμετεχόντων που αναφέρεται στην κάθε φορά ετήσια Προγραμματική Συμφωνία, για τις θεματικές ενότητες που απαιτούνται κατ’ έτος για την απόκτηση πτυχίου σε τέσσερα έτη. Το προπτυχιακό πρόγραμμα θα έχει ως γνωστικό αντικείμενο την οργάνωση και τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης (δημόσιο management) και θα απευθύνεται σε δημόσιους υπαλλήλους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το εν λόγω πρόγραμμα καταρτίζεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών προς τα αρμόδια όργανα του ΕΑΠ και τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2015

Η διαδικασία των προκηρύξεων που διενεργούνται για τους προστατευόμενους του ν.2643/1998


Οι βασικές τροποποιήσεις του ν.2643/1998 έγιναν με το ν. 2956/2001 (αρθρ. 31) και 3227/2004 (αρθρ. 11). Στην Υπουργική Απόφαση, βάση της οποίας συμμετείχαν οι προστατευόμενοι του νόμου 2643/1998 στις προκηρύξεις, περιλαμβάνονται οι ανωτέρω τροποποιήσεις.


Η διαδικασία έχει ως εξής:


  • Υποβάλλονται οι Αιτήσεις - Υπεύθυνες Δηλώσεις στις 14, αρμόδιες για την εφαρμογή του ν.2643/1998, Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. 
  • Οι Υπηρεσίες υποβάλλουν ερωτήματα στην Κεντρική Επιτροπή Εφαρμογής του ν.2643/1998, στην οποία συμμετέχουν στελέχη του Υπουργείου Εργασίας, του Ο.Α.Ε.Δ. και εκπρόσωποι των ομάδων που προστατεύονται από το ν.2643/1998 (ΑμεΑ, Πολύτεκνοι κ.ο.κ.). Προεδρεύει Νομικός Σύμβουλος του Υπουργείου και χρέη εισηγητή αναλαμβάνει στέλεχος της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου (δλδ της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Συνοχής).
  • Με βάση τα δηλωθέντα στις Αιτήσεις, και με βάση τις Οδηγίες της Κεντρικής Επιτροπής, εκδίδεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. ο "ενδεικτικός πίνακας μοριοδότησης" (αυτός που εκδόθηκε στις 09-12-2015).
  • Στη συνέχεια, καλούνται οι προστατευόμενοι να υποβάλουν τα δικαιολογητικά.
  • Οι 14 Υπηρεσίες μπορούν να υποβάλουν ερωτήματα στην Κεντρική Επιτροπή.
  • Μετά, εκδίδεται ο 1ος πίνακας μοριοδότησης (με βάση τα δικαιολογητικά - σε αυτό το στάδιο υπάρχει σαφής πρόβλεψη από το ν.3227/2004 - αν εμφανιστούν εκπροθέσμως εκδοθέντα δικαιολογητικά, η αίτηση απορρίπτεται).
  • Μετά την έκδοση του 1ου πίνακα μοριοδότησης (με βάση τα δικαιολογητικά) είναι δυνατή η άσκηση "αίτησης θεραπείας" ενώπιον των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ.
  • Μετά και την εξέταση των αιτήσεων θεραπείας εκδίδεται ο οριστικός πίνακας μοριοδότησης.
  • Στη συνέχεια, συνεδριάζουν οι, κατά τόπους, 14 Πρωτοβάθμιες Επιτροπές, οι οποίες προβαίνουν στις τοποθετήσεις.
  • Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος θεωρεί ότι έχει αδικηθεί, έχει δικαίωμα να υποβάλει "ενδικοφανή προσφυγή" ενώπιον των δύο Δευτεροβάθμιων Επιτροπών του άρθρου 10 του ν.2643/1998 που είναι αρμόδιες για την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών. Υπάρχει, βέβαια, (για όλες τις Διοικητικές πράξεις) και η διαδικασία των Διοικητικών Δικαστηρίων, αλλά για αυτήν θα ενημερωθείτε, αν τυχόν απευθυνθείτε, από τον δικηγόρο σας.

ΠΗΓΗ: Ελισάβετ Σιδέρη

Πότε γίνεται η "αίτηση θεραπείας"

Για όσους ενδιαφέρονται να κάνουν αίτηση θεραπείας θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Με βάση τις διατάξεις, η αίτηση θεραπείας γίνεται επί των πινάκων που θα εκδοθούν μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών. Ερωτήματα μπορούν να υποβληθούν σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. 
Επίσης, προσφυγές / αιτήσεις ακυρώσεως μπορούν να γίνουν κατά κάθε Διοικητικής Πράξης, ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, αλλά ο ενδιαφερόμενος, αν τυχόν θελήσει να προσφύγει σε Διοικητικά  Δικαστήρια, θα πρέπει να μιλήσει με δικηγόρο.

Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν. 2643/98

Ο ΟΑΕΔ έβγαλε το παρακάτω δελτίο τύπου
και με μια σημαντική παρατήρηση που λέει πως:
Διαπιστώθηκε ότι πολλοί από τους προστατευόμενους μαζί με την αίτησή τους κατά την πρώτη φάση της προκήρυξης, είτε δεν είχαν προσκομίσει καθόλου την Υ.Δ. (της αίτησης) με το γνήσιο της υπογραφής είτε είχαν προσκομίσει την Υ.Δ. χωρίς να υπάρχει το γνήσιο της υπογραφής. Για το λόγο αυτό, και προκειμένου να τύχουν όμοιας αντιμετώπισης όλοι οι αιτούντες, παρακαλούνται όλοι οι προστατευόμενοι μαζί με τα δικαιολογητικά τους να προσκομίσουν την συγκεκριμένη Υ.Δ. με το γνήσιο της υπογραφής.


ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Όπως εντόπισε φίλος -η το κείμενο του ΟΑΕΔ σχετικά με τις ΥΔ έχει αλλάξει και έχει γίνει ως εξής:

Διαπιστώθηκε ότι πολλοί από τους προστατευόμενους μαζί με την αίτησή τους κατά την πρώτη φάση της προκήρυξης, είτε δεν είχαν προσκομίσει καθόλου την Υ.Δ. (της αίτησης) με το γνήσιο της υπογραφής είτε είχαν προσκομίσει την Υ.Δ. χωρίς να υπάρχει το γνήσιο της υπογραφής. Για το λόγο αυτό, παρακαλούνται όλοι οι παραπάνω αναφερόμενοι μαζί με τα δικαιολογητικά τους να προσκομίσουν την συγκεκριμένη Υ.Δ. με το γνήσιο της υπογραφής.

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται ή αποστέλονται ταχυδρομικά στις ίδιες διευθύνσεις των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ που είχαν σταλεί και οι αιτήσεις. 

Εκείνο δηλαδή που άλλαξε είναι ότι πλέον δεν θα την προσκομίσουν όλοι, αλλά μόνο αυτοί που δεν το έκαναν

ακόμη επισημαίνεται πως πρέπει να συμπληρώνονται από τους προστατευόμενους όλα τα δικαιολογητικά και να συνοδεύονται με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ που βρίσκεται στο ΦΕΚ Τεύχος Β 3408/18-12-2014.

Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2015

Ενημέρωση από την Λίζα Σιδέρη του υπουργείου εργασίας

Η κ. Σιδέρη που είναι η αρμόδια υπάλληλος του υπουργείου εργασίας για τον Ν.2643 και η οποία από μόνη της πήρε την πρωτοβουλία να γραφτεί στην ομάδα μας με σκοπό να ενημερώσει όλους τους συμμετέχοντες στην προκήρυξη του ν.2643 του 2015.
Παρακάτω σας παραθέτω αυτούσιο το κείμενο που δημοσίευσε στην ομάδα μας στο Facebook

Lisa Sideri Καλησπέρα σας. Είμαι η Σιδέρη από το Υπουργείο Εργασίας. Ζήτησα να με προσθέσετε στο blog για να σας ενημερώσω. Στη συνέχεια, θα αποχωρήσω από το group καθώς αυτό προορίζεται για εσάς που συμμετείχατε στην τρέχουσα, αλλά και σε παλαιότερες προκηρύξεις που διενεργούνται με βάση τις διατάξεις του ν.2643/1998. Κατ' αρχάς, τα τηλέφωνα στα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε για θέματα του ν.2643/1998 με το Υπουργείο Εργασίας είναι τα 2131516410 και 2131516408. Το αρμόδιο Τμήμα βρίσκεται στην οδό Σταδίου 29 στον 1ο όροφο, γραφείο 103. Εάν τα τηλέφωνα δεν απαντούν, να ξαναπροσπαθείτε, καθώς με τις νέες γραμμές (που αρχίζουν από 213) όταν μιλάμε φαίνεται σαν να μην απαντάμε. Σε εμάς οι κλήσεις φαίνονται ως αναπάντητες και πολλές φορές επικοινωνώ και εγώ, καλώντας τα τηλέφωνα στα οποία δεν απάντησα. Αυτά που γράφει η κυρία Μυριούνη είναι ακριβή: Η Επιτροπή είχε προγραμματίσει να συνεδριάσει για τελευταία φορά την προηγούμενη Τετάρτη, αλλά προέκυψε ένα ερώτημα που αφορούσε συγκεκριμένη ομάδα προστατευομένων (δηλ. τους πολύτεκνους και τα τέκνα πολύτεκνων οικογενειών). Διατυπώθηκαν διάφορες απόψεις και η Πρόεδρος παρακάλεσε τα μέλη να ψάξουν το ζήτημα νομικά και να ξανασυνεδριάσουμε μόνο για το θέμα αυτό. Όπως είπα στην κυρία Μυριούνη, δεν μπορώ να δώσω ακριβή ημερομηνία δημοσίευσης των πρώτων πινάκων, αλλά θα ήταν ιδανικό να δημοσιευτούν τέλη του μήνα, ώστε η 15νθήμερη προθεσμία που θα δοθεί για την αποστολή των δικαιολογητικών να μην συμπέσει με τις διακοπές των Χριστουγέννων. Ενδεικτικά, αναφέρω ότι σε παλαιότερη προκήρυξη (του 2002) οι προστατευόμενοι κλήθηκαν να αποστείλουν τα δικαιολογητικά μήνα Αύγουστο, με αποτέλεσμα πολλοί να απωλέσουν την προθεσμία και οι αιτήσεις τους να απορριφθούν. Τούτο είναι καταγεγραμμένο και σε έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το ν.2643/1998 που μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του. Επαναλαμβάνω, κλείνοντας αυτό που είπα στην κυρία Μυριούνη: Είναι πολύ καλή η προσπάθειά σας να αλληλοενημερώνεστε μέσω των blogs. Επειδή διαβάζω ότι υπάρχει και άλλη ομάδα (κλειστή), θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου επικοινωνεί με όλους τους πολίτες και δίνει τις ίδιες πληροφορίες σε όλους. Καλά αποτελέσματα σε όλους.