Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2013

Πιέζει η Ε.Σ.Α.μεΑ. για τα ΑΜΕΑ (ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΗ)Τις προτάσεις της επί του ν/σ του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» κατέθεσε με έγγραφό της η ΕΣΑμεΑ, ζητώντας να λυθούν σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και οικογένειές τους, στη βάση της ίσης μεταχείρισης και της δίκαιης και ισότιμης πολιτικής.
Ειδικά για το θέμα της διαθεσιμότητας η Συνομοσπονδία αξιώνει κανένας εργαζόμενος με αναπηρία 50% και άνω να μην εισαχθεί και να μην απολυθεί! Ειδικότερα για τους εργαζομένους του 1648/1986 και του 2643/1998 ζητά να σταματήσουν η ομηρεία και οι παλινωδίες. Οι συγκεκριμένοι νόμοι είναι οι μόνοι που αφορούν εργαζομένους με αναπηρία, πηγάζουν ευθέως από το Σύνταγμα και συγκεκριμένα από το άρθρο 21, είναι από τις πλέον ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, ιδιαίτερα εν μέσω κρίσης και αντί απόλυσης χρήζουν της άμεσης προστασίας και υποστήριξης από το Κράτος.
Παράλληλα, επί του ν/σ η ΕΣΑμεΑ ζητά τη λήψη μέτρων για την ένταξη ατόμων με αναπηρία και μελών των οικογενειών τους σε εποχικές εργασίες, διατάξεις με τις οποίες θα συμπεριληφθούν κοινωνικά κριτήρια για την πρόσληψη ατόμων με αναπηρία και γονέων/κηδεμόνων σε εποχικές θέσεις εργασίας. Επισημαίνει ότι η νομοθεσία προβλέπει ανάλογα κοινωνικά κριτήρια για ευπαθείς ομάδες όπως πολύτεκνοι, τρίτεκνοι χωρίς να συμπεριλαμβάνονται σε αυτές και τα άτομα με αναπηρία που βιώνουν σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό την ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό.
Με το ίδιο σκεπτικό ζητά ένα αντίστοιχο ευνοϊκό νομικό πλαίσιο και για τις μετατάξεις/αποσπάσεις τόσο για τους υπαλλήλους με αναπηρία/χρόνια πάθηση όσο και για τα μέλη των οικογενειών που έχουν στη φροντίδα άτομα με βαριά αναπηρία.
Γενικότερα ο Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων αλλά και κάθε διάταξη ή νόμος περί αλλαγών στο εργασιακό καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων θα πρέπει να λάβει υπόψη του την νέα κοινωνική προσέγγιση της αναπηρίας.

Εδώ είναι η επιστολή:

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα: 21.10.2013                                                                       Αρ. Πρωτ: 3475

Προς: - Πρόεδρο και Μέλη Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Εισηγητές: Γεώργιος Γεωργαντάς, Αλέξιος Μητρόπουλος
-ΚΟΙΝ: Πίνακας Αποδεκτών

Θέμα: «Προτάσεις στο σχέδιο νόμου “Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης”»

Κύριε Πρόεδρε,

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. με το παρόν καταθέτει τις προτάσεις της επί του ν/σ «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
Καταρχάς η Συνομοσπονδία θέλει να επισημάνει τη θετική διάταξη του άρθρου 22 του νομοσχεδίου, όπου ορίζεται ότι οι διορισμοί των επιτυχόντων προστατευομένων ατόμων του Ν. 2643/98 κατηγορίας ΥΕ (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης) και ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, σε θέσεις ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού δύνανται να πραγματοποιηθούν σε κενές θέσεις άλλων υπηρεσιών και φορέων του Δημοσίου στους νομούς που αυτοί έχουν τοποθετηθεί. Πρόκειται για χρόνιο αίτημα του εθνικού αναπηρικού κινήματος.
Στη συνέχεια η ΕΣΑμεΑ ζητά την αλλαγή στο άρθρο 8, με την προσθήκη στο άρθρο 21 του νόμου 2190/1994 «Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών» , περί της λήψης μέτρων για την ένταξη ατόμων με αναπηρία και μελών των οικογενειών τους σε εποχικές εργασίας, διατάξεις με τις οποίες θα συμπεριληφθούν κοινωνικά κριτήρια για την πρόσληψη ατόμων με αναπηρία και γονέων/κηδεμόνων σε εποχικές θέσεις εργασίας. Επισημαίνουμε ότι η νομοθεσία προβλέπει ανάλογα κοινωνικά κριτήρια για ευπαθείς ομάδες όπως πολύτεκνοι, τρίτεκνοι χωρίς να συμπεριλαμβάνονται σε αυτές και τα άτομα με αναπηρία που βιώνουν σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό την ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό.
Επίσης, στο Άρθρο 12 «Κατά προτεραιότητα μετάταξη πολύτεκνων υπαλλήλων», στην περίπτωση 4 της υποπαραγράφου Ζ.1 της παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4172/13, όπου προστίθεται στους τρίτεκνους και οι πολύτεκνοι υπάλληλοι, χρειάζεται συμπλήρωση της διάταξης για την κατά προτεραιότητα μετάταξη των ατόμων με αναπηρία ή / και χρόνια πάθηση, καθώς και γονέων-κηδεμόνων- συζύγων και τέκνων που έχουν στη φροντίδα τους αποδεδειγμένα άτομα με βαριά αναπηρία. Οφείλετε να προβλέψετε ένα αντίστοιχο ευνοϊκό νομικό πλαίσιο και για τις μετατάξεις/αποσπάσεις τόσο για τους υπαλλήλους με αναπηρία/χρόνια πάθηση όσο και για τα μέλη των οικογενειών που έχουν στη φροντίδα άτομα με βαριά αναπηρία.
Γενικότερα ο Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων αλλά και κάθε διάταξη ή νόμος περί αλλαγών στο εργασιακό καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων θα πρέπει να λάβει υπόψη του την νέα κοινωνική προσέγγιση της αναπηρίας.
Παράλληλα η Ε.Σ.ΑμεΑ. επαναφέρει προς γνώση σας προτάσεις της που αφορούν στη συμπλήρωση του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα με ευεργετικές για τα άτομα με αναπηρία διατάξεις, που θα κινούνται στο πνεύμα της παρ. 6 του άρθρου 21 του Συντάγματος της Χώρας και θα διασφαλίζουν δίκαιη και ισότιμη και με βάση τις αρχές της ίσης μεταχείρισης πολιτική προσλήψεων, προαγωγών, μεταθέσεων, αποσπάσεων, ευέλικτων ωραρίων εργασίας για τα άτομα με αναπηρία, προσαρμοσμένη στις πρόσθετες ανάγκες που πηγάζουν από την αναπηρία. Πρόκειται για :
- Επέκταση των διατάξεων που αφορούν στην εφαρμογή μειωμένου ωραρίου για τους γονείς παιδιών με ινσουλινοεξαρτώμενο σακχαρώδη διαβήτη που διανύουν τη σχολική ηλικία ανεξαρτήτως ποσοστού αναπηρίας, με την κατάθεση ιστορικού γνωμάτευσης και βεβαίωσης της πάθηση από το διευθυντή δημόσιου νοσοκομείου.
- Άμεση έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που προβλέπεται από το Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα για τον καθορισμό των νοσημάτων του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 50 του νέου Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα που αφορά στην ειδική άδεια για τα άτομα με παθήσεις που χρήζουν περιοδικής νοσηλείας σε συνεργασία με την Ε.Σ.ΑμεΑ. και τους φορείς μέλη της.
- Να εξεταστεί ευνοϊκό νομοθετικό πλαίσιο για τις μετατάξεις/ μεταθέσεις/ αποσπάσεις γονέων/αδελφών/κηδεμόνων συζύγων ατόμων με αναπηρία που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριά αναπηρία. Επισημαίνουμε ότι ακόμα και οι λιγοστές ευνοϊκές διατάξεις για τους ίδιους τους εργαζόμενους ΑμεΑ δεν αναφέρονται και στα μέλη των οικογενειών ατόμων με βαριά αναπηρία.
Λήψη μέτρων για την απρόσκοπτη εφαρμογή του νόμου 2643/98
Η Ε.Σ.Α.μεΑ. επαναφέρει πάγιο αίτημά της και ζητεί να συμπεριληφθεί σε αυτό το νομοσχέδιο διάταξη με την οποία θα καθορίζεται ότι οι θέσεις που κρατούνται για το ν. 2643/98 και αφορούν στις κατηγορίες άμεση ΑμεΑ. και έμμεση ΑμεΑ θα προκηρύσσονται ταυτόχρονα με τις γενικές προκηρύξεις ΑΣΕΠ.
Επισημαίνουμε ότι προκήρυξη των θέσεων του άρθρου 3 (στενού δημοσίου τομέα) του ν. 2643/98 δεν έχει εκδοθεί από το έτος 2008 έως σήμερα, ενώ σειρά γενικών προκηρύξεων του ΑΣΕΠ από το έτος 2008 έως και σήμερα έχουν ολοκληρωθεί. Τα έγγραφα της Ε.Σ.ΑμεΑ. με το συνολικό πλαίσιο προτάσεων της για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που αφορά στην προστασία της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους είναι στη διάθεσή σας.
Κύριε Πρόεδρε και κύριοι βουλευτές,
Επιτέλους, να σταματήσουν η ομηρεία και οι παλινωδίες σχετικά με τους εργαζομένους του 1648/1986 και του 2643/1998. Είναι οι μόνοι νόμοι που αφορούν εργαζομένους με αναπηρία, πηγάζουν ευθέως από το Σύνταγμα και συγκεκριμένα από το άρθρο 21: «Τα άτομα με αναπηρία έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας». Είναι από τις πλέον ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, ιδιαίτερα εν μέσω κρίσης. Αντί απόλυσης χρήζουν της άμεσης προστασίας και υποστήριξης από το Κράτος. Το αναπηρικό κίνημα αξιώνει να τεθούν εκτός της διαδικασίας της διαθεσιμότητας, εκτός της υπουργικής απόφασης περί μοριοδότηση όλα τα άτομα με αναπηρία 50% : καμία απόλυση, χωρίς καμία εξαίρεση!
Κύριε Πρόεδρε και κύριοι βουλευτές,
Με τη βεβαιότητα ότι οι προτάσεις μας θα εξεταστούν με γνώμονα τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, ζητούμε να κληθούμε στη δημόσια ακρόαση του νομοσχεδίου ώστε να εκθέσουμε τα δίκαια αιτήματά μας και να απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις σας.

Με εκτίμηση

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ                                      ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ

Πίνακας Αποδεκτών
- κ. Κ. Μητσοτάκη, Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης
- κ. Π. Χριστοφιλοπούλου, Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης
-Γραφείο Πρωθυπουργού κ. Αντ. Σαμαρά
-Γραφείο Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης κ. Ευ. Βενιζέλου
-Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων
- Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Δ. Στεφάνου
-Φορείς - Μέλη Ε.Σ.ΑμεΑ.

Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2013

Τελειώνει η Δημόσια διαβούλευση.....

Κι' εγώ που νόμιζα πως οι 72 ΥΕ και ΔΕ στους ΟΤΑ μόλις που τους πρόλαβε το υπουργείο και δεν φουντάρανε από το μπαλκόνι....
Πήγα σήμερα στη δημοσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου που τους περιέχει και είδα...

Αναρτήθηκε 2 Οκτωβρίου 2013, 10:15
Ανοικτή σε Σχόλια έως 9 Οκτωβρίου 2013, 15:00

και τα σχόλια του άρθρου 19 που τους ενδιαφέρει είναι 5 (άσχετα θα τα χαρακτήριζα) και κανενός από εσάς που σας αφορά. Δεν μπήκε κανείς στον κόπο να πάει να γράψει κάτι, να κάνει μια πρόταση στον υπουργό, να πιέσει καταστάσεις....ΤΙΠΟΤΕ!!!!

Στη 2η παράγραφο του άρθρου αναφέρονται τα εξής:

2. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες και κάθε ειδικότερο θέμα της διαδικασίας.

Ούτε απ΄ αυτό συγκινηθήκατε να πείτε τις προτάσεις σας πως θα πρέπει να γίνει καλύτερα. Σαν να λέτε στου υπουργείο, βάλτε μας όπου εσείς γουστάρετε, χωρίς κριτήρια, αρκεί να μας βάλετε κάπου....
Ένα έχω να πω, κανείς δεν σας την χάρισε την θέση και τώρα να ζητιανεύεται γι' αυτήν. Με την αξία σας την πήρατε και την δικαιούστε, όπως και το υπουργείο είναι υποχρεωμένο να σας την δώσει. Πηγαίνετε έστω και τις τελευταίες ώρες που απομένουν και γράψτε αυτό που θεωρείτε ότι θα πρέπει να γίνει.

http://www.opengov.gr/minreform/?p=1134

Είναι ευτύχημα που σας δίνεται σ' αυτήν την εποχή αυτή η δυνατότητα.

Μετά όταν πολλοί από εσάς θα αρχίσετε να γκρινιάζετε να είστε σίγουροι πως δεν θα σας ακούει ΚΑΝΕΙΣ ΠΙΑ....

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΩΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν. 2643/98 ΓΙΑ ΤΙΣ 14 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΩΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν. 2643/98 ΓΙΑ ΤΙΣ 14 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής και Νήσων του ΟΑΕΔ
(Γούναρη 2 – Τ.Κ. 17456 – Άλιμος)
Γνωστοποιεί ότι με βάση τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν οι προστατευόμενοι του Ν. 2643/1998 (μετά την προκήρυξη 8085/29-4-2013) συντάχθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ.: α) πρώτοι πίνακες μοριοδότησης κατά κατηγορία προστασίας,
β) Πίνακες μη έγκυρων αιτήσεων.
Κατά του πίνακα πρώτης μοριοδότησης και εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο, δηλαδή από 9 – 10 - 2013 εως και 18 – 10 - 2013 είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων θεραπείας από όλους τους ενδιαφερομένους στην παραπάνω προαναφερόμενη διεύθυνση. Κατόπιν, εφόσον εξεταστούν όλες οι ενστάσεις, θα ανασυνταχθούν εάν απαιτείται και θα ανακοινωθούν οι τελικοί πίνακες.

Κάντε κλικ ΕΔΩ  να κατεβάσετε τους πρώτους πίνακες μοριοδότησης

Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2013

Η ΑΔΕΔΥ στο ΣτΕ για τη διαθεσιμότηταΗ ΑΔΕΔΥ προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) ζητώντας να ακυρωθούν ως αντισυνταγματικές, αντίθετες στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία και νομολογία, οι υπουργικές αποφάσεις που αφορούν τη διαθεσιμότητα και τη κινητικότητα των υπαλλήλων του Δημοσίου τομέα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ΑΔΕΔΥ κατέθεσε στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο δύο προσφυγές.

Με την πρώτη ζητεί να ακυρωθούν δύο αποφάσεις του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης με τις οποίες εισάγεται η διαδικασία και τα κριτήρια διαθεσιμότητας και κινητικότητας.

Με τη δεύτερη προσφυγή ζητεί να ακυρωθούν 25 κοινές υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες καταργούνται πλέον των 6.000 οργανικών θέσεων σε διάφορα υπουργεία, οργανισμούς του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, κ.λπ.

Η ΑΔΕΔΥ υποστηρίζει ότι οι επίμαχες υπουργικές αποφάσεις προσκρούουν σε σωρεία Συνταγματικών διατάξεων, όπως είναι αυτές που αφορούν την ισότητα των πολιτών, την προστασία της αξίας του ανθρώπου, το δικαίωμα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας, ενώ παραβιάζουν και άλλα άρθρα του Συνταγματικού χάρτη όπως είναι το άρθρο 74 που δεν επιτρέπει την δημοσίευση σε νόμο άσχετων διατάξεων με τον τίτλο και το περιεχόμενό του, το άρθρο 103 το οποίο προστατεύει τους δημοσίους υπαλλήλους, κ.λπ.

Ακόμη, ο συνδικαλιστικός φορέας υποστηρίζει ότι συγκρούεται ο θεσμός της διαθεσιμότητας με οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη νομολογία (παλαιές αποφάσεις) τόσο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και του ΣτΕ. Επίσης, σημειώνει ότι πριν τη μαζική κατάργηση οργανικών θέσεων δεν προηγήθηκε εμπεριστατωμένη μελέτη της δομής των δημοσίων υπηρεσιών όπως προβλέπεται. Η δε κατάργηση των θέσεων αυτών υλοποιήθηκε χωρίς «να υπηρετούνται οι συνταγματικοί σκοποί της συνέχειας της δημόσιας υπηρεσίας και της αδιάλειπτης λειτουργίας της» και ενώ είναι προαποφασισμένο 15.000 δημόσιοι υπάλληλοι να τεθούν σε διαθεσιμότητα.

Τέλος, σημειώνουν ότι το όφελος στο Δημόσιο είναι μηδαμινό, αφού όσοι εξέρχονται της υπηρεσίας λαμβάνουν το 75% των αποδοχών τους, ενώ αντίθετα οι συνέπειες στην οργάνωση και λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών είναι ανυπολόγιστες.

Πηγή: aftodioikisi.gr

Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2013

Επιτέλους, ο υπουργός πήρε θέση, για τους ΥΕ και ΔΕ επιτυχόντες σε ΟΤΑ Α και Β βαθμού

Φως στο τούνελ με το Νομοσχέδιο-«σκούπα» που περιέχει αλλαγές στο εργασιακό καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων, προωθεί στη Βουλή και το έστειλε σήμερα Τετάρτη 2 Οκτωβρίου για δημόσια διαβούλευση ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης με 46 άρθρα και υπάρχει ένα (19) που αναφέρεται και στο δικό μας θέμα με τους 72 επιτυχόντες ΥΕ και ΔΕ του 2ου 50% που ήταν να διορισθούν σε ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού. Δεν τελειώνει άμεσα το θέμα, αλλά ξεκινάει η λύση του μετά από 7 ολόκληρους μήνες που περέμενε παγωμένο.

Άρθρο
19
Τοποθέτηση διοριστέων κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ του ν. 2643/1998 στους ΟΤΑ
1. Οι διορισμοί των επιτυχόντων προστατευομένων ατόμων του ν.2643/98 κατηγορίας ΥΕκαι ΔΕ, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, σε θέσεις ΟΤ α΄και β΄βαθμού, δύνανται ναπραγματοποιηθούν σε κενές θέσεις άλλων υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου στουςνομούς που αυτοί έχουν τοποθετηθεί, ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών και ταπροσόντα των διοριστέων, κατόπιν έκδοσης απόφασης του Υπουργού ΔιοικητικήςΜεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

2. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες καικάθε ειδικότερο θέμα της διαδικασίας