ΕΙΔΗΣΕΙΣΜέτρα-τομές, που, εκτός των άλλων, υπάρχει και η φιλοδοξία να διαμορφώσουν έναν νέου τύπου δημόσιο υπάλληλο, περιλαμβάνει ο «χάρτης» για την αλλαγή στο κράτος που έχει επεξεργαστεί η κυβέρνηση.

Μεταξύ των αλλαγών, που αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί ως το τέλος του έτους, καθώς αποτελούν και δεσμεύσεις έναντι της «τρόικας», εκτός από νέο μισθολόγιο, συγκαταλέγονται:

- Η θέσπιση ξεχωριστών προϋπολογισμών σε....
κάθε υπουργείο, ρύθμιση που θα οδηγήσει και σε έλεγχο των δαπανών του κράτους.

- Η εκπόνηση «περιγραμμάτων θέσεων εργασίας» σε κάθε φορέα του Δημοσίου, ώστε να πραγματοποιούνται προσλήψεις και τοποθετήσεις προσωπικού με νέα κριτήρια.

- Η κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων με ταυτόχρονη αλλαγή του καθεστώτος των μετατάξεων

- Και η αλλαγή της δομής και λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών ώστε να εκλείψουν οι αλληλοεπικαλύψεις.

Η νέα δομή

Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα κληθούν σε αυτές τις συνθήκες να αποτελέσουν τα ...γρανάζια μίας νέας κρατικής μηχανής.

Η μηχανή αυτή, όπως θα προβλέπεται στο σχετικό νομοσχέδιο που καταρτίζει το υπουργείο Εσωτερικών, θα αρχίσει να στήνεται σε 73 φορείς του Δημοσίου που αποτελούν το στενό πυρήνα του κράτους.

Κάθε φορέας υπό το νέο καθεστώς δεν θα λειτουργεί ανεξέλεγκτα, αλλά θα υποχρεούται να εκπονεί «ετήσιο σχέδιο δράσης», το οποίο θα ελέγχεται από το Κέντρο Διακυβέρνησης, όπως θα ονομάζεται ο φορέας που θα συσταθεί με σκοπό το συντονισμό της μεταρρύθμισης του κράτους.

Με βάση τα ετήσια σχέδια δράσης θα καθορίζεται και το ύψος του προϋπολογισμού του φορέα που θα εγγράφεται στον προϋπολογισμό του κράτους. Κι αυτό για να αποφεύγεται η κατασπατάληση των πόρων, η άναρχη διαχείριση και οι συνήθεις υπερβάσεις των δαπανών.

Οι υπεύθυνοι, δηλαδή, δεν θα μπορούν να δημιουργούν «τεχνητές δαπάνες», οι οποίες, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, αποτελούν τη γάγγραινα του σύγχρονου κράτους και οδηγούν στην υπέρβαση των δαπανών.

Η κατάρτιση και η εφαρμογή του προϋπολογισμών όλων των φορέων του Δημοσίου θα συνδέεται «με κοστολόγηση των υπηρεσιών, διασύνδεση των οικονομικών πόρων με δομές, συστήματα, ανθρώπινο δυναμικό, στοχοθεσία και αποτελέσματα δράσης του φορέα».

Ο «χάρτης» για την αναμόρφωση του κράτους προβλέπει ακόμη τον ανασχεδιασμό από«μηδενική βάση» όλων ανεξαρτήτως των φορέων του Δημοσίου. Στόχος η άρση των επικαλύψεων με άλλες υπηρεσίες, η πλήρης αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων τους και την διευκόλυνση της αποδοτικότητας τους.

Αυτό το στόχο, όπως επισημαίνεται ρητά, θα υπηρετούν και τα νέα οργανογράμματα των υπουργείων που θα εκπονηθούν μετά από τον ανασχεδιασμό της οργανωτικής δομής και των αρμοδιοτήτων τους.

Από το …μαχαίρι στις δομές οι επιτελείς της κυβέρνησης επιδιώκουν να προκύψουν υπηρεσίες με «αυξημένο εύρος εποπτείας, μειωμένα ιεραρχικά επίπεδα, ενοποιημένες τυποποιημένες υποστηρικτικές δομές και διαχωρισμός της πολιτικής και διοικητικής ιεραρχίας».

Περιγραφή θέσεων εργασίας

Απόφαση της κυβέρνησης είναι κάθε δημόσιος φορέας να καταρτίσει «περίγραμμα θέσεων εργασίας» με βάση το οποίο θα γίνεται η επιλογή των υπαλλήλων για τη στελέχωση της υπηρεσίας.

Τι θα είναι, όμως, τα «περιγράμματα θέσεων εργασίας»; Πρόκεται για την λεπτομερή καταγραφή των τυπικών και άτυπων προσόντων που απαιτούνται από τους υπαλλήλους για την επιτυχή εκτέλεση των καθηκόντων τους, σε συνδυασμό με την ανάλυση του περιβάλλοντος εργασίας (context analysis).

Δηλαδή, εκτός από τα προσόντα των υπαλλήλων, θα προσδιορίζονται «τα δυνατά και αδύνατα σημεία του φορέα, οι ευκαιρίες για την αύξηση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων και οι ενδεχόμενες διακινδυνεύσεις».

Γι΄ αυτό το σκοπό, θα ξεσκονιστούν οι ατομικοί φάκελοι των υπαλλήλων μέσω των οποίων θα καταγραφούν τα τυπικά τους προσόντα, ενώ θα υποβληθούν και σε ειδικά τέστ με βάση κατάλληλα ερωτηματολόγια-φύλλα αξιολόγησης.

Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι κανένας υπάλληλος του Δημοσίου δεν θα πρέπει να αισθάνεται πλέον σίγουρος για τη θέση του, καθώς επέρχεται μαζική ανακατανομή τους και επανατοποθέτησή τους στις νέες υπηρεσίες με βάση τα προσόντα τους, τα οποία, αυτή τη φορά, θα προκύπτουν από συγκεκριμένα «περιγράμματα θέσεων», όπως έχει ξεκαθαρίσει ο υπουργός Εσωτερικών κ. Ι. Ραγκούσης.

Σύστημα αξιολόγησης

Με τις νέες ρυθμίσεις αλλάζει ριζικά και το υφιστάμενο σύστημα αξιολόγησης των υπαλλήλων το οποίο δεν θα βασίζεται αποκλειστικά και μόνον στην κρίση του προϊσταμένου του.

Στο νέο σύστημα αξιολόγησης θα ενσωματωθεί λειτουργικά και θα συνδεθεί με τα«περιγράμματα των θέσεων εργασίας», τον ευρύτερο μηχανισμό κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων που δημιουργείται μετά και την μετονομασία τους σε «κρατικούς υπαλλήλους», με τις νέες ρυθμίσεις για την ιεραρχική τους εξέλιξη και το νέο πειθαρχικό δίκαιο και, φυσικά, οι αποδοχές.

«Στόχος», όπως αναφέρεται, «είναι η αντικειμενικότητα και η διαφάνεια του συστήματος».

Νέες διαδικασίες για τις προσλήψεις

Η περιγραφή των θέσεων εργασίας αποτελεί την «καρδιά» του νέου τύπου δημόσιου υπαλλήλου που επιχειρεί να αναδείξει η κυβέρνηση μέσα από τη μεταρρύθμιση του κράτους.

Έτσι, όλες ανεξαιρέτως οι προσλήψεις προσωπικού μετά το 2012 θα πραγματοποιούνται με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων τα οποία θα αναλύονται εκ των προτέρων στα «περιγράμματα θέσεων» και θα ενσωματώνονται στις σχετικές προκηρύξεις.

Η διαδικασία αυτή θα είναι ανεξάρτητη από τον έλεγχο των προσλήψεων που θα παραμείνει καθ΄ολοκληρία στο ΑΣΕΠ.

Οι φορείς του Δημοσίου, με άλλα λόγια, δεν θα προκηρύσσουν πλέον τις θέσεις προσδιορίζοντας απλώς αν οι υπό πρόσληψη υπάλληλοι θα είναι Πανεπιστημιακής ή Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, αλλά θα συμπεριλαμβάνουν και άλλα προσόντα σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Κινητικότητα

Υπό τον έλεγχο του Κέντρου Διακυβέρνησης που θα συσταθεί για να συντονίζει σε κεντρικό επίπεδο τις καταργήσεις και συγχωνεύσεις των φορέων του Δημοσίου και θα ελέγχει την κατάρτιση των νέων οργανογραμμάτων των υπουργείων, θα τεθεί και το προσωπικό του Δημοσίου.

Οι υπάλληλοι των υπηρεσιών της γενικής κυβέρνησης δεν θα ονομάζονται πλέον δημόσιοι, αλλά κρατικοί υπάλληλοι.

Η αλλαγή αυτή, που εξαγγέλθηκε ήδη από τον ίδιο τον πρωθυπουργό κ. Γ. Παπανδρέου, άναψε το «πράσινο φώς» για την μαζική μετακίνησή των υπαλλήλων από την μία υπηρεσία στην άλλη.

Σήμερα η κινητικότητα στο Δημόσιο εφαρμόζεται μόνον για τους Γενικούς Διευθυντές, οι οποίοι με βάση τις προκηρύξεις για την ανάληψη των θέσεων ευθύνης, μπορούν να μετακινηθούν -σε εθελοντική πάντως βάση- από το ένα υπουργείο στο άλλο.

Από τις αρχές του νέου έτους και οι υπάλληλοι θα μπορούν να μετακινούνται -υποχρεωτικά αυτή τη φορά -, από την μία υπηρεσία στην άλλη.

Απόφαση της κυβέρνησης είναι η κινητικότητα να μην εφαρμόζεται μόνον για τις υπηρεσίες του στενού δημόσιου τομέα αλλά και από και προς τις ΔΕΚΟ και από και προς τους ΟΤΑ.

Οι μετακινήσεις των υπαλλήλων θα εξαρτώνται:

- από τις ανάγκες των υπηρεσιών ιδιαίτερα μετά και το κλείσιμο της στρόφιγγας των προσλήψεων λόγω Μνημονίου

- από τα προσόντα που διαθέτουν, κατά πόσο, δηλαδή, αυτά τα προσόντα συνάδουν με τα «περιγράμματα των θέσεων εργασίας»

- από την αξιολόγησή τους.

Ως βάση, πάντως, για την έκταση της κινητικότητας του προσωπικού θα ληφθεί η ποιοτική καταγραφή των υπαλλήλων για την καλύτερη και ορθολογικότερη αξιοποίησή τους, η οποία ολοκληρώνεται υπό την ευθύνη των Γενικών Γραμματέων όλων των υπουργείων.

Η καταγραφή αυτή θα αποτελέσει και την πρώτη ύλη για την λειτουργική αξιολόγηση της δημόσιας διοίκησης από τον ΟΟΣΑ μέχρι το τέλος Ιουνίου, που αποτελεί άλλωστε και επιταγή του Μνημονίου.

Σε δεύτερο στάδιο θα υπάρξει και ασφαλής εκτίμηση για τις αποχωρήσεις προσωπικού από το Δημόσιο τουλάχιστον ως το 2015, περίοδος που καλύπτει το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα.

Στο πλαίσιο της κινητικότητας εξετάζεται και η δυνατότητα πολυετών αδειών άνευ αποδοχών σε υπαλλήλους με δικαίωμα επιστροφής στην υπηρεσία τους.

Μετατάξεις

Η απόφαση της κυβέρνησης να επιβάλει την κινητικότητα στο Δημόσιο, οδηγεί στη ριζική αλλαγή του υφιστάμενου συστήματος μετατάξεων του προσωπικού.

Στόχος είναι να κλείσει μία πληγή του ελληνικού κράτους, που αφορά τις μετατάξεις των δημοσίων υπαλλήλων, στις οποίες κυριαρχεί το ρουσφέτι, οι πελατειακές σχέσεις και η άγρια οικονομική συναλλαγή.

Η κυβέρνηση, αμέσως μετά την κατάρτιση του νέου μισθολογίου που θα άρει τις κραυγαλέες μισθολογικές ανισότητες στο Δημόσιο, προτίθεται να φέρει προς ψήφιση στη Βουλή σχέδιο νόμου με το οποίο θα καθιερώνονται αντικειμενικά κριτήρια για τις μετατάξεις και, εν γένει, τις υπηρεσιακές μεταβολές, η εφαρμογή των οποίων θα περάσει υπό τον άμεσο και απόλυτο έλεγχο του ΑΣΕΠ, όπως ακριβώς συμβαίνει σήμερα με τις προσλήψεις προσωπικού.

Η Ανεξάρτητη Αρχή θα εξετάζει τις αιτήσεις των δημοσίων υπαλλήλων που ζητούν μεταβολή της υπηρεσιακής τους κατάστασης, θα αποφαίνεται αν εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις που τίθενται με βάση συγκεκριμένα αντικειμενικά κριτήρια (ειδικότητα, χρόνια υπηρεσίας, κλάδος, τίτλοι σπουδών, οικογενειακή κατάσταση, αποδοτικότητα κ.λπ.) και θα δίνει το πράσινο φως για τη μετάταξη.

Σε αυτό το πλαίσιο, αναθεωρείται ριζικά και το καθεστώς που ισχύει για τις μετατάξεις προσωπικού στις παραμεθόριες περιοχές, όπως προκύπτει και από τη συγκρότηση ειδικής επιτροπής από υπηρεσιακούς παράγοντες του υπουργείου Εσωτερικών, η οποία καλείται να επαναπροσδιορίσει τους νομούς της χώρας και τα κριτήρια.

Ηδη, ο υπουργός Εσωτερικών, μιλώντας σήμερα, Δευτέρα, στο «ΒΗΜΑ FM», τάχθηκε κατά των «τυφλών και οριζόντιων μετατάξεων» και ανακοίνωσε πως θα προχωρήσει σε ένα σύστημα αξιολόγησης όσων τελούν υπό μετάταξη υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ. Αυτό σημαίνει ότι οι υπό μετάταξη υπάλληλοι, κυρίως των ΔΕΚΟ, που δεν πληρούν τα κριτήρια θα απολύονται.

«Να δούμε εάν όντως αξίζει κάποιος να περάσει στο Δημόσιο. 'Οποιος δεν είναι άξιος, δεν χρειάζεται να συνεχίσει να επιβαρύνει τον Έλληνα φορολογούμενο» τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών. Εξηγώντας το άξιος, ο κ. Ραγκούσης ανέφερε ότι ένας δημόσιος υπάλληλος πρέπει να είναι επιμελής, ευσυνείδητος και καλός συνάδελφος.


-------------------------------------------------------------------------
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΜΑΪΟΎ 2011


ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ Ν.2643/98


Ξεκίνημα  μιας νέας μορφή πίεσης προς όλους όσους ευθύνονται για την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί σε ότι αφορά τους διορισμούς τους, αποφάσισαν αποφάσισαν οι επιτυχόντες του ν.2643/98. 


Αύριο Πέμπτη 12 Μαΐου στις 18.00 στο MAIL ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ στην Αθήνα έχει προγραμματιστεί  συνάντηση όλων των επιτυχόντων που θα βρίσκονται στην πρωτεύουσα.

Σήμερα στις 2 το μεσημέρι θα αναρτηθεί ανακοίνωση στο blog των επιτυχόντων του ν.2643/98 με τις τελικές λεπτομέρειες που αφορούν την συνάντηση αυτή

 Η ομάδα του blog-----------------------------------------------------------------------------
Δεκάδες καταγγελίες προς την συνομοσπονδία ΑμεΑ

Προσλήψεις ΑμεΑ στα χαρτιά, άρνηση αποδοχής τους στη πράξη

-----------------------------------------------------------------------------
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 04.05.11

Με επιστολή της στον υπουργό Εσωτερικών Γ. Ραγκούση και στην υπουργό Εργασίας Λ. Κατσέλη η ΕΣΑμεΑ δημοσιοποιεί τις καταγγελίες των επιτυχόντων της προκήρυξης του έτους 2008 του ν. 2643/98.

Τρία χρόνια χρειάστηκαν για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της προκήρυξης, και σήμερα οι υπεύθυνοι προσωπικού των υπηρεσιών αρνούνται να παραλάβουν την απόφαση τοποθέτησής τους, επικαλούμενοι την τήρηση της αναλογίας 1/5.

Η Συνομοσπονδία επισημαίνει ότι οι προστατευόμενοι του ν. 2643/98, είτε είναι άτομα με αναπηρία (άμεση προστασία),είτε είναι συγγενείς α΄ βαθμού ατόμων με βαριές αναπηρίες (έμμεση προστασία) ανέμεναν τρία έτη την στιγμή της τοποθέτησής τους. Σε αυτό το χρονικό διάστημα προστίθεται και η πολυετής αναμονή της έκδοσης της προκήρυξης του 2008, αφού όπως γνωρίζετε η έκδοση των προκηρύξεων δεν γίνεται κάθε χρόνο όπως ορίζει ο νόμος. Έως και σήμερα τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους βιώνουν με τον πιο σκληρό τρόπο την ανεργία, σε μια εποχή δεινής και εντεινόμενης οικονομικής κρίσης. Οι θέσεις στις οποίες τοποθετούνται σήμερα πολλοί από τους επιτυχόντες, αποτελούν οργανικές θέσεις του δημοσίου τομέα, που έχουν προκηρυχθεί το έτος 2004.

Για τους λόγους αυτούς ζητά να διευθετηθεί άμεσα το ζήτημα και να τοποθετηθούν οι επιτυχόντες στις θέσεις εργασίας τους, άμεσα, χωρίς να εμπίπτουν στον περιορισμό του μέτρου 1 πρόσληψη ανά 5 αποχωρήσεις.

www.esaea.gr
-----------------------------------------------------------------

6/5/2011

Η απάντηση απο το ΥΠ.ΕΣ. στην ερώτηση των βουλευτών του ΛΑΟΣ για την   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ Ν. 2643/98

http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/7374308.pdf 

-----------------------------------------------------------------
Ελάχιστες προσλήψεις στο δημόσιο τομέα το 2011


Μόλις 10.000 προσλήψεις τακτικού προσωπικού στο δημόσιο τομέα θα γίνουν το 2011. Από αυτές πάνω από 3.000 θα αφορούν μετατάξεις (σύμφωνα με τις επιταγές της τρόικας) και οι υπόλοιπες 7.000 ήδη δρομολογημένες προσλήψεις, όπως των διοριστέων μέσω ΑΣΕΠ και άλλων διαδικασιών, των αποφοίτων δημοσίων σχολών κ.λπ., καθώς και ελάχιστες νέες.
Με απόφασή τους τα συναρμόδια υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών καθορίζουν τις προτεραιότητες και τα κριτήρια για την κατανομή του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/09 ή εγκρίνονται από την Τετραμελή Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων.
Σύμφωνα με αυτή, προτεραιότητα στις προσλήψεις θα δοθεί στους τομείς Υγείας, Πρόνοιας, Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας, Δικαιοσύνης, σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας (Ασφαλιστικά Ταμεία και ΣΕΠΕ), στη Επιτροπή Ανταγωνισμού, στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στους ΟΤΑ, (τεχνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες καθαριότητας, παιδικοί σταθμοί), καθώς και εξειδικευμένο επιστημονικό ή τεχνικό προσωπικό στους φορείς της παρ.1 του άρθρου 1 του ν. 3812/09.
Οι ανάγκες των παραπάνω φορέων θα καλυφθούν κατ' εξοχήν από προσωπικό των παρακάτω κατηγοριών:
- Αποφοίτους όλων των παραγωγικών σχολών του δημοσίου, όπως, Εθνική Σχολή Δικαστών, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Σχολές Ενόπλων Δυνάμεων (Ευελπίδων, Ικάρων και Ναυτικών Δοκίμων), Σχολές Αστυνομίας και Πυροσβεστικής.
- Υπό μεταφορά προσωπικό των φορέων των περιπτώσεων στ' έως και θ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, προς τους φορείς των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α') (δημόσιες υπηρεσίες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και ΟΤΑ α' και β' βαθμού) σε σχέση με τις συγκεκριμένες ανάγκες που αυτό θα καλύψει, με εξαίρεση τις μεταφορές προσωπικού που προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 3852/2010.
- Περιλαμβανόμενοι σε πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ και των φορέων που εκδόθηκαν μέχρι την 31-12-09
- Περιλαμβανόμενοι σε πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ και των φορέων που εκδόθηκαν μετά την 01-01-2010
- Διοριστέοι βάσει ειδικών διατάξεων (προφανώς περιλαμβάνονται και οι προστατευόμενοι του ν. 2643/98)
- Αιτήματα των φορέων που υποβλήθηκαν για έγκριση στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων του έτους 2011.
Τα κριτήρια πλήρωσης των θέσεων θα είναι:
- Αριθμός αποχωρήσεων εξειδικευμένου προσωπικού της συγκεκριμένης υπηρεσίας ή φορέα εντός του προηγούμενου έτους (μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου), τα καθήκοντα του οποίου είναι συναφή με τους τομείς προτεραιότητας.
- Νέες αρμοδιότητες της υπηρεσίας ή του φορέα που προέκυψαν από μεταγενέστερο του οργανισμού θεσμικό πλαίσιο ή από μεταβίβασή τους από άλλο φορέα καθώς και δράσεις για τις οποίες απαιτείται η πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού.
- Αριθμός προσωπικού ανά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα που μετατάχθηκε σε υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου κατά το προηγούμενο και το τρέχον έτος.
- Αριθμός προσωπικού ανά κατηγορία κλάδο και ειδικότητα που μετατάχθηκε από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά το προηγούμενο και το τρέχον έτος.
- Αριθμός προσωπικού της υπηρεσίας ή του φορέα που υπηρετεί με απόσπαση σε άλλες υπηρεσίες ή φορείς, σύμφωνα με τις γενικές ή ειδικές διατάξεις .
- Αρμοδιότητες υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν σε άλλους φορείς.
Σύντομα θα ακολουθήσει η προβλεπόμενη από το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 11 απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, για την κατανομή των θέσεων ανά υπηρεσία και φορέα προτεραιότητα.
Αναδημοσίευση http://www.jobalert.gr
-----------------------------------------------------------------------------

Αναφορά Νασιώκα στη βουλή για τους επιτυχόντες διαγωνισμού


Το θέμα της άμεσης τοποθέτησης στις θέσεις εργασίας τους των προστατευόμενων του Ν. 2643/98 της προκήρυξης του έτους 2008, φέρνει με αναφορά του στη Βουλή ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Έκτορας Νασιώκας.Ειδικότερα, στην αναφορά του προς τους υπουργούς Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Γιάννη Ραγκούση και Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης κα Λούκα Κατσέλη, ο Λαρισαίος βουλευτής αναφέρει χαρακτηριστικά: «Τρία έτη μετά την προκήρυξη του έτους 2008 του Ν. 2643/98 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες με την ανάρτηση των πινάκων τοποθέτησης των επιτυχόντων. Όπως ορίζει ο νόμος, οι επιτυχόντες μετά την παραλαβή της απόφασης για την τοποθέτησή τους και σε διάστημα ενός μηνός, πρέπει να παρουσιαστούν στην υπηρεσία του δημοσίου φορέα τοποθέτησής τους, προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία.
Σύμφωνα, όμως, με καταγγελίες επιτυχόντων, οι υπεύθυνοι προσωπικού αυτών των υπηρεσιών αρνούνται να παραλάβουν την απόφαση τοποθέτησής τους, επικαλούμενοι την τήρηση της αναλογίας 1/5 που θέτει η εγκύκλιος με αριθ. πρωτ. ΔΙΙΙΠ/Φ/2.9/31-3/ οικ.80/3-1-2011 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα “Προγραμματισμός Προσλήψεων του έτους 2011 στο δημόσιο τομέα”».
Και ο κ. Νασιώκας συνεχίζει στην αναφορά του λέγοντας: «Οι προστατευόμενοι του Ν. 2643/98, είτε είναι άτομα με αναπηρία (άμεση προστασία), είτε είναι συγγενείς α΄ βαθμού ατόμων με βαριές αναπηρίες (έμμεση προστασία), ανέμεναν τρία έτη την στιγμή της τοποθέτησής τους. Σε αυτό το χρονικό διάστημα προστίθεται και η πολυετής αναμονή της έκδοσης της προκήρυξης του 2008, αφού, όπως είναι γνωστό, η έκδοση των προκηρύξεων δεν γίνεται κάθε χρόνο όπως ορίζει ο νόμος. Έως και σήμερα τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους βιώνουν με τον πιο σκληρό τρόπο την ανεργία, σε μια εποχή δεινής και εντεινόμενης οικονομικής κρίσης. Οι θέσεις στις οποίες τοποθετούνται σήμερα πολλοί από τους επιτυχόντες, αποτελούν οργανικές θέσεις του δημοσίου τομέα, που έχουν προκηρυχθεί το έτος 2004. Κάποιες δε από αυτές τις θέσεις έχουν επανακηρυχθεί και αφορούν θέσεις προ του έτους 2004.»
Καταλήγοντας στην αναφορά του, ο Λαρισαίος βουλευτής ζητά «να διευθετηθεί το εν λόγω ζήτημα και να τοποθετηθούν οι επιτυχόντες, που έχουν λάβει την απόφαση τοποθέτησής τους, στις θέσεις εργασίας τους άμεσα και χωρίς να εμπίπτουν στον περιορισμό του μέτρου, 1 πρόσληψη ανά 5 αποχωρήσεις».

Πηγή: http://thessalos.net
-----------------------------------------------------------------

Προκήρυξη του Ν. 2643/98

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΞΙΟΤΙΜΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΞΙΟΤΙΜΟ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΘΕΜΑ:   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ Ν. 2643/98
Το 2008 είχε βγει η προκήρυξη του Ν. 2643/98 «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 220 τ.Α/28-9-1998) για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (ΑμΕΑ, Πολύτεκνοι, Ανάπηροι Πολέμου κ.α.) – Αρ. Φύλλου 981-27 Μαΐου 2008. Με βάση τον Ν. 2643/1998, για όλες τις προκηρύξεις που αφορούν τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, κρατούνται θέσεις σε ποσοστό 5% και βγαίνει νέα προκήρυξη από τον ΟΑΕΔ για να καλυφθούν οι θέσεις. Οι θέσεις που είχαν προκηρυχθεί το 2008 αφορούσαν θέσεις εργασίας από το έτος 2002. Ο Ν. 2643/98 αναφέρει ότι η προκήρυξη πρέπει να βγαίνει κάθε χρόνο και οι προστατευόμενοι να διορίζονται άμεσα (σχεδόν σε 1 χρόνο), στη προκειμένη περίπτωση βγάζουν προκήρυξη κάθε 3-4 χρόνια. Αυτή τη στιγμή, μετά από περίπου 3 χρόνια (Ιούλιος 2008), έχουμε φτάσει στο σημείο, όπου πρέπει να αναρτηθούν οι τελικοί πίνακες τοποθέτησης. Όμως στους κατά τόπους ΟΑΕΔ υπάρχει μία σύγχυση, άλλες πληροφορίες δίνουν από μία Περιφέρεια και άλλες από κάποια άλλη. Και μέσα σε όλη αυτή την σύγχυση έρχεται να προστεθεί και η αναλογία των προσλήψεων. Οι θέσεις που διεκδικούν οι ειδικές κατηγορίες προκηρύχθηκαν το 2008, αλλά οι θέσεις που έχουν προκηρυχθεί αφορούν τα έτη από το 2002 και μετά και επιπλέον κάποιες θέσεις που επαναπροκηρύχθηκαν, που αφορούν παλαιότερα έτη (όπως 1997 – στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας).
Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί,
Τι προτίθεται να πράξει το υπουργείο Σας, όσον αφορά τις ειδικές κατηγορίες;
Αθήνα, 05.04.2011
Οι ερωτώντες Βουλευτές
Αθανάσιος Πλεύρης, Βουλευτής Α’ Αθηνών
Άδωνις Γεωργιάδης, Βουλευτής Β’ Αθηνών
ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

Πηγή: http://www.thanos-plevris.gr  
-----------------------------------------------------------------

Διορισμοί επιτυχόντων ΑΣΕΠ έως και το 2013

Αθήνα 27.4.2011, 20:12

Ανοικτό το ενδεχόμενο διορισμού επιτυχόντων του
ΑΣΕΠ ακόμη και το 2013 άφησε ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης μιλώντας
στην πρωϊνή εκπομπή του ΜΕGA "Κοινωνία ώρα MEGA".


"Οι επιτυχόντες του ΑΣΕΠ έχουν δίκιο, έχουν πέσει βέβαια
πάνω στη μεγάλη αυτή δημοσιονομική κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα", επεσήμανε ο
υπουργός και πρόσθεσε: "Και, όπως η νομοθεσία προβλέπει, θα απορροφηθούν
υποχρεωτικά και σταδιακά το επόμενο διάστημα, να μην το προσδιορίσω τώρα ακριβώς
πότε. Είναι θέμα του 2011, 2012 το πολύ για κάποιες πολύ ειδικές περιπτώσεις και
το 2013".


Πηγή: www.proslipsis.gr