Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013

Περί 2643/1998Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ


Έχοντας υπόψη:
1.  Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ/τος 63/2005 «Για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρ­νηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
2.  Τις διατάξεις του Ν.2643/1998 «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 220), όπως ισχύει σήμερα.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.2956/2001 «Ανα­διάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.3227/2004 «Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 31).
5. Τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν.3454/2006 «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 75) και τις διατάξεις του άρθρου 3 του ίδιου νόμου.
6.  Την αριθ. οικ.14362/20/18-07-2012 (ΦΕΚ 2166/Β΄/19-7-2012) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό­νοιας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ερ­γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Νικόλαο Παναγιωτόπουλο».
7.  Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.1.1/12843/2 Ιουνίου 2009 (ΦΕΚ 1051/Β΄/2-6-2009) Κ.Υ.Α. «Εξαίρεση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) από την εφαρμογή της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογη­τικών (υποχρεωτικής ή κατόπιν συναίνεσης του πολίτη), για τα δικαιολογητικά των προκηρύξεων πρόσληψης ή διορισμού σε θέσεις εργασίας του ν.2643/1998».
8. Την υπ’ αριθμ. 3277/95/12-02-2013 απόφαση του Υφυ­πουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός Αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Οικο-
νομικών, που πληρούνται από προστατευόμενους του Ν.2643/1998 και κατανομή των θέσεων αυτών».
9. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δα­πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο­φασίζουμε:
I. Καθορίζουμε τον τύπο του ειδικού εντύπου της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης που συμπληρώνουν οι προστατευόμενοι του Ν.2643/98 και υποβάλλουν στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή του άρθρου 9 του ίδιου νόμου, προκειμένου να διοριστούν ή να προσληφθούν σε θέ­σεις εργασίας τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Οικονομικών, οι οποίες προκηρύσσονται από την οικεία υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ.
Την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνουν και υποβάλλουν όσοι έχουν τα τυπικά προσόντα που απαι­τούνται για τις θέσεις εργασίας τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Οικονομι­κών όπως αυτά προσδιορίζονται από την αριθμ. 1Κ/2013 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. Α.Σ.Ε.Π. 2/15-03-2013).
Ο τύπος της έντυπης αυτής αίτησης - υπεύθυνης δή­λωσης περιέχεται στο προσαρτώμενο στην παρούσα απόφαση παράρτημα, της οποίας αποτελεί αναπόσπα­στο μέρος.
Η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση των υποψηφίων προσκο­μίζεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά με απόδειξη στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή του άρθρου 9 Ν. 2643/1998 Ν. Αττικής, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης στον Τύπο.
Η μη προσκόμιση ή η μη ταχυδρομική αποστολή της αίτησης αποδεδειγμένα εντός της οριζόμενης αποκλει­στικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών, καθιστά απαράδεκτη την αίτηση.
Στις περιπτώσεις ταχυδρομικής αποστολής από τους προστατευόμενους της αίτησης, αυτή θεωρείται ότι κατατέθηκε στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2643/1998 Ν. Αττικής, μέσα στην αποκλειστική προθεσμία των τριάντα (30) ημερών, εφόσον η ημερο­μηνία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδρομείου είναι εντός της προθεσμίας αυτής.
Η υποβολή περισσοτέρων της μίας (1) αιτήσεων στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή του άρθρου 9 του ν.2643/1998 επιφέρει ακύρωση όλων των αιτήσεων που έχει υπο­βάλει ο προστατευόμενος.
Η δήλωση ανακριβών στοιχείων στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συνεπάγεται την απώλεια της προστασίας του Ν.2643/1998.
Ανάκληση, τροποποίηση ή συμπλήρωση της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης δεν επιτρέπεται.
ΙΙ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι όλων των κατηγοριών του άρθρου 1 του Ν. 2643/1998, όπως ισχύει σήμερα, για τους οποί­ους, με βάση τη σειρά τους στον ενδεικτικό πίνακα βαθμολόγησης, κρίνεται ότι μπορούν να καταλάβουν θέση εργασίας, θα κληθούν με ανάρτηση της σχετικής πρόσκλησης στο κατάστημα της αρμόδιας υπηρεσίας του Ο.Α.Ε.Δ. να προσκομίσουν ή να αποστείλουν τα­χυδρομικά με απόδειξη τα κατωτέρω αναγραφόμενα δικαιολογητικά, με τα οποία τεκμηριώνεται η ακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων.
Τα δικαιολογητικά αυτά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι τη λήξη της αποκλειστικής προθεσμίας των τρι­άντα (30) ημερών, η οποία ισχύει για την υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης και όχι πέραν της προθε­σμίας αυτής.
Τα δικαιολογητικά που προσκομίζουν, όπως προανα­φέρθηκε, όλοι οι προστατευόμενοι στην Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν.2643/98, πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρω­μένα, είναι τα εξής:
1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυ­τότητας του προστατευομένου (αιτούντος).
2. Τίτλο ή τίτλους σπουδών και όλα τα λοιπά τυπικά προσόντα (πιστοποιητικά και λοιπά δικαιολογητικά), που απαιτούνται από την αριθμ. 1Κ/2013 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. Α.Σ.Ε.Π. 2/15-03-2013), από τα οποία να προκύπτει η τυχόν ειδικότητα και προϋπηρεσία του υποψηφίου (αιτούντος) (τυχόν τίτλοι κατάρτισης, εξει­δίκευσης, άδεια εργασίας κ.λ.π.).
Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής θα πρέπει να συ­νοδεύονται από πράξη αναγνώρισης από τον κατά πε­ρίπτωση αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ, κλπ) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας άλλως δεν λαμβάνονται υπόψη.
3. Αναγνωρισμένο πτυχίο ξένης γλώσσας (για όσους προστατευόμενους είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πτυ­χίου ξένης γλώσσας). Το επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τον τρόπο που ρητά αναφέ­ρεται στο Παράρτημα Δ΄ της αριθμ. 1Κ/2013 Προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. Α.Σ.Ε.Π. 2/15-03-2013).
4. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστα­σης, από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός των μελών της οικογένειας του προστατευομένου (αιτούντος).
Στις περιπτώσεις που ο προστατευόμενος (αιτών) εί­ναι έγγαμος, πέραν του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης της δικής του οικογένειας, προσκομίζει επιπλέον και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστα­σης της πατρικής του οικογένειας.
Εάν ο προστατευόμενος (αιτών) είναι διαζευγμένος προσκομίζει και το διαζευκτήριο ή τη δικαστική από­φαση λύσης του γάμου.
Εφόσον ο προστατευόμενος (αιτών) είναι διαζευγμέ­νος ή σε διάσταση και δηλώνει επιμέλεια ενός ή περισ­σοτέρων τέκνων, προσκομίζει οπωσδήποτε δικαστική απόφαση από την οποία θα αποδεικνύεται η ανάθεση επιμέλειας των τέκνων.
5. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα ή των γονέων του προστατευόμενου (αιτούντος), εφόσον ο προστα­τευόμενος (αιτών) είναι ορφανός, έχει ηλικία μέχρι 25 ετών και είναι άγαμος, ή ληξιαρχική πράξη θανάτου συζύγου, εφόσον ο προστατευόμενος (αιτών) βρίσκεται σε κατάσταση χηρείας.
6.  Επικυρωμένο αντίγραφο του εκκαθαριστικού ση­μειώματος της οικείας Δ.Ο.Υ., που αφορά τον προ­στατευόμενο (αιτούντα), από το οποίο προκύπτει το φορολογητέο εισόδημα που αποκτήθηκε το έτος 2011. Δηλαδή υποβάλλεται εκκαθαριστικό σημείωμα οικονο­μικού έτους 2012. Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής ως οικογενειακό εισόδημα του προστατευομένου προσώπου (αιτούντος) νοείται αυτό που περιλαμβάνει το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα και των δύο συζύ­γων, καθώς και το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα των ανηλίκων τέκνων τους.
Σε περίπτωση που ο προστατευόμενος (αιτών) απαλ­λάσσεται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης φο­ρολογίας εισοδήματος, προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογρα­φής, στην οποία βεβαιώνει: ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή ατομικής φορολογικής δήλωσης και ότι δεν εμφανίζεται ως προστατευόμενο μέλος σε φορολογι­κή δήλωση της πατρικής του οικογένειας. Στην υπεύ­θυνη δήλωση βεβαιώνεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ότι παρελήφθη όμοια. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος εμφανίζεται στη φορολογική δήλωση της πατρικής του οικογένειας ως προστατευόμενο μέλος, προσκομίζει εκκαθαριστικό σημείωμα της πατρικής του οικογένειας.
Δικαιολογητικό άλλου οικονομικού έτους δεν γίνεται δεκτό.
Το κριτήριο της οικονομικής κατάστασης του προστα­τευομένου μοριοδοτείται από 0 έως 100 μόρια.
7.  Ισχύουσα, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, κάρτα ανεργίας του προστατευομένου (αιτούντος).
Στις περιπτώσεις που οι υποψήφιοι προσκομίσουν κάρτα ανεργίας ή βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα ανέργων αναπήρων του Ο.Α.Ε.Δ. παρελθόντων ετών, τα δικαιολογητικά αυτά γίνονται δεκτά εφόσον δεν προκύπτει εισόδημά τους από μισθωτές υπηρεσίες στο εκκαθαριστικό σημείωμα το οποίο προσκομίζουν, για το φορολογητέο εισόδημα, ή εφόσον οι αιτούντες δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ.
Εάν ο προστατευόμενος (αιτών), κατά το χρόνο υπο­βολής της αίτησης παρακολουθεί πρόγραμμα επαγ­γελματικής κατάρτισης ή πρόγραμμα απόκτησης ερ­γασιακής εμπειρίας, προσκομίζει βεβαίωση του φορέα υλοποίησης του προγράμματος, στην οποία αναφέρεται ότι ο προστατευόμενος (αιτών) έχει καταθέσει την κάρ­τα ανεργίας του στο φορέα αυτό.
Εάν ο προστατευόμενος (αιτών) είναι πτυχιούχος Νο­μικής και κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος δικη­γόρου, προσκομίζει την άδεια άσκησης επαγγέλματος. Εάν είναι ασκούμενος προσκομίζει σχετική Βεβαίωση από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο.
8. Ισχύουσα κάρτα ανεργίας συζύγου (εφόσον ο/η σύ­ζυγος είναι άνεργος/η).
9. Πιστοποιητικό Στρατολογίας (για τους άρρενες) ή απολυτήριο στρατού (φύλλο πορείας), από το οποίο να προκύπτει ότι ο προστατευόμενος (αιτών) έχει εκ­πληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή ότι έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
10. Όλοι οι προστατευόμενοι προσκομίζουν υποχρεω­τικά είτε Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (Α΄ 75) στην οποία δηλώνουν ότι δεν λαμβάνουν σύνταξη, είτε Βε­βαίωση για το ύψος της σύνταξης που τυχόν λαμβάνει ο προστατευόμενος (αιτών) από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ή τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα κατά περίπτωση (ΕΚΑΣ και προνοιακά επιδόματα δεν θεω­ρούνται σύνταξη).
Η Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να είναι επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής.
11. Επιπλέον των προαναφερομένων δικαιολογητικών, κάθε υποψήφιος θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσει και τα ειδικότερα δικαιολογητικά που αναφέρονται κα­τωτέρω στην κατηγορία προστασίας στην οποία ανήκει και στην οποία θα πρέπει να ανατρέξει.
Εάν ο υποψήφιος ανήκει σε δύο (2) κατηγορίες προ­στασίας, θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσει τα ειδικότερα δικαιολογητικά και των δύο κατηγοριών του.
Κατωτέρω αναφέρονται οι κατηγορίες προστατευο­μένων από το Ν. 2643/1998 προσώπων και τα ειδικότερα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι υποψή­φιοι ανά κατηγορία:
• Κατηγορία ΑΤΟΜΩΝ με ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (ΑμεΑ) ή Ατό­μων με ειδικές Ανάγκες (σύμφωνα με την παλαιότερη ονομασία).
Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής προσκομίζουν επιπλέον των προαναφερθέντων και τα εξής δικαιο­λογητικά:
-  απόφαση πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής αναπηρίας του Ι.Κ.Α., με την οποία προσδιορίζεται η χρόνια σωματική ή πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη του αιτούντος, καθώς και το ποσοστό αναπηρίας του, το οποίο θα πρέπει να είναι 50% τουλάχιστον. Ευνόητο εί­ναι ότι γίνεται δεκτή και απόφαση της δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής αναπηρίας του Ι.Κ.Α., στις περι­πτώσεις που αυτή προσκομίζεται και βεβαιώνει χρόνια σωματική ή πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη του αιτούντος και ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον.
Οι υποψήφιοι της κατηγορίας ΑμεΑ των οποίων η ανα­πηρία έχει πιστοποιηθεί από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) από 1-09-2011 και εντεύθεν προσκο­μίζουν γνωμάτευση των Υγειονομικών Επιτροπών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), η οποία να αναφέρει χρόνια (επ’ αόριστον) σωματική ή πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη και ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον.
-  Υπεύθυνες δηλώσεις των λοιπών μελών τόσο της πατρικής οικογένειας του Ατόμου με Αναπηρία όσο και της δικής του οικογένειας, τα οποία αντλούν προστασία από την αναπηρία του (γονείς, αδέλφια, σύζυγος), με τις οποίες τα μέλη αυτά δηλώνουν: αφενός μεν ότι δεν έχουν στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωμα υποχρεω­τικής πρόσληψης σε θέση εργασίας, αφετέρου δε ότι παραιτούνται της προστασίας του Ν. 2643/1998 για το παρόν υπέρ του αιτούντος. Σε περίπτωση που το Άτομο με Αναπηρία είναι διαζευγμένο, προσκομίζει Υπεύθυνη Δήλωση και από τον / την πρώην σύζυγο.
Εάν στα μέλη των παραπάνω οικογενειών συμπεριλαμ­βάνεται ΑΜΕΑ, το οποίο προτίθεται να ασκήσει το προ­σωποπαγές δικαίωμα προστασίας του κατά το παρόν ή στο μέλλον και δεν παραιτείται της προστασίας του Ν. 2643/1998 υπέρ του αιτούντος, θα πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνει ότι θα ασκήσει το δικαίωμά του αυτό και να επισυνάπτει στην υπεύθυνη δήλωση την απόφαση της αρμόδιας Πρωτοβάθμιας (η
Δευτεροβάθμιας) Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας του Ι.Κ.Α. ή γνωμάτευση των Υγειονομικών Επιτροπών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) περί της δικής του αναπηρίας.
Εάν στην πατρική οικογένεια του αιτούντος όσο και στη δική του οικογένεια υπάρχουν περισσότεροι του ενός προστατευόμενοι από το Ν. 2648/98 της κατηγο­ρίας Άτομα με Αναπηρίες και το δικαίωμα προστασίας του νόμου αυτού επιθυμεί να ασκήσει μόνο ο αιτών, ο προστατευόμενος αυτός (ο αιτών) προσκομίζει υπεύθυ­νες δηλώσεις των λοιπών ΑΜΕΑ, με τις οποίες δηλώνε­ται: αφενός μεν ότι δεν έχουν στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωμα υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας, αφετέρου δε ότι παραιτούνται της προστασίας του Ν. 2643/98 για το παρόν, υπέρ του αιτούντος.
Στην περίπτωση κατά την οποία για κάποιο από τα μέλη των παραπάνω οικογενειών υφίσταται αντικειμε­νική αδυναμία συμπλήρωσης και υπογραφής της προ­αναφερόμενης υπεύθυνης δήλωσης, ιδίως λόγω αγνώ­στου διαμονής, αδυναμία λόγω νοητικής υστέρησης, υπέρβαση του ορίου ηλικίας των εβδομήντα ετών, ο αιτών συμπληρώνει και υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία αφενός μεν δηλώνεται ο λόγος του κωλύ­ματος υποβολής της, αφετέρου δε βεβαιώνεται από τον αιτούντα ότι δεν υπήρξε άσκηση του δικαιώματος της υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας του κωλυομένου να υπογράψει.
Στις υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής.
• Κατηγορία ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ.
Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής προσκομίζουν επιπλέον των προαναφερθέντων και τα εξής δικαιο­λογητικά:
- Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
- Στην περίπτωση που ο προστατευόμενος (αιτών) εί­ναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας και έγγαμος προσκο­μίζει δύο (2) πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, δηλαδή ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της πατρικής του οικογένειας και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της δικής του οικογένειας.
Σύμφωνα με την 362/2007 ομόφωνη γνωμοδότηση του Δ’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), κατά την έννοια των διατάξεων της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 2643/1998, ως τέκνα πολύτεκνης οικογένειας θεωρούνται και τα τέκνα του πολύτεκνου γονέα που μεταξύ τους είναι ετεροθαλή αδέλφια.
Στην περίπτωση που ο προστατευόμενος (αιτών) εί­ναι τέκνο πολύτεκνου γονέα προσκομίζει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του πολύτεκνου γονέα από τον οποίο προέρχεται, προκειμένου να αποδειχτεί η πολυτεκνική ιδιότητα του γονέα. Εάν ο προστατευό­μενος είναι και έγγαμος, προσκομίζει επιπλέον και πι­στοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της δικής του οικογένειας.
Πολύτεκνος γονέας για την εφαρμογή του Ν.2643/98 είναι ο γονέας που έχει τέσσερα (4) ζώντα τέκνα και άνω είτε τα απέκτησε από ένα γάμο είτε από διαφορε­τικούς γάμους είτε τα απέκτησε εκτός γάμου.
Στην περίπτωση που ο προστατευόμενος (αιτών) είναι πολύτεκνος γονέας, προσκομίζει υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986 απ’ όλα τα υπόλοιπα υπαγόμενα στην προστασία του Ν.2643/98 μέλη της οικογένειας. Δηλαδή προσκομίζει υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986 μόνο από την/τον σύζυγο μετά της οποίας/οποίου απέκτησε τέσσερα (4) και άνω τέκνα, τα οποία είναι ζώντα, αλλά και υπεύθυνες δηλώσεις από τα ενήλικα τέκνα του, με τις οποίες τα ανωτέρω μέλη δηλώνουν ότι: αφ’ ενός μεν δεν έχουν στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωμα υπο­χρεωτικής πρόσληψης, αφετέρου δε ότι παραιτούνται της προστασίας του Ν. 2643/98 για το παρόν υπέρ του αιτούντος.
Στην περίπτωση που ο προστατευόμενος (αιτών) εί­ναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας ή τέκνο πολύτεκνου γονέα, προσκομίζει υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986 απ’ όλα τα υπόλοιπα (υπαγόμενα στην προστασία του Ν.2643/98) μέλη της οικογένειας (πολύτεκνους γονείς του ή πολύτεκνο γονέα του και ενήλικα αδέλφια του, αμφιθαλή και ετεροθαλή), με τις οποίες τα μέλη αυτά δηλώνουν ότι: αφ’ ενός μεν δεν έχουν στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωμα υποχρεωτικής πρόσληψης, αφε­τέρου δε παραιτούνται της προστασίας του Ν. 2643/98 για το παρόν υπέρ του αιτούντος.
Στην περίπτωση κατά την οποία για κάποιο από τα μέλη της παραπάνω οικογένειας ή των παραπάνω οικο­γενειών υφίσταται αντικειμενική αδυναμία συμπλήρω­σης και υπογραφής της προαναφερόμενης υπεύθυνης δήλωσης, ιδίως λόγω αγνώστου διαμονής, αδυναμίας λόγω νοητικής υστέρησης, υπέρβασης του ορίου ηλι­κίας των εβδομήντα (70) ετών, ο αιτών συμπληρώνει και υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία αφενός μεν δηλώνεται ο λόγος του κωλύματος υποβολής της, αφετέρου δε βεβαιώνεται από τον αι­τούντα ότι δεν υπήρξε άσκηση του δικαιώματος της υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας του προ­σώπου που κωλύεται να υπογράψει.
Στις υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής.
• Κατηγορία ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής προσκομίζουν επιπλέον των προαναφερθέντων και τα εξής δικαιο­λογητικά:
- Βεβαίωση Επιτροπής του Γενικού Επιτελείου Εθνι­κής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ), ή των Επιτροπών που προβλέπονται από το Π.Δ. 379/83 (ΦΕΚ 136/Α΄), από την οποία να προκύπτει ότι ο προστατευόμενος (αιτών) ανήκει στην κατηγορία γ' της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 2643/98.
Οι προστατευόμενοι της ανωτέρω κατηγορίας μπο­ρούν να προσκομίζουν αντί της βεβαίωσης επικυρωμένο φωτοαντίγραφό της και αν επιλεγούν προς τοποθέτηση προσκομίζουν υποχρεωτικά το πρωτότυπο του δικαιο­λογητικού αυτού.
Εφόσον το δικαιολογητικό αυτό έχει εκδοθεί υπό το καθεστώς του προϊσχύσαντος Ν. 1648/86, ο προστα­τευόμενος εφόσον επιλεγεί προς τοποθέτηση σε θέση εργασίας θα πρέπει να μεταβεί στην Υπηρεσία ΓΕΕΘΑ/ ΔΕΠΑΘΑ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, προκειμένου να τεθεί στο δικαιολογητικό από την Υπηρεσία αυτή ειδική σφραγίδα, ότι τούτο ισχύει και για την υπαγωγή του προστατευομένου στο Ν.2643/98.
Στην περίπτωση που ο προστατευόμενος προσκομί­ζει μόνο Βεβαίωση της Επιτροπής του Π.Δ/τος 379/83 (ΦΕΚ 136/Α΄), υποβάλλει υπεύθυνες δηλώσεις των λοι­πών προστατευομένων από το Ν. 2643/98 μελών της οικογένειας του, με τις οποίες δηλώνεται ότι: αφενός
μεν δεν έχουν στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωμα υπο­χρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας, αφετέρου δε ότι παραιτούνται της προστασίας του Ν.2643/98 για το παρόν υπέρ του αιτούντος.
Στην περίπτωση κατά την οποία για κάποιο από τα μέλη της παραπάνω οικογένειας ή των παραπάνω οικο­γενειών υφίσταται αντικειμενική αδυναμία συμπλήρω­σης και υπογραφής της προαναφερόμενης υπεύθυνης δήλωσης, ιδίως λόγω αγνώστου διαμονής, αδυναμίας λόγω νοητικής υστέρησης, υπέρβασης του ορίου ηλικίας των εβδομήντα ετών, ο αιτών συμπληρώνει και υποβάλ­λει υπεύθυνη δήλωση στην οποία αφενός μεν δηλώνεται ο λόγος του κωλύματος υποβολής της, αφετέρου δε βεβαιώνεται από τον αιτούντα ότι δεν υπήρξε άσκηση του δικαιώματος της υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας του κωλυομένου να υπογράψει.
Στις υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής.
• Κατηγορία ΕΜΜΕΣΗ ΑΜΕΑ (γονέας, σύζυγος, αδελ­φός Ατόμου με Αναπηρία)
Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής προσκομίζουν επιπλέον των προαναφερθέντων και τα εξής δικαιο­λογητικά:
- απόφαση της αρμόδιας Πρωτοβάθμιας (ή Δευτερο­βάθμιας) Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας του Ι.Κ.Α. ή γνωμάτευση των Υγειονομικών Επιτροπών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) με την οποία προσ­διορίζονται τα βαριά σωματικά ή ψυχικά προβλήματα του συγγενούς (αδελφού-ής, συζύγου, τέκνου) του αι­τούντος και το ποσοστό αναπηρίας του συγγενούς του αιτούντος, το οποίο στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να είναι 67% και άνω.
Στην περίπτωση που το ανάπηρο άτομο από το οποίο αντλείται η προστασία (συγγενής του αιτούντος) πάσχει από νοητική υστέρηση ή αυτισμό, ο αιτών προσκομίζει απόφαση της αρμόδιας Πρωτοβάθμιας (ή Δευτεροβάθ­μιας) Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας του Ι.Κ.Α. ή γνωμάτευση των Υγειονομικών Επιτροπών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), που αφορά τον συγ­γενή, με την οποία προσδιορίζεται η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας, το οποίο στην περίπτωση αυτή αρκεί να είναι τουλάχιστον 50%.
-  Σε περίπτωση που στην οικογένεια του προστα­τευομένου, επιπλέον του ατόμου με αναπηρία από το οποίο ο προστατευόμενος θεμελιώνει την υπαγωγή του στην κατηγορία Έμμεση ΑΜΕΑ του Ν.2643/98, υπάρ­χει σύζυγος ή τέκνο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, εάν πρόκειται για σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νοητι­κή υστέρηση ή αυτισμό, ο αιτών (προστατευόμενος) προσκομίζει απόφαση της αρμόδιας Πρωτοβάθμιας (ή Δευτεροβάθμιας) Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας του Ι.Κ.Α. ή γνωμάτευση των Υγειονομικών Επιτροπών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), με την οποία προσδιορίζεται η πάθηση και το ποσοστό ανα­πηρίας του προσώπου αυτού.
- Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986 από τα υπόλοι­πα προστατευόμενα από το Ν.2643/98 μέλη της οικογέ­νειας ή των οικογενειών του Ατόμου με Αναπηρία από τα οποία ο αιτών αντλεί προστασία (γονείς, αδέλφια, σύζυγο), με τις οποίες δηλώνεται: αφενός μεν ότι δεν έχουν στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωμα υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας, αφετέρου δε ότι παραιτούνται της προστασίας του Ν.2643/98 για το παρόν υπέρ του αιτούντος. Σε περίπτωση που ο αιτών (ή η αι­τούσα) είναι διαζευγμένος –η και αντλεί την προστασία από το τέκνο του - της, προσκομίζει Υπεύθυνη Δήλωση και της / του πρώην συζύγου.
-  Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του ιδίου του ατόμου με Αναπηρία, από το οποίο αντλείται η προ­στασία, εφόσον αντικειμενικά το άτομο αυτό δύναται να συμπληρώσει και να υπογράψει την υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνει ότι: αφενός μεν ότι δεν έχει στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωμα υποχρεωτικής πρόσλη­ψης σε θέση εργασίας, αφετέρου δε ότι παραιτείται της προστασίας του Ν.2643/1998 για το παρόν υπέρ του αιτούντος.
Στην περίπτωση κατά την οποία για κάποιο από τα παραπάνω άτομα υφίσταται αντικειμενική αδυναμία συμπλήρωσης και υπογραφής της προαναφερόμενης υπεύθυνης δήλωσης, ιδίως λόγω αγνώστου διαμονής, αδυναμίας λόγω νοητικής υστέρησης, υπέρβασης του ορίου ηλικίας των εβδομήντα (70) ετών, ο αιτών συ­μπληρώνει και υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία αφενός μεν δηλώνεται ο λόγος του κωλύματος υποβο­λής της, αφετέρου δε βεβαιώνεται από τον αιτούντα ότι δεν υπήρξε άσκηση του δικαιώματος της υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας του προσώπου που κω­λύεται να υπογράψει.
Στις υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής.
•  Κατηγορία ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ, ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ, ΤΕ­ΚΝΩΝ ΤΟΥΣ και λοιπών προστατευομένων της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 2643/98.
Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής προσκομίζουν επιπλέον των προαναφερθέντων και τα εξής δικαιο­λογητικά:
-  Βεβαίωση της Επιτροπής του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ), από την οποία να προκύπτει ότι ο προστατευόμενος –αιτών ανήκει στην κατηγορία δ' της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 2643/98.
Οι προστατευόμενοι της ανωτέρω κατηγορίας μπο­ρούν να προσκομίζουν αντί της βεβαίωσης επικυρωμένο φωτοαντίγραφό της και αν επιλεγούν προς τοποθέτηση προσκομίζουν υποχρεωτικά το πρωτότυπο του δικαιο­λογητικού αυτού.
Εφόσον το δικαιολογητικό αυτό έχει εκδοθεί υπό το καθεστώς του προϊσχύσαντος Ν. 1648/86, ο προστα­τευόμενος εφόσον επιλεγεί προς τοποθέτηση σε θέση εργασίας θα πρέπει να μεταβεί στην Υπηρεσία ΓΕΕΘΑ/ ΔΕΠΑΘΑ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, προκειμένου να τεθεί στο δικαιολογητικό από την Υπηρεσία αυτή ειδική σφραγίδα, ότι τούτο ισχύει και για την υπαγωγή του προστατευομένου στο Ν. 2643/98.
- Βεβαίωση της αρμοδίας υπηρεσίας των πρώην Νο­μαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ή των Δήμων για την αποκα­τάσταση των αναπήρων ή θυμάτων πολέμου, σύμφωνα με το Ν. 1487/50, (χορήγηση άδειας λειτουργίας περι­πτέρου, κυλικείου κ.λ.π.) από την οποία να προκύπτει ότι το τέκνο αναπήρου ή θύματος πολέμου δεν έχει το ίδιο αποκατασταθεί με τις διατάξεις του Ν. 1487/50.
• Κατηγορία ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ.
Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής προσκομίζουν επιπλέον των προαναφερθέντων και τα εξής δικαιο­λογητικά:
– Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Εάν τα τέκνα του τρίτεκνου γονέα προέρχονται από περισσότερους του ενός γάμους του γονέα τους, εφό­σον ο δεύτερος ή επόμενος γάμος του γονέα συνήφθησαν μετά από προηγούμενο διαζύγιο, προσκομίζεται και δικαστική απόφαση από την οποία θα αποδεικνύεται η ανάθεση στον αιτούντα της επιμέλειας κάποιου ή κάποιων εκ των τέκνων.
Εάν τα τέκνα είναι εκτός γάμου γεννηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετημένα, προσκομίζεται από τον αιτούντα και η σχετική με την αναγνώριση ή την υιοθε­σία δικαστική απόφαση.
Για να προστατεύεται ο τρίτεκνος γονέας από το Ν.2643/1998 τα τρία τέκνα θα πρέπει να είναι άγαμα και να μην έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους (ή εάν φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδα­πής ή της αλλοδαπής ή εάν εκπληρώνουν τις στρατι­ωτικές τους υποχρεώσεις να μην έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους). Στις περιπτώσεις που κάποιο ή κάποια από τα τέκνα του τρίτεκνου γονέα φοιτά ή φοιτούν σε κάποια από τις προαναφερόμενες σχολές ή τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και δεν έχει ή δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, ο αιτών προσκομίζει βεβαίωση φοίτησης του τέκνου ή των τέκνων προερχομένη από την οικεία σχολή. Στις περιπτώσεις που κάποιο ή κάποια από τα άρρενα τέκνα του τρίτεκνου γονέα εκπληρώνει ή εκπλη­ρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχει ή δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, ο αιτών προσκομίζει βεβαίωση του αρμόδιου στρατο­λογικού γραφείου που να βεβαιώνει το γεγονός αυτό.
Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και εκείνα που έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης. Σε αυτήν την περίπτωση προσκομίζεται απόφαση της αρμόδιας Πρωτοβάθμιας (η Δευτεροβάθμιας) Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας του Ι.Κ.Α. ή γνωμάτευση των Υγειονομικών Επιτροπών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), με την οποία προσδιορίζεται η ισόβια αναπηρία καθώς και το ποσοστό αυτής. Το δικαιολογητικό αυτό προσκομίζεται από τον αιτούντα ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενεια­κής κατάστασης του αναπήρου τέκνου.
- Ο αιτών τρίτεκνος γονέας προσκομίζει υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986 από τα υπόλοιπα άτομα που προστατεύονται από το Ν.2643/1998 (δηλαδή από τον άλλο τρίτεκνο γονέα και από τα ενήλικα τέκνα) με τις οποίες τα άτομα αυτά δηλώνουν: αφενός μεν ότι δεν έχουν στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωμα υποχρεω­τικής πρόσληψης σε θέση εργασίας, αφετέρου δε ότι παραιτούνται της προστασίας του Ν.2643/1998 για το παρόν υπέρ του αιτούντος.
Στην περίπτωση κατά την οποία για κάποιο από τα παραπάνω άτομα υφίσταται αντικειμενική αδυναμία συμπλήρωσης και υπογραφής της προαναφερόμενης υπεύθυνης δήλωσης, ιδίως λόγω αγνώστου διαμονής, αδυναμίας λόγω νοητικής υστέρησης, υπέρβασης του ορίου ηλικίας των εβδομήντα (70) ετών, ο αιτών συμπληρώνει και υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία αφενός μεν δηλώνεται ο λόγος του κωλύματος υποβο­λής της, αφετέρου δε βεβαιώνεται από τον αιτούντα ότι δεν υπήρξε άσκηση του δικαιώματος της υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας του προσώπου που κω­λύεται να υπογράψει.
Στις υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής.
• Κατηγορία ΤΕΚΝΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ (-ΩΝ) ΓΟΝΕΑ (-ΩΝ).
Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής προσκομίζουν επιπλέον των προαναφερθέντων και τα εξής δικαιο­λογητικά:
– Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του τρίτεκνου γονέα ή των τρίτεκνων γονέων από τον οποίο ή από τους οποίους προέρχονται τα τέκνα.
Εάν τα τέκνα του τρίτεκνου γονέα προέρχονται από περισσότερους του ενός γάμους του γονέα τους, εφόσον ο δεύτερος ή επόμενος γάμος του γονέα συ-νήφθησαν μετά από προηγούμενο διαζύγιο, ο αιτών προσκομίζει και δικαστική απόφαση από την οποία θα αποδεικνύεται η ανάθεση επιμέλειας στο γονέα κάποιου ή κάποιων εκ των τέκνων.
Εάν τα τέκνα είναι εκτός γάμου γεννηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετημένα, προσκομίζεται από τον αιτούντα η σχετική με την αναγνώριση ή την υιοθεσία δικαστική απόφαση.
Για να προστατεύεται το τέκνο τρίτεκνου γονέα ή τρίτεκνων γονέων από το Ν.2643/1998 τα τρία τέκνα θα πρέπει να είναι άγαμα και να μην έχουν συμπλη­ρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους (ή εάν φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκ­παιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εάν εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις να μην έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους). Στις περιπτώσεις που κάποιο ή κάποια από τα αδέλφια του αιτούντος (τέκνου τρίτεκνου γονέα), φοιτά ή φοιτούν σε κάποια από τις προαναφε­ρόμενες σχολές ή τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και δεν έχει ή δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικί­ας τους, ο αιτών προσκομίζει βεβαίωση φοίτησης του αδελφού ή των αδελφών προερχόμενη από την οικεία σχολή. Στις περιπτώσεις που κάποιο ή κάποια από τα άρρενα αδέλφια του αιτούντος εκπληρώνει ή εκπληρώ­νουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχει ή δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, ο αιτών προσκομίζει βεβαίωση του αρμόδιου στρατο­λογικού γραφείου που να βεβαιώνει το γεγονός αυτό.
Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και εκείνα που έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης. Σε αυτήν την περίπτωση προσκομίζεται απόφαση της αρμόδιας Πρωτοβάθμιας (η Δευτεροβάθμιας) Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας του Ι.Κ.Α. ή γνωμάτευση των Υγειονομικών Επιτροπών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), με την οποία προσδιορίζεται η ισόβια αναπηρία καθώς και το ποσοστό αυτής. Το δικαιολογητικό αυτό προσκομίζεται από τον αιτούντα ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενεια­κής κατάστασης του αναπήρου αδελφού.
- Ο αιτών τέκνο τρίτεκνου γονέα προσκομίζει υπεύθυ­νες δηλώσεις του Ν.1599/1986 από τα υπόλοιπα άτομα που προστατεύονται από το Ν.2643/1998 (δηλαδή από
τον τρίτεκνο γονέα ή τους τρίτεκνους γονείς του και από τα ενήλικα αδέλφια του), με τις οποίες τα άτομα αυτά δηλώνουν: αφενός μεν ότι δεν έχουν στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωμα υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας, αφετέρου δε ότι παραιτούνται της προστα­σίας του Ν.2643/1998 για το παρόν υπέρ του αιτούντος.
Στην περίπτωση κατά την οποία για κάποιο από τα παραπάνω άτομα υφίσταται αντικειμενική αδυναμία συμπλήρωσης και υπογραφής της προαναφερόμενης υπεύθυνης δήλωσης, ιδίως λόγω αγνώστου διαμονής, αδυναμίας λόγω νοητικής υστέρησης, υπέρβασης του ορίου ηλικίας των εβδομήντα (70) ετών, ο αιτών συ­μπληρώνει και υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία αφενός μεν δηλώνεται ο λόγος του κωλύματος υποβο­λής της, αφετέρου δε βεβαιώνεται από τον αιτούντα ότι δεν υπήρξε άσκηση του δικαιώματος της υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας του προσώπου που κω­λύεται να υπογράψει.
Στις υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής.
ΙΙΙ. Οι προστατευόμενοι πριν το διορισμό τους από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2643/98 σε θέση εργασίας, προσκομίζουν στην Επιτροπή αυτή απόσπασμα ποινικού μητρώου.
IV.  Οι προστατευόμενοι της κατηγορίας των Ατό­μων με Αναπηρία, οι οποίοι πάσχουν από οποιαδήποτε χρόνια πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη, μετά τη διάθεσή τους για διορισμό από την Πρωτοβάθμια Επι­τροπή του άρθρου 9 του ν. 2643/1998 προσκομίζουν επιπλέον στην ανωτέρω Επιτροπή πρόσφατη βεβαίωση ότι είναι κατάλληλοι για τα καθήκοντα της θέσης αυτής, προερχόμενη από Διευθυντή Πανεπιστημιακής Ψυχια­τρικής Κλινικής ή από Διευθυντή Ψυχιατρικής Κλινικής Ψυχιατρικού Νοσοκομείου ή από Διευθυντή Ψυχιατρικής Κλινικής Γενικού Νοσοκομείου του Ε.Σ.Υ.
V. Η προσκόμιση ή η ταχυδρομική αποστολή με από­δειξη των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην πα­ρούσα απόφαση γίνεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της ανάρ­τησης της πρόσκλησης, στο κατάστημα της αρμόδιας Υπηρεσίας του Ο.Α.Ε.Δ., που αφορά την προσκόμιση ή ταχυδρομική αποστολή τους.
Η μη προσκόμιση ή η μη ταχυδρομική αποστολή των δικαιολογητικών αποδεδειγμένα εντός της οριζόμενης αποκλειστικής προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών καθιστά απαράδεκτη την αίτηση.
Στις περιπτώσεις ταχυδρομικής αποστολής από τους προστατευόμενους των δικαιολογητικών, αυτά θεω­ρούνται ότι κατατέθηκαν στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν.2643/1998 μέσα στην αποκλειστική προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερών, εφόσον η ημε­ρομηνία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδρομείου είναι εντός της προθεσμίας αυτής.
VI. Τυχόν ενδικοφανείς προσφυγές που θα ασκηθούν κατά των αποφάσεων της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής του άρθρου 9 του Ν.2643/1998 θα εξεταστούν από τη Β΄ Δευ­τεροβάθμια Επιτροπή του άρθρου 10 του ίδιου Νόμου.
VII.  Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακολουθούν ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ, των οποίων η επεξεργασία και καταχώρηση δεν είναι δυνατή για τεχνικούς λόγους. Για όσους χρησιμοποιούν DVD να ανατρέξουν στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ, όπου είναι διαθέσιμα σε μορφή pdf.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Απριλίου 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου