Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. σχετικά με το χαρακτηρισμό χρονιότητας παθήσεων και βλαβών για τις ανάγκες του ν. 2643/1998


Με εγκύκλιο του ΙΚΑ, η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο με ΑΔΑ: ΩΣΦΣ4691ΩΓ-641 γνωστοποιούνται οι διατάξεις της αριθ. 47852/2416/16-12-2014 (ΦΕΚ 3408/Β΄/18-12-2014) απόφασης Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθώς και του πίνακα βλαβών / παθήσεων χαρακτηρισμένων ως χρόνιων και ταυτόχρονα επιφερουσών στον πάσχοντα περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση, αποκλειστικά για τις ανάγκες του ν. 2643/1998.

Με την ανωτέρω απόφαση καθορίζονται τα δικαιολογητικά και το ειδικό έντυπο υπεύθυνης δήλωσης που καταθέτουν στην Πρωτοβάθμιας Επιτροπή του άρθρου 9 του ν. 2643/1998 όσοι υπάγονται στις διατάξεις του ίδιου νόμου, εφόσον υποβάλλουν υποψηφιότητα για διορισμό σε θέσεις εργασίας δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, που προκηρύσσονται από την οικεία υπηρεσία του ΟΑΕΔ.

Στην εν λόγω εγκύκλιο αναφέρονται τα υπαγόμενα πρόσωπα στην ειδική προστασία του ν. 2643/98 (κατεξοχήν άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 50%, με χρόνια πάθηση) και η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τη πιστοποίηση αναπηρίας των υπαγομένων προσώπων.

Τέλος, επισημαίνεται ότι στη σχετική προκήρυξη του ΟΑΕΔ έχει οριστεί για τους υποψηφίους καταληκτική ημερομηνία υποβολής όλων των δικαιολογητικών την 3-3-2015, επομένως μέχρι το τέλος του τρέχοντος μηνός οι Γραμματείες ΚΕΠΑ και οι Γραμματείες Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕΠΑ, προβαίνουν σε συγκεκριμένες ενέργειες που ορίζει η εγκύκλιος.


Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά
Αθήνα, 04/02/2015
Αρ.πρωτ. Π51/2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Αγ.Κων/νου 8 (102 41) Αθήνα
Πληροφορίες: Χ. Θεοδωράκη
Αρ.τηλεφ. : 210.5215361
Αρ-fax : 210.5229066
e-mail : diefanap@ika.gr

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αρ.6

ΘΕΜΑ:«Κοινοποίηση των διατάξεων της με αρ. 47852/2416/16-12-2014 (ΦΕΚ 3408/τ.Β /18-12-2014) απόφασης Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθώς και "Πίνακα Παθήσεων/Βλαβών χαρακτηρισμένων ως χρόνιων και ταυτόχρονα επιφερουσών στον πάσχοντα περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση, αποκλειστικά για τις ανάγκες του ν.2643/1998 »

Σχετ.: α] Το με αρ.πρωτ. 2116/111/19-01-2015 έγγραφο του Υ.Ε.Κ.Α. και Π.
β] Το με αρ.πρωτ.90/20-01-2015 διαβιβαστικό έγγραφο της Γραμματείας Διοικητή γ] Το με αρ.πρωτ.78/21-01-2015 διαβιβαστικό έγγραφο της Γεν.Δ/νσης Ασφ/κών Υπηρεσιών

Κατόπιν του ανωτέρω σχετικού (α') εγγράφου του Υ.Ε.Κ.Α.και Π., που διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με τα (β' και γ') σχετικά έγγραφα, σας κοινοποιούμε για γνώση και εφαρμογή τις διατάξεις της με αρ. 47852/2416/16- 12-2014 (ΦΕΚ 3408/τ.Β' /18-12-2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με την οποία καθορίζονται τα δικαιολογητικά και το ειδικό έντυπο της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης που καταθέτουν στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν.2643/1998 όσοι υπάγονται στις διατάξεις του ίδιου νόμου, εφόσον υποβάλλουν υποψηφιότητα για διορισμό σε θέσεις εργασίας δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., που προκηρύσσονται από την οικεία υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ., γνωρίζοντάς σας ειδικότερα τα εξής:

Ι. ΓΕΝΙΚΑ

Όπως είναι γνωστό, από τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 6 του ν.3863/2010 (σύσταση ΚΕ.Π.Α.) προκύπτει ότι, στην αρμοδιότητα των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. περιλαμβάνεται και ο χαρακτηρισμός ΑμεΑ, των ατόμων με αναπηρίες που υπάγονται στην ειδική προστασία των διατάξεων του νόμου 2643/1998 (ΦΕΚ 220 Α') «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Υπενθυμίζουμε ότι, η διαδικασία εξέτασης των υπαγόμενων σε αυτές προσώπων (ΑμεΑ) διενεργούνταν, πριν από τη σύσταση των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α., από τις Υγειονομικές Επιτροπές Αναπηρίας που είχαν συσταθεί αποκλειστικά για το σκοπό αυτό σε καθορισμένες πρώην Μονάδες Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τα αρχεία των οποίων τηρούνται μέχρι σήμερα στους εν λόγω υγειονομικούς σχηματισμούς, που μεταφέρθηκαν από 1/1/2012 στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και από 17/2/2014 μεταφέρθηκαν και εντάχθηκαν στις Δ/νσεις Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.Πε) του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.).

ΙΙ. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Οι κοινοποιούμενες διατάξεις αφορούν τα υπαγόμενα στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2643/1998 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

1. Κατηγορία ΑμεΑ: Τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, που έχουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση εξαιτίας οποιασδήποτε χρόνιας σωματικής ή πνευματικής ή ψυχικής πάθησης ή βλάβης (άτομα με ειδικές ανάγκες), [παρ.ΙΙ, περ.12β].

2.Κατηγορία έμμεση ΑμεΑ: Όσοι έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων. Κατ' εξαίρεση όταν το τέκνο, ο/η αδελφός/ή ή ο/η σύζυγος πάσχει από νοητική στέρηση ή αυτισμό, απαιτείται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% [παρ.ΙΙ, περ.12γ].

3.Κατηγορία τρίτεκνων γονέων/ τέκνου τρίτεκνου (-ων) γονέα (-ων): Οι τρίτεκνοι γονείς που κάποιο ή κάποια από τα τρία παιδιά είναι ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% ισοβίως, καθώς και το τέκνο τρίτεκνου γονέα που κάποιο ή κάποια από τα τρία αδέλφια είναι ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% ισοβίως [παρ.ΙΙ, περ.12στ].

ΙΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Η διαπίστωση της αναπηρίας των ανωτέρω προσώπων με τις ειδικότερες προϋποθέσεις ανά κατηγορία υποψηφίων, διενεργείται από 1/9/2011 και εντεύθεν από τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α., μετά από υποβολή σχετικής αίτησης, η οποία καταχωρείται στην ειδική Οθόνη 'παραλαβής αιτήματος' του ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με κωδικό 061: «Νόμος 2643/1998 - γαρακτηρισμός ΑμεΑ », ενώ στο πεδίο 'Σχόλια' συμπληρώνεται η κατηγορία στην οποία ανήκει ο αιτών/υποψήφιος κατά δήλωσή του [ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ή 2 ή 3].

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 (ΑμεΑ) και 2 (έμμεση ΑμεΑ)

• Πρωτοείσακτα αιτήματα:

Η υγειονομική κρίση για τη διαπίστωση της αναπηρίας των υπαγόμενων στις κατηγορίες 1 και 2 προσώπων αφορά, αφενός, στον καθορισμό της πάθησης και το βαθμό της αναπηρίας κατά τα γνωστά [Ε.Π.Π.Π.Α. και λοιπές ισχύουσες αναφορικά με την πιστοποίηση της αναπηρίας γενικές διατάξεις] και αφετέρου, στη χρονιότητα ή μη της πάθησης με κριτήριο το πόρισμα της «Ενδεκαμελούς Επιστημονικής Επιτροπής για το χαρακτηρισμό, αποκλειστικά για τις ανάγκες του ν.2643/1998, της χρονιότητας των σωματικών ή πνευματικών ή ψυχικών παθήσεων ή βλαβών των αιτούντων- προστατευόμενων του ν.2643/1998 της κατηγορίας Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)», που συστάθηκε με την αρ. 46667/Δ9.10035/10-12-2014 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΑΔΑ:71ΟΡΛ-ΝΚΤ).

Για διευκόλυνση των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. επισυνάπτουμε στην παρούσα "Πίνακα Παθήσεων/Βλαβών που χαρακτηρίζονται ως χρόνιες και ταυτόχρονα επιφέρουσες στον πάσχοντα περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση, αποκλειστικά για τις ανάγκες του ν.2643/1998", με βάση το ανωτέρω πόρισμα της Ενδεκαμελούς Επιστημονικής Επιτροπής.

Ειδικότερα, η οικεία Υγειονομική Επιτροπή διαπιστώνει με κριτήριο τον σχετικό Πίνακα αν η πάθηση ή βλάβη του αιτούντα/υποψήφιου περιλαμβάνεται ή όχι στις παθήσεις που έχουν χαρακτηριστεί χρόνιες και αποφαίνεται αναλόγως, ως εξής:

Στο πεδίο 'Αποφαίνεται' της 'Γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής' αναγράφεται κατά τα γνωστά το συνολικό ποσοστό αναπηρίας και αντί για τον προσδιορισμό της κατά ιατρική πρόβλεψη διάρκειας αυτής (επακριβώς καθορισμένο χρονικό διάστημα ή εφ' όρου ζωής), αναγράφεται η διατύπωση: «Αποκλειστικά για τις απαιτήσεις του ν. 2643/1998: Η νόσος χαρακτηρίζεται ως χρόνια» ή «Αποκλειστικά για τις απαιτήσεις του ν. 2643/1998: Η νόσος δεν χαρακτηρίζεται ως χρόνια».

Επισημαίνεται στο σημείο αυτό, ότι η ανωτέρω υγειονομική κρίση, που διενεργείται στο γενικό πλαίσιο του νόμου 2643/1998 για την ειδική προστασία των ατόμων με αναπηρίες (χαρακτηρισμός ΑμεΑ), διαφέρει και δεν επαρκεί για τη χορήγηση οποιασδήποτε άλλης παροχής, οικονομικής ενίσχυσης ή απαλλαγής λόγω αναπηρίας από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή τις Υπηρεσίες του Δημοσίου, καθώς στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται από τη νομοθεσία που τις διέπει να προσδιορίζεται επακριβώς η διάρκεια της αναπηρίας του αιτούντος.

Κατά συνέπεια, η γνωμάτευση Υ.Ε.- ΚΕ.Π.Α., που εκδόθηκε αποκλειστικά για τις απαιτήσεις του ν.2643/1998 λαμβάνεται υπόψη ως έχει μόνο για την αιτία αυτή και ο κάτοχός της δύναται να επανέλθει οποτεδήποτε στα ΚΕ.Π.Α. για την υποβολή νέου αιτήματος που θα αφορά στην αξιολόγηση της αναπηρίας του για οποιαδήποτε από τις λοιπές πάσης φύσεως παροχές λόγω αναπηρίας.

• Περαιτέρω, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις ορίζεται, ότι για τους σκοπούς της υπόψη Υπουργικής Απόφασης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. γίνονται δεκτές:

α] Οι εκδοθείσες γνωματεύσεις χαρακτηρισμού ΑμεΑ των προ ΚΕ.Π.Α. Υγειονομικών Επιτροπών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στις οποίες προσδιορίζεται η χρόνια σωματική ή πνευματική ή ψυχική πάθηση του αιτούντος και ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% (επακριβώς προσδιορισμένο).

β] Οι εκδοθείσες από 1/9/2011 και εντεύθεν γνωματεύσεις των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. σε ισχύ, στις οποίες αναφέρεται ως χρόνια η σωματική ή πνευματική ή ψυχική πάθηση του αιτούντος και ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% (επακριβώς προσδιορισμένο).

γ] Οι εκδοθείσες μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων της υπόψη Υπουργικής Απόφασης γνωματεύσεις των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α., στις οποίες η ιατρική πρόβλεψη για το ποσοστό αναπηρίας του αιτούντος έχει προσδιοριστεί ως «εφ' όρου ζωής» και

δ] Όσον αφορά στις εκδοθείσες μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων της υπόψη Υπουργικής Απόφασης γνωματεύσεις των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. σε ισχύ, στις οποίες είτε δεν αναφέρεται η χρονιότητα της πάθησης ή βλάβης, είτε η ιατρική πρόβλεψη για το ποσοστό αναπηρίας του αιτούντος δεν έχει προσδιοριστεί ως «εφ' όρου ζωής», αυτές θα γίνονται δεκτές από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, μόνο εφόσον επανεισαχθούν σε Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α. και διαπιστωθεί η χρονιότητα της πάθησης των υποψήφιων, με την εξής διαδικασία:

>Η αρμόδια υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. αποστέλλει αντίγραφο της σχετικής γνωμάτευσης στο ΚΕ.Π.Α. έκδοσης αυτής, το οποίο καταχωρείται στο ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως Υπηρεσιακό Σημείωμα με τον κωδικό 060: «Υ.Σ. Ν.2643/1998 - χαρακτηρισμός ΑμεΑ».

>Προσδιορίζεται άμεσα ημερομηνία εξέτασης από Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α. του σχετικού ιατρικού φακέλου ή του αιτούντα/υποψήφιου, εάν εκτιμηθεί ότι απαιτείται η φυσική παρουσία του.

>Η οικεία Υγειονομική Επιτροπή προβαίνει σε εκτίμηση της χρονιότητας ή μη της πάθησης ή βλάβης του αιτούντα βάσει του κοινοποιούμενου Πίνακα και συμπληρώνεται η γνωμάτευση με τα απαιτούμενα στοιχεία των σχετικών διατάξεων, όπως αναφέραμε αναλυτικά παραπάνω για τα πρωτοείσακτα αιτήματα του ν.2643/1998. Δηλαδή, η πάθηση ή βλάβη καθώς και το ποσοστό αναπηρίας που προσδιορίζεται στην αρχική γνωμάτευση, ενώ στο πεδίο 'Αποφαίνεται' αναγράφεται το συνολικό ποσοστό αναπηρίας και αναλόγως την περίπτωση, η αναφορά:«Αποκλειστικά για τις απαιτήσεις του ν. 2643/1998: Η νόσος χαρακτηρίζεται ως χρόνια» ή «Αποκλειστικά για τις απαιτήσεις του ν. 2643/1998: Η νόσος δεν χαρακτηρίζεται ως χρόνια».

>Η Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. εκδίδει θεωρημένη 'Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας', την οποία αποστέλλει αμελλητί στην αρμόδια υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ., ως ημερομηνία δε κοινοποίησης της σχετικής γνωμάτευσης καταχωρείται στο σύστημα η ημερομηνία αποστολής της στον Ο.Α.Ε.Δ.

Επισημαίνεται στο σημείο αυτό, ότι, σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, η προθεσμία διεκπεραίωσης της ανωτέρω διαδικασίας από τα ΚΕ.Π.Α. είναι δέκα (10) ημέρες από την παραλαβή των αντιγράφου της αρχικής γνωμάτευσης που απέστειλε η αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ, όταν δεν απαιτείται η φυσική παρουσία του υποψήφιου κατά την επανεξέτασή του από την οικεία Υγειονομική Επιτροπή και ένας (1) μήνας, όταν απαιτείται η φυσική του παρουσία.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 (τρίτεκνοι γονείς/τέκνο τρίτεκνων γονέων)

Η υγειονομική κρίση για τη διαπίστωση της αναπηρίας των υπαγόμενων στην κατηγορία 3 προσώπων θα διενεργείται από τις οικείες Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α. κατά τα γνωστά, δηλαδή, καθορισμός της πάθησης, του βαθμού αναπηρίας, καθώς και της διάρκειας αυτής [Ε.Π.Π.Π.Α. και λοιπές ισχύουσες αναφορικά με την πιστοποίηση της αναπηρίας γενικές διατάξεις], δεδομένου ότι η ισόβια διάρκεια της αναπηρίας, που απαιτείται από τις υπόψη διατάξεις για τη συγκεκριμένη κατηγορία, διαπιστώνεται σε κάθε περίπτωση από το χρονικό διάστημα διάρκειας της αναπηρίας που προσδιορίζεται από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, το οποίο αναγράφεται διακριτά στο σώμα της γνωμάτευσης.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Με βάση τις κοινοποιούμενες διατάξεις, τον Δεκέμβριο 2014 προκηρύχθηκε από τον ΟΑΕΔ η πρόσληψη στο δημόσιο των ατόμων που υπάγονται στην ειδική προστασία του ν.2643/1998, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τους υποψήφιους την 3/3/2015.

Επομένως, για τη συγκεκριμένη προκήρυξη, θα πρέπει με ευθύνη των Δ/ντών των Υποκ/των στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα κατά τόπους ΚΕ.Π.Α., να τηρηθεί απαρέγκλιτα και κατά απόλυτη προτεραιότητα η απαιτούμενη διαδικασία για κάθε κατηγορία υποψήφιων ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με όσα αναφέραμε αναλυτικά παραπάνω, το αργότερο έως το τέλος του τρέχοντος μήνα, ως εξής:

Οι Γραμματείες ΚΕ.Π.Α., καθώς και οι υπάλληλοι σε όλα τα Υποκ/τα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που είναι αρμόδιοι για την παραλαβή αιτημάτων πιστοποίησης αναπηρίας ΚΕ.Π.Α., να καταχωρούν κατά απόλυτη προτεραιότητα τις αιτήσεις των υποψηφίων στο ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (πρωτοείσακτα αιτήματα ή Υπηρεσιακά Σημειώματα), αποστέλλοντας, αυθημερόν, τα σχετικά έντυπα παραλαβής στην υπηρεσία μας μέσω fax [210.5215347-210.5229066], για άμεσο προγραμματισμό εξέτασής τους από Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α.

Οι γραμματείς των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. να καταχωρούν αυθημερόν, μετά το πέρας των συνεδριάσεων, τα στοιχεία των σχετικών γνωματεύσεων στο ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και να προβαίνουν σε οριστικοποίηση αυτών, ενημερώνοντας ταυτόχρονα τους ενδιαφερόμενους για την παραλαβή από τις Γραμματείες ΚΕ.Π.Α., την αμέσως επόμενη ημέρα, θεωρημένου αντιγράφου 'Γνωστοποίησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Ποσοστού Αναπηρίας'.

Σε κάθε περίπτωση πάντως προτείνεται, για τη διασφάλιση της αυθεντικότητας των υποβαλλόμενων στις Πρωτοβάθμιες Επιτροπές του άρθρου 9 του Ν.2643/1998 γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α., οι εν λόγω Επιτροπές να προβούν σε ηλεκτρονική εγγραφή και πιστοποίησή τους στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ/ΕΤΑΜ (www.ika.gr) «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Πιστοποιημένους Φορείς/Πιστοποίηση Φορέων για την Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας ΚΕ.Π.Α.», ώστε να έχουν πρόσβαση στην σχετική εφαρμογή και να ανακτούν μέσω διαδικτύου το αποτέλεσμα πιστοποίησης αναπηρίας κάθε υποψηφίου.Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2015

Οι λίστες με τα τελικά αποτελέσματα της προκήρυξης του 2008

Για τον λόγο ότι τα λινκ του ΟΑΕΔ δεν λειτουργούν για τα αποτελέσματα της προκήρυξης του 2008  και επειδή πολλοί από εσάς που θέλετε να λάβετε μέρος στον διαγωνισμό, για να κάνετε όσον το δυνατόν την καλύτερη επιλογή για εσάς αφού πρώτα βρείτε τα μόριά σας και θέλετε να κάνετε μια σύγκριση με τον προηγούμενο διαγωνισμό (βέβαια να έχετε υπ' όψιν σας ότι τα συμπεράσματα που θα βγάλετε θα πρέπει να ξέρετε ότι είναι τελείως ενδεικτικά μια και πρόκειται για διαφορετικές συνθήκες και διαφορετικούς διαγωνιζόμενους), ανέβηκαν οι λίστες στον παρακάτω σύνδεσμο όπου μπορείτε να κατεβάσετε ότι σας ενδιαφέρει.

Τελικά αποτελέσματα 2008

Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2015

Υπολογισμός των μορίων για την προκήρυξη του νόμου 2643/98

 Η μοριοδότηση του τρέχοντος διαγωνισμού, γίνεται βάσει του άρθρου 4 του νόμου 2643/98 όπου αναφέρεται αναλυτικά πως θα γίνει ο υπολογισμός

Ολόκληρος ο νόμος 2643/98 βρίσκεται εδώ
------------------------------------------------------
Άρθρο 4
Αντικειμενικά κριτήρια τοποθέτησης πρόσληψης και διορισμού προστατευομένων προσώπων.
1. Για τον καθορισμό της σειράς τοποθέτησης, πρόσληψης ή διορισμού των προστατευόμενων προσώπων, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των μορίων, τα οποία συγκεντρώνει ο ενδιαφερόμενος με βάση τα κριτήρια και τον αριθμό των μορίων που αντιστοιχεί, κατά περίπτωση , σε κάθε κριτήριο.
Τα κριτήρια για τον καθορισμό της σειράς αυτής είναι τα εξής:
α. η ηλικία του προστατευομένου,
β. τα τυπικά του προσόντα,
γ. το ποσοστό αναπηρίας του, εφόσον πρόκειται για άτομο με ειδικές ανάγκες,
δ. η οικογενειακή του κατάσταση και
ε. η οικονομική του κατάσταση.
2. Ο αριθμός των μορίων με βάση το κριτήριο της ηλικίας, καθορίζεται με βάση τον ακέραιο αριθμό των ετών ηλικίας, προσαυξανόμενο για άτομα ηλικίας από 21 έως 30 ετών κατά δεκαπέντε (15) μόρια, από 31 έως 40 ετών κατά είκοσι πέντε (25) μόρια και από 41 έως 45 ετών κατά τριάντα (30) μόρια.
[Ο αριθμός των μορίων που δικαιούνται όσοι έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους και επιθυμούν να διορισθούν σε θέσεις του άρθρου 3 είναι εβδομήντα πέντε (75) – ΠΡΟΣΘ. ΕΔΑΦΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 ΤΟΥ Ν. 3144/03, ΦΕΚ-111 Α’  ]
3. Ο αριθμός των μορίων με βάση το κριτήριο των τυπικών προσόντων καθορίζεται ως εξής :
[α. Για απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης δέκα (10) μόρια  - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΕΡ. α ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 ΤΟΥ Ν. 3144/03, ΦΕΚ-111 Α’]
β. Για απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είκοσι (20) μόρια.
γ. Για πτυχιούχους Ινστιτούτου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΙΕΚ) τριάντα (30) μόρια.
δ. Για πτυχιούχους Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) πενήντα (50) μόρια.
ε. Για πτυχιούχους Ανώτατου Εκπαιδευτικού ιδρύματος (ΑΕΙ) εβδομήντα (70) μόρια.
στ. Για κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ενενήντα (90) μόρια.
ζ. Για κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών εκατόν δέκα (110) μόρια.
Οι κάτοχοι αναγνωρισμένου πτυχίου ξένης γλώσσας λαμβάνουν είκοσι (20) επιπλέον μόρια για κάθε γλώσσα.
[Τα ως άνω κατά περίπτωση μόρια δικαιούνται και οι κάτοχοι πτυχίων, αναγνωρισμένων κατά τις κείμενες διατάξεις, πανεπιστημίων της αλλοδαπής, καθώς και οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής – ΠΡΟΣΘ. ΕΔΑΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31 ΤΟΥ Ν. 2956/01, ΦΕΚ-258 Α’]
4. Ο αριθμός των μορίων, με βάση το κριτήριο της αναπηρίας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, καθορίζεται, με βάση τον ακέραιο αριθμό, στον οποίο ανέρχεται το ποσοστό αναπηρίας τους, πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή 7.
[Για τα άτομα που έχουν στην οικογένειά τους τέκνα ή αδελφούς ή σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών προβλημάτων, που συνεπάγονται ισόβια ανικανότητα για εργασία ή έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% και πάσχουν από νοητική υστέρηση ή αυτισμό που συνεπάγεται ισόβια ανικανότητά τους για εργασία, ο αριθμός των μορίων καθορίζεται με βάση τον ακέραιο αριθμό, στον οποίο ανέρχεται το ποσοστό αναπηρίας, πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή 7.
Σε περίπτωση που στην οικογένεια του προστατευόμενου προσώπου, επιπλέον του ατόμου με αναπηρία από το οποίο θεμελιώνει την υπαγωγή του στις διατάξεις του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1, υπάρχει σύζυγος ή τέκνα που είναι άτομα με αναπηρία κατά την έννοια των διατάξεων των εδαφίων αυτών, ο αριθμός των μορίων προσαυξάνεται κατά εκατό (100) ανεξάρτητα από τον αριθμό των αναπήρων αυτών ατόμων  - ΑΝΤΙΚ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 16 β ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΟΥ Ν. 3050/02, ΦΕΚ-214 Α’]
5. Ο αριθμός των μορίων με βάση το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης για όλες τις κατηγορίες των προστατευομένων από τον παρόντα νόμο προσώπων, εκτός από τους πολυτέκνους, καθορίζεται ως εξής :
α. Για τον άγαμο είκοσι (20) μόρια.
β. Για τον έγγαμο χωρίς τέκνα, σαράντα (40) μόρια.
γ. Για τον έγγαμο με ένα τέκνο, εξήντα (60) μόρια.
δ. Για τον έγγαμο με δύο τέκνα, ογδόντα (80) μόρια.
ε. Για τον έγγαμο με τρία τέκνα, εκατό (100) μόρια.
στ. Για το διαζευγμένο ή τον άγαμο που έχει την επιμέλεια ενός ή περισσότερων τέκνων υπολογίζονται, κατά περίπτωση, τα αντίστοιχα μόρια του έγγαμου με τέκνα.
[ζ) Για τον επιζώντα σύζυγο χωρίς τέκνα υπολογίζονται τα αντίστοιχα μόρια του άγαμου.
Αν ο άλλος σύζυγος δεν εργάζεται τα πιο πάνω μόρια προσαυξάνονται κατά είκοσι (20). Αν ο ίδιος ο προστατευόμενος είναι τέκνο ορφανό από ένα γονέα και έχει ηλικία μέχρι 25 ετών ή αν στην οικογένεια του προστατευόμενου υπάρχει τέκνο ή τέκνα ορφανά ηλικίας μέχρι 25 ετών και άγαμα, ο αριθμός των μορίων που προκύπτει κατά τα ανωτέρω προσαυξάνεται με εκατό (100) επιπλέον μόρια συνολικά, ανεξαρτήτως αριθμού τέκνων. Αν ο προστατευόμενος είναι τέκνο ορφανό και από τους δύο γονείς και έχει ηλικία μέχρι 25 ετών ο αριθμός αυτός προσαυξάνεται με διακόσια (200) επιπλέον μόρια.
[Εάν στην οικογένεια του προστατευομένου υπάρχει άτομο με αναπηρία κατά την έννοια της περίπτωσης β΄ του άρθρου 1 όπως ισχύει, ο αριθμός των μορίων κατά τα ανωτέρω προσαυξάνεται με το 20% της δεύτερης προστασίας της παραγράφου 8 του άρθρου 4. Η ανωτέρω διάταξη ισχύει για όλες τις κατηγορίες προστασίας. Ομοίως, προστατευόμενοι στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν οι ιδιότητες του πολύτεκνου γονέα και του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, λαμβάνουν την προσαύξηση 20% για την υποκατηγορία της δεύτερης προτίμησής τους – ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΤΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΔΑΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 16α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΟΥ Ν. 3050/02, ΦΕΚ-214 Α’  ] – ΠΡΟΣΘ. ΠΕΡ. ζ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΔΑΦΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31 ΤΟΥ Ν. 2956/01, ΦΕΚ-258 Α’]
6. Ο αριθμός των μορίων για τους πολύτεκνους γονείς, με βάση το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης, καθορίζεται ως εξής :
Για γονέα με τέσσερα τέκνα τετρακόσια (400) μόρια, τα οποία προσαυξάνονται κατά πενήντα (50) ανά ένα επιπλέον τέκνο. ΑΝ υπάρχουν ανήλικα τέκνα, προστίθενται πενήντα (50) επιπλέον μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο. Στην περίπτωση που ο ένας από τους συζύγους δεν εργάζεται , προστίθενται πενήντα (50) μόρια.
Ο διαζευγμένος ή ο επιζών ή ο άγαμος γονέας, που είχε την επιμέλεια των τέκνων, λαμβάνει πενήντα (50) επιπλέον μόρια.
Για τον επιζώντα ή τον άγαμο γονέα τριών ανήλικων τέκνων υπολογίζονται τετρακόσια (400) μόρια.
7. Ο αριθμός των μορίων για τα τέκνα πολύτεκνης οικογένειας, με βάση το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης, καθορίζεται ως εξής :
Για πολύτεκνη οικογένεια με τέσσερα τέκνα τριακόσια (300) μόρια, τα οποία προσαυξάνονται κατά πενήντα (50) για κάθε επιπλέον τέκνο. Αν μεταξύ αυτών υπάρχουν ανήλικα τέκνα, προστίθενται πενήντα (50) επιπλέον μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο.
8. Ο αριθμός μορίων που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων προσαυξάνεται κατά  ποσοστό 20% εφόσον το προστατευόμενο πρόσωπο υπάγεται σε περισσότερες από μία κατηγορίες του άρθρου 1.
[Ομοίως λαμβάνουν την ως άνω προσαύξηση: α) οι προστατευόμενοι του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1, που έχουν στην οικογένειά τους τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, που προστατεύεται κατά το δεύτερο ή τρίτο εδάφιο της ίδιας περίπτωσης, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α΄) και β) οι προστατευόμενοι στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν οι ιδιότητες του πολύτεκνου γονέα και του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας  - ΠΡΟΣΘ. ΕΔΑΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 16 α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΟΥ Ν. 3050/02, ΦΕΚ-214 Α’]
9. [Ο αριθμός των μορίων, με βάση το κριτήριο της οικονομικής κατάστασης του προστατευομένου, καθορίζεται σε εκατό (100) μόρια, εφόσον έχει ετήσιο ατομικό εισόδημα μέχρι το εκάστοτε αφορολόγητο ποσό ή οικογενειακό εισόδημα το διπλάσιο του ατομικού. Για κάθε αύξηση του ατομικού εισοδήματος κατά πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές ή του οικογενειακού κατά ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές, μειώνεται ο αριθμός των  μορίων κατά είκοσι (20) – ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΔΥΟ ΠΡΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡ.9 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31 ΤΟΥ Ν. 3227/04, ΦΕΚ-31 Α]
Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής ως οικογενειακό εισόδημα του προστατευόμενου προσώπου νοείται αυτό που περιλαμβάνει το ετήσιο καθαρό εισόδημα και των δύο συζύγων, καθώς και το ετήσιο καθαρό εισόδημα των τυχόν ανήλικων τέκνων τους.
10. Αν περισσότερα πρόσωπα συγκεντρώνουν ίσο αριθμό μορίων, η μεταξύ τους σειρά προτεραιότητας καθορίζεται με κλήρωση. Η κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια Επιτροπή του άρθ. 9 και κατά τη διενέργειά της μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι, ύστερα από έγκαιρη ειδοποίησή τους.
11. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι για την πιστοποίηση των κριτηρίων του παρόντος άρθρου και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
12. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μπορεί να συμπληρώνονται, να τροποποιούνται ή να αναμορφώνονται τα παραπάνω κριτήρια και τα αντίστοιχα μόρια και να ρυθμίζεται κάθε συναφές θέμα. 

(βλ. άρθρο 11 Ν. 3227/04, ΦΕΚ-31 Α’).