Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου 2013

Κατανομή επιτυχόντων από προστατευόμενους του ν. 2643/98 από τις Α΄ και B΄ Δευτεροβάθμιες Επιτροπές
Αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/304/32090 (1).
Κατανομή επιτυχόντων από προστατευόμενους του ν. 2643/98 έτους 2013.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 & 3 και του άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο του Ν. 3833/10 «Προστασία της εθνικής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομική κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/15−3−2010), όπως ισχύει .
2. Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ.4573/1−3−2011 (ΦΕΚ 323/Β/1−3−2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
3. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού και των λειτουργών του Δημοσίου που διορίζεται ή προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009.
4. Τα υπ’ αριθ. 39126/1437/22−11−2013 και 34378/1272/22−10−2013 έγγραφα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και τα συνημμένα σε αυτά αποσπάσματα πρακτικών των συνεδριάσεων των Α΄ και B΄ Δευτεροβάθμιων Επιτροπών σχετικά με τις εκκρεμότητες διορισμών προστατευομένων του ν. 2643/98 προς κατανομή.
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανομής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη,

αποφασίζουμε:

Την κατανομή, για το έτος 2013, από όλες τις κατηγορίες προστατευομένων του Ν. 2643/98 που τοποθετήθηκαν ως επιτυχόντες από τις Α΄ και B΄ Δευτεροβάθμιες Επιτροπές του Ν. 2643/98, ως εξής:

1.     Ένα (1) άτομο ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών στο ΚΕΠ του Δήμου Αθηναίων (Παράρτημα Β) που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθ. 1/18−07−2013 απόφαση − Πρακτικό της Α΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του ν. 2643/1998 (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΚΟΥΡΑΚΗ).

2.      Ένα (1) άτομο ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών στο ΚΕΠ του Δήμου Αθηναίων (Παράρτημα Δ) που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθ. 3/18−07−2013 απόφαση − Πρακτικό της Α΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του ν. 2643/1998 (ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ ΞΙΑΡΧΟΥ).

3.     Ένα (1) άτομο ΠΕ Νηπιαγωγών στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθ.7/18−07−2013 απόφαση − Πρακτικό της Α΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του ν. 2643/1998 (ΛΥΣΑΝΔΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ).

4.     Ένα (1) άτομο ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών στο ΚΕΠ του Δήμου Αθηναίων (Παράρτημα Α) που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθ. 8/18−07−2013 απόφαση - Πρακτικό της Α΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του ν. 2643/ 1998 (ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ)

5.     Ένα (1) άτομο ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών στο ΚΕΠ του Δήμου Αθηναίων (Παράρτημα ΣΤ) που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθ. 8/18−07−2013 απόφαση - Πρακτικό της Α΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του ν. 2643/1998 (ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΚΑΡΩΝΗ)

6.     Ένα (1) άτομο ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών στο ΚΕΠ της Ν.Α Αθηνών − Πειραιώς (Παράρτημα Κερατσινίου) που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθ. 10/18−07−2013 απόφαση − Πρακτικό της Α΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του ν. 2643/1998 (ΗΛΙΑΝΑ ΡΙΦΟΥΝΑ).

7.     Ένα (1) άτομο Π Ε Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών στο ΚΕΠ του Δήμου Αθηναίων που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθ. 10/18−07−2013 απόφαση − Πρακτικό της Α΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του ν. 2643/1998 (ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ).

8.     Ένα (1) άτομο ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών στο ΚΕΠ του Δήμου Καματερού που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθ. 10/18−07−2013 απόφαση − Πρακτικό της Α΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του ν. 2643/1998 (ΛΙΝΑ ΑΜΠΝΤΕΛΧΑΜΙΝΤ).

9.     Ένα (1) άτομο ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών στο ΚΕΠ του Δήμου Αθηναίων (Παράρτημα Ε) που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθ. 10/18−07−2013 απόφαση − Πρακτικό της Α΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του ν. 2643/1998 (ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ).

10.   Ένα (1) άτομο ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών στο ΚΕΠ του Δήμου Ζωγράφου που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθ. 10/18−07−2013 απόφαση − Πρακτικό της Α΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του ν. 2643/1998 (ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΛΙΟΥ).

11.   Ένα (1) άτομο Π Ε Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών στο ΚΕΠ του Δήμου Γλυφάδας που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθ. 10/18−07−2013 απόφαση − Πρακτικό της Α΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του ν. 2643/1998 (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ).

12.   Ένα (1) άτομο TE Πληροφορικής (Hardware) στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκου που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθ. 11/18−07−2013 απόφαση − Πρακτικό της Α΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του ν. 2643/1998 (ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ).

13.   Ένα (1) άτομο ΔΕ Ταξινόμων στην Κεντρική Υπηρεσία των Αρχείων του Κράτους που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθ. 12/18−07−2013 απόφαση − Πρακτικό της Α΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του ν. 2643/1998 (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΤΣΟΛΗΣ).

14.   Ένα (1) άτομο ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων στο ΚΕΠ του Δήμου Αθηναίων (Παράρτημα Γ), που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθ. 14/18−07−2013 απόφαση − Πρακτικό της Α΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του ν. 2643/1998 (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ).

15.   Ένα (1) άτομο ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων στο ΚΕΠ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών−Πειραιώς (Σύνταγμα) που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθ. 14/18−07−2013 απόφαση − Πρακτικό της Α΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του ν. 2643/1998 (ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ).


16.   Ένα (1) άτομο ΤΕ9 Βρεφονηπιοκόμων στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθ. 5/18−07−2013 απόφαση − Πρακτικό της Α΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του ν. 2643/1998 (ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΠΥΡΑΚΗ).

17.   Ένα (1) άτομο TE Διοικητικού Νοσοκομείων στο Γ.Ν.Α. Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθ. 16/18−07−2013 απόφαση − Πρακτικό της Α΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του ν. 2643/1998 (ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΣΙΟΥΦΗ).

18.   Ένα (1) άτομο ΔΕ Τεχνικού /Ηλεκτρονικής (Τεχνίτης Τηλεπικοινωνίας Ηλεκτρονικών) στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας − Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (Γ.Ε.Α.) – Αθηνών που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθ. 17/18−07−2013 απόφαση − Πρακτικό της Α΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του ν. 2643/1998 (ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ).

19.   Ένα (1) άτομο ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων στον Τομέα Ε.Κ.Α.Β. Γρεβενών που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθ. 24/12−03−2013 απόφαση − Πρακτικό της B΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του ν.2643/1998 (ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ).

20.   Ένα (1) άτομο ΔΕ Φύλαξης στο Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Θηβών που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθ. 30/26−03−2013 απόφαση − Πρακτικό της B΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του ν.2643/1998 (ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ).

21.   Ένα (1) άτομο TE Μηχανικών Ηλεκτρονικής στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθ. 33/09−04−2013 απόφαση − Πρακτικό της B΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής τουν.2643/1998 (ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ).

22.   Ένα (1) άτομο ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού στον Ο.Π.Α.Δ. − Υπηρεσία Ιωαννίνων που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθ. 46/16−05−2013 απόφαση − Πρακτικό της B΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του ν.2643/1998 (ΤΕΣΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ).

23.   Ένα (1) άτομο ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού σε Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. Κοζάνης που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθ. 48/16−05−2013 απόφαση − Πρακτικό της B΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής τουν.2643/1998 (ΓΚΑΡΑΛΙΟΣ ΡΟΥΣΗΣ).

24.   Ένα (1) άτομο TE Νοσηλευτριών στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων Γ. Χατζηκώστα που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθ. 53/30−05−2013 απόφαση − Πρακτικό της B΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του ν.2643/1998 (ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ).

 Ένα (1) άτομο ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων στον Τομέα Ε.Κ.Α.Β. Κέρκυρας που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθ. 57/30−05−2013 απόφαση −Πρακτικό της B΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του ν.2643/1998 (ΣΙΣΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ).

25.   Ένα (1) άτομο ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών στο Κ.Ε.Π. Δήμου Σερρών που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθ. 59/25−07−2013 απόφαση −Πρακτικό της B΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του ν.2643/1998 (ΑΡΓΥΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα τηςΚυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2013

Αυλαία στα προβλήματα του διορισμού μας! Οι επιτυχόντες ΔΕ και ΥΕ σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού σε άλλες θέσεις του δημοσίου


 Σύμφωνα με το ΦΕΚ 3253 που δημοσιεύτηκε σήμερα Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013 ο υπουργός του Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Μητσοτάκης έβαλε και την τελευταία πινελιά στην προκήρυξή μας, τοποθετώντας όλους τους ΔΕ και ΥΕ που ήταν σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της κατανομής του Μαρτίου 2013, σε άλλες κενές θέσεις, άλλων υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου. Παρακάτω θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες για τον τρόπο που θα γίνει αυτό, τις αμέσως επόμενες ημέρες αφού σύμφωνα με αυτά που αναφέρει θα πρέπει μέσα στις επόμενες δέκα (10) ημέρες να σας ειδοποιήσει ο φορέας των ΟΤΑ που ήταν να διοριστείτε, για να πάτε να υποβάλετε υπεύθυνη δήλωση αν τυχόν και έχουν αλλάξει τα προσόντα σας ή θέλετε να προσθέσετε και άλλα που τυχόν αποκτήσατε από το 2008 μέχρι σήμερα καταθέτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά
  
Το ΦΕΚ λοιπόν που περιμέναμε τόσο καιρό λέει τα εξής:

Καθορισμός της διαδικασίας τοποθέτησης των διοριστέων κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ του Ν. 2643/1998 στους Ο.Τ.Α. σε κενές θέσεις άλλων υπηρεσιών και φορέων του δημοσίουΑριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/310/οικ.34189Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ


Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 254/Α΄/2013).

2) Τις διατάξεις του Ν. 2643/1998 «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 220/Α΄/1998), όπως ισχύει.

3) Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 & 3 και του άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο του Ν. 3833/10 «Προστασία της εθνικής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομική κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/2010), όπως ισχύει.

4) Τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΣΤ1 περ. 3 της παραγράφου ΣΤ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012  «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» (ΦΕΚ 222/Α΄/2012).

5) Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:


Άρθρο 1

Η τοποθέτηση των επιτυχόντων προστατευόμενων ατόμων του Ν. 2643/1998, από τις προκηρύξεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΟΑΕΔ των ετών 2004, 2008 και 2010, κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), όλων των κλάδων και ειδικοτήτων σε θέσεις Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, δύναται να πραγματοποιηθεί σε κενές θέσεις άλλων υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου στους νομούς που αυτοί έχουν τοποθετηθεί, ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών και τα προσόντα των διοριστέων σύμφωνα με τις διατάξεις των επόμενων άρθρων.


Άρθρο 2

1. Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των OTA α΄ και β΄ βαθμού στους οποίους διατέθηκαν προς διορισμό επιτυχόντες των ετών 2004, 2008 και 2010 προστατευόμενων ατόμων του Ν. 2643/1998, ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο τρόπο τους διοριστέους εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως προκειμένου να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ενημέρωσή τους, στην οποία θα δηλώνουν τυχόν αλλαγή των τυπικών προσόντων που κατέχουν καθώς και την περίπτωση επιθυμίας αλλαγής του νομού στον οποίο έχουν ήδη τοποθετηθεί, λόγω μεταβολής των βιοτικών τους συμφερόντων. Στην περίπτωση αυτή η δήλωση συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά για την απόδειξη των δηλωθέντων. Η δήλωση κατατίθεται είτε αυτοπροσώπως είτε με πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτούς με γραπτή εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή ή ΚΕΠ. Υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν και όσοι από τους επιτυχόντες επιθυμούν να διοριστούν στον αρχικό φορέα που τοποθετήθηκαν δηλώνοντας ρητά ότι θα αναμένουν την πάροδο της αναστολής διορισμών για τις κατηγορίες ΔΕ και ΥΕ στους OTA α΄ και β΄ βαθμού.

2. Οι υπεύθυνες δηλώσεις και οι φάκελοι των διοριστέων, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αποστέλλονται από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των OTA α΄ και β΄ βαθμού στους οποίους οι ανωτέρω διατέθηκαν προς διορισμό στη Διεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία μεριμνά για την εξεύρεση κενών θέσεων προς τοποθέτηση των διοριστέων σε άλλες υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου στους νομούς που αυτοί έχουν τοποθετηθεί ή επιθυμούν να τοποθετηθούν, ανάλογες με τα τυπικά προσόντα των αιτούντων.

3. Στη συνέχεια καταρτίζεται πίνακας με τις κενές οργανικές θέσεις, ανά κατηγορία κλάδο ή ειδικότητα, των φορέων και υπηρεσιών του δημοσίου, κατά νομό, οι οποίες διατίθενται προς τοποθέτηση των διοριστέων. Ο πίνακας γνωστοποιείται στους ενδιαφερομένους οι οποίοι μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, υποβάλλουν αίτηση στην οποία αναγράφουν μέχρι τρεις (3) θέσεις προτίμησης για διορισμό, με βάση την προβλεπόμενη στην παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης υπεύθυνη δήλωση. Αίτηση για προτίμηση θέσης διορισμού σε νομό διαφορετικό από αυτόν που δηλώθηκε αρχικά γίνεται δεκτή μόνο σε περίπτωση μη ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων ανάλογων των τυπικών προσόντων στο νομό αυτό.

4. Σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων αιτήσεων για την ίδια θέση, η επιλογή του διοριστέου για τοποθέτηση στη θέση αυτή γίνεται με βάση την υπάρχουσα σειρά επιτυχίας για το διορισμό τους στις θέσεις των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού δυνάμει των διατάξεων του Ν. 2643/1998, όπως ισχύει.


Άρθρο 3

1. Η Διεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καταρτίζει με βάση τις υποβληθείσες αιτήσεις προτίμησης πίνακα τοποθέτησης των διοριστέων στις νέες θέσεις, κατά κατηγορία και κλάδο (ή ειδικότητα). Ο πίνακας τοποθέτησης κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι καλούνται να αποδεχτούν την εν λόγω τοποθέτηση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση.

2. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την αποδοχή της τοποθέτησης, εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την κατανομή των επιτυχόντων προστατευόμενων ατόμων του Ν. 2643/1998 στις νέες θέσεις, κατά κατηγορία και κλάδο (ή ειδικότητα). Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους καθώς και στις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των φορέων υποδοχής στους οποίους διαβιβάζονται ταυτόχρονα και οι φάκελοι των επιτυχόντων με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

3. Μετά τη δημοσίευση της απόφασης κατανομής των επιτυχόντων προστατευόμενων ατόμων του Ν. 2643/1998 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των φορέων που περιλαμβάνονται σε αυτή προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση του διορισμού τους.


Άρθρο 4

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ


Ολόκληρο το ΦΕΚ μπορείτε να το κατεβάσετε κάνοντας ΚΛΙΚ ΕΔΩ