Δευτέρα, 23 Απριλίου 2012

Ο επόμενος διορισμός του νόμου 2643 προέρχεται τώρα από την Κεντρική Μακεδονία

Η Ανδρονίκη Ζακατήρα από την κατηγορία ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας διορίζεται σύμφωνα με το παρακάτω ΦΕΚ όπου αναφέρονται τα εξής: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1293/21−03−2012 απόφαση του Προ−
έδρου του Ο.Λ.Α.Θ., που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κεί−
μενες διατάξεις, διορίζεται σε κενή οργανική θέση δο−
κίμου υπαλλήλου με εισαγωγικό βαθμό ΣΤ΄ του κλάδου
ΠΕ Διοικητικών − Οικονομικών του Οργανισμού Λαϊκών
Αγορών Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Α.Θ.), η Ζακατήρα Ανδρο−
νίκη του Ευστρατίου, που έχει τα νόμιμα προσόντα ως
πρόσωπο προστατευόμενο από το ν. 2643/1998 (ΦΕΚ Α΄
220/28.09.1998) (ΑΜΕΣΗ ΑΜΕΑ).
(Αριθμ. βεβ. Τμήματος Οικονομικής Δ/σης και Εσόδων
του Ο.Λ.Α.Θ. 1276/21.03.2012)
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα−
μικού Ελληνικού Δημοσίου 1171044241/21.03.2012).
(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Προσλήψεων Προσωπικού/Υπ.
Διοικητικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 644/
02.04.2012).

Πέμπτη, 19 Απριλίου 2012

Αναστολή προσλήψεων στο δημόσιο λόγω εκλογών

Αναστέλλονται οι προσλήψεις προσωπικού στο δημόσιο μέχρι και την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης, καθώς και κάθε υπηρεσιακή μεταβολή, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δημήτρη Ρέππα, όπως είθισται σε κάθε προεκλογική περίοδο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εγκύκλιο, προκειμένου να αποφευχθούν αρνητικά φαινόμενα που υποβαθμίζουν τη δημόσια διοίκηση, απαγορεύεται η έκδοση πράξεων που αφορούν στον διορισμό ή στην πρόσληψη, καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή που αναφέρεται στην υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων του δημοσίου, ενώ εξαιρούνται οι πράξεις πειθαρχικής διαδικασίας, διαθεσιμότητας και αργίας, καθώς και οι πράξεις που εκδίδονται σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση.


Οι φορείς που υπάγονται στη ρύθμιση είναι:


- Οι δημόσιες υπηρεσίες.

- Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
- Οι ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και οι αμιγείς και μικτές επιχειρήσεις, στις οποίες ο ΟΤΑ κατέχει άμεσα ή έμμεσα το 50% τουλάχιστον του εταιρικού τους κεφαλαίου.
- Οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (ΠΕΔ).
- Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ).
- Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ).
- Οι δημόσιες επιχειρήσεις και οι δημόσιοι οργανισμοί, όλων αυτών που υπάγονται στο κεφάλαιο Β' του ν. 3429/2005.
- Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους, κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους ή το κράτος κατέχει το 51% τουλάχιστον του μετοχικού τους κεφαλαίου.
- Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στα υπό στοιχεία β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.2527/1997 ή επιχορηγούνται από αυτά τακτικώς κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους ή που τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα κατέχουν το 51% τουλάχιστον του μετοχικού τους κεφαλαίου.

Οι ειδικές άδειες εκλογικού δικαιώματος


Με την ίδια εγκύκλιο ρυθμίζονται και οι ειδικές άδειες των δημοσίων υπαλλήλων που επιθυμούν να μεταβούν στους τόπους καταγωγής τους για να ψηφίσουν στις εκλογές της 6ης Μαΐου.


Οι υπάλληλοι, που θα μετακινηθούν για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος δικαιούνται ειδική άδεια ως εξής:


1. Για τους υπαλλήλους για τους οποίους δεν εφαρμόζεται πενθήμερη εβδομάδα εργασίας:

α. Όσοι μετακινηθούν για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 100- 200 χιλιομέτρων θα λάβουν άδεια μιας εργάσιμης ημέρας.
β. Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση 201- 400 χιλιομέτρων θα λάβουν άδεια δύο εργασίμων ημερών.
γ. Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και πάνω θα λάβουν άδεια τριών εργασίμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση την υπεύθυνη δήλωσή τους.
δ. Όσοι μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που θα λάβουν θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια αυτή να υπερβαίνει τις τρεις εργάσιμες ημέρες.
2. Για τους υπαλλήλους για τους οποίους εφαρμόζεται πενθήμερη εβδομάδα εργασίας:
α. Όσοι μετακινηθούν για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 200- 400 χιλιομέτρων θα λάβουν άδεια μιας εργάσιμης ημέρας.
β. Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και πάνω θα λάβουν άδεια δύο εργασίμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση την υπεύθυνη δήλωσή τους.
γ. Όσοι μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που θα λάβουν θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια αυτή να υπερβαίνει τις τρεις εργάσιμες ημέρες.

Τετάρτη, 11 Απριλίου 2012

Ο πρώτος διορισμός του νόμου 2643 της προκήρυξης του 2008 είναι γεγονός!!!!

Η Βασιλική ξεκινάει τον "χορό" των διορισμών μας με την έκδοση του παρακάτω ΦΕΚ όπου στο επίμαχο σημείο αναφέρει:
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΙΟΙΚ/Φ107/4/23857/30−3−2012 απόφαση της Διοικήτριας του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, διορίζεται σε κενή οργανική θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, της κατηγορίας ΔΕ, ειδικότητας ΔΕ Επιμελητών Εισπράξεων − Βεβαιωτών, με Ε βαθμό, η δόκιμη υπάλληλος, Τσιάβου Βασιλική του Χαραλάμπους, η οποία κρίθηκε διοριστέα στον ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ) Νομαρχίας Αθηνών, στην κατηγορία Έμμεση ΑΜΕΑ, συμφώνα με το πρακτικό συνεδρίασης της Α Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του άρθρου 10 του Ν. 2643/98 της 4/11/2011.

Διορισμός του Ν.2643 ΦΕΚ 344

Κατανομή Τυφλών Τηλεφωνητών

Την κατανομή, από τους τελικούς πίνακες τοποθετήσεων, του 50% των επιτυχόντων των προστατευομένων, κατηγορίας τυφλών τηλεφωνητών (ΔΕ) του Ν.2643/1998, όπως ισχύει, για έντεκα (11) θέσεις: από τις προκηρυγμένες θέσεις έτους 2010, στις Περιφερειακές Δ/νσεις ΟΑΕΔ Αττικής και Νήσων, Μακεδονίας, Θεσσαλίας, στο ΚΠΑ 2 Μυτιλήνης, στο ΚΠΑ 2 Κοζάνης και στο ΚΠΑ 2
Τρίπολης για το έτος 2012
Κατανομή Τυφλών Τηλεφωνητών

Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012

Η 3η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Βγήκε και η 3η απόφαση και δημοσιεύτηκε στη Εφημερίδα της Κυβέρνησης με αριθμό φύλλου 1049. Αφορά το 50% του Νομού των Κυκλάδων 8 θέσεις, από παλιότερες προκυρήξεις 2 θέσεις και 12 θέσεις όσων δικαιώθηκαν από τις Α' βαθμιες και Β' θμιες επιτροπές του νόμου. 
3η Απόφαση του Υπουργείου

Δευτέρα, 2 Απριλίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 4 Απριλίου 2012 και ώρα 14.00, θα αναρτηθούν οι τελικοί πίνακες των Τυφλών Τηλεφωνητών προστατευομένων του Ν.2643/98 της προκήρυξης του 2010 σε θέσεις του Δημοσίου τομέα, όπως αυτές καταρτίσθηκαν από τις αντίστοιχες επιτροπές του άρθρου 9, της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Μυτιλήνης, Κοζάνης, Τρίπολης.

Οι αναρτήσεις θα γίνουν στις έδρες των επιτροπών καθώς και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.oaed.gr.