Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2012

Εξαιρούνται της Εργασιακής Εφεδρείας

Με βάση το άρθρο 34, παρ. β, υποπαράγραφοι ββ,γγ,δδ του Ν.4024/2011 ΦΕΚ 226 Α΄, ο οποίος τροποποιεί το άρθρο 37 παρ. 7 του Ν.3986/2011 ΦΕΚ 152 Α΄, αναφέρει ότι :

β) Σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας δεν εντάσσεται εργαζόμενος :


ββ) του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει φορολογικά σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994, Α' 151) έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%.


γγ) που είναι ανάπηρος σε ποσοστό τουλάχιστον 67% ή πολύτεκνος κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944 (Α' 229), εφόσον τα τέκνα, που ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις του ν.1910/1944, τον βαρύνουν φορολογικά, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε.

δδ) που είναι προστάτης μονογονεϊκής οικογένειας με τέκνο που συνοικεί με αυτός και τον βαρύνει φορολογικά σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου