Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. σχετικά με το χαρακτηρισμό χρονιότητας παθήσεων και βλαβών για τις ανάγκες του ν. 2643/1998


Με εγκύκλιο του ΙΚΑ, η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο με ΑΔΑ: ΩΣΦΣ4691ΩΓ-641 γνωστοποιούνται οι διατάξεις της αριθ. 47852/2416/16-12-2014 (ΦΕΚ 3408/Β΄/18-12-2014) απόφασης Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθώς και του πίνακα βλαβών / παθήσεων χαρακτηρισμένων ως χρόνιων και ταυτόχρονα επιφερουσών στον πάσχοντα περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση, αποκλειστικά για τις ανάγκες του ν. 2643/1998.

Με την ανωτέρω απόφαση καθορίζονται τα δικαιολογητικά και το ειδικό έντυπο υπεύθυνης δήλωσης που καταθέτουν στην Πρωτοβάθμιας Επιτροπή του άρθρου 9 του ν. 2643/1998 όσοι υπάγονται στις διατάξεις του ίδιου νόμου, εφόσον υποβάλλουν υποψηφιότητα για διορισμό σε θέσεις εργασίας δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, που προκηρύσσονται από την οικεία υπηρεσία του ΟΑΕΔ.

Στην εν λόγω εγκύκλιο αναφέρονται τα υπαγόμενα πρόσωπα στην ειδική προστασία του ν. 2643/98 (κατεξοχήν άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 50%, με χρόνια πάθηση) και η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τη πιστοποίηση αναπηρίας των υπαγομένων προσώπων.

Τέλος, επισημαίνεται ότι στη σχετική προκήρυξη του ΟΑΕΔ έχει οριστεί για τους υποψηφίους καταληκτική ημερομηνία υποβολής όλων των δικαιολογητικών την 3-3-2015, επομένως μέχρι το τέλος του τρέχοντος μηνός οι Γραμματείες ΚΕΠΑ και οι Γραμματείες Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕΠΑ, προβαίνουν σε συγκεκριμένες ενέργειες που ορίζει η εγκύκλιος.


Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά
Αθήνα, 04/02/2015
Αρ.πρωτ. Π51/2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Αγ.Κων/νου 8 (102 41) Αθήνα
Πληροφορίες: Χ. Θεοδωράκη
Αρ.τηλεφ. : 210.5215361
Αρ-fax : 210.5229066
e-mail : diefanap@ika.gr

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αρ.6

ΘΕΜΑ:«Κοινοποίηση των διατάξεων της με αρ. 47852/2416/16-12-2014 (ΦΕΚ 3408/τ.Β /18-12-2014) απόφασης Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθώς και "Πίνακα Παθήσεων/Βλαβών χαρακτηρισμένων ως χρόνιων και ταυτόχρονα επιφερουσών στον πάσχοντα περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση, αποκλειστικά για τις ανάγκες του ν.2643/1998 »

Σχετ.: α] Το με αρ.πρωτ. 2116/111/19-01-2015 έγγραφο του Υ.Ε.Κ.Α. και Π.
β] Το με αρ.πρωτ.90/20-01-2015 διαβιβαστικό έγγραφο της Γραμματείας Διοικητή γ] Το με αρ.πρωτ.78/21-01-2015 διαβιβαστικό έγγραφο της Γεν.Δ/νσης Ασφ/κών Υπηρεσιών

Κατόπιν του ανωτέρω σχετικού (α') εγγράφου του Υ.Ε.Κ.Α.και Π., που διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με τα (β' και γ') σχετικά έγγραφα, σας κοινοποιούμε για γνώση και εφαρμογή τις διατάξεις της με αρ. 47852/2416/16- 12-2014 (ΦΕΚ 3408/τ.Β' /18-12-2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με την οποία καθορίζονται τα δικαιολογητικά και το ειδικό έντυπο της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης που καταθέτουν στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν.2643/1998 όσοι υπάγονται στις διατάξεις του ίδιου νόμου, εφόσον υποβάλλουν υποψηφιότητα για διορισμό σε θέσεις εργασίας δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., που προκηρύσσονται από την οικεία υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ., γνωρίζοντάς σας ειδικότερα τα εξής:

Ι. ΓΕΝΙΚΑ

Όπως είναι γνωστό, από τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 6 του ν.3863/2010 (σύσταση ΚΕ.Π.Α.) προκύπτει ότι, στην αρμοδιότητα των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. περιλαμβάνεται και ο χαρακτηρισμός ΑμεΑ, των ατόμων με αναπηρίες που υπάγονται στην ειδική προστασία των διατάξεων του νόμου 2643/1998 (ΦΕΚ 220 Α') «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Υπενθυμίζουμε ότι, η διαδικασία εξέτασης των υπαγόμενων σε αυτές προσώπων (ΑμεΑ) διενεργούνταν, πριν από τη σύσταση των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α., από τις Υγειονομικές Επιτροπές Αναπηρίας που είχαν συσταθεί αποκλειστικά για το σκοπό αυτό σε καθορισμένες πρώην Μονάδες Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τα αρχεία των οποίων τηρούνται μέχρι σήμερα στους εν λόγω υγειονομικούς σχηματισμούς, που μεταφέρθηκαν από 1/1/2012 στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και από 17/2/2014 μεταφέρθηκαν και εντάχθηκαν στις Δ/νσεις Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.Πε) του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.).

ΙΙ. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Οι κοινοποιούμενες διατάξεις αφορούν τα υπαγόμενα στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2643/1998 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

1. Κατηγορία ΑμεΑ: Τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, που έχουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση εξαιτίας οποιασδήποτε χρόνιας σωματικής ή πνευματικής ή ψυχικής πάθησης ή βλάβης (άτομα με ειδικές ανάγκες), [παρ.ΙΙ, περ.12β].

2.Κατηγορία έμμεση ΑμεΑ: Όσοι έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων. Κατ' εξαίρεση όταν το τέκνο, ο/η αδελφός/ή ή ο/η σύζυγος πάσχει από νοητική στέρηση ή αυτισμό, απαιτείται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% [παρ.ΙΙ, περ.12γ].

3.Κατηγορία τρίτεκνων γονέων/ τέκνου τρίτεκνου (-ων) γονέα (-ων): Οι τρίτεκνοι γονείς που κάποιο ή κάποια από τα τρία παιδιά είναι ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% ισοβίως, καθώς και το τέκνο τρίτεκνου γονέα που κάποιο ή κάποια από τα τρία αδέλφια είναι ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% ισοβίως [παρ.ΙΙ, περ.12στ].

ΙΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Η διαπίστωση της αναπηρίας των ανωτέρω προσώπων με τις ειδικότερες προϋποθέσεις ανά κατηγορία υποψηφίων, διενεργείται από 1/9/2011 και εντεύθεν από τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α., μετά από υποβολή σχετικής αίτησης, η οποία καταχωρείται στην ειδική Οθόνη 'παραλαβής αιτήματος' του ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με κωδικό 061: «Νόμος 2643/1998 - γαρακτηρισμός ΑμεΑ », ενώ στο πεδίο 'Σχόλια' συμπληρώνεται η κατηγορία στην οποία ανήκει ο αιτών/υποψήφιος κατά δήλωσή του [ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ή 2 ή 3].

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 (ΑμεΑ) και 2 (έμμεση ΑμεΑ)

• Πρωτοείσακτα αιτήματα:

Η υγειονομική κρίση για τη διαπίστωση της αναπηρίας των υπαγόμενων στις κατηγορίες 1 και 2 προσώπων αφορά, αφενός, στον καθορισμό της πάθησης και το βαθμό της αναπηρίας κατά τα γνωστά [Ε.Π.Π.Π.Α. και λοιπές ισχύουσες αναφορικά με την πιστοποίηση της αναπηρίας γενικές διατάξεις] και αφετέρου, στη χρονιότητα ή μη της πάθησης με κριτήριο το πόρισμα της «Ενδεκαμελούς Επιστημονικής Επιτροπής για το χαρακτηρισμό, αποκλειστικά για τις ανάγκες του ν.2643/1998, της χρονιότητας των σωματικών ή πνευματικών ή ψυχικών παθήσεων ή βλαβών των αιτούντων- προστατευόμενων του ν.2643/1998 της κατηγορίας Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)», που συστάθηκε με την αρ. 46667/Δ9.10035/10-12-2014 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΑΔΑ:71ΟΡΛ-ΝΚΤ).

Για διευκόλυνση των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. επισυνάπτουμε στην παρούσα "Πίνακα Παθήσεων/Βλαβών που χαρακτηρίζονται ως χρόνιες και ταυτόχρονα επιφέρουσες στον πάσχοντα περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση, αποκλειστικά για τις ανάγκες του ν.2643/1998", με βάση το ανωτέρω πόρισμα της Ενδεκαμελούς Επιστημονικής Επιτροπής.

Ειδικότερα, η οικεία Υγειονομική Επιτροπή διαπιστώνει με κριτήριο τον σχετικό Πίνακα αν η πάθηση ή βλάβη του αιτούντα/υποψήφιου περιλαμβάνεται ή όχι στις παθήσεις που έχουν χαρακτηριστεί χρόνιες και αποφαίνεται αναλόγως, ως εξής:

Στο πεδίο 'Αποφαίνεται' της 'Γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής' αναγράφεται κατά τα γνωστά το συνολικό ποσοστό αναπηρίας και αντί για τον προσδιορισμό της κατά ιατρική πρόβλεψη διάρκειας αυτής (επακριβώς καθορισμένο χρονικό διάστημα ή εφ' όρου ζωής), αναγράφεται η διατύπωση: «Αποκλειστικά για τις απαιτήσεις του ν. 2643/1998: Η νόσος χαρακτηρίζεται ως χρόνια» ή «Αποκλειστικά για τις απαιτήσεις του ν. 2643/1998: Η νόσος δεν χαρακτηρίζεται ως χρόνια».

Επισημαίνεται στο σημείο αυτό, ότι η ανωτέρω υγειονομική κρίση, που διενεργείται στο γενικό πλαίσιο του νόμου 2643/1998 για την ειδική προστασία των ατόμων με αναπηρίες (χαρακτηρισμός ΑμεΑ), διαφέρει και δεν επαρκεί για τη χορήγηση οποιασδήποτε άλλης παροχής, οικονομικής ενίσχυσης ή απαλλαγής λόγω αναπηρίας από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή τις Υπηρεσίες του Δημοσίου, καθώς στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται από τη νομοθεσία που τις διέπει να προσδιορίζεται επακριβώς η διάρκεια της αναπηρίας του αιτούντος.

Κατά συνέπεια, η γνωμάτευση Υ.Ε.- ΚΕ.Π.Α., που εκδόθηκε αποκλειστικά για τις απαιτήσεις του ν.2643/1998 λαμβάνεται υπόψη ως έχει μόνο για την αιτία αυτή και ο κάτοχός της δύναται να επανέλθει οποτεδήποτε στα ΚΕ.Π.Α. για την υποβολή νέου αιτήματος που θα αφορά στην αξιολόγηση της αναπηρίας του για οποιαδήποτε από τις λοιπές πάσης φύσεως παροχές λόγω αναπηρίας.

• Περαιτέρω, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις ορίζεται, ότι για τους σκοπούς της υπόψη Υπουργικής Απόφασης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. γίνονται δεκτές:

α] Οι εκδοθείσες γνωματεύσεις χαρακτηρισμού ΑμεΑ των προ ΚΕ.Π.Α. Υγειονομικών Επιτροπών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στις οποίες προσδιορίζεται η χρόνια σωματική ή πνευματική ή ψυχική πάθηση του αιτούντος και ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% (επακριβώς προσδιορισμένο).

β] Οι εκδοθείσες από 1/9/2011 και εντεύθεν γνωματεύσεις των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. σε ισχύ, στις οποίες αναφέρεται ως χρόνια η σωματική ή πνευματική ή ψυχική πάθηση του αιτούντος και ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% (επακριβώς προσδιορισμένο).

γ] Οι εκδοθείσες μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων της υπόψη Υπουργικής Απόφασης γνωματεύσεις των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α., στις οποίες η ιατρική πρόβλεψη για το ποσοστό αναπηρίας του αιτούντος έχει προσδιοριστεί ως «εφ' όρου ζωής» και

δ] Όσον αφορά στις εκδοθείσες μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων της υπόψη Υπουργικής Απόφασης γνωματεύσεις των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. σε ισχύ, στις οποίες είτε δεν αναφέρεται η χρονιότητα της πάθησης ή βλάβης, είτε η ιατρική πρόβλεψη για το ποσοστό αναπηρίας του αιτούντος δεν έχει προσδιοριστεί ως «εφ' όρου ζωής», αυτές θα γίνονται δεκτές από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, μόνο εφόσον επανεισαχθούν σε Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α. και διαπιστωθεί η χρονιότητα της πάθησης των υποψήφιων, με την εξής διαδικασία:

>Η αρμόδια υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. αποστέλλει αντίγραφο της σχετικής γνωμάτευσης στο ΚΕ.Π.Α. έκδοσης αυτής, το οποίο καταχωρείται στο ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως Υπηρεσιακό Σημείωμα με τον κωδικό 060: «Υ.Σ. Ν.2643/1998 - χαρακτηρισμός ΑμεΑ».

>Προσδιορίζεται άμεσα ημερομηνία εξέτασης από Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α. του σχετικού ιατρικού φακέλου ή του αιτούντα/υποψήφιου, εάν εκτιμηθεί ότι απαιτείται η φυσική παρουσία του.

>Η οικεία Υγειονομική Επιτροπή προβαίνει σε εκτίμηση της χρονιότητας ή μη της πάθησης ή βλάβης του αιτούντα βάσει του κοινοποιούμενου Πίνακα και συμπληρώνεται η γνωμάτευση με τα απαιτούμενα στοιχεία των σχετικών διατάξεων, όπως αναφέραμε αναλυτικά παραπάνω για τα πρωτοείσακτα αιτήματα του ν.2643/1998. Δηλαδή, η πάθηση ή βλάβη καθώς και το ποσοστό αναπηρίας που προσδιορίζεται στην αρχική γνωμάτευση, ενώ στο πεδίο 'Αποφαίνεται' αναγράφεται το συνολικό ποσοστό αναπηρίας και αναλόγως την περίπτωση, η αναφορά:«Αποκλειστικά για τις απαιτήσεις του ν. 2643/1998: Η νόσος χαρακτηρίζεται ως χρόνια» ή «Αποκλειστικά για τις απαιτήσεις του ν. 2643/1998: Η νόσος δεν χαρακτηρίζεται ως χρόνια».

>Η Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. εκδίδει θεωρημένη 'Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας', την οποία αποστέλλει αμελλητί στην αρμόδια υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ., ως ημερομηνία δε κοινοποίησης της σχετικής γνωμάτευσης καταχωρείται στο σύστημα η ημερομηνία αποστολής της στον Ο.Α.Ε.Δ.

Επισημαίνεται στο σημείο αυτό, ότι, σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, η προθεσμία διεκπεραίωσης της ανωτέρω διαδικασίας από τα ΚΕ.Π.Α. είναι δέκα (10) ημέρες από την παραλαβή των αντιγράφου της αρχικής γνωμάτευσης που απέστειλε η αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ, όταν δεν απαιτείται η φυσική παρουσία του υποψήφιου κατά την επανεξέτασή του από την οικεία Υγειονομική Επιτροπή και ένας (1) μήνας, όταν απαιτείται η φυσική του παρουσία.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 (τρίτεκνοι γονείς/τέκνο τρίτεκνων γονέων)

Η υγειονομική κρίση για τη διαπίστωση της αναπηρίας των υπαγόμενων στην κατηγορία 3 προσώπων θα διενεργείται από τις οικείες Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α. κατά τα γνωστά, δηλαδή, καθορισμός της πάθησης, του βαθμού αναπηρίας, καθώς και της διάρκειας αυτής [Ε.Π.Π.Π.Α. και λοιπές ισχύουσες αναφορικά με την πιστοποίηση της αναπηρίας γενικές διατάξεις], δεδομένου ότι η ισόβια διάρκεια της αναπηρίας, που απαιτείται από τις υπόψη διατάξεις για τη συγκεκριμένη κατηγορία, διαπιστώνεται σε κάθε περίπτωση από το χρονικό διάστημα διάρκειας της αναπηρίας που προσδιορίζεται από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, το οποίο αναγράφεται διακριτά στο σώμα της γνωμάτευσης.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Με βάση τις κοινοποιούμενες διατάξεις, τον Δεκέμβριο 2014 προκηρύχθηκε από τον ΟΑΕΔ η πρόσληψη στο δημόσιο των ατόμων που υπάγονται στην ειδική προστασία του ν.2643/1998, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τους υποψήφιους την 3/3/2015.

Επομένως, για τη συγκεκριμένη προκήρυξη, θα πρέπει με ευθύνη των Δ/ντών των Υποκ/των στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα κατά τόπους ΚΕ.Π.Α., να τηρηθεί απαρέγκλιτα και κατά απόλυτη προτεραιότητα η απαιτούμενη διαδικασία για κάθε κατηγορία υποψήφιων ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με όσα αναφέραμε αναλυτικά παραπάνω, το αργότερο έως το τέλος του τρέχοντος μήνα, ως εξής:

Οι Γραμματείες ΚΕ.Π.Α., καθώς και οι υπάλληλοι σε όλα τα Υποκ/τα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που είναι αρμόδιοι για την παραλαβή αιτημάτων πιστοποίησης αναπηρίας ΚΕ.Π.Α., να καταχωρούν κατά απόλυτη προτεραιότητα τις αιτήσεις των υποψηφίων στο ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (πρωτοείσακτα αιτήματα ή Υπηρεσιακά Σημειώματα), αποστέλλοντας, αυθημερόν, τα σχετικά έντυπα παραλαβής στην υπηρεσία μας μέσω fax [210.5215347-210.5229066], για άμεσο προγραμματισμό εξέτασής τους από Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α.

Οι γραμματείς των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. να καταχωρούν αυθημερόν, μετά το πέρας των συνεδριάσεων, τα στοιχεία των σχετικών γνωματεύσεων στο ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και να προβαίνουν σε οριστικοποίηση αυτών, ενημερώνοντας ταυτόχρονα τους ενδιαφερόμενους για την παραλαβή από τις Γραμματείες ΚΕ.Π.Α., την αμέσως επόμενη ημέρα, θεωρημένου αντιγράφου 'Γνωστοποίησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Ποσοστού Αναπηρίας'.

Σε κάθε περίπτωση πάντως προτείνεται, για τη διασφάλιση της αυθεντικότητας των υποβαλλόμενων στις Πρωτοβάθμιες Επιτροπές του άρθρου 9 του Ν.2643/1998 γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α., οι εν λόγω Επιτροπές να προβούν σε ηλεκτρονική εγγραφή και πιστοποίησή τους στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ/ΕΤΑΜ (www.ika.gr) «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Πιστοποιημένους Φορείς/Πιστοποίηση Φορέων για την Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας ΚΕ.Π.Α.», ώστε να έχουν πρόσβαση στην σχετική εφαρμογή και να ανακτούν μέσω διαδικτύου το αποτέλεσμα πιστοποίησης αναπηρίας κάθε υποψηφίου.Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

1 σχόλιο:

  1. Καλησπέρα σε όλους.Σχετικά με την παραπάνω ανάρτηση θέλω να κάνω την εξής ερώτηση.Είμαι ένας υποψήφιος αμεα που κατέθεσε την αίτησή του στην συγκεκριμένη προκύρηξη.Η γνωμάτευση που έχω από τα ΚΕΠΑ είναι σε ισχύ μέχρι τέλος Αυγούστου του 15 όπου θα περάσω και πάλι από επιτροπή για την ανανέωση του ποσοστού.Όμως δεν γράφει κάτι από τα παραπάνω...ακυρώνεται η αίτησή μου;Ελπίζω να απαντήσει κάποιος γνώστης.Ευχαριστώ και καλή τύχη σε όλους μας.

    ΑπάντησηΔιαγραφή