Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2011

Copy - Paste οι απαντήσεις των υπουργείων

Ο βουλευτής Ν. Λέσβου Σπύρος Γαληνός μας έστειλε τις απαντήσεις που πήρε από το υπουργείο Διοικητικής Μεραρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και από το υπουργείο Εργασίας
Όπως θα διαπιστώσετε όλοι, στέλνουν ακριβώς την ίδια απάντηση εδώ και ένα μήνα σε όλες τις επερωτήσεις που έχουν γίνει στη βουλή και αφορούν τον 2643/98 και τους διορισμούς μας

Η Απάντηση από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Σε απάντηση της Αναφοράς με αριθμό πρωτ. 6694/1-7-2011 που κατέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής κ. Σπύρος Γαληνός σχετικά με την επιστολή των επιτυχόντων του ν.2643/1998 της Κεντρικής Μακεδονίας, με θέμα: «Να μπούνε κοινωνικά κριτήρια στους διορισμούς του  ν.2643/1998 του 2008», σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 11 του Ν.3833/2010, όπως τροποποιήθηκε με την  παρ. 4 α του άρθρου 3 του ν.3899/2010 και αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της  παρ.2 του άρθρου 37 του ν.3986/2011 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 (ΦΕΚ 152/Α/2011). Από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015, ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου στους φορείς της παρ.1 του άρθρου 1 του ν.3812/2009, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από το λόγο ένα προς πέντε (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις), στο σύνολο των φορέων με εξαίρεση το έτος  2011, για το οποίο ο λόγος θα είναι ένα προς δέκα.
Τα μέτρα αυτά αποτελούν μέρος του μεσοπρόθεσμου προγράμματος περιορισμού των δαπανών, που περιλαμβάνεις μεταξύ άλλων και τον εξορθολογισμό στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα, ιδιαίτερα στις προσλήψεις προσωπικού για τα επόμενα έτη.

Π τρόπος και ο χρόνος απορρόφησης του προσωπικού αυτού θα καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με την οποία θα κατανέμονται οι θέσεις ανά υπηρεσία και φορέα λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 37 του ν.3986/2011 που ορίζουν ότι ο διορισμός των επιτυχόντων σε διαδικασίες επιλογής τακτικού προσωπικού του ΑΣΕΠ και των φορέων, για τους οποίους έχουν εκδοθεί οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων μετά την 1η.1.2009, πραγματοποιείται σταδιακά βάσει σειράς επιτυχίας μέχρι την 31η.12.2015
Ο Υφυπουργός

Ντίνος Ρόβλιας

Η Απάντηση από το υπουργείο Εργασίας


Απαντώντας στα ανωτέρω σχετικά που κατατέθηκαν στη Βουλή από τους Βουλευτές κ. κ. Ε. Βόζεμπεργκ και Σ. Γαληνό, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:
Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου μας βρίσκεται σε επικοινωνία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τη διευθέτηση του ανωτέρω ζητήματος. Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Πρω. ΤΚΕ/Φ1/12595/23-06-2011 έγγραφο που μας κοινοποιήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, πληροφορηθήκαμε ότι «Από την 1η Ιανουαρίου και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013, ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών του μονίμου προσωπικού και του προσωπικού σε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.3812/2009 δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από το λόγο ένα προς πέντε (μια πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις), στο σύνολο των φορέων … Τα μέτρα αυτά αποτελούν μέρος του μεσοπρόθεσμου προγράμματος περιορισμού των δαπανώ, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τον εξορθολογισμό στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου τομέα, ιδιαίτερα στις προσλήψεις προσωπικού για τα επόμενα τρία έτη … μεταξύ των προτεραιοτήτων που θα ληφθούν υπόψη για την κατανομή του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού που διορίζεται η προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1  του ν.3812/2009, περιλαμβάνονται και οι διοριστέοι βάσει ειδικών διατάξεων. Ως εκ τούτου, για τη συνέχιση και ολοκλήρωση των διαδικασιών διορισμού όλων των περιπτώσεων, θα πρέπει πρώτα να εκδοθεί η σχετική απόφαση του Υπουργού μας για την κατανομή του προσωπικού»

Όπως προκύπτει από την ανωτέρω απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αρμόδιο να απαντήσει στην αριθ. 6694/1-7-2011 Αναφορά είναι το συνερωτώμενο ως άνω Υπουργείο, καθώς και στην αριθ. 6642/28-6-2011 Αναφορά φωτοαντίγραφο της οποίας του κοινοποιούμε.
Ο Υπουργός

Γιώργος Κουτρουμάνης
Και παρακάτω θα δείτε τα πρωτότυπα
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου