Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2011

Αίτημα Επιτυχόντων/ουσών Προκήρυξης Ν. 2643/1998 του έτους 2008 προς το Υπουργείο Εργασίας 12/10/2011

Αθήνα 11 Οκτωβρίου 2011


Επιτροπή Επιτυχόντων/ουσών της Προκήρυξης του Ν. 2643/1998 του έτους 2008

Προς:
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Κουτρουμάνη

Κοιν:
Υπουργό Εσωτερικών κ. Καστανίδη
Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Ρέππα
Υφυπουργό Εσωτερικών κ. Κουκουλόπουλο
Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Κουτσούκο
Διοικητή Ο.Α.Ε.Δ. κ. Κικίλια

Όλοι/ες εμείς οι Επιτυχόντες/ούσες της Προκήρυξης του Ν. 2643/1998 του έτους 2008 επιθυμούμε μέσω του παρόντος να εκφράσουμε την βαθύτατη ανησυχία μας, αναφορικά με την εξέλιξη της διαδικασίας Αναγκαστικής Τοποθέτησης Προσώπων Ειδικών Κατηγοριών ήτοι: Ανθρώπων με Αναπηρία, Έμμεσων ΑμεΑ, Πολυτέκνων, Τριτέκνων και Τέκνων Αγονιστών/ριών της Εθνικής Αντίστασης, μιας διαδικασίας, η οποία τονίζουμε εκκρεμεί εδώ και τρεισήμισι χρόνια, χωρίς ωστόσο να διαφαίνονται στον ορίζοντα ευοίωνες προοπτικές ταχείας περάτωσης της.
Ως Άνθρωποι, ως ενεργή/ες Πολίτες/ισες αλλά και ως άμεσα ενδιαφερόμενοι/ες παρακολουθούμε στενά, σε καθημερινή βάση, την πορεία των τοποθετήσεων, επικοινωνώντας με όλους τους εμπλεκόμενους αποφασιστικά, διαδικαστικά και εκπροσωπευτικά φορείς, αλλά και ενημερώνοντας όλα τα μέλη, που συναποτελούν την συλλογικότητα μας.
Παρά το γεγονός, ότι στις 5 Αυγούστου του 2011 δημοσιεύτηκε το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό 170 τεύχος Α (ΦΕΚ 170 Α») του Νόμου 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις», με το άρθρο 90 του οποίου, δόθηκε οριστική λύση στα προβλήματα αναρμοδιότητας του Ο.Α.Ε.Δ., τα σχετικά με τις προβλεπόμενες στον Ν. 2643/1998 διαδικασίες, με συνέπεια την διάνοιξη του δρόμου για την έκδοση των τελικών Πινάκων Τοποθέτησης σε όλη την επικράτεια μέχρι τούδε οι Περιφέρειες ως προς τις οποίες έχουν δημοσιοποιηθεί οι Τελικοί Πίνακες Τοποθετήσεων είναι αυτές της Θεσσαλίας με εδρα τη Λάρισα,της Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο, της Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία, της Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Β Με έδρα την Κομοτηνή.
Στις λοιπές 9 Περιφέρειες της Επικράτειας δεν έχουν εκδοθεί οι Τελικοί Πίνακες Τοποθέτησης, με αποτέλεσμα η όλη εξέλιξη των διεργασιών της Προκήρυξης να εμφανίζει αδικαιολόγητη στασιμότητα στο στάδιο της δημοσιοποίησης των Τελικών Πινάκων Μοριοδότησης. Χαρακτηριστικά αρνητικό είναι το παράδειγμα της Περιφέρειας των Κυκλάδων, όπου η αρμόδια Επιτροπή με έδρα τη Σύρο του άρθρου 9 του Ν. 2643/1998 δεν έχει συνέλθει καν σε συνεδρίαση από την 2η Φεβρουαρίου 2011, ημερομηνία δημοσιοποίησης των Τελικών Πινάκων Μοριοδότησης των Επιτυχόντων/ουσών.
Η ανησυχία μας οξύνεται σθεναρά τόσο εν σχέση με την συμπλήρωση της τριετούς θητείας των Επιτροπών ήδη από την 6η Οκτωβρίου 2011 , όπως ρητά ορίζεται από τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 στοιχείο δ τελευταίο εδάφιο άρθρου 9 Ν. 2643/1998, συνάγεται δε από την ημερομηνία συγκρότησης τους σύμφωνα με την με Αριθμ. 68819/Δ1.8157 Υπουργική Απόφαση της 6ης Οκτωβρίου 2008, όσο και με την σύνολη μεταχείριση των Προσώπων Ειδικών Κατηγοριών στο πλαίσιο του κανόνα 1/10, όπως αυτός διέπει τις προσλήψεις στον Δημόσιο Τομέα για το τρέχον έτος και 1/5 για τα επόμενα έτη ως το 2015, εφόσον κυριαρχεί η παραφιλολογία, η οποία είναι διάχυτη, όταν επικοινωνείται αυτό το ζήτημα, μια που τα αρμόδια Υπουργεία δεν έχουν υιοθετήσει ξεκάθαρη θέση, προς άρση των αμφιβολιών.
Με γνώμονα όλα όσα σκιαγραφήθηκαν ανωτέρω καλείστε να αποσαφηνίσετε την βούληση σας εν σχέση με τα εξής σημεία προβληματισμού:
Πρώτον, ποια η τύχη της διαδικασίας της Προκήρυξης του Ν. 2643/1998 εφεξής, δεδομένης της λήξης της θητείας των αρμόδιων για την περάτωση της Επιτροπών του άρθρου 9 του οικείου νόμου και ποιες οι ακριβείς προθέσεις του Υπουργείου σας για την παράταση ή την ανανέωση της, έτσι ώστε να αποφευχθούν περεταίρω καθυστερήσεις στην δημοσιοποίηση των κατοχυρωτικών για τις διεκδικούμενες εκ μέρους μας θέσεις;
Δεύτερον, πώς αναμένετε να διευθετηθεί από την πλευρά σας η κάλυψη του κενού επί της ουσίας αδρανοποίησης της Επιτροπής της Περιφέρειας των Κυκλάδων και της οκτάμηνης διαδικαστικής της απραξίας;
Τρίτον, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για την πορεία εξέλιξης της διευθέτησης / επίλυσης των δύο ανωτέρω επισημάνσεων μας από το Υπουργείο σας καθώς και για το περιεχόμενο και το έμπρακτο αντίκρισμα αυτής.
Τέταρτον, ερωτάσθε εάν στην κάλυψη οργανικά των εκτιμούμενων προσλήψεων για τα έτη 2012-2015 βούλεστε να εφαρμόσετε κοινωνικά κριτήρια, συναρτώμενα με την φύση της παρούσας Προκήρυξης, της οποίας το προστατευτικό έρεισμα εκπηγάζει από την εμβέλεια του άρθρου 21 παρ. 2, 3 και 6 Συντ. 1975/1986/2001/2008.
Αξιώνουμε την άμεση και ξεκάθαρη απάντηση του Υπουργείου σας στα ερωτήματα / προβληματισμούς μας με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, λαμβανομένης υπόψη της κρισιμότητας της περάτωσης της εν λόγω Προκήρυξης, η οποία αφορά κατά τρόπο ζωτικό σημειωτέον 400 Συμπολίτες/ισες μας στην Περιφέρεια Αττικής και Νήσων, 736 δε σε ολόκληρη την χώρα αλλά και Τον ορισμό πάραυτα συνάντησης με εκπροσώπους της Συλλογικότητας μας για την συζήτηση των αιτιάσεων μας.
Καλούμε την Ελληνική Πολιτεία να σεβαστεί το θεμελιώδες δικαίωμα μας στην επαγγελματική αποκατάσταση με όρους ισοτιμίας, χωρίς φαλκιδεύσεις και εκτροπές.
Η χρόνια παραμονή μας σε καθεστώς αβεβαιότητας για το εργασιακό μας μέλλον, εγγίζει τα όρια παραβίασης της αξιοπρεπούς μας διαβίωσης σε μια Κοινωνία, που οφείλει να εντάσσει και να αντικρίζει όλους/ες τους/τις Πολίτες/ισες χωρίς αποκλεισμούς.
Κάθε παρακώλυση εφεξής της εκκρεμούς διαδικασίας από τα συμμετέχοντα σε αυτή Φυσικά Πρόσωπα εκτιμάται από πλευράς μας, ως καταχρηστική και σε αυτήν θα απαντήσουμε εμπράκτως, αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες νομικής και εξωνομικής υφής.
Μια Πολιτεία, που σέβεται τους/τις Κοινωνούς της σέβεται προφανώς και τα Δικαιώματα τους.
Ευχόμαστε η διαπίστωση μας αυτήν να μην παραμείνει ένα κενό διακηρυκτικό πρόσταγμα άνευ αντικειμένου και προσβλέπουμε στην θετική έγγραφη ανταπόκριση σας, εντός των προβλεπομένων από το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 1943/1991 προθεσμιών.


Οι Επιτυχόντες/οΎσές της Προκήρυξης Ν. 2643/1998 του έτους 2008, που υπογράφουν:

ΑΘΗΝΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΝΟΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΡΟΝΑΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΓΚΙΟΛΑ ΕΛΕΝΗ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΚΙΣΓΚΙΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΓΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΑΛΕΖΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΔΕΛΗΜΑΝΩΛΗ ΕΛΕΣΑ
ΔΟΥΒΡΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ ΕΥΘΑΝΘΙΑ
ΖΟΡΜΠΑΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΑΖΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΚΡΑΤΣΙΑ
ΚΑΚΟΛΥΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΑΛΥΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΝΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΠΕΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΚΙΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΕΝΤΕΠΟΖΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΟΝΤΟΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΖΙΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΟΥΤΟΥΛΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΛΑΠΠΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΛΟΥΡΑΚΗ ΕΡΩΦΙΛΗ
ΜΑΚΡΗ ΣΑΒΒΙΝΑ
ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΑΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΜΗΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΚΡΑΚΗ ΧΡΥΣΑ
ΜΠΟΤΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΠΟΥΤΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΟΡΦΑΝΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΑΚΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ
ΠΑΡΑΛΙΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΡΟΥΜΠΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΣΠΑΘΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΣΑΜΑΣΙΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΑΡΗ ΒΑΣΩ
ΤΣΙΑΜΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΤΣΙΒΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΦΡΑΓΚΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΨΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

2 σχόλια:

  1. ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ ΕΓΩ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΑΛΛΑ ΜΗ ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΣ. ΠΕΣΤΕ ΜΟΥ ΠΟΙΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΘΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΡΑΦΕΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΟΥ ΚΑΙΤΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΔΕΝ ΜΑΣ ΔΙΟΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΗΛΘΕ Ο ΜΗΝΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΑΣ!
    ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΕ ΤΗΛ 6944946636
    ΜΗΝ ΤΟ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΕΤΣΙ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Καλά ως πότε θα υπάρχουν απόγονοι των αγωνιστών της εθνικής αντίστασης. Τα παιδειά των αγωνιστών είναι τώρα παππούδες συνταξιούχοι. Βρήκαν τώρα μερικοί ένα παραθυράκι για να χτυπάνε θέσεις. Αντικειμενικά και μόνο κριτήρια προσλήψεων, με τα κοινωνικά κριτήρια καταστρέψαμε το δημόσιο και την Ελλάδα.

    ΑπάντησηΔιαγραφή