Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2013

Αυλαία στα προβλήματα του διορισμού μας! Οι επιτυχόντες ΔΕ και ΥΕ σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού σε άλλες θέσεις του δημοσίου


 Σύμφωνα με το ΦΕΚ 3253 που δημοσιεύτηκε σήμερα Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013 ο υπουργός του Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Μητσοτάκης έβαλε και την τελευταία πινελιά στην προκήρυξή μας, τοποθετώντας όλους τους ΔΕ και ΥΕ που ήταν σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της κατανομής του Μαρτίου 2013, σε άλλες κενές θέσεις, άλλων υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου. Παρακάτω θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες για τον τρόπο που θα γίνει αυτό, τις αμέσως επόμενες ημέρες αφού σύμφωνα με αυτά που αναφέρει θα πρέπει μέσα στις επόμενες δέκα (10) ημέρες να σας ειδοποιήσει ο φορέας των ΟΤΑ που ήταν να διοριστείτε, για να πάτε να υποβάλετε υπεύθυνη δήλωση αν τυχόν και έχουν αλλάξει τα προσόντα σας ή θέλετε να προσθέσετε και άλλα που τυχόν αποκτήσατε από το 2008 μέχρι σήμερα καταθέτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά
  
Το ΦΕΚ λοιπόν που περιμέναμε τόσο καιρό λέει τα εξής:

Καθορισμός της διαδικασίας τοποθέτησης των διοριστέων κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ του Ν. 2643/1998 στους Ο.Τ.Α. σε κενές θέσεις άλλων υπηρεσιών και φορέων του δημοσίουΑριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/310/οικ.34189Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ


Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 254/Α΄/2013).

2) Τις διατάξεις του Ν. 2643/1998 «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 220/Α΄/1998), όπως ισχύει.

3) Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 & 3 και του άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο του Ν. 3833/10 «Προστασία της εθνικής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομική κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/2010), όπως ισχύει.

4) Τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΣΤ1 περ. 3 της παραγράφου ΣΤ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012  «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» (ΦΕΚ 222/Α΄/2012).

5) Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:


Άρθρο 1

Η τοποθέτηση των επιτυχόντων προστατευόμενων ατόμων του Ν. 2643/1998, από τις προκηρύξεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΟΑΕΔ των ετών 2004, 2008 και 2010, κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), όλων των κλάδων και ειδικοτήτων σε θέσεις Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, δύναται να πραγματοποιηθεί σε κενές θέσεις άλλων υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου στους νομούς που αυτοί έχουν τοποθετηθεί, ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών και τα προσόντα των διοριστέων σύμφωνα με τις διατάξεις των επόμενων άρθρων.


Άρθρο 2

1. Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των OTA α΄ και β΄ βαθμού στους οποίους διατέθηκαν προς διορισμό επιτυχόντες των ετών 2004, 2008 και 2010 προστατευόμενων ατόμων του Ν. 2643/1998, ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο τρόπο τους διοριστέους εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως προκειμένου να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ενημέρωσή τους, στην οποία θα δηλώνουν τυχόν αλλαγή των τυπικών προσόντων που κατέχουν καθώς και την περίπτωση επιθυμίας αλλαγής του νομού στον οποίο έχουν ήδη τοποθετηθεί, λόγω μεταβολής των βιοτικών τους συμφερόντων. Στην περίπτωση αυτή η δήλωση συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά για την απόδειξη των δηλωθέντων. Η δήλωση κατατίθεται είτε αυτοπροσώπως είτε με πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτούς με γραπτή εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή ή ΚΕΠ. Υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν και όσοι από τους επιτυχόντες επιθυμούν να διοριστούν στον αρχικό φορέα που τοποθετήθηκαν δηλώνοντας ρητά ότι θα αναμένουν την πάροδο της αναστολής διορισμών για τις κατηγορίες ΔΕ και ΥΕ στους OTA α΄ και β΄ βαθμού.

2. Οι υπεύθυνες δηλώσεις και οι φάκελοι των διοριστέων, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αποστέλλονται από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των OTA α΄ και β΄ βαθμού στους οποίους οι ανωτέρω διατέθηκαν προς διορισμό στη Διεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία μεριμνά για την εξεύρεση κενών θέσεων προς τοποθέτηση των διοριστέων σε άλλες υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου στους νομούς που αυτοί έχουν τοποθετηθεί ή επιθυμούν να τοποθετηθούν, ανάλογες με τα τυπικά προσόντα των αιτούντων.

3. Στη συνέχεια καταρτίζεται πίνακας με τις κενές οργανικές θέσεις, ανά κατηγορία κλάδο ή ειδικότητα, των φορέων και υπηρεσιών του δημοσίου, κατά νομό, οι οποίες διατίθενται προς τοποθέτηση των διοριστέων. Ο πίνακας γνωστοποιείται στους ενδιαφερομένους οι οποίοι μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, υποβάλλουν αίτηση στην οποία αναγράφουν μέχρι τρεις (3) θέσεις προτίμησης για διορισμό, με βάση την προβλεπόμενη στην παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης υπεύθυνη δήλωση. Αίτηση για προτίμηση θέσης διορισμού σε νομό διαφορετικό από αυτόν που δηλώθηκε αρχικά γίνεται δεκτή μόνο σε περίπτωση μη ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων ανάλογων των τυπικών προσόντων στο νομό αυτό.

4. Σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων αιτήσεων για την ίδια θέση, η επιλογή του διοριστέου για τοποθέτηση στη θέση αυτή γίνεται με βάση την υπάρχουσα σειρά επιτυχίας για το διορισμό τους στις θέσεις των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού δυνάμει των διατάξεων του Ν. 2643/1998, όπως ισχύει.


Άρθρο 3

1. Η Διεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καταρτίζει με βάση τις υποβληθείσες αιτήσεις προτίμησης πίνακα τοποθέτησης των διοριστέων στις νέες θέσεις, κατά κατηγορία και κλάδο (ή ειδικότητα). Ο πίνακας τοποθέτησης κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι καλούνται να αποδεχτούν την εν λόγω τοποθέτηση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση.

2. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την αποδοχή της τοποθέτησης, εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την κατανομή των επιτυχόντων προστατευόμενων ατόμων του Ν. 2643/1998 στις νέες θέσεις, κατά κατηγορία και κλάδο (ή ειδικότητα). Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους καθώς και στις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των φορέων υποδοχής στους οποίους διαβιβάζονται ταυτόχρονα και οι φάκελοι των επιτυχόντων με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

3. Μετά τη δημοσίευση της απόφασης κατανομής των επιτυχόντων προστατευόμενων ατόμων του Ν. 2643/1998 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των φορέων που περιλαμβάνονται σε αυτή προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση του διορισμού τους.


Άρθρο 4

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ


Ολόκληρο το ΦΕΚ μπορείτε να το κατεβάσετε κάνοντας ΚΛΙΚ ΕΔΩ

15 σχόλια:

 1. Καλημερα να κανω μια ερωτηση? Αυτο που λεει ειναι για διορισμους καινουργιους η για υπαλληλους που υπαρχουν και απλα τους μεταφερουν σε αλλους τομεις?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Σημερα λοιπον εκανα την Δηλωση μου στο φορεα που πρωτοτοποθετηθηκα και εγινε αποδεκτη με αρ.πρωτοκολλου.Πηγενεται αμμεσα ολοι στους φορεις σας.Καλη επυτιχια και καλες γιορτες σε ολους μας.......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. σε ποιο δημο ησουνα?

   Διαγραφή
  2. καλημερα χρονια πολλα μπορεισ να μου πει\\

   ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΕΓΩ ΔΟΥΛΕΨΑ 2003 ΕΩΣ 2007 ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΘΗΚΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗ??? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΟΤΕ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ

   Διαγραφή
 3. Μπράβο! Έτσι, κάντε το όλοι, θα γλυτώσετε τουλάχιστον 1 μήνα αναμονής
  Καλά Χριστούγεννα και από μένα σε όλους σας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ........... ΕΓΩ ΑΜΕΑ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑ ΣΕ ΔΗΜΟ ΑΠΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2003 ΕΩΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2007 ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΘΗΚΑ ΜΠΟΡΩ ΤΩΡΑ ΝΑ ΞΑΝΑΠΑΩ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΩ ΠΑΛΙ???? ΗΜΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΔΗΜΟ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2012 ΕΩΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2013 .ΤΩΡΑ ΠΑΛΙ ΧΩΡΙΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΑΓΩΓΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2014 .......ΒΟΗΘΗΣΕ ΜΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

   Διαγραφή
  2. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ .........ΕΡΓΑΣΤΗΚΑ ΣΕ ΔΗΜΟ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ 10/2003 ΕΩΣ 10/2007 ΑΠΟΛΥΘΗΚΑ ΚΑΙ ΠΗΓΑ ΠΑΛΙ 2/2012 ΕΩΣ 11/2013 ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ????? ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ 6-2-2014 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

   Διαγραφή
 4. υπευθηνη δηλωση υπογραφεις στον αρχικο σου φορεα?που λεει τι?σου λενε από το φορεα σου το τι θα συμπληρώσεις?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Αγαπητε πρυτανη,
  ειμαι επιτυχουσα σαν ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ομως εχω και απολυτηριο λυκειου απο το 1981.
  Θα δηλωσω αλλαγη τυπικων προσοντων?
  Στην δηλωση για τις 3 θεσεις προτιμησης ποιες θα δηλωσω? τις ΥΕ ή τις ΔΕ θεσεις?
  Ευχαριστω εκ των προτερων για ολα εχεις κανει και κανεις για μας
  Σε ευγνωμονουμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συγγνώμη για την αργοπορημένη απάντηση
   μια και έχουν λήξει οι ημερομηνίες απ' ότι ξέρω, εύχομαι να πήγες και να δήλωσες το απολυτήριο Λυκείου
   τα υπόλοιπα που ρωτάς θα σου πει το υπουργείο γι' αυτά. Φυσικά αν δηλώσεις το απολυτήριο Λυκείου μετά θα σου προτείνουν θέσεις για ΔΕ. Αυτοί θα σου προτείνουν και εσύ θα διαλέξεις. Δεν έχεις να δηλώσεις κάτι εσύ

   Διαγραφή
 6. φιλε πρυτανη,
  λειτουργει το site?
  ή αδικα περιμενουμε?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. υπολειτουργεί θα έλεγα γιατί όλα έχουν πάρει τον δρόμο τους. Όλα αυτά που έμειναν θα τα χαρακτηρίσω λεπτομέρειες.
   Παρ' αυτα αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι είμαστε πάντα εδώ....έστω και αργοπορημένοι....

   Διαγραφή
 7. ευχαιστουμε για ολα.
  εισαι παντα ΥΠΕΡΟΧΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Αν σας εχει ερθει ο διορισμος απο τον Ο.Α.Ε.Δ. .... τι κανατε μετα?

  ΑπάντησηΔιαγραφή