Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου 2013

Κατανομή επιτυχόντων από προστατευόμενους του ν. 2643/98 από τις Α΄ και B΄ Δευτεροβάθμιες Επιτροπές
Αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/304/32090 (1).
Κατανομή επιτυχόντων από προστατευόμενους του ν. 2643/98 έτους 2013.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 & 3 και του άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο του Ν. 3833/10 «Προστασία της εθνικής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομική κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/15−3−2010), όπως ισχύει .
2. Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ.4573/1−3−2011 (ΦΕΚ 323/Β/1−3−2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
3. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού και των λειτουργών του Δημοσίου που διορίζεται ή προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009.
4. Τα υπ’ αριθ. 39126/1437/22−11−2013 και 34378/1272/22−10−2013 έγγραφα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και τα συνημμένα σε αυτά αποσπάσματα πρακτικών των συνεδριάσεων των Α΄ και B΄ Δευτεροβάθμιων Επιτροπών σχετικά με τις εκκρεμότητες διορισμών προστατευομένων του ν. 2643/98 προς κατανομή.
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανομής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη,

αποφασίζουμε:

Την κατανομή, για το έτος 2013, από όλες τις κατηγορίες προστατευομένων του Ν. 2643/98 που τοποθετήθηκαν ως επιτυχόντες από τις Α΄ και B΄ Δευτεροβάθμιες Επιτροπές του Ν. 2643/98, ως εξής:

1.     Ένα (1) άτομο ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών στο ΚΕΠ του Δήμου Αθηναίων (Παράρτημα Β) που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθ. 1/18−07−2013 απόφαση − Πρακτικό της Α΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του ν. 2643/1998 (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΚΟΥΡΑΚΗ).

2.      Ένα (1) άτομο ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών στο ΚΕΠ του Δήμου Αθηναίων (Παράρτημα Δ) που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθ. 3/18−07−2013 απόφαση − Πρακτικό της Α΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του ν. 2643/1998 (ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ ΞΙΑΡΧΟΥ).

3.     Ένα (1) άτομο ΠΕ Νηπιαγωγών στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθ.7/18−07−2013 απόφαση − Πρακτικό της Α΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του ν. 2643/1998 (ΛΥΣΑΝΔΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ).

4.     Ένα (1) άτομο ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών στο ΚΕΠ του Δήμου Αθηναίων (Παράρτημα Α) που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθ. 8/18−07−2013 απόφαση - Πρακτικό της Α΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του ν. 2643/ 1998 (ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ)

5.     Ένα (1) άτομο ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών στο ΚΕΠ του Δήμου Αθηναίων (Παράρτημα ΣΤ) που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθ. 8/18−07−2013 απόφαση - Πρακτικό της Α΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του ν. 2643/1998 (ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΚΑΡΩΝΗ)

6.     Ένα (1) άτομο ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών στο ΚΕΠ της Ν.Α Αθηνών − Πειραιώς (Παράρτημα Κερατσινίου) που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθ. 10/18−07−2013 απόφαση − Πρακτικό της Α΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του ν. 2643/1998 (ΗΛΙΑΝΑ ΡΙΦΟΥΝΑ).

7.     Ένα (1) άτομο Π Ε Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών στο ΚΕΠ του Δήμου Αθηναίων που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθ. 10/18−07−2013 απόφαση − Πρακτικό της Α΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του ν. 2643/1998 (ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ).

8.     Ένα (1) άτομο ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών στο ΚΕΠ του Δήμου Καματερού που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθ. 10/18−07−2013 απόφαση − Πρακτικό της Α΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του ν. 2643/1998 (ΛΙΝΑ ΑΜΠΝΤΕΛΧΑΜΙΝΤ).

9.     Ένα (1) άτομο ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών στο ΚΕΠ του Δήμου Αθηναίων (Παράρτημα Ε) που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθ. 10/18−07−2013 απόφαση − Πρακτικό της Α΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του ν. 2643/1998 (ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ).

10.   Ένα (1) άτομο ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών στο ΚΕΠ του Δήμου Ζωγράφου που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθ. 10/18−07−2013 απόφαση − Πρακτικό της Α΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του ν. 2643/1998 (ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΛΙΟΥ).

11.   Ένα (1) άτομο Π Ε Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών στο ΚΕΠ του Δήμου Γλυφάδας που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθ. 10/18−07−2013 απόφαση − Πρακτικό της Α΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του ν. 2643/1998 (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ).

12.   Ένα (1) άτομο TE Πληροφορικής (Hardware) στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκου που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθ. 11/18−07−2013 απόφαση − Πρακτικό της Α΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του ν. 2643/1998 (ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ).

13.   Ένα (1) άτομο ΔΕ Ταξινόμων στην Κεντρική Υπηρεσία των Αρχείων του Κράτους που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθ. 12/18−07−2013 απόφαση − Πρακτικό της Α΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του ν. 2643/1998 (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΤΣΟΛΗΣ).

14.   Ένα (1) άτομο ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων στο ΚΕΠ του Δήμου Αθηναίων (Παράρτημα Γ), που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθ. 14/18−07−2013 απόφαση − Πρακτικό της Α΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του ν. 2643/1998 (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ).

15.   Ένα (1) άτομο ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων στο ΚΕΠ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών−Πειραιώς (Σύνταγμα) που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθ. 14/18−07−2013 απόφαση − Πρακτικό της Α΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του ν. 2643/1998 (ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ).


16.   Ένα (1) άτομο ΤΕ9 Βρεφονηπιοκόμων στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθ. 5/18−07−2013 απόφαση − Πρακτικό της Α΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του ν. 2643/1998 (ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΠΥΡΑΚΗ).

17.   Ένα (1) άτομο TE Διοικητικού Νοσοκομείων στο Γ.Ν.Α. Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθ. 16/18−07−2013 απόφαση − Πρακτικό της Α΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του ν. 2643/1998 (ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΣΙΟΥΦΗ).

18.   Ένα (1) άτομο ΔΕ Τεχνικού /Ηλεκτρονικής (Τεχνίτης Τηλεπικοινωνίας Ηλεκτρονικών) στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας − Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (Γ.Ε.Α.) – Αθηνών που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθ. 17/18−07−2013 απόφαση − Πρακτικό της Α΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του ν. 2643/1998 (ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ).

19.   Ένα (1) άτομο ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων στον Τομέα Ε.Κ.Α.Β. Γρεβενών που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθ. 24/12−03−2013 απόφαση − Πρακτικό της B΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του ν.2643/1998 (ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ).

20.   Ένα (1) άτομο ΔΕ Φύλαξης στο Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Θηβών που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθ. 30/26−03−2013 απόφαση − Πρακτικό της B΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του ν.2643/1998 (ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ).

21.   Ένα (1) άτομο TE Μηχανικών Ηλεκτρονικής στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθ. 33/09−04−2013 απόφαση − Πρακτικό της B΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής τουν.2643/1998 (ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ).

22.   Ένα (1) άτομο ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού στον Ο.Π.Α.Δ. − Υπηρεσία Ιωαννίνων που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθ. 46/16−05−2013 απόφαση − Πρακτικό της B΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του ν.2643/1998 (ΤΕΣΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ).

23.   Ένα (1) άτομο ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού σε Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. Κοζάνης που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθ. 48/16−05−2013 απόφαση − Πρακτικό της B΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής τουν.2643/1998 (ΓΚΑΡΑΛΙΟΣ ΡΟΥΣΗΣ).

24.   Ένα (1) άτομο TE Νοσηλευτριών στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων Γ. Χατζηκώστα που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθ. 53/30−05−2013 απόφαση − Πρακτικό της B΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του ν.2643/1998 (ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ).

 Ένα (1) άτομο ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων στον Τομέα Ε.Κ.Α.Β. Κέρκυρας που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθ. 57/30−05−2013 απόφαση −Πρακτικό της B΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του ν.2643/1998 (ΣΙΣΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ).

25.   Ένα (1) άτομο ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών στο Κ.Ε.Π. Δήμου Σερρών που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθ. 59/25−07−2013 απόφαση −Πρακτικό της B΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του ν.2643/1998 (ΑΡΓΥΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα τηςΚυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου