Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2013

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ για την κατανομή του 2ου 50%


Παρακάτω το κομάτι που μας ενδιαφέρει και αναφέρεται στην κατανομή του 2ου 50%
Ολόκληρο το ΦΕΚ μπορείτε να το κατεβάσετε πατώντας εδώ

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην σας μπερδεύουν τα ονόματα που δημοσιεύονται και νομίζετε πως δεν είστε μέσα στην κατανομή εσείς. Αφορά δευτεροβάθμιες επιτροπές που δεν έχουν να κάνουν με τους 301 του 2ου 50% . Μείνετε σ' αυτό το κομάτι της απόφασης που λέει:
1. Την κατανομή, για το έτος 2013, από τους τελικούς πίνακες τοποθετήσεων, των υπολοίπων τριακοσίων ενός (301) επιτυχόντων των προστατευόμενων της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 2643/1998, όπως ισχύει, για θέσεις του Δημοσίου Τομέα έτους 2008.)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 627
19 Μαρτίου 2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/222/οικ.7496 (2)
Κατανομή επιτυχόντων από προστατευόμενους του N. 2643/98 έτους 2013.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο του Ν. 3833/10 «Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομική κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/15−3−2010), όπως αναριθμήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 της παρ. 4 περ. γ του Ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ 212/Α/17−12−2010) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/1−7−2011)
2. Το Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης....» (ΦΕΚ 147/Α΄/27−6−2011)
3. Την αριθμ ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1−3−2011 (ΦΕΚ 323/Β/1−3−2011) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
4. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι−
καίου αορίστου χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009.
5. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΣΤ 2 της παραγράφου ΣΤ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» (ΦΕΚ 222/Α/12.11.2012).
6. Τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».
7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 5262/163/26−2−2013 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και τους συνημμένους σε αυτό πίνακες σχετικά με τις εκκρεμότητες διορισμών προστατευομένων του Ν. 2643/98 προς κατανομή.
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανομής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
1. Την κατανομή, για το έτος 2013, από τους τελικούς πίνακες τοποθετήσεων, των υπολοίπων τριακοσίων ενός (301) επιτυχόντων των προστατευόμενων της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 2643/1998, όπως ισχύει, για θέσεις του Δημοσίου Τομέα έτους 2008.
2. Την κατανομή, από όλες τις κατηγορίες προστατευομένων του Ν. 2643/98 που εκκρεμούν από παλαιότερες προκηρύξεις καθώς και από όσους τοποθετήθηκαν ως επιτυχόντες από τις Α΄ και Β΄ Δευτεροβάθμιες Επιτροπές του Ν. 2643/98, ως εξής:
− Ένα (1) άτομο ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 29/02−02−2009 Απόφαση − πρακτικό της Α΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Ν. 2643/1998 (ΠΟΖΟΓΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ).
− Ένα (1) άτομο ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 45/14−03−2012 Απόφαση − πρακτικότης Α΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Ν. 2643/1998, η οποία συμπλήρωσε την από 23−09−2011 απόφαση της ίδιας Επιτροπής (ΑΡΓΥΡΗ ΜΑΡΙΑ).
− Ένα (1) άτομο ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 45/14−03−2012 Απόφαση − πρακτικό της A΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Ν. 2643/1998, η οποία συμπλήρωσε την από 23−09− 2011 απόφαση της ίδιας Επιτροπής (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ).
− Ένα (1) άτομο στη ΔΕΗ Α.Ε. που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 66/01−12−2010 Απόφαση − πρακτικό της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής του Ν. 2643/1998 (ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ).
− Ένα (1) άτομο ΔΕ Δακτυλογράφων που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 117/25−05−2009 Απόφαση – πρακτικό της Α΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Ν. 2643/1998 (ΦΑΚΙΟΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ).
− Ένα (1) άτομο ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 30/14−03−2012 Απόφαση − πρακτικό της Α΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Ν. 2643/1998 (ΚΟΥΚΑΡΑ ΜΑΡΙΑ).
− Ένα (1) άτομο ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 16/15−03−2012 Απόφαση − πρακτικό της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Ν. 2643/1998 (ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΣ).
− Ένα (1) άτομο ΠΕ Γεωπόνων που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 17/15−03−2012 Απόφαση − πρακτικό της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του ν. 2643/1998 (ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ).
− Ένα (1) άτομο Δ.Ε. Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 12/17−02−2012 Απόφαση − πρακτικό της Α΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Ν. 2643/1998 (ΚΑΛΗΣΠΕΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ).
− Ένα (1) άτομο Τ.Ε. Νοσηλευτικής που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 15/17−02−2012 Απόφαση − πρακτικό της Α΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Ν. 2643/1998 (ΠΑΣΧΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ).
− Ένα (1) άτομο Τ.Ε. Διοίκησης Νοσοκομείων που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 11/01−03−2012 Απόφαση − πρακτικό της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Ν. 2643/1998 (ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ).
− Ένα (1) άτομο Τ.Ε. Νοσηλευτών που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 13/15−03−2012 Απόφαση − πρακτικό της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Ν. 2643/1998 (ΟΥΡΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ).
− Ένα (1) άτομο Δ.Ε. Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που τοποθετήθηκε με την από 22−10−2012 Απόφαση − πρακτικό της Α΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Ν. 2643/1998 (ΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ).
− Ένα (1) άτομο Τ.Ε. Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης που τοποθετήθηκε με την από 22−10−2012 Απόφαση − πρακτικό της Α΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Ν. 2643/1998 (ΚΑΡΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ).
− Ένα (1) άτομο Τ.Ε. Διοικητικού − Λογιστικού που τοποθετήθηκε με την από 22−10−2012 Απόφαση − πρακτικό της Α΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Ν. 2643/1998 (ΧΑΛΑΡΗ ΑΣΠΑΣΙΑ).
− Ένα (1) άτομο Π.Ε. Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 20/25−10−2012 Απόφαση − πρακτικό της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Ν. 2643/1998 (ΣΤΑΜΑΤΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ).
− Ένα (1) άτομο Π.Ε. Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 21/25−10−2012 Απόφαση − πρακτικό της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Ν. 2643/1998 (ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ).
− Ένα (1) άτομο Π.Ε. Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 22/25−10−2012 Απόφαση − πρακτικό της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Ν. 2643/1998 (ΤΖΙΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ).
− Ένα (1) άτομο Π.Ε. Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 23/25−10−2012 Απόφαση − πρακτικό της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Ν. 2643/1998 (ΜΠΑΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ).
− Ένα (1) άτομο Π.Ε. Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 24/25−10−2012 Απόφαση − πρακτικό της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Ν. 2643/1998 (ΓΡΕΒΕΝΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ).
− Ένα (1) άτομο Π.Ε. Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 25/25−10−2012 Απόφαση − πρακτικό της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Ν. 2643/1998 (ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ).
− Ένα (1) άτομο Π.Ε. Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 29/1−11−2012 Απόφαση − πρακτικό της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Ν. 2643/1998 (ΠΑΤΟΥΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ).
− Ένα (1) άτομο Π.Ε. Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 30/1−11−2012 Απόφαση − πρακτικό της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Ν. 2643/1998 (ΠΑΣΒΑΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ).
− Ένα (1) άτομο Π.Ε. Διοικητικού − Οικονομικού που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 34/15−11−2012 Απόφαση − πρακτικό της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Ν. 2643/1998 (ΜΙΜΙΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ).
− Ένα (1) άτομο Π.Ε. Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 36/15−11−2012 Απόφαση − πρακτικό της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Ν. 2643/1998 (ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΡΓΥΡΩ).
− Ένα (1) άτομο Δ.Ε. Πληρωμάτων Ασθενοφόρου που  τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 37/29−11−2012 Απόφαση − πρακτικό της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Ν. 2643/1998 (ΗΛΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ).
− Ένα (1) άτομο Π.Ε. Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 40/29−11−2012 Απόφαση − πρακτικό της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Ν. 2643/1998 (ΤΣΙΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ).
− Ένα (1) άτομο Δ.Ε. Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ  42/29−11−2012 Απόφαση − πρακτικό της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Ν. 2643/1998 (ΚΟΥΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΟΜΕΝΗ).
− Ένα (1) άτομο Π.Ε. Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44/11−12−2012 Απόφαση − πρακτικό της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Ν. 2643/1998 (ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ).
− Ένα (1) άτομο Π.Ε. Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 45/11−12−2012 Απόφαση − πρακτικό της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Ν. 2643/1998 (ΒΑΛΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ).
− Ένα (1) άτομο Δ.Ε. Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 49/11−12−2012 Απόφαση − πρακτικό της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Ν. 2643/1998 (ΦΟΥΡΜΟΥΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ).
− Ένα (1) άτομο Δ.Ε. Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 52/11−12−2012 Απόφαση − πρακτικό της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Ν. 2643/1998 (ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ).
− Ένα (1) άτομο Π.Ε. Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1/24−01−2013 Απόφαση − πρακτικό της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Ν. 2643/1998 (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ).
− Ένα (1) άτομο Π.Ε. Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 3/24−01−2013 Απόφαση − πρακτικό της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπήςτου Ν. 2643/1998 (ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ).
− Ένα (1) άτομο Π.Ε. Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 4/24−01−2013 Απόφαση − πρακτικό της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπήςτου Ν. 2643/1998 (ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ).
− Ένα (1) άτομο Π.Ε. Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5/24−01−2013 Απόφαση − πρακτικό της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Ν. 2643/1998 (ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ).
− Ένα (1) άτομο Τ. Ε. Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 6/24−01−2013 Απόφαση − πρακτικό της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Ν. 2643/1998 (ΚΑΛΥΒΑ ΕΛΕΝΗ).
− Ένα (1) άτομο Π.Ε. Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 9/24−01−2013 Απόφαση − πρακτικό της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπήςτου Ν. 2643/1998 (ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΕΛΕΝΗ).
− Ένα (1) άτομο Π.Ε. Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 12/24−01−2013 Απόφαση − πρακτικό της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπήςτου Ν. 2643/1998 (ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΕΥΘΥΜΙΑ).
− Ένα (1) άτομο Π.Ε. Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 15/21−02−2013 Απόφαση − πρακτικό της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Ν. 2643/1998 (ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ).
− Ένα (1) άτομο Π.Ε. Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 16/21−02−2013 Απόφαση − πρακτικό της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Ν. 2643/1998 (ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ).
− Ένα (1) άτομο Υ.Ε. Εργατών Καθαριότητας που τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 16/26−02−2013 Απόφαση − πρακτικό της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Ν. 2643/1998 (ΧΑΔΟΥΛΗ ΖΩΓΡΑΦΩ).

3. Την κατανομή, από τους τελικούς πίνακες τοποθετήσεων, των υπολοίπων επτά (7) επιτυχόντων των
προστατευομένων, κατηγορίας τυφλών τηλεφωνητών (ΔΕ) του Ν. 2643/1998, όπως ισχύει, από τις προκηρυχθείσες, το έτος 2010, θέσεις.

4. Με νεότερη απόφαση μας, που θα εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 21 του αρ. ένατου του ν.4057/2012, θα καθοριστούν οι υπηρεσίες/φορείς διορισμού για τους επιτυχόντες της κατηγορίας ΥΕ και ΔΕ,όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και των ΝΠΙΔ αυτών, οι διορισμοί στους οποίους σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΣΤ 2 της παραγράφου ΣΤ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, αναστέλλονται έως την 31.12.2016.
Οι διορισμοί των επιτυχόντων όλων των κατηγοριών που έχουν τοποθετηθεί σε νησιωτικούς δήμους μπορούν να ολοκληρωθούν άμεσα σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΣΤ 2 της παραγράφου ΣΤ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, καθόσον για τους ανωτέρω δεν απαιτείται έκδοση απόφασης κατανομής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου