Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2013

Πιέζει η Ε.Σ.Α.μεΑ. για τα ΑΜΕΑ (ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΗ)Τις προτάσεις της επί του ν/σ του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» κατέθεσε με έγγραφό της η ΕΣΑμεΑ, ζητώντας να λυθούν σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και οικογένειές τους, στη βάση της ίσης μεταχείρισης και της δίκαιης και ισότιμης πολιτικής.
Ειδικά για το θέμα της διαθεσιμότητας η Συνομοσπονδία αξιώνει κανένας εργαζόμενος με αναπηρία 50% και άνω να μην εισαχθεί και να μην απολυθεί! Ειδικότερα για τους εργαζομένους του 1648/1986 και του 2643/1998 ζητά να σταματήσουν η ομηρεία και οι παλινωδίες. Οι συγκεκριμένοι νόμοι είναι οι μόνοι που αφορούν εργαζομένους με αναπηρία, πηγάζουν ευθέως από το Σύνταγμα και συγκεκριμένα από το άρθρο 21, είναι από τις πλέον ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, ιδιαίτερα εν μέσω κρίσης και αντί απόλυσης χρήζουν της άμεσης προστασίας και υποστήριξης από το Κράτος.
Παράλληλα, επί του ν/σ η ΕΣΑμεΑ ζητά τη λήψη μέτρων για την ένταξη ατόμων με αναπηρία και μελών των οικογενειών τους σε εποχικές εργασίες, διατάξεις με τις οποίες θα συμπεριληφθούν κοινωνικά κριτήρια για την πρόσληψη ατόμων με αναπηρία και γονέων/κηδεμόνων σε εποχικές θέσεις εργασίας. Επισημαίνει ότι η νομοθεσία προβλέπει ανάλογα κοινωνικά κριτήρια για ευπαθείς ομάδες όπως πολύτεκνοι, τρίτεκνοι χωρίς να συμπεριλαμβάνονται σε αυτές και τα άτομα με αναπηρία που βιώνουν σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό την ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό.
Με το ίδιο σκεπτικό ζητά ένα αντίστοιχο ευνοϊκό νομικό πλαίσιο και για τις μετατάξεις/αποσπάσεις τόσο για τους υπαλλήλους με αναπηρία/χρόνια πάθηση όσο και για τα μέλη των οικογενειών που έχουν στη φροντίδα άτομα με βαριά αναπηρία.
Γενικότερα ο Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων αλλά και κάθε διάταξη ή νόμος περί αλλαγών στο εργασιακό καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων θα πρέπει να λάβει υπόψη του την νέα κοινωνική προσέγγιση της αναπηρίας.

Εδώ είναι η επιστολή:

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα: 21.10.2013                                                                       Αρ. Πρωτ: 3475

Προς: - Πρόεδρο και Μέλη Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Εισηγητές: Γεώργιος Γεωργαντάς, Αλέξιος Μητρόπουλος
-ΚΟΙΝ: Πίνακας Αποδεκτών

Θέμα: «Προτάσεις στο σχέδιο νόμου “Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης”»

Κύριε Πρόεδρε,

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. με το παρόν καταθέτει τις προτάσεις της επί του ν/σ «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
Καταρχάς η Συνομοσπονδία θέλει να επισημάνει τη θετική διάταξη του άρθρου 22 του νομοσχεδίου, όπου ορίζεται ότι οι διορισμοί των επιτυχόντων προστατευομένων ατόμων του Ν. 2643/98 κατηγορίας ΥΕ (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης) και ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, σε θέσεις ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού δύνανται να πραγματοποιηθούν σε κενές θέσεις άλλων υπηρεσιών και φορέων του Δημοσίου στους νομούς που αυτοί έχουν τοποθετηθεί. Πρόκειται για χρόνιο αίτημα του εθνικού αναπηρικού κινήματος.
Στη συνέχεια η ΕΣΑμεΑ ζητά την αλλαγή στο άρθρο 8, με την προσθήκη στο άρθρο 21 του νόμου 2190/1994 «Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών» , περί της λήψης μέτρων για την ένταξη ατόμων με αναπηρία και μελών των οικογενειών τους σε εποχικές εργασίας, διατάξεις με τις οποίες θα συμπεριληφθούν κοινωνικά κριτήρια για την πρόσληψη ατόμων με αναπηρία και γονέων/κηδεμόνων σε εποχικές θέσεις εργασίας. Επισημαίνουμε ότι η νομοθεσία προβλέπει ανάλογα κοινωνικά κριτήρια για ευπαθείς ομάδες όπως πολύτεκνοι, τρίτεκνοι χωρίς να συμπεριλαμβάνονται σε αυτές και τα άτομα με αναπηρία που βιώνουν σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό την ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό.
Επίσης, στο Άρθρο 12 «Κατά προτεραιότητα μετάταξη πολύτεκνων υπαλλήλων», στην περίπτωση 4 της υποπαραγράφου Ζ.1 της παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4172/13, όπου προστίθεται στους τρίτεκνους και οι πολύτεκνοι υπάλληλοι, χρειάζεται συμπλήρωση της διάταξης για την κατά προτεραιότητα μετάταξη των ατόμων με αναπηρία ή / και χρόνια πάθηση, καθώς και γονέων-κηδεμόνων- συζύγων και τέκνων που έχουν στη φροντίδα τους αποδεδειγμένα άτομα με βαριά αναπηρία. Οφείλετε να προβλέψετε ένα αντίστοιχο ευνοϊκό νομικό πλαίσιο και για τις μετατάξεις/αποσπάσεις τόσο για τους υπαλλήλους με αναπηρία/χρόνια πάθηση όσο και για τα μέλη των οικογενειών που έχουν στη φροντίδα άτομα με βαριά αναπηρία.
Γενικότερα ο Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων αλλά και κάθε διάταξη ή νόμος περί αλλαγών στο εργασιακό καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων θα πρέπει να λάβει υπόψη του την νέα κοινωνική προσέγγιση της αναπηρίας.
Παράλληλα η Ε.Σ.ΑμεΑ. επαναφέρει προς γνώση σας προτάσεις της που αφορούν στη συμπλήρωση του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα με ευεργετικές για τα άτομα με αναπηρία διατάξεις, που θα κινούνται στο πνεύμα της παρ. 6 του άρθρου 21 του Συντάγματος της Χώρας και θα διασφαλίζουν δίκαιη και ισότιμη και με βάση τις αρχές της ίσης μεταχείρισης πολιτική προσλήψεων, προαγωγών, μεταθέσεων, αποσπάσεων, ευέλικτων ωραρίων εργασίας για τα άτομα με αναπηρία, προσαρμοσμένη στις πρόσθετες ανάγκες που πηγάζουν από την αναπηρία. Πρόκειται για :
- Επέκταση των διατάξεων που αφορούν στην εφαρμογή μειωμένου ωραρίου για τους γονείς παιδιών με ινσουλινοεξαρτώμενο σακχαρώδη διαβήτη που διανύουν τη σχολική ηλικία ανεξαρτήτως ποσοστού αναπηρίας, με την κατάθεση ιστορικού γνωμάτευσης και βεβαίωσης της πάθηση από το διευθυντή δημόσιου νοσοκομείου.
- Άμεση έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που προβλέπεται από το Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα για τον καθορισμό των νοσημάτων του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 50 του νέου Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα που αφορά στην ειδική άδεια για τα άτομα με παθήσεις που χρήζουν περιοδικής νοσηλείας σε συνεργασία με την Ε.Σ.ΑμεΑ. και τους φορείς μέλη της.
- Να εξεταστεί ευνοϊκό νομοθετικό πλαίσιο για τις μετατάξεις/ μεταθέσεις/ αποσπάσεις γονέων/αδελφών/κηδεμόνων συζύγων ατόμων με αναπηρία που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριά αναπηρία. Επισημαίνουμε ότι ακόμα και οι λιγοστές ευνοϊκές διατάξεις για τους ίδιους τους εργαζόμενους ΑμεΑ δεν αναφέρονται και στα μέλη των οικογενειών ατόμων με βαριά αναπηρία.
Λήψη μέτρων για την απρόσκοπτη εφαρμογή του νόμου 2643/98
Η Ε.Σ.Α.μεΑ. επαναφέρει πάγιο αίτημά της και ζητεί να συμπεριληφθεί σε αυτό το νομοσχέδιο διάταξη με την οποία θα καθορίζεται ότι οι θέσεις που κρατούνται για το ν. 2643/98 και αφορούν στις κατηγορίες άμεση ΑμεΑ. και έμμεση ΑμεΑ θα προκηρύσσονται ταυτόχρονα με τις γενικές προκηρύξεις ΑΣΕΠ.
Επισημαίνουμε ότι προκήρυξη των θέσεων του άρθρου 3 (στενού δημοσίου τομέα) του ν. 2643/98 δεν έχει εκδοθεί από το έτος 2008 έως σήμερα, ενώ σειρά γενικών προκηρύξεων του ΑΣΕΠ από το έτος 2008 έως και σήμερα έχουν ολοκληρωθεί. Τα έγγραφα της Ε.Σ.ΑμεΑ. με το συνολικό πλαίσιο προτάσεων της για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που αφορά στην προστασία της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους είναι στη διάθεσή σας.
Κύριε Πρόεδρε και κύριοι βουλευτές,
Επιτέλους, να σταματήσουν η ομηρεία και οι παλινωδίες σχετικά με τους εργαζομένους του 1648/1986 και του 2643/1998. Είναι οι μόνοι νόμοι που αφορούν εργαζομένους με αναπηρία, πηγάζουν ευθέως από το Σύνταγμα και συγκεκριμένα από το άρθρο 21: «Τα άτομα με αναπηρία έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας». Είναι από τις πλέον ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, ιδιαίτερα εν μέσω κρίσης. Αντί απόλυσης χρήζουν της άμεσης προστασίας και υποστήριξης από το Κράτος. Το αναπηρικό κίνημα αξιώνει να τεθούν εκτός της διαδικασίας της διαθεσιμότητας, εκτός της υπουργικής απόφασης περί μοριοδότηση όλα τα άτομα με αναπηρία 50% : καμία απόλυση, χωρίς καμία εξαίρεση!
Κύριε Πρόεδρε και κύριοι βουλευτές,
Με τη βεβαιότητα ότι οι προτάσεις μας θα εξεταστούν με γνώμονα τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, ζητούμε να κληθούμε στη δημόσια ακρόαση του νομοσχεδίου ώστε να εκθέσουμε τα δίκαια αιτήματά μας και να απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις σας.

Με εκτίμηση

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ                                      ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ

Πίνακας Αποδεκτών
- κ. Κ. Μητσοτάκη, Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης
- κ. Π. Χριστοφιλοπούλου, Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης
-Γραφείο Πρωθυπουργού κ. Αντ. Σαμαρά
-Γραφείο Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης κ. Ευ. Βενιζέλου
-Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων
- Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Δ. Στεφάνου
-Φορείς - Μέλη Ε.Σ.ΑμεΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου