Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2013

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η τοποθέτηση των 72 σε ΟΤΑ α' και β΄ βαθμού σε άλλες υπηρεσίες εντός νομούΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 254
21 Νοεμβρίου 2013

Άρθρο 22
Τοποθέτηση διοριστέων κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ του ν. 2643/1998 στους ΟΤΑ
1. Οι διορισμοί των επιτυχόντων προστατευομένων ατόμων του ν. 2643/1998 κατηγορίας ΥΕ και ΔΕ, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, σε θέσεις ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού, δύνανται να πραγματοποιηθούν σε κενές θέσεις άλλων υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου στους νομούς που αυτοί έχουν τοποθετηθεί, ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών και τα προσόντα των διοριστέων,
κατόπιν έκδοσης απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
2. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες και κάθε ειδικότερο θέμα της διαδικασίας.
3. Μετά την τρίτη περίοδο της υποπερίπτωσης εε΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 6 του άρθρου 34 του
ν. 4144/2013 (Α΄ 88) προστίθεται περίοδος ως εξής: «για την κάλυψη μερική ή ολική λειτουργικών και άλλων δαπανών σχετικά με την εξυπηρέτηση των σκοπών της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου