Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015

NOMOΣ 4325 Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης − Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ. Α΄ 47/2015) κυκλοφόρησε ο Νόμος 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης − Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.» έναν νόμο που πρέπει να τον μελετήσουν πολύ επιμελώς όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι γιατί αλλάζουν πολλά σε όλα αυτά που ίσχυαν μέχρι τώρα
Εδώ δημοσιεύουμε ολόκληρο το ΦΕΚ που τον περιέχει και που φυσικά μπορείτε να το κατεβάσετε και από το Εθνικό ΤυπογραφείοΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47
11 Μαΐου 2015
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4325
Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης − Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Άρθρο 1
Επίταξη προσωπικών υπηρεσιών
Απαγόρευση πολιτικής επιστράτευσης απεργών
1. Η επίταξη προσωπικών υπηρεσιών μπορεί να επιβληθεί αποκλειστικά σε περίπτωση πολέμου ή επιστράτευ−
σης ή για την αντιμετώπιση αναγκών της άμυνας της χώρας ή επείγουσας κοινωνικής ανάγκης που προκλή−
θηκε από θεομηνία ή ανάγκης που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.
2. Σε καμία περίπτωση δεν επιβάλλεται πολιτική επιστράτευση ή οποιασδήποτε άλλης μορφής επίταξη προ−
σωπικών υπηρεσιών ως μέτρο αντιμετώπισης απεργίας ή ανάλογης μορφής κινητοποιήσεις ελεύθερων επαγ−
γελματιών ή αυτοαπασχολούμενων, πριν ή μετά την κήρυξή τους.
3. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Υπουργού στην αρμοδιότητα
του οποίου ανήκει η αντιμετώπιση της αιτίας που προκάλεσε ανάγκη από τις αναφερόμενες στην παράγραφο
1, εξουσιοδοτούνται οι Υπουργοί ή οι Περιφερειάρχες να προβαίνουν, με απόφασή τους, σε επίταξη προσωπι−
κών υπηρεσιών. Η επίταξη πραγματοποιείται με «Φύλλα Επίταξης» που εκδίδονται από τις οικείες αστυνομικές,
λιμενικές ή και πυροσβεστικές αρχές και επιδίδονται από όργανά τους, καθώς και από υπαλλήλους του Δη−
μοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.
4. Όποιος καλείται να προσφέρει τις υπηρεσίες του κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού και είτε αρνείται
να παραλάβει το σχετικό φύλλο επίταξης είτε αρνείται ή παραλείπει να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που απορ−
ρέουν από την επίταξη, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Από την επίταξη απαλλάσσονται
πρόσωπα που έχουν σωματική ή πνευματική αναπηρία ή άλλους λόγους υγείας, εφόσον αυτοί πιστοποιούνται
με σχετική γνωμάτευση κλινικής δημόσιου νοσοκομείου.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό
θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
6. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 και η παράγραφος 4 του άρθρου 41 του Ν. 3536/2007 (Α΄ 42)
και του άρθρου 23 του Ν.Δ.17/1974 (Α΄236), όπως ισχύουν καταργούνται.
Άρθρο 2
Συμμετοχή της κοινωνίας στη διαδικασία στελέχωσης Α.Σ.Ε.Π. και Συνήγορου του Πολίτη
1. Για την κάλυψη των θέσεων του Προέδρου, των Αντιπροέδρων, των μελών του Α.Σ.Ε.Π. και του Συνήγο−
ρου του Πολίτη υποβάλλουν εισήγηση οι Ενώσεις των Δικαστικών Λειτουργών, η Ένωση Μελών του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους, οι Σύγκλητοι των Πανεπιστημίων και οι Συνελεύσεις των ΤΕΙ, η Ολομέλεια των Δι−
κηγορικών Συλλόγων, επιπλέον δε ως προς το Α.Σ.Ε.Π. η Ολομέλεια του Α.Σ.Ε.Π. και η ΑΔΕΔΥ. Οι εισηγήσεις
αυτές υποβάλλονται μέσα σε ένα μήνα από την ανακοίνωση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου στον
Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και στη συνέχεια γνωστοποιούνται από αυτόν στον Πρό−
εδρο της Βουλής, ούτως ώστε να ληφθούν υπόψη για την άσκηση της, κατά το άρθρο 101Α, του Συντάγματος,
αρμοδιότητάς της και, σύμφωνα με τον Κανονισμό της.
2. Ο Πρόεδρος του Α.Σ.Ε.Π. ή ο Συνήγορος του Πολίτη, με δημόσια ανακοίνωσή τους γνωστοποιεί την ημερο−
μηνία λήξης της θητείας του ίδιου ή οιουδήποτε εκ των μελών του Α.Σ.Ε.Π. ή του Συνηγόρου του Πολίτη αντί−
στοιχα, τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της ή αμελλητί σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης, συ−
μπλήρωσης του ορίου ηλικίας ή της έκπτωσης μέλους.
3. α) Ο Συνήγορος του Πολίτη, οι Βοηθοί του, ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι του Α.Σ.Ε.Π. αποχωρούν αυ−
τοδικαίως με τη συμπλήρωση του εβδομηκοστού τρίτου έτους της ηλικίας τους και τα μέλη του Α.Σ.Ε.Π. με τη
συμπλήρωση του εβδομηκοστού έτους της ηλικίας τους.
β) Τα μέλη του Α.Σ.Ε.Π. και ο Συνήγορος του Πολίτη αποχωρούν αυτοδικαίως με τη συμπλήρωση των ως
άνω ορίων ηλικίας, η οποία διαπιστώνεται με πράξη του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. ή του Συνηγόρου του Πολίτη ή
με την κατά το νόμο λήξη της θητείας τους. Για τα ήδη υπηρετούντα μέλη των ως άνω Ανεξάρτητων Αρχών δεν
εφαρμόζεται η ρύθμιση του πρώτου εδαφίου μέχρι τη λήξη της θητείας του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Άρθρο 3
Αποκατάσταση του τεκμηρίου αθωότητας στην πειθαρχική διαδικασία
1. Οι διατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν. 4057/2012 (Α΄ 54), των περιπτώσεων 1−9 της υποπαραγράφου Ζ.3
της παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α΄222), του άρθρου 14 του Ν. 4111/2013 (Α΄ 18), της παρ. 6
του άρθρου 25 του Ν. 4203/2013 (Α΄ 235), των άρθρων 14, 15 και 16 του Ν. 4210/2013 (Α’ 254), των παραγράφων
2 και 3 του άρθρου 29 του Ν. 4305/2014 (Α΄ 237) και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 69 του Ν. 4310/2014
(Α΄ 258) καταργούνται.
2. Το άρθρο 103 του Ν.3528/2007 (Α΄ 26) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 103
Αυτοδίκαιη αργία
1. Τίθεται αυτοδίκαια σε αργία:
α) Ο υπάλληλος ο οποίος στερήθηκε την προσωπική του ελευθερία, ύστερα από ένταλμα προσωρινής κρά−
τησης ή δικαστική απόφαση, έστω και αν απολύθηκε με εγγύηση.
β) Ο υπάλληλος στον οποίο επιβλήθηκε η ποινή της οριστικής παύσης. Η αργία αρχίζει από την κοινοποίηση
της πειθαρχικής απόφασης και λήγει την τελευταία ημέρα της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ενώπιον
του Συμβουλίου της Επικρατείας ή την ημέρα που δημοσιεύθηκε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας,
εφόσον έχει ασκηθεί προσφυγή.
γ) Ο εκπαιδευτικός ή υπάλληλος που υπηρετεί σε σχολείο, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για
οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για οποιοδήποτε έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης
της γενετήσιας ζωής.
2. Ο υπάλληλος επανέρχεται αυτοδίκαια στα καθήκοντά του, εάν εκλείψει ο λόγος για τον οποίο έχει
τεθεί σε αργία.
3. Η διαπιστωτική πράξη θέσης σε αργία ή επανόδου εκδίδεται από το αρμόδιο για το διορισμό όργανο.»
3. Το άρθρο 107 του Ν.3584/2007 (Α΄ 143) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 107 Αυτοδίκαιη αργία
1. Τίθεται αυτοδίκαια σε αργία:
α) Ο υπάλληλος ο οποίος στερήθηκε την προσωπική του ελευθερία, ύστερα από ένταλμα προσωρινής κρά−
τησης ή δικαστική απόφαση, έστω και αν απολύθηκε με εγγύηση.
β) Ο υπάλληλος στον οποίο επιβλήθηκε η ποινή της οριστικής παύσης. Η αργία αρχίζει από την κοινοποίηση
της πειθαρχικής απόφασης και λήγει την τελευταία ημέρα της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ενώπιον
του Συμβουλίου της Επικρατείας ή την ημέρα που δημοσιεύθηκε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας,
εφόσον έχει ασκηθεί προσφυγή.
γ) Ο υπάλληλος που υπηρετεί σε σχολείο, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για οποιοδήποτε
έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για οποιοδήποτε έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενε−
τήσιας ζωής .
2. Ο υπάλληλος επανέρχεται αυτοδίκαια στα καθήκοντά του, εάν εκλείψει ο λόγος για τον οποίο έχει
τεθεί σε αργία.
3. Η διαπιστωτική πράξη θέσης σε αργία ή επανόδου εκδίδεται από το αρμόδιο για το διορισμό όργανο.»
4. Το άρθρο 104 του Ν.3528/2007 (Α΄ 26) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 104
Δυνητική θέση σε αργία
Αναστολή άσκησης καθηκόντων
1. Αν συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος μπορεί να τίθεται σε αργία ο υπάλληλος, κατά του οποίου:
α) Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για αδίκημα το οποίο μπορεί να επισύρει την έκπτωση από την υπηρεσία. Ει−
δικά, προκειμένου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος ο υπάλληλος μπορεί να τίθεται σε αργία εφόσον
έχει παραπεμφθεί στο ακροατήριο για το αδίκημα αυτό.
β) Έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη για παράπτωμα, το οποίο μπορεί να επισύρει την ποινή της οριστικής
παύσης ή
γ) υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις για έκνομη διαχείριση, οι οποίες στηρίζονται σε έκθεση της προϊσταμένης
αρχής ή αρμόδιου επιθεωρητή.
2. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος και πριν γνωμοδοτήσει το πειθαρχικό
συμβούλιο, μπορεί να επιβληθεί στον υπάλληλο από το ανώτατο μονοπρόσωπο όργανο διοίκησης του φορέα
όπου υπηρετεί το μέτρο της αναστολής άσκησης των καθηκόντων του. Μέσα σε τριάντα (30) ημέρες το πει−
θαρχικό συμβούλιο συνέρχεται και γνωμοδοτεί για τη θέση του υπαλλήλου σε αργία. Η αναστολή άσκησης
των καθηκόντων αίρεται αυτοδικαίως, εάν το πειθαρχικό συμβούλιο δεν γνωμοδοτήσει για τη θέση σε αργία
εντός της ανωτέρω προθεσμίας.
3. Η πράξη, με την οποία ο υπάλληλος τίθεται σε δυνητική αργία ή επαναφέρεται στα καθήκοντά του,
εκδίδεται από τον οικείο Υπουργό ή το ανώτατο μονομελές όργανο διοίκησης των νομικών προσώπων δημο−
σίου δικαίου ή, αν δεν υπάρχει, από τον Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου διοίκησης των νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου ύστερα από γνώμη του πειθαρχικού συμβουλίου. Για τη θέση του υπαλλήλου σε αργία απαι−
τείται προηγούμενη ακρόαση αυτού από το πειθαρχικό συμβούλιο.
4. Μετά την πάροδο έτους από τη θέση σε αργία, το πειθαρχικό συμβούλιο υποχρεούται να γνωμοδοτήσει
για τη συνέχιση ή μη της αργίας, άλλως η αργία αίρεται. Σε κάθε περίπτωση, η αργία αίρεται αυτοδικαίως μετά
την πάροδο διετίας από την έκδοση της απόφασης θέσεως του υπαλλήλου σε αργία.
5. Η αργία αρχίζει από την κοινοποίηση στον υπάλληλο της σχετικής πράξης. Ο υπάλληλος επανέρχεται
στα καθήκοντά του από την κοινοποίηση της πράξης επαναφοράς ή αυτοδίκαια από την τελεσιδικία της ποι−
νικής απόφασης που δεν συνεπάγεται έκπτωση ή της πειθαρχικής απόφασης, η οποία δεν επιβάλλει την ποινή
της οριστικής παύσης ή από τη συμπλήρωση της διετίας κατά την προηγούμενη παράγραφο.»
5. Το άρθρο 108 του Ν.3584/2007 (Α΄ 143) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 108 Δυνητική θέση σε αργία Αναστολή άσκησης καθηκόντων
1. Αν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος μπορεί να τίθεται σε αργία ο υπάλληλος, κατά του οποίου:
α) Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για αδίκημα το οποίο μπορεί να επισύρει την έκπτωση από την υπηρεσία. Ει−
δικά, προκειμένου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος ο υπάλληλος μπορεί να τίθεται σε αργία εφόσον
έχει παραπεμφθεί στο ακροατήριο για το αδίκημα αυτό.
β) Έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη για παράπτωμα, το οποίο μπορεί να επισύρει την ποινή της οριστικής
παύσης ή
γ) υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις για έκνομη διαχείριση, οι οποίες στηρίζονται σε έκθεση της προϊσταμένης
αρχής ή αρμόδιου επιθεωρητή.
2. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος και πριν γνωμοδοτήσει το πειθαρχικό
συμβούλιο, μπορεί να επιβληθεί στον υπάλληλο από το ανώτατο μονοπρόσωπο όργανο διοίκησης του φορέα
όπου υπηρετεί το μέτρο της αναστολής άσκησης των καθηκόντων του. Μέσα σε τριάντα (30) ημέρες το πει−
θαρχικό συμβούλιο συνέρχεται και γνωμοδοτεί για τη θέση του υπαλλήλου σε αργία. Η αναστολή άσκησης
των καθηκόντων αίρεται αυτοδικαίως, εάν το πειθαρχικό συμβούλιο δεν γνωμοδοτήσει για τη θέση σε αργία
εντός της ανωτέρω προθεσμίας.
3. Η πράξη, με την οποία ο υπάλληλος τίθεται σε δυνητική αργία ή επαναφέρεται στα καθήκοντά του,
εκδίδεται από τον οικείο Υπουργό ή το ανώτατο μονομελές όργανο διοίκησης των νομικών προσώπων δημο−
σίου δικαίου ή, αν δεν υπάρχει, από τον Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου διοίκησης των νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου ύστερα από γνώμη του πειθαρχικού συμβουλίου. Για τη θέση του υπαλλήλου σε αργία απαι−
τείται προηγούμενη ακρόαση αυτού από το πειθαρχικό συμβούλιο.
4. Μετά την πάροδο έτους από τη θέση σε αργία, το πειθαρχικό συμβούλιο υποχρεούται να γνωμοδοτήσει
για τη συνέχιση ή μη της αργίας, άλλως η αργία αίρεται. Σε κάθε περίπτωση, η αργία αίρεται αυτοδικαίως μετά
την πάροδο διετίας από την έκδοση της απόφασης θέσεως του υπαλλήλου σε αργία.
5. Η αργία αρχίζει από την κοινοποίηση στον υπάλληλο της σχετικής πράξης. Ο υπάλληλος επανέρχεται
στα καθήκοντά του από την κοινοποίηση της πράξης επαναφοράς ή αυτοδίκαια από την τελεσιδικία της ποι−
νικής απόφασης που δεν συνεπάγεται έκπτωση ή της πειθαρχικής απόφασης, η οποία δεν επιβάλλει την ποινή
της οριστικής παύσης ή από τη συμπλήρωση της διετίας κατά την προηγούμενη παράγραφο.»
6. Το άρθρο 105 του Ν.3528/2007 (Α΄ 26) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 105 Συνέπειες αργίας
1. Ο υπάλληλος ο οποίος τελεί σε κατάσταση αργίας απέχει από την άσκηση των κύριων και παρεπόμενων
καθηκόντων του.
2. Στον υπάλληλο που τελεί σε κατάσταση αργίας καταβάλλεται το ήμισυ των αποδοχών του. Το υπόλοι−
πο ή μέρος αυτού μπορεί να αποδοθεί σε αυτόν, μετά από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του πειθαρχικού
συμβουλίου, εφόσον απαλλαγεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή τιμωρηθεί με πειθαρχική ποινή κατώτερη
από την οριστική παύση. Εάν ο υπάλληλος απαλλαγεί από κάθε πειθαρχική ευθύνη ή αποδειχθεί αβάσιμη η
υπόνοια για έκνομη διαχείριση, επιστρέφεται το μέρος των αποδοχών του που παρακρατήθηκε.
3. Ο υπάλληλος, στον οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή οριστικής παύσης για το παράπτωμα της αδικαι−
ολόγητης αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων του, δεν δικαιούται αποδοχές αργίας.
4. Οι διατάξεις των άρθρων 31 − 35 του παρόντος Κώδικα εφαρμόζονται και κατά τη διάρκεια της αργίας.»
7. Το άρθρο 109 του Ν.3584/2007 (Α΄ 143) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 109 Συνέπειες αργίας
1. Ο υπάλληλος ο οποίος τελεί σε κατάσταση αργίας απέχει από την άσκηση των κύριων και παρεπόμενων
καθηκόντων του.
2. Στον υπάλληλο που τελεί σε κατάσταση αργίας καταβάλλεται το ήμισυ των αποδοχών του. Το υπόλοιπο
ήμισυ ή μέρος αυτού μπορεί να αποδοθεί σε αυτόν, μετά από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του πειθαρχικού
συμβουλίου, εφόσον απαλλαγεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή τιμωρηθεί με πειθαρχική ποινή κατώτερη
από την οριστική παύση. Εάν ο υπάλληλος απαλλαγεί από κάθε πειθαρχική ευθύνη ή αποδειχθεί αβάσιμη η
υπόνοια για άτακτη διαχείριση, επιστρέφεται το μέρος των αποδοχών του που παρακρατήθηκε.
3. Ο υπάλληλος, στον οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή οριστικής παύσης για το παράπτωμα της αδικαι−
ολόγητης αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων του, δεν δικαιούται αποδοχές αργίας.
4. Οι διατάξεις των άρθρων 38 − 42 του παρόντος Κώδικα εφαρμόζονται και κατά τη διάρκεια της αργίας.»
8. Η αυτοδίκαιη αργία που προβλέπεται στις καταργούμενες με την παράγραφο 1 διατάξεις λήγει αυτοδι−
καίως μετά από δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων
αυτοδίκαιης αργίας που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3528/2007 και του άρθρου 107 του
Ν.3584/2007 πριν από την τροποποίησή τους από τις ανωτέρω καταργούμενες διατάξεις. Εντός της ανωτέρω
δεκαπενθήμερης προθεσμίας ο οικείος Υπουργός, ο Πρόεδρος Ανεξάρτητης Αρχής, το ανώτατο μονομελές
όργανο διοίκησης των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή αν δεν υπάρχει ο Πρόεδρος του συλλογικού
οργάνου διοίκησης των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και το αρμόδιο για το διορισμό όργανο στην
περίπτωση των δημοτικών υπαλλήλων μπορεί να αποφασίσει με αιτιολογημένη απόφασή του την αναστολή
άσκησης των καθηκόντων για όσους από τους υπαλλήλους αυτούς υφίσταται σχετικός επιτακτικός λόγος
δημοσίου συμφέροντος, παραπέμποντάς τους με την ίδια απόφαση στο οικείο πειθαρχικό συμβούλιο για τη
θέση τους ή μη σε δυνητική αργία με τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 104 του Ν.3528/2007 ή με τη
διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 108 του Ν.3584/2007, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο αυτό.
Άρθρο 4
Πειθαρχικές ποινές
Το άρθρο 109 του Ν.3528/2007 (Α΄ 26), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 109
Πειθαρχικές ποινές
1. Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στους υπαλλήλους είναι:
α) η έγγραφη επίπληξη,
β) το πρόστιμο έως τις αποδοχές δώδεκα (12) μηνών,
γ) η στέρηση του δικαιώματος για προαγωγή από ένα (1) έως πέντε (5) έτη,
δ) η στέρηση του δικαιώματος συμμετοχής σε διαδικασία επιλογής προϊσταμένου οργανικής μονάδας
οποιουδήποτε επιπέδου από ένα (1) έως πέντε (5) έτη,
ε) η αφαίρεση της άσκησης των καθηκόντων προϊσταμένου οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου
για τη θητεία ή το υπόλοιπό της,
στ) ο υποβιβασμός έως δύο (2) βαθμούς,
ζ) η προσωρινή παύση από τρεις (3) έως δώδεκα (12) μήνες με πλήρη στέρηση των αποδοχών και
η) η ποινή της οριστικής παύσης, η οποία μπορεί να επιβληθεί μόνο για τα ακόλουθα παραπτώματα: της πα−
ράβασης του άρθρου 107 παράγραφος 1α του παρόντος, της παράβασης καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα
ή άλλους ειδικούς νόμους, της απόκτησης οικονομικού οφέλους ή ανταλλάγματος προς όφελος του ιδίου του
υπαλλήλου ή τρίτου προσώπου κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξ αφορμής αυτών, της χαρακτη−
ριστικώς αναξιοπρεπούς ή ανάξιας για υπάλληλο διαγωγής εντός ή εκτός υπηρεσίας, της παράβασης της
υποχρέωσης εχεμύθειας, της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων πάνω
από είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες συνεχώς ή πάνω από τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες σε διάστημα ενός
(1) έτους ή πάνω από πενήντα (50) εντός μίας τριετίας, της εξαιρετικώς σοβαρής απείθειας, της άμεσης ή
μέσω τρίτου προσώπου συμμετοχής σε δημοπρασία την οποία διενεργεί επιτροπή μέλος της οποίας είναι
ο υπάλληλος ή όταν η επιτροπή αυτή υπάγεται στην αρχή στην οποία ο υπάλληλος υπηρετεί, της εμμονής
σε άρνηση προσέλευσης για εξέταση από υγειονομική επιτροπή. Επίσης, η ποινή της οριστικής παύσης μπορεί
να επιβληθεί στον υπάλληλο για οποιοδήποτε παράπτωμα αν κατά την προηγούμενη της διάπραξής του διετία
του είχαν επιβληθεί τρεις (3) τουλάχιστον πειθαρχικές ποινές ανώτερες του προστίμου αποδοχών ενός (1) μη−
νός ή κατά το προηγούμενο της διάπραξής του έτος είχε τιμωρηθεί για το ίδιο παράπτωμα με ποινή ανώτερη
του προστίμου αποδοχών ενός (1) μηνός.
2. Για την επιβολή οποιασδήποτε πειθαρχικής ποινής σε υπάλληλο συνεκτιμώνται οι ιδιαιτέρες συνθήκες τέ−
λεσης του παραπτώματος, η εν γένει προσωπικότητα του υπαλλήλου, καθώς και η υπηρεσιακή του εικόνα
όπως προκύπτει από το προσωπικό του μητρώο και τηρείται η αρχή της αναλογικότητας.
3. Όταν επιβάλλονται οι πειθαρχικές ποινές των περιπτώσεων γ΄ έως ζ΄ της παραγράφου 1 και συντρέχουν
επιβαρυντικές περιστάσεις, το πειθαρχικό συμβούλιο μπορεί να επιβάλει επιπλέον διοικητική κύρωση από
3.000 έως 30.000 ευρώ. Όταν επιβάλλεται η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης και πρόκειται για πειθαρχι−
κά παραπτώματα των περιπτώσεων δ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 107 του παρόντος που σχετίζονται
με οικονομικό αντικείμενο, το πειθαρχικό συμβούλιο μπορεί να επιβάλει επιπλέον διοικητική κύρωση από
10.000 έως 100.000 ευρώ.
4.α. Για τα παραπτώματα των περιπτώσεων α΄, γ΄, δ΄, θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 107 δεν μπορεί να
επιβληθεί ποινή κατώτερη του υποβιβασμού. Για το παράπτωμα της περίπτωσης ι΄ της παραγρά−
φου 1 του άρθρου 107 δεν μπορεί να επιβληθεί ποινή κατώτερη του υποβιβασμού εφόσον η αδικαιολόγητη
αποχή από την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων υπερβαίνει τις είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες συνε−
χώς ή τις τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες σε διάστημα ενός (1) έτους.
β. Για τα παραπτώματα των περιπτώσεων ιδ΄, ιε΄, ιστ΄, ιη΄, ιθ΄, κα΄, κβ΄, κδ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 107
δεν μπορεί να επιβληθεί ποινή κατώτερη του προστίμου.
γ. Για τα λοιπά παραπτώματα μπορεί να επιβληθεί οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή.»
Άρθρο 5
Πειθαρχικά Συμβούλια
1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 146Α του Ν.3528/2007 (Α΄ 26), όπως ισχύει, προστίθενται περι−
πτώσεις στ΄ και ζ΄ ως εξής:
«στ) Δύο (2) εκπροσώπους της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι είναι μόνιμοι υπάλληλοι
δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή Περιφερειών και οι οποίοι υποδεικνύονται με
απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.. Αν η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. δεν υποδείξει μέσα σε προθεσμία είκοσι
(20) ημερών από την περιέλευση σε αυτήν εγγράφου ερωτήματος του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, η συγκρότηση του οργάνου είναι νόμιμη και χωρίς τη συμμετοχή των μελών αυτών.
ζ) Δύο (2) εκπροσώπους της Π.Ο.Ε.−Ο.Τ.Α. με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι είναι μόνιμοι υπάλληλοι Δήμων
και οι οποίοι υποδεικνύονται με απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής της Π.Ο.Ε.−Ο.Τ.Α.. Αν η Π.Ο.Ε. − Ο.Τ.Α. δεν
υποδείξει μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την περιέλευση σε αυτήν εγγράφου ερωτήματος του
Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η συγκρότηση του οργάνου είναι νόμιμη και χωρίς τη
συμμετοχή των μελών αυτών.»
2. Μετά την περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 146Α του Ν.3528/2007 (Α΄ 26), όπως ισχύει, προστίθεται
εδάφιο ε΄ ως εξής:
«ε) τα τακτικά μέλη της περίπτωσης στ΄ ή τους αναπληρωτές τους.»
3. Μετά την περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 146Α του Ν.3528/2007 (Α΄ 26), όπως ισχύει, προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«δ) τα τακτικά μέλη της περίπτωσης ζ΄ ή τους αναπληρωτές τους.»
4. Η παρ. 2 του άρθρου 146Β του Ν.3528/2007 (Α΄ 26), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα πειθαρχικά συμβούλια είναι πενταμελή και αποτελούνται από:
α) Τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή εφέτης ή πρόεδρος πρωτοδικών ή πρω−
τοδίκης των διοικητικών ή των πολιτικών δικαστηρίων ή εισαγγελέας ή αντεισαγγελέας εφετών ή εισαγγελέας
ή αντεισαγγελέας πρωτοδικών με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του οικεί−
ου δικαστηρίου ή από τον προϊστάμενο της οικείας εισαγγελίας.
β) Ένα (1) μέλος, ο οποίος είναι πάρεδρος ή δικαστικός πληρεξούσιος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με
τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
γ) Ένα (1) μέλος, ο οποίος είναι μόνιμος υπάλληλος, προϊστάμενος Διεύθυνσης Υπουργείου, Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης, Περιφέρειας ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι δεν
υπάγονται στην αρμοδιότητα του οργάνου που εκδίδει την απόφαση σύστασης του συμβουλίου της παραγρά−
φου 1. Οι προϊστάμενοι Διευθύνσεων υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού
Συμβουλίου ύστερα από κλήρωση που γίνεται, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 9
του παρόντος και υπηρετούν στην έδρα του αρμόδιου πειθαρχικού συμβουλίου.
δ) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους με τους αναπληρωτές τους οι οποίοι είναι μέλη του Πενταμελούς Υπηρε−
σιακού Συμβουλίου στο οποίο υπάγεται ο διωκόμενος υπάλληλος.»
Άρθρο 6
Πειθαρχικά παραπτώματα
1. Το άρθρο 107 του Ν.3528/2007 (Α΄ 26), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 107
Απαρίθμηση πειθαρχικών παραπτωμάτων
1. Πειθαρχικά παραπτώματα είναι:
α) πράξεις με τις οποίες εκδηλώνεται άρνηση αναγνώρισης του Συντάγματος ή έλλειψη αφοσίωσης στην
Πατρίδα και τη Δημοκρατία,
β) κάθε παράβαση υπαλληλικού καθήκοντος που προσδιορίζεται από τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν στον
υπάλληλο οι κείμενες διατάξεις, εντολές και οδηγίες. Το υπαλληλικό καθήκον σε καμία περίπτωση δεν επιβάλλει
στον υπάλληλο πράξη ή παράλειψη που να αντίκειται προς τις διατάξεις του Συντάγματος και των νόμων,
υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του παρόντος,
γ) η παράβαση καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόμους,
δ) η απόκτηση οικονομικού οφέλους ή ανταλλάγματος προς όφελος του ιδίου του υπαλλήλου ή τρίτου
προσώπου, κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξ αφορμής αυτών,
ε) η αναξιοπρεπής ή ανάρμοστη ή ανάξια για υπάλληλο συμπεριφορά εντός ή εκτός υπηρεσίας. Ειδική περί−
πτωση παρόμοιας συμπεριφοράς αποτελεί οποιαδήποτε πράξη κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οποιαδήποτε
πράξη οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, στην οποία ενέχεται εκπαιδευτικός ή υπάλληλος που
υπηρετεί σε σχολείο,
στ) η παραβίαση της αρχής της αμεροληψίας,
ζ) η παραβίαση της αρχής της ισότητας, των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναι−
κών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που ενσωμάτωσε την Οδηγία
2006/54/ΕΚ στην ελληνική έννομη τάξη,
η) η παραβίαση της υποχρέωσης εχεμύθειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος,
θ) η σοβαρή απείθεια,
ι) η αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων,
ια) η παραβίαση των υποχρεώσεων του άρθρου 27 του παρόντος, καθώς και η αδικαιολόγητη προτίμηση
νεότερων υποθέσεων με παραμέληση παλαιότερων,
ιβ) η άρνηση παροχής πληροφόρησης στους πολίτες και τις αρχές,
ιγ) η προδήλως αδικαιολόγητη μη εξυπηρέτηση των πολιτών και η υπαίτια μη έγκαιρη διεκπεραίωση των
υποθέσεών τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
ιδ) η χρησιμοποίηση της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας ή πληροφοριών που κατέχει ο υπάλληλος λόγω της
υπηρεσίας ή της θέσης του, για εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων του ίδιου ή τρίτων προσώπων,
ιε) η αδικαιολόγητη άρνηση προσέλευσης για ιατρική εξέταση,
ιστ) η άμεση ή μέσω τρίτου προσώπου συμμετοχή σε δημοπρασία την οποία διενεργεί επιτροπή, μέλος
της οποίας είναι ο υπάλληλος ή όταν η επιτροπή αυτή υπάγεται στην αρχή στην οποία ο υπάλληλος υπηρετεί,
ιζ) η κακόβουλη άσκηση κριτικής των πράξεων της προϊσταμένης αρχής που γίνεται δημοσίως, γραπτώς
ή προφορικώς, με σκόπιμη χρήση εν γνώσει εκδήλως ανακριβών στοιχείων ή με χαρακτηριστικά απρεπείς
εκφράσεις,
ιη) η άρνηση σύμπραξης, συνεργασίας, χορήγησης στοιχείων ή εγγράφων κατά τη διεξαγωγή έρευνας,
επιθεώρησης ή ελέγχου από Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και
τα ιδιαίτερα Σώματα και Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου,
ιθ) η αδικαιολόγητα μη έγκαιρη σύνταξη ή η σύνταξη μεροληπτικής έκθεσης αξιολόγησης ή η σύνταξη έκθε−
σης με κρίσεις ή χαρακτηρισμούς που δεν εξειδικεύονται με αναφορά συγκεκριμένων στοιχείων,
κ) η άρνηση ή παρέλκυση εκτέλεσης υπηρεσίας,
κα) η χρησιμοποίηση τρίτων προσώπων για την απόκτηση υπηρεσιακής εύνοιας ή την πρόκληση ή ματαίωση
εντολής της υπηρεσίας,
κβ) η σύναψη στενών κοινωνικών σχέσεων με πρόσωπα, με αφορμή το χειρισμό θεμάτων αρμοδιότητας του
υπαλλήλου από την αντιμετώπιση των οποίων εξαρτώνται ουσιώδη συμφέροντα των προσώπων αυτών,
κγ) η φθορά λόγω ασυνήθιστης χρήσης, η εγκατάλειψη ή η παράνομη χρήση πράγματος το οποίο ανήκει στην
υπηρεσία,
κδ) η παράλειψη από τα πειθαρχικά όργανα δίωξης και τιμωρίας πειθαρχικού παραπτώματος, με την επι−
φύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 110 του παρόντος,
κε) η άσκηση εργασίας ή έργου με αμοιβή χωρίς προηγούμενη άδεια της υπηρεσίας,
κστ) η απλή απείθεια,
κζ) η μη τήρηση του ωραρίου από τον υπάλληλο και η παράλειψη του προϊσταμένου να ελέγχει την τήρησή
του,
κη) η αμέλεια ή ατελής εκπλήρωση του υπηρεσιακού καθήκοντος,
κθ) η άρνηση συνεργασίας με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και η μη εφαρμογή των διατάξεων
περί απλούστευσης των διαδικασιών και καταπολέμησης της γραφειοκρατίας,
λ) το ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 130 του παρόντος νόμου,
λα) το ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα που προβλέπεται στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 144
του παρόντος νόμου,
λβ) το ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου τρίτου του παρόντος
νόμου,
λγ) η κατάθεση, η χρήση, η συμπερίληψη και η διατήρηση στον ατομικό υπηρεσιακό φάκελο υπαλλήλου,
πλαστού, νοθευμένου ή παραποιημένου πιστοποιητικού ή τίτλου ή βεβαιώσεως.
2. Διατάξεις που ορίζουν ειδικά πειθαρχικά παραπτώματα διατηρούνται σε ισχύ.
3. Σε καμιά περίπτωση δεν συνιστά ανάρμοστη συμπεριφορά ή αναξιοπρεπή ή ανάξια για υπάλληλο δια−
γωγή κατά την έννοια της περίπωσης ε΄ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου η άσκηση συνδικαλιστικής, πολιτικής
ή κοινωνικής δράσης.»
2. Η παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.3528/2007 (Α΄ 26), όπως ισχύει, καταργείται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ − ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ − ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Άρθρο 7
Επέκταση των δικαιωμάτων πολιτών και υπαλλήλων
1. Στο άρθρο 1 του Ν.2690/1999 (Α΄ 45) «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» προστίθεται δεύτερο εδάφιο
ως εξής:
«Ειδικά οι διατάξεις των άρθρων 4 έως 7 και του άρθρου 12 του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως στα
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, στα
Ν.Π.Ι.Δ. και τις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (ΔΕΚΟ) του Κεφαλαίου Α΄ του Ν.3429/2005, καθώς και
στα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α, εντός ή εκτός της Γενικής Κυβέρνησης.»
2. Στο τέλος του άρθρου 4 του Ν.2690/1999 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«Οι Διευθύνσεις Διοικητικού των υπηρεσιών της παραγράφου 1 έχουν υποχρέωση έγγραφης ενημέρωσης
των αιτούντων υπαλλήλων για την πρόοδο υποθέσεων σχετικών με θέματα της υπηρεσιακής τους κατάστασης
που εκκρεμούν ενώπιόν τους εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1, εφόσον δεν έχει διεκπεραιωθεί η
υπόθεσή τους εντός της ως άνω προθεσμίας.»
Άρθρο 8
Απλούστευση και επιτάχυνση διαδικασιών προσλήψεων εποχικού προσωπικού
και συμβάσεων μίσθωσης έργου
1. Η παρ. 8 του άρθρου 9 του Ν.3812/2009 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009, έως την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους και μετά από αίτηση του αρμόδιου
φορέα εκδίδεται απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και του
οικείου κατά περίπτωση Υπουργού, που δημοσιεύεται στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με την οποία
καθορίζεται ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων για κάλυψη εποχικών αναγκών και εξειδικεύονται ανά
υπηρεσία ή φορέα, οι εποχικές ανάγκες. Για το εν λόγω προσωπικό ισχύουν οι περιορισμοί της παρ. 3 του άρ−
θρου 37 του Ν.3986/2011.»
2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 33/28.12.2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, όπως
ισχύει, προστίθεται περίπτωση κγ΄, ως εξής:
«κγ) Το προσωπικό που προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών ή άλλων περιοδικών και
πρόσκαιρων αναγκών.»
3. Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που συνάπτουν οι φορείς στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων του
Ε.Σ.Π.Α. ή στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων, αναρτώνται υποχρεωτικά στο πρόγραμμα
«Διαύγεια». Σε περίπτωση σύναψης συμβάσεων κατά παράβαση των ως άνω διατάξεων, το συμβατικό ποσό
της αμοιβής καταλογίζεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον στον λαβόντα και στο φυσικό πρόσωπο που
υπογράφει τη σύμβαση για λογαριασμό της διοίκησης, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 15 του
άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει. Συμβάσεις έργου που έχουν συναφθεί, σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 30 του Ν.4314/2014 χωρίς την έγκριση της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006,
όπως ισχύει, αποστέλλονται υποχρεωτικά εντός ενός (1) μηνός, από τη δημοσίευση του παρόντος στη Διεύ−
θυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης.
Άρθρο 9
Συμμετοχή προσωπικού ΙΔΑΧ σε διαδικασίες κινητικότητας
1. Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δημόσιο, στα νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου και στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού μπορεί να συμμετέχει με τους ίδιους όρους και προϋ−
ποθέσεις με τους μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους σε διαδικασίες κινητικότητας και να καταλαμβάνει κενές
ή συνιστώμενες οργανικές θέσεις μόνιμων υπαλλήλων όμοιου κλάδου αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότη−
τας, εφόσον έχει τα προβλεπόμενα γενικά και ειδικά προσόντα.
2. α) Οι μετακινούμενοι κατά τα ανωτέρω συνεχίζουν να διατηρούν το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό κα−
θεστώς από το οποίο διέπονταν.
β) Για το προσωπικό αυτό και μέχρι την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρησή του εξακολουθούν να ισχύουν
οι διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.3996/2011 (Α΄ 170).
3. Δεν υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου το παρακάτω προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου:
α. το ειδικό επιστημονικό προσωπικό, με εξαίρεση την περίπτωση μετακίνησης σε θέσεις υφιστάμενων κλάδων,
β. οι νομικοί συνεργάτες και οι δικηγόροι που απασχολούνται στο δημόσιο και εκείνοι των οποίων η σχέση
εργασίας προσομοιάζει με αυτή της εντολής,
γ. οι δημοσιογράφοι,
δ. το προσωπικό της Προεδρίας της Δημοκρατίας.
Άρθρο 10
Ηλεκτρονική ταυτοποίηση
Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν.3979/2011 (Α΄ 138) προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:
«Κατά την εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μπορεί να χρησιμοποιούνται διαπιστευτήρια
που έχουν εκδοθεί για την επιβεβαίωση της ταυτότητας του χρήστη από άλλους φορείς του δημόσιου ή
ιδιωτικού τομέα και είναι διασυνδεμένα με ένα ή περισσότερα αναγνωριστικά που σχετίζονται με βασικά
μητρώα, όπως ιδίως: α) το μητρώο ταυτοτήτων, β) το μητρώο κοινωνικής ασφάλισης, γ) το φορολογικό μη−
τρώο, και δ) το δημοτολόγιο. Οι φορείς που παρέχουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες επιβεβαίωσης της ταυτότητας
σε άλλους φορείς και συστήματα του δημόσιου τομέα λειτουργούν, σύμφωνα με τον Κανονισμό 910/2014 της
23ης Ιουλίου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση
και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση
της Οδηγίας 1999/93/ΕΚ. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, των
κατά περίπτωση αρμόδιων Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του
κατά περίπτωση αρμoδίου Υπουργού καθορίζονται τα ειδικότερα τεχνικά και λεπτομερειακά ζητήματα που
αναφέρονται στη διασύνδεση των διαπιστευτηρίων και των αναγνωριστικών με βασικά μητρώα των φορέων του
δημόσιου τομέα. Σε καμιά περίπτωση στο σύστημα ταυτοποίησης δεν μπορεί να συμπεριλαμβάνεται σύστημα
εντοπισμού θέσης ή βιομετρικά στοιχεία.»
Άρθρο 11
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Α.Σ.Ε.Π.
1. Στο Ν.2190/1994 προστίθεται άρθρο 14Α ως ακολούθως:
«Άρθρο 14Α
Τήρηση αρχείου/μητρώου
1. Στο Α.Σ.Ε.Π. τηρείται αρχείο, ανά διαδικασία ή/και ανά συμμετέχοντα, σε ηλεκτρονική ή/και έντυπη μορφή,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις επόμενες παραγράφους, με τα στοιχεία και τυχόν σχετικά δικαιολογητικά
των συμμετεχόντων στις διαδικασίες αρμοδιότητάς του. Ο χρόνος τήρησης του αρχείου, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό θέμα, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας καταστροφής των επιμέρους αρχείων, καθορίζονται
με κανονιστική απόφαση της Ολομέλειας του Α.Σ.Ε.Π., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ειδικότερες διατάξεις, που αφορούν την καταστροφή τετραδίων και απαντητικών φύλλων συμμετεχόντων
σε γραπτούς διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π., εξακολουθούν να ισχύουν.
2. Το Α.Σ.Ε.Π. τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο (μητρώο) υποψηφίων (στο εξής αποκαλούμενων «εγγεγραμμέ−
νων χρηστών») με τα στοιχεία και τυχόν δικαιολογητικά εκείνων που ανταποκρίνονται σε σχετική πρόσκλησή
του για ηλεκτρονική καταχώριση των στοιχείων τους ή/και των δικαιολογητικών τους, με αποκλειστικό σκοπό
την επεξεργασία αυτών για κάθε είδους μελλοντικές διαδικασίες επιλογής μέσω Α.Σ.Ε.Π., στις οποίες οι εν
λόγω εγγεγραμμένοι χρήστες ενδεχομένως υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, χωρίς να απαιτείται επανυποβολή
των στοιχείων/δικαιολογητικών αυτών ανά διαδικασία. Τα ήδη εγγεγραμμένα μέλη της διαδικτυακής πύλης του
Α.Σ.Ε.Π. εντάσσονται αυτοδικαίως στο ως άνω μητρώο.
3. Για κάθε εγγεγραμμένο χρήστη δημιουργείται μία προσωπική καρτέλα, στην οποία έχει δικαίωμα πρό−
σβασης. Στην καρτέλα αυτή απεικονίζεται το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών που έχουν καταχω−
ριστεί. Μέσα από την εφαρμογή του μητρώου υποψηφίων μπορεί να παρέχονται από το Α.Σ.Ε.Π. και λοιπές
ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους εγγεγραμμένους χρήστες, όπως υπηρεσίες προσωποποιημένης πληρο−
φόρησης/ενημέρωσης, παρουσίαση των απαντητικών φύλλων πολλαπλών επιλογών, ανά διαγωνισμό και ανά
χρήστη. Το μητρώο υποψηφίων μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικαιροποιείται από τους εγγεγραμμένους χρήστες
με καταχώριση νέων στοιχείων/δικαιολογητικών.
4. Εάν ο εγγεγραμμένος χρήστης δεν συμμετάσχει σε κάποια διαδικασία αρμοδιότητας Α.Σ.Ε.Π. για πέντε (5)
χρόνια από την τελευταία καταχώριση/επικαιροποίηση στοιχείου ή δικαιολογητικού, τα αρχεία του μητρώου
που τον αφορούν καταστρέφονται, εκτός εάν ο εγγεγραμμένος χρήστης με αίτημά του ζητήσει την περαι−
τέρω τήρηση των αρχείων αυτών ή την καταστροφή τους πριν από την πάροδο της πενταετίας. Αντιθέτως,
εάν μέσα σε αυτή την πενταετία συμμετάσχει σε σχετική διαδικασία, τα αρχεία που τον αφορούν, τηρούνται,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
5. Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Α.Σ.Ε.Π. και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, πέραν των
υποψηφίων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, στο ανωτέρω μητρώο εντάσσονται υποχρεωτικά όλοι
οι συμμετέχοντες σε διαδικασίες αρμοδιότητας Α.Σ.Ε.Π.. Επίσης, στο μητρώο αυτό μπορεί να εντάσσονται, με
ψηφιοποίηση των δικαιολογητικών τους από το Α.Σ.Ε.Π., και οι υποψήφιοι Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης που έχουν συμμετάσχει από το έτος 2009 και έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου σε
διαδικασίες αρμοδιότητας Α.Σ.Ε.Π. και ανήκουν σε ειδικότητες για τις οποίες πιθανολογείται ότι θα επανυπο−
βάλουν αίτηση συμμετοχής σε μελλοντικές προκηρύξεις. Η ένταξη των ανωτέρω υποψηφίων στο συγκεκριμένο
μητρώο, με ψηφιοποίηση των δικαιολογητικών τους, θα γίνει σταδιακά κατόπιν έκδοσης μίας ή περισσότε−
ρων σχετικών ανακοινώσεων του Α.Σ.Ε.Π., στις οποίες θα εξειδικεύονται οι ειδικότητες και η προκήρυξη στην
οποία συμμετείχαν οι προς ένταξη υποψήφιοι. Όσοι υποψήφιοι δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο μητρώο,
με ψηφιοποίηση των δικαιολογητικών τους, πρέπει να το δηλώσουν, εντός ευλόγου χρόνου που θα οριστεί
στη σχετική ανακοίνωση, αποστέλλοντας στο Α.Σ.Ε.Π. σχετική υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της
υπογραφής.
6. Στο Α.Σ.Ε.Π. τηρείται επίσης μητρώο υπαλλήλων φορέων επιφορτισμένων με το έργο της υλοποίησης
διαδικασιών επιλογής προσωπικού ή άλλων διαδικασιών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Α.Σ.Ε.Π.. Στο εν λόγω
μητρώο εντάσσονται οι ταυτοποιημένοι υπάλληλοι του κάθε φορέα.
7. Η εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π. γίνεται μέσω ηλεκτρονικής φόρμας της διαδικτυακής
πύλης του Α.Σ.Ε.Π., στην οποία καταχωρίζονται τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων ή υπαλλήλων φορέων.
Με κανονιστική απόφαση της Ολομέλειας του Α.Σ.Ε.Π., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
καθορίζονται τα θέματα που αφορούν τον τρόπο εγγραφής στα μητρώα των παραγράφων 2, 5 και 6 του
παρόντος άρθρου, τα στοιχεία/δικαιολογητικά και λοιπές πληροφορίες που καταχωρίζονται στα εν λόγω
μητρώα, τον τρόπο καταχώρισης, επικαιροποίησης, αλλαγής των στοιχείων/δικαιολογητικών και τις βαθμίδες
πιστοποίησής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας καταστροφής
των αρχείων.»
2. Για τους σκοπούς εφαρμογής των άρθρων 17 και 18 παράγραφοι 3 και 7 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει, το
Α.Σ.Ε.Π. μπορεί να τηρεί μητρώο θεματοδοτών, βαθμολογητών/ αναβαθμολογητών. Για τη δημιουργία και
τήρηση του μητρώου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 7 του άρθρου 14Α
του Ν.2190/1994, όπως αυτό προστίθεται με το παρόν άρθρο.
3. Το άρθρο 12 του Ν.2190/1994 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 12
Υποχρεώσεις υπηρεσιών − λοιπών φορέων
Οι υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 14, καθώς και λοιπές υπηρεσίες και ιδιω−
τικοί φορείς, οφείλουν να συνεργάζονται με το Α.Σ.Ε.Π. για την παροχή στοιχείων, πληροφοριών ή εγγράφων,
τα οποία ζητούνται από το Α.Σ.Ε.Π. για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και την εκπλήρωση της αποστολής
του. Επίσης, το Α.Σ.Ε.Π. μπορεί να επικοινωνεί με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών με τους
εν λόγω φορείς, προκειμένου να αναζητά τα ανωτέρω στοιχεία, πληροφορίες, έγγραφα, που βρίσκονται στην
κατοχή των φορέων αυτών, και επικαλούνται ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. οι υποψήφιοι, καθώς και οι εγγεγραμμένοι
χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 14Α του
παρόντος νόμου. Οι φορείς που διαθέτουν τα στοιχεία/έγγραφα αυτά οφείλουν σε κάθε περίπτωση να επιβε−
βαιώνουν την ακρίβεια και τη γνησιότητά τους.»
4. Στο άρθρο 21 του Ν.2190/1994 προστίθεται παράγραφος 10Α ως εξής:
«10Α. Το Α.Σ.Ε.Π. μπορεί να παρέχει υπηρεσίες με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
στους φορείς που προσλαμβάνουν προσωπικό βάσει του παρόντος άρθρου.»
5. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν.2527/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι ενστάσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.2190/1994, όπως ισχύει, ασκούνται με κατάθεσή
τους στο Α.Σ.Ε.Π. ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π. ή με ηλεκτρονικό τρόπο, όπως
προσδιορίζεται κάθε φορά στη σχετική προκήρυξη ή ανακοίνωση.»
Άρθρο 12
Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών − Ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών
1. Η παρ. 6 του άρθρου 3 του Ν.2690/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
«6α. Όταν για τη διεκπεραίωση υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά ή πιστοποιητικά που εκδίδονται από το
δημόσιο, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και των οποίων
η έκδοση δεν προϋποθέτει τη σύμπραξη του πολίτη, η αρμόδια υπηρεσία, εφόσον δεν συνυποβάλλονται από
τον αιτούντα με την αίτησή του, τα αναζητεί με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο για την έκδοση της τελικής
πράξης αυτεπαγγέλτως από τις οικείες υπηρεσίες.
β. Για το σκοπό αυτόν τεκμαίρεται ότι παρέχεται σχετική εξουσιοδότηση από τον ενδιαφερόμενο, με την
κατάθεση της αίτησής του.
γ. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του αρμόδιου, κατά πε−
ρίπτωση, Υπουργού, καθορίζονται οι διαδικασίες στις οποίες δεν εφαρμόζεται η αυτεπάγγελτη αναζήτηση
δικαιολογητικών, λόγω μεγάλου όγκου αιτήσεων ή άλλων λόγων που καθιστούν ιδιαίτερα δυσχερή την αυ−
τεπάγγελτη αναζήτηση.
δ. Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών εφαρμόζεται επί αιτημάτων φυσικών και νομικών προσώπων.»
2. α) Δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις τα οποία εκδίδονται μέσω κεντρικών πληροφοριακών
συστημάτων υπηρεσιών του Δημοσίου ή μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης των συστημάτων αυτών με το
πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΜΗΣ – ΚΕΠ», εκδίδονται μέσω των ΚΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
31 του Ν.3013/2002 (Α΄102) και αναζητούνται αυτεπάγγελτα μέσω διασύνδεσης των υπηρεσιών του Δημοσίου
με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα του φορέα, ο οποίος έχει την ευθύνη ανάπτυξης και συντήρησης του
συστήματος.
β) Με κοινές υπουργικές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του
κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, καθορίζεται ο χρόνος ένταξης στην ανωτέρω ρύθμιση των πιστοποι−
ητικών και βεβαιώσεων που για τεχνικούς λόγους ή λόγους αναγόμενους στη λειτουργία της οικείας υπη−
ρεσίας δεν είναι εφικτό να ενταχθούν στη ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου εντός του χρόνου πλήρους
εφαρμογής της.
3. Οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού, εκτός από τις εξουσιοδοτικές, έχουν πλήρη εφαρμογή μετά την πάροδο έξι
(6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.
Άρθρο 13
Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων Δημοσίου − Ασφάλεια πληροφορικών συστημάτων Δημοσίου
1. Οι φορείς του δημόσιου τομέα, με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, οφείλουν να διακινούν με ηλεκτρονικά μέσα και ιδίως με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
έγγραφα, πληροφορίες και δεδομένα που εκδίδουν και διαχειρίζονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
2. α) Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.3979/2011 προστίθενται τα εξής:
«Έγγραφα, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που παράγονται με χρήση Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινω−
νιών (ΤΠΕ), ιδίως μέσω της Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου, γίνονται δεκτά από τους
φορείς του δημόσιου τομέα του άρθρου 3 το Ν.3979/2011 για την διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών και επι−
χειρήσεων. Τα παραπάνω έγγραφα, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις μπορούν να αποθηκεύονται ηλεκτρονικά
σε ασφαλή αποθηκευτικό χώρο (ηλεκτρονική θυρίδα χρήστη) της Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης. Πρόσβαση
στην ηλεκτρονική θυρίδα χρήστη, μπορούν να έχουν όλοι οι φορείς του δημόσιου τομέα του άρθρου 3 του
Ν.3979/2011 προκειμένου να γνωστοποιούν ή να κοινοποιούν, έγγραφα, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, καθώς
και να παραλαμβάνουν μετά από εξουσιοδότηση του χρήστη δικαιολογητικά που έχουν αποθηκευτεί στην
ηλεκτρονική θυρίδα του. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθο−
ρίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες, καθώς και κάθε ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας
παραγράφου.»
β) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν.3979/2011 η λέξη «μπορεί» αντικαθίσταται με την λέξη
«οφείλει».
γ) Η παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν.3979/2011 καταργείται.
δ) Στο τέλος του άρθρου 4 του Ν.3979/2011 προστίθεται παράγραφος 9, ως ακολούθως:
«Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ρυθμίζονται οι πολιτικές ασφά−
λειας των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων του δημόσιου τομέα, καθώς και οι σχετικές διαδικασίες
για την ασφάλεια των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΙΚΙΩΝ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ − ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
Άρθρο 14
Πεδίο εφαρμογής και διαδικασίες
1. Στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εμπίπτουν μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί−
στου χρόνου υπάλληλοι:
α) των οποίων έχει λυθεί η υπαλληλική σχέση κατόπιν λήξης της διαθεσιμότητας ή οι οποίοι μετά την έκδοση
οριστικών πινάκων κατάταξης και διάθεσης δεν ανέλαβαν υπηρεσία ή παραιτήθηκαν μετά την ανάληψη αυτής
και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου,
β) οι οποίοι τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας βάσει του Ν.4172/2013 (Α΄ 167) και του Ν.4250/2014 (Α΄ 74), ακόμη
και εάν έχει παρέλθει ο χρόνος της διαθεσιμότητας χωρίς να έχει λυθεί η υπαλληλική τους σχέση,
γ) οι οποίοι τελούν σε διαθεσιμότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν.4316/2014 (Α΄ 270),
δ) οι οποίοι, αφού τέθηκαν σε διαθεσιμότητα κατόπιν κατάργησης της θέσης τους, υπηρετούν βάσει δικαστι−
κής απόφασης,
ε) οι οποίοι ανήκαν οργανικά σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου,
τα οποία καταργήθηκαν με τις διατάξεις του Ν.4250/2014 (Α΄ 74) και
στ) οι οποίοι τέθηκαν σε εργασιακή εφεδρεία δυνάμει των διατάξεων των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου
34 του Ν.4024/2011 (Α΄ 226).
2. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου δεν εμπίπτουν υπάλληλοι των οποίων η υπαλληλική σχέ−
ση λύθηκε κατόπιν υποβολής αίτησης παραίτησης και υποβολής αίτησης για συνταξιοδότηση εφόσον έχουν
λάβει οριστική σύνταξη.
3. Το προσωπικό του Κεφαλαίου αυτού έχει τη δυνατότητα συμμετοχής στις διαδικασίες κινητικότητας του
άρθρου 15 του παρόντος, παράλληλα με το δικαίωμα επαναφοράς στις θέσεις που κατείχε ή σε συνιστώμενες
προσωποπαγείς θέσεις, κατά τις διατάξεις των άρθρων 17 έως 19 αυτού.
Άρθρο 15
Διαδικασία προσδιορισμού και πλήρωσης θέσεων με εθελοντική κινητικότητα
1. Ο αρμόδιος Υπουργός ή τα όργανα διοίκησης των φορέων και υπηρεσιών του Δημοσίου υποβάλλουν στο
Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ειδικώς αιτιολογημένα αιτήματα για ενίσχυση
με προσωπικό των υπηρεσιών τους που δύνανται να καλυφθούν από τους υπαλλήλους που υπάγονται στο
πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου σε κενές ή συνιστώμενες θέσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 3.
2. Το σύνολο των αιτημάτων που υποβάλλονται από τους φορείς και τις υπηρεσίες διαβιβάζονται στις Τρι−
μελείς Επιτροπές του άρθρου 16 του παρόντος, προκειμένου εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών να
γνωμοδοτήσουν σχετικά με τις ανάγκες για προσωπικό που μπορεί να καλυφθούν από υπαλλήλους που υπάγο−
νται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου.
3. Κατόπιν της ανωτέρω γνωμοδότησης των Τριμελών Επιτροπών, ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης εκδίδει Πρόσκληση, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την
Πρόσκληση αυτή καθορίζονται οι θέσεις που καλύπτονται ανά φορέα, περιφερειακή ενότητα, κατηγορία και
κλάδο/ειδικότητα προσωπικού, και τυχόν ειδικά προσόντα που απαιτούνται για τους κλάδους ή ειδικότητες
στις οποίες πρόκειται να μεταταχθούν/μεταφερθούν. Οι φορείς στους οποίους υπάγονταν οργανικά υπο−
χρεούνται να ενημερώσουν με κάθε πρόσφορο τρόπο τους υπαλλήλους που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του παρόντος.
4. Με την Πρόσκληση ορίζεται αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευσή της,
εντός της οποίας οι υποψήφιοι υποβάλλουν Αίτηση−Υπεύθυνη Δήλωση σε ειδικό προς το σκοπό αυτό έντυπο
το οποίο υποβάλλεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και ηλεκτρονικά, με κοινο−
ποίηση στη Διεύθυνση Διοικητικού της υπηρεσίας στην οποία ανήκει ή ανήκε οργανικά ο υπάλληλος ή σε περί−
πτωση κατάργησης του φορέα, στη Διεύθυνση/Τμήμα Εποπτείας του οικείου Υπουργείου. Τα στοιχεία αυτά
διαβιβάζονται και στις Τριμελείς Επιτροπές του άρθρου 16 του παρόντος. Η καθ’ ύλην αρμόδια Διεύθυνση Προ−
σωπικού/Διοικητικού, όπου ανήκει ή ανήκε οργανικά ο υπάλληλος ή σε περίπτωση κατάργησης του φορέα, στη
Διεύθυνση/ Τμήμα Εποπτείας του οικείου Υπουργείου ελέγχει τα όσα υπευθύνως δήλωσε ο υποψήφιος βάσει
των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο προσωπικό του μητρώο και τηρούνται στο αρχείο της υπηρεσίας.
Σε περίπτωση αναντιστοιχίας των όσων υπευθύνως δηλώνει ο υποψήφιος στην αίτηση με όσα τηρούνται
στο προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου και στο αρχείο της υπηρεσίας, η αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού/Διοι−
κητικού, καλεί τον υποψήφιο για την προσκόμιση των επιπλέον εκείνων στοιχείων που υπευθύνως δηλώνει
ότι κατέχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Εάν μετά τον έλεγχο προκύψει ανακρίβεια της
δήλωσης, η αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού γνωστοποιεί τα ακριβή στοιχεία αμελλητί στις Τριμε−
λείς Επιτροπές του άρθρου 16 του παρόντος. Άλλως η Αίτηση − Υπεύθυνη Δήλωση θεωρείται ακριβής.
5. Οι Τριμελείς Επιτροπές παραλαμβάνουν τις αιτήσεις των υποψηφίων και αποφασίζουν αιτιολογημένα εντός
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την πάροδο της δεκαήμερης αποκλειστικής προθεσμίας της προηγού−
μενης παραγράφου για τη μοριοδότηση των υποψηφίων και την κατάταξή τους σε φθίνουσα σειρά, μέσω
κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος, σύμφωνα με τη μοριοδότηση και την τυχόν υποβληθείσα αίτηση
προτίμησης, σε προσωρινούς πίνακες κατάταξης και διάθεσης, οι οποίοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα του
Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ−
γκρότησης.
6. Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται κατόπιν μοριοδότησης κριτηρίων που αφορούν ιδίως τα τυπικά
τους προσόντα, το χρόνο υπηρεσίας, την οικογενειακή τους κατάσταση, την ομοεδρικότητα φορέα προέ−
λευσης − φορέα υποδοχής και τη συνυπαγωγή φορέα προέλευσης − φορέα υποδοχής στο ίδιο Υπουργείο. Με
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν
ιδίως στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, στον προσδιορισμό των μοριοδοτούμενων κριτηρίων, στη διαδικασία
μοριοδότησης, στον αριθμό των μορίων που αντιστοιχεί στα επιμέρους κριτήρια, καθώς και κάθε άλλο σχετικό
ζήτημα.
7. Κατά των πινάκων της παραγράφου 5 μπορεί να ασκηθεί ένσταση εντός πέντε (5) ημερών από την επό−
μενη της ανάρτησης στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Με
την ένσταση μπορεί να προβληθούν μόνο αντιρρήσεις σχετικές με τη βαθμολόγηση των κριτηρίων, όπως
αυτά θα προσδιορίζονται στην Υπουργική Απόφαση της παραγράφου 6. Οι ενστάσεις εξετάζονται από το
αρμόδιο Τμήμα του Α.Σ.Ε.Π. εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής τους.
Μετά την εξέταση των ενστάσεων, το Α.Σ.Ε.Π. διαβιβάζει τη σχετική απόφαση στις Τριμελείς Επιτροπές, οι
οποίες καταρτίζουν οριστικούς πίνακες κατάταξης και διάθεσης των υπαλλήλων, οι οποίοι αναρτώνται στην
ιστοσελίδα του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικη−
τικής Ανασυγκρότησης. Η πράξη μετάταξης/μεταφοράς των υπαλλήλων εκδίδεται από το φορέα υποδοχής.
8. Το Α.Σ.Ε.Π. έχει την αρμοδιότητα διενέργειας αυτεπάγγελτου ελέγχου νομιμότητας της ως άνω διαδικα−
σίας, όπως και επί της προβλεπομένης από τα άρθρα 17 έως 19 του παρόντος.
Άρθρο 16
Τριμελείς Επιτροπές του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης συστήνονται δύο (2) Τριμελείς Επιτρο−
πές, οι οποίες αποτελούνται από έναν (1) Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του τέως Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ως Πρόεδρο και δύο (2) Προϊσταμένους Διεύθυνσης του
ίδιου Υπουργείου, ως μέλη. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τον Πρόεδρο κάθε Επιτροπής αναπληρώνει,
ένας (1) Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης του τέως Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης. Ως αναπληρωματικά μέλη σε κάθε Επιτροπή ορίζονται δύο (2) Προϊστάμενοι Διεύθυνσης
του τέως Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Εισηγητές, χωρίς δικαί−
ωμα ψήφου, ορίζονται σε κάθε Επιτροπή δύο (2) Προϊστάμενοι Τμήματος του τέως Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με αναπληρωτές Προϊσταμένους Τμήματος του ίδιου
Υπουργείου. Γραμματείς σε κάθε Επιτροπή ορίζονται δύο (2) υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του τέως Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
2. Αρμοδιότητα των Τριμελών Επιτροπών είναι:
α) Η επεξεργασία των αιτημάτων των φορέων για ενίσχυση με προσωπικό των Υπηρεσιών και η γνωμοδότη−
ση σχετικά με τις ανάγκες σε προσωπικό που δύνανται να καλυφθούν από τους υπαλλήλους που υπάγονται στο
πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου.
β) Η μοριοδότηση των υπαλλήλων βάσει των αιτήσεών τους και των βεβαιώσεων των αρμόδιων Διευθύνσεων
Προσωπικού/Διοικητικού.
γ) Η έκδοση προσωρινών και οριστικών πινάκων κατάταξης και διάθεσης.
Η συγκρότηση, ο ορισμός μελών των Τριμελών Επιτροπών, καθώς και η κατανομή αρμοδιοτήτων σε κάθε
μία από αυτές διενεργείται με απόφαση του αρμόδιου αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης.
Άρθρο 17
Επαναφορά προσωπικού
1. Η διαθεσιμότητα των υπαλλήλων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος και δεν ανήκουν
στο προσωπικό της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού παρατείνεται μέχρι και την ανάληψη υπηρεσίας στο
φορέα στον οποίο μετατάσσονται, μεταφέρονται ή τοποθετούνται βάσει των διατάξεων του παρόντος.
2. Υπάλληλοι, για τους οποίους έχουν εκδοθεί οριστικοί πίνακες διάθεσης μετατάσσονται/μεταφέρονται
υποχρεωτικά σε θέσεις τις οποίες καταλαμβάνουν βάσει των οριστικών πινάκων διάθεσης με την επιφύλαξη
των διατάξεων του άρθρου 19 του παρόντος και του επομένου εδαφίου.
3. Ειδικά το προσωπικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του οποίου οι ειδικότητες κατά κλάδο και κατηγο−
ρία καταργήθηκαν με το άρθρο 82 του Ν.4172/2013 (Α΄167) και εξαιρέθηκε από τη διαθεσιμότητα, σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν.4172/2013 (Α΄ 167) και του Ν.4250/2014 (Α΄ 74), όπως και όσοι από το προσωπικό αυτό τοποθε−
τήθηκαν σε άλλες θέσεις, δυνάμει οριστικών πινάκων, μπορεί να επανέλθει στις θέσεις που κατείχε και επα−
νασυστήνονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του παρόντος, εφόσον υποβάλει την προβλεπόμενη
από την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού αίτηση. Η πράξη κατάταξης των υπαλλήλων αυτών κοινοποιείται
στην υπηρεσία στην οποία είχαν τοποθετηθεί, για να λάβει γνώση.
4. Υπάλληλοι, οι οποίοι περιλαμβάνονται σε προσωρινούς ή τελικούς πίνακες διάθεσης των Ανακοινώσεων
του τέως Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, επανέρχονται σε συνι−
στώμενες προσωποπαγείς θέσεις στο Υπουργείο που υπάγονταν οργανικά και τίθενται στη διάθεση του οικεί−
ου Υπουργού, εκτός εάν δηλώσουν με αίτησή τους που υποβάλλεται στη Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού
του φορέα υποδοχής, εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, ότι επιθυμούν να μεταταχθούν/
μεταφερθούν στις θέσεις τις οποίες καταλαμβάνουν βάσει των πινάκων αυτών.
5. Υπάλληλοι, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες κατάταξης και διάθεσης της πα−
ραγράφου 2 του παρόντος, καθώς και υπάλληλοι, οι οποίοι δεν υπέβαλαν αίτηση για μετάταξη/μεταφορά
και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 14, επανέρχονται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις
στο Υπουργείο που υπάγονταν οργανικά ή σε εποπτευόμενους από το Υπουργείο αυτό φορείς και τίθενται στη
διάθεση του οικείου Υπουργού, με τον ίδιο βαθμό που κατείχαν και στο ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο στο οποίο
υπάγονταν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα βάσει του Ν.4172/2013 (Α΄ 167). Οι υπάλληλοι που υπηρετού−
σαν σε κλάδους οι οποίοι έχουν συνολικά καταργηθεί, επανέρχονται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις
υφιστάμενων κλάδων, ανάλογα με την ειδικότητά τους. Για το προσωπικό του άρθρου 19 εφαρμόζονται οι ειδι−
κές ρυθμίσεις αυτού.
6. Υπάλληλοι, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες διάθεσης της ως άνω πρόσκλησης ή
δεν υπέβαλαν αίτηση σε αυτή και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 14 του παρόντος Κεφαλαίου,
εφόσον υπάγονταν οργανικά σε φορείς που καταργήθηκαν, επανέρχονται στα Υπουργεία που επόπτευαν τους
καταργηθέντες φορείς, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, με τον ίδιο βαθμό που κατείχαν και στο
ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο που υπάγονταν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα ή την κατάργηση της σύμβασης
εργασίας τους βάσει του Ν.4250/2014 (Α΄ 74).
7. Για την επαναφορά του προσωπικού των παραγράφων 3, 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου εκδίδεται
πράξη του οικείου Υπουργού. Με την πράξη αυτή ο οικείος Υπουργός ρυθμίζει τους όρους και το χρόνο
απασχόλησης των υπαλλήλων του άρθρου αυτού και των υπαλλήλων των εξαιρέσεων του άρθρου 90 παρ.
2 περίπτωση Δ΄ του Ν.4172/2013 της αρμοδιότητάς του.
8. Για όσους συμμετείχαν στην διαδικασία της κινητικότητας του άρθρου 15 και δεν κατέλαβαν τις θέσεις της
υποψηφιότητάς τους οι προθεσμίες που προβλέπονται στο παρόν άρθρο αναβιώνουν από το χρόνο έκδοσης
των οριστικών πινάκων έκδοσης και κατάταξης και εφαρμόζονται αναλόγως οι διαδικασίες του παρόντος.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και για το προσωπικό των άρθρων 18 και 19.
Άρθρο 18
Επανασύσταση καταργηθέντων κλάδων και ειδικοτήτων και κατάταξη προσωπικού
1. α) Οι ειδικότητες και κλάδοι του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που καταργήθηκαν με
το άρθρο 82 του Ν.4172/2013 (Α΄ 167) επανασυστήνονται αυτοδικαίως από τη δημοσίευση του παρόντος, όπως
και το σύνολο των οργανικών θέσεων που κατέχονται από το προσωπικό αυτό.
β) Επανασυστήνονται οι ειδικότητες και κλάδοι, όπως και το σύνολο των οργανικών και προσωποπαγών θέ−
σεων μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικού προσωπικού των Πανεπι−
στημίων που καταργήθηκαν κατ’ εφαρμογή της παρ. 1του άρθρου 90 του Ν.4172/2013 (Α΄ 167).
γ) Επανασυστήνεται η ειδικότητα των Σχολικών Φυλάκων, όπως και οι θέσεις σχολικών φυλάκων που καταρ−
γήθηκαν δυνάμει του άρθρου 80 του Ν.4172/2013 (Α΄ 167).
δ) Επανασυστήνονται οι θέσεις και οι κλάδοι, όπως και το σύνολο των οργανικών και προσωποπαγών θέ−
σεων μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του προσωπικού των ασφαλιστικών
ταμείων (ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΕΑ) και του ΟΑΕΔ που καταργήθηκαν κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρ−
θρου 90 του Ν.4172/2013 (Α΄167).
2. Το προσωπικό της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον δεν έχει μεταταχθεί/μεταφερθεί βάσει οριστι−
κών πινάκων διάθεσης, μπορεί να επανέλθει στις θέσεις τις οποίες κατείχε πριν τεθεί σε διαθεσιμότητα ή πριν
λήξει η υπαλληλική του σχέση, εφόσον καταθέσει αίτηση που υποβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών από τη
δημοσίευση του παρόντος στη Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού του φορέα που υπηρετούσε. Οι υπάλληλοι
αυτοί κατατάσσονται με πράξη του οικείου οργάνου διοίκησης στις ως άνω θέσεις με τον ίδιο βαθμό και
μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα βάσει του Ν.4172/2013 (Α΄ 167).
Υπάλληλοι της περίπτωσης δ΄ της προηγούμενης παραγράφου, οι οποίοι περιλαμβάνονται σε τελικούς πίνα−
κες διάθεσης δύνανται να δηλώσουν με αίτησή τους που υποβάλλεται στη Διεύθυνση Προσωπικού / Διοικητικού
του φορέα υποδοχής, εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, ότι επιθυμούν να μεταφερ−
θούν στις θέσεις τις οποίες καταλαμβάνουν βάσει των πινάκων αυτών.
3. Οι θέσεις κλάδου ΥΕ στις οποίες έχουν τοποθετηθεί υπάλληλοι της ειδικότητας των Σχολικών Φυλάκων
κλάδου ΔΕ δυνάμει οριστικών πινάκων μετατρέπονται αυτοδικαίως σε προσωποπαγείς θέσεις κλάδου ΔΕ της
ίδιας ειδικότητας.
4. Οι σχετικές διαπιστωτικές πράξεις του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουρ−
γού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 19
Επανασύσταση Δημοτικής Αστυνομίας
1. α) Καταργούνται στην Ελληνική Αστυνομία οι θέσεις των πρώην δημοτικών αστυνομικών που συστάθηκαν με
την υπ’ αριθμ. 6000/2/5250/8−π΄ από 12.12.2014 απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης
και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α. (Β΄ 3595) και επανασυστήνονται αυτοδικαίως οι θέσεις και οι κλάδοι ΠΕ
Δημοτικής Αστυνομίας, ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας και ΥΕ Δημοτικής Αστυνομίας,
που είχαν καταργηθεί με την παρ. 1 του άρθρου 81 του Ν.4172/2013 (Α΄ 167).
β) Κατ’ εξαίρεση τριακόσιες πενήντα (350) θέσεις από τις συσταθείσες με την υπ’ αριθμ. 6000/2/5250/8−π’ από
12.12.2014 απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α.
της περίπτωσης α΄καταλαμβάνονται από ισάριθμους πρώην δημοτικούς αστυνομικούς που είχαν ενταχθεί
στην Ελληνική Αστυνομία με την ίδια απόφαση, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση εντός δέκα (10) ημερών
από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Υπηρεσία στην οποία υπηρετούν. Εφόσον ο αριθμός των
αιτήσεων υπερβαίνει τον προβλεπόμενο αριθμό των τριακοσίων πενήντα (350) θέσεων, η επιλογή πραγ−
ματοποιείται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, όπως πτυχίο, ξένες γλώσσες, προϋπηρεσία, ειδικές γνώσεις,
ηλικία κ.λπ., τα οποία καθορίζονται και εξειδικεύονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοι−
κητικής Ανασυγκρότησης και του οικείου Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη−
σης. Η τελική επιλογή πραγματοποιείται με απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και
Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α.. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής σύμφωνα με τις προβλέψεις
των προηγουμένων εδαφίων, οι ενδιαφερόμενοι που έχουν υποβάλει σχετική αίτηση, παραμένουν στις θέσεις
που κατέχουν ως ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και ασκούν τα καθήκοντα που
ασκούσαν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, όσοι δεν
επιλεγούν υποβάλλουν εκ νέου αίτηση για την ένταξή τους στις κατηγορίες των περιπτώσεων β΄ και δ΄ της
επόμενης παραγράφου.
γ) Οι εντασσόμενοι στην Ελληνική Αστυνομία κατά την προηγούμενη διαδικασία αποτελούν ιδιαίτερης κατη−
γορίας ένστολο πολιτικό προσωπικό και η υπηρεσιακή τους κατάσταση διέπεται από τις διατάξεις που ισχύουν
για τους πολιτικούς υπαλλήλους της Ελληνικής Αστυνομίας, με εξαίρεση τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 1,
69 και 71 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.3528/
2007, Α΄ 26).
δ) Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητι−
κής Ανασυγκρότησης μπορεί και κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων να καθορίζονται τα θέματα που
αφορούν στην εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των δημοτικών αστυνομικών της Ελληνικής Αστυνομίας, τις
αρμοδιότητες, τα συναφή δικαιώματά τους και τις υποχρεώσεις τους, το χρόνο εργασίας, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια. Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη−
σης ρυθμίζεται το είδος, το αντικείμενο και η διάρκεια της εκπαίδευσης που υφίστανται οι ανωτέρω υπάλλη−
λοι μετά την ένταξή τους στην Ελληνική Αστυνομία, ο τύπος, το χρώμα και το είδος της στολής τους, τα
αναγκαία εφόδια και ο τύπος του ειδικού δελτίου ταυτότητας με το οποίο εφοδιάζονται.
2. α) Όσοι κατείχαν τις οργανικές θέσεις της παραγράφου 1 και δεν παραμένουν στην Ελληνική Αστυνομία
καταλαμβάνουν αυτοδικαίως τις θέσεις που ανασυστήθηκαν, με τον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που
κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα, εφόσον καταθέσουν αίτηση που υποβάλλεται εντός δέκα
(10) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού του Δήμου στον
οποίο ανήκαν οργανικά. Σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο του
οικείου Δήμου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
β) Όσοι κατείχαν τις οργανικές θέσεις της παραγράφου 1 και δεν παραμένουν στην Ελληνική Αστυνομία,
αλλά δεν επιθυμούν να καταλάβουν την κατά την παράγραφο 1 αρχική θέση τους που ανασυστήθηκε, εφόσον
καταθέσουν σχετική δήλωση εντός της ίδιας προθεσμίας δέκα (10) ημερών στη Διεύθυνση Προσωπικού/
Διοικητικού του Δήμου στον οποίο ανήκαν οργανικά, τοποθετούνται σε προσωποπαγείς θέσεις που συνι−
στώνται με τον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα, στο
Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στη διάθεση του Υπουργού. Σχετική διαπιστωτι−
κή πράξη εκδίδεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
γ) Με την ίδια διαδικασία των εδαφίων α΄ και β΄ υπάλληλοι, πρώην δημοτικοί αστυνομικοί οποιουδήποτε κλά−
δου, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στο προσωπικό της παραγράφου 1, αλλά εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του άρθρου 14 και οι οποίοι είτε δεν υπέβαλαν αίτηση για μετάταξη/μεταφορά είτε δεν έχουν συμπεριληφθεί
σε οριστικούς πίνακες κατάταξης και διάθεσης της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του παρόντος μπορούν να
επιλέξουν είτε να καταλάβουν την αρχική οργανική τους θέση που ανασυστήθηκε, είτε να καταλάβουν προσωπο−
παγή θέση που συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ή σε εποπτευόμενους
από το Υπουργείο φορείς. Σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδεται, ανά περίπτωση, από το αρμόδιο προς διο−
ρισμό όργανο του οικείου Δήμου ή από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και δημο−
σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
δ) Πρώην δημοτικοί αστυνομικοί των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου αυτής, δύνανται με την ίδια
διαδικασία να τοποθετηθούν σε συνιστώμενες θέσεις προσωπικού που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Ανα−
πληρώτριας Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αρμόδιας για θέματα Μεταναστευτικής
Πολιτικής.
3. α) Οι Υπηρεσίες Δημοτικής Αστυνομίας των δήμων ασκούν τις αρμοδιότητες που είχαν μεταβιβαστεί
στην Ελληνική Αστυνομία, κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν.4172/2013 (Α΄ 167), σύμφωνα με τους
Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας τους.
β) Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να αποφασιστεί η μη επανασύσταση Υπηρεσίας Δημοτικής
Αστυνομίας. Στην περίπτωση αυτή οι θέσεις δημοτικών αστυνομικών που είχαν επανασυσταθεί καταργούνται
και όσοι τις κατείχαν κατατάσσονται σε άλλες υπηρεσίες των οικείων δήμων με βάση τα τυπικά τους προ−
σόντα είτε και εφόσον έχουν τοποθετηθεί λόγω άλλης ρύθμισης (π.χ. εξαίρεσης από τη διαθεσιμότητα, ενδο−
αυτοδιοικητική κινητικότητα, μετάταξη κ.λπ.) σε θέση άλλου κλάδου μπορούν να παραμείνουν στις θέσεις αυ−
τές εφόσον το επιθυμούν ή με αίτηση που κατατίθεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την δημοσιοποίηση της
απόφασης του Δημοτικού Συμβούλιου, να καταλάβουν θέσεις από τις προβλεπόμενες των εδαφίων β΄, γ΄και
δ΄ της παραγράφου 2. Οι δημοτικοί αστυνομικοί οι οποίοι είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα ή είχαν απολυθεί και επανατοποθετή−
θηκαν μέσα από το μηχανισμό της κινητικότητας σε άλλες θέσεις εργασίας του δημόσιου τομέα, καθώς
και όσοι έχουν τοποθετηθεί λόγω άλλης ρύθμισης (π.χ. εξαίρεσης από τη διαθεσιμότητα, ενδοαυτοδιοικητική
κινητικότητα, μετάταξη κ.λπ.) σε θέση άλλου κλάδου μπορούν να παραμείνουν στις θέσεις αυτές εφόσον
το επιθυμούν και στην περίπτωση κατά την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσει θετικά για την επανα−
σύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας. Στην περίπτωση μη επανασύστασης κατά τα προ−
αναφερόμενα της Δημοτικής Αστυνομίας παρέχεται η δυνατότητα στα Δημοτικά Συμβούλια με απόφασή
τους να καθορίζουν τις αρμοδιότητες που έχουν σχέση με την εύρυθμη λειτουργία της πόλης τους (κατάληψη
πεζοδρομίων, εφαρμογή κανονιστικών αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου κ.λπ.) και δεν θα ασκούνται από την
Ελληνική Αστυνομία, τις Διευθύνσεις και τους επιφορτιζόμενους διοικητικούς υπαλλήλους που θα τις ασκούν,
με ταυτόχρονη αποτύπωσή τους στους Εσωτερικούς Οργανισμούς Λειτουργίας των δήμων.
γ) Οι μονάδες από υπαλλήλους του δήμου που είχαν συσταθεί με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για
την άσκηση αρμοδιοτήτων δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 81 του Ν.4172/2013, καταργούνται, διατηρούνται
ή συγχωνεύονται με τις μονάδες που θα απαρτίζουν την Υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας μετά από σχετική
τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του οικείου δήμου. Με τον Οργανισμό ορίζονται οι ει−
δικότητες και οι κλάδοι από τους οποίους θα επιλέγονται οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων αυτών.
Προϊστάμενος της οργανικής μονάδας που θα απαρτίζει την Υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας, εφόσον αυτή
λειτουργεί σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, μπορεί να τοποθετηθεί και υπάλληλος του δήμου
που δεν ανήκει στο ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας.
4. Υπάλληλοι που κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 81 του Ν.4172/2013 μετατάχθηκαν αυτοδικαίως από
τις 23.9.2013 σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διοικητικού ή ΔΕ Διοι−
κητικού στο δήμο ή μεταγενέστερα σε άλλη περαιτέρω υπηρεσία, μπορούν να μεταταγούν από τη δημοσίευση
του παρόντος σε συνιστώμενες οργανικές θέσεις κατηγορίας ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας ή ΤΕ Δημοτικής
Αστυνομίας ή ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας στο δήμο όπου υπηρετούσαν στις 22.9.2013, εφόσον υποβάλλουν σχετι−
κή αίτηση εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών στο δήμο στον οποίο ανήκουν οι οργανικές τους θέσεις. Εντός
αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος εκδίδεται διαπιστωτική πράξη
του Δημάρχου, με την οποία το ανωτέρω προσωπικό διαπιστώνεται ως προσωπικό αυτού και κατατάσσεται
στις επανασυσταθείσες θέσεις κλάδων ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας ή ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας ή ΔΕ Δημοτικής
Αστυνομίας. Η πράξη αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, από δε το χρόνο δημοσίευσής
της, καταργείται αυτοδικαίως η θέση στην οποία είχε γίνει η μετάταξη.
5. Μετά τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών συνολικής υπηρεσίας στην Υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας ενός ή
περισσοτέρων δήμων μπορεί να διενεργείται μετάταξη των υπαλλήλων σε άλλους κλάδους ή η ανάθεση άλλων
καθηκόντων, σύμφωνα με το Ν.3584/2007 (Α΄ 143), όπως ισχύει κάθε φορά. Για τους υπαλλήλους της παραγρά−
φου 1 του παρόντος, ο υπολογισμός της δεκαετίας ξεκινά από την αρχική πρόσληψή τους ή μετάταξή τους σε
Υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας, χωρίς να υπολογίζεται το χρονικό διάστημα που διανύθηκε από 23.9.2013 μέχρι
την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου.
6. Επιτρέπεται η μετάταξη στους κλάδους ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας σε υπαλλήλους του Ν.3584/
2007 (Α΄ 143) μετά από ειδική εκπαίδευση, στην οποία επιτρέπεται να συμμετέχουν, μετά από αίτησή τους,
υπάλληλοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία έναρξης της
εκπαίδευσης. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ορίζονται οι προϋ−
ποθέσεις αποδοχής υπαλλήλων στην εκπαίδευση που προβλέπεται στην παράγραφο αυτή, οι προϋποθέσεις
και η διαδικασία επιλογής για την εισαγωγή, ο τόπος, η διάρκεια, το αντικείμενο της εκπαίδευσης, οι προ−
ϋποθέσεις για την επιτυχή περάτωση και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτομέρεια για την εκπαίδευση αυτή.
7. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζεται κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου αυτού.
8. Για το έτος 2015 οι δαπάνες που αφορούν τη μισθοδοσία και την ασφαλιστική κάλυψη των υπαλλήλων του
άρθρου αυτού και των υπαλλήλων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 γίνονται με μεταφο−
ρά των σχετικών πιστώσεων στους αντίστοιχους ΚΑΕ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ−
γκρότησης, στο πλαίσιο του γενικού προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού κάθε έτους.
Άρθρο 20
Διορισμός επιτυχόντων Α.Σ.Ε.Π.
1. Οι επιτυχόντες σε διαδικασίες επιλογής τακτικού προσωπικού του Α.Σ.Ε.Π. και των φορέων των οποίων οι
πίνακες έχουν ελεγχθεί από το Α.Σ.Ε.Π., οι οποίοι περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων που δη−
μοσιεύτηκαν μετά την 1.1.2009, μπορούν να διατεθούν για διορισμό βάσει νέας προκήρυξης πλήρωσης τακτικών
θέσεων, η οποία εκδίδεται από το Α.Σ.Ε.Π. αποκλειστικά για αυτούς, κατόπιν πρότασης των Τριμελών Επιτροπών
του άρθρου 16, εν όψει των σημερινών λειτουργικών αναγκών του Δημοσίου, εφόσον δεν έχουν ήδη διοριστεί
βάσει του πίνακα διοριστέων στον οποίο περιλαμβάνονται. Η διαδικασία διεξάγεται από το Α.Σ.Ε.Π., κατ’
ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 18 του Ν.2190/1994, με την επιφύλαξη εφαρμογής των επόμενων παραγράφων.
2. Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται, κατόπιν μοριοδότησης με αντικειμενικά κριτήρια στα οποία περιλαμ−
βάνεται ο χρόνος έκδοσης του πίνακα διοριστέων του Α.Σ.Ε.Π. στον οποίο ανήκουν. Με απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν ιδίως στη διαδικασία
υποβολής αιτήσεων, στον προσδιορισμό των κριτηρίων που μοριοδοτούνται, στη διαδικασία μοριοδότησης,
στον αριθμό των μορίων που αντιστοιχεί στα επιμέρους κριτήρια, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. Σε πε−
ρίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη οικογενειακά και κοινωνικά κριτήρια, τα οποία προσδιορίζονται με
την ως άνω απόφαση. Για τη διαδικασία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το αρχείο−μητρώο του άρθρου 11.
3. Οι επιτυχόντες της παραγράφου 1 μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη νέα προκήρυξη σε δια−
φορετική κατηγορία/κλάδο/ειδικότητα προσωπικού από αυτή στην οποία περιλαμβάνονται στους οριστικούς
πίνακες διοριστέων ή στην απόφαση του Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π. με την οποία διατέθηκαν προς διορισμό σε αντι−
κατάσταση − αναπλήρωση όσων αρχικά διορίστηκαν. Προϋπόθεση για την αίτηση συμμετοχής σε ανώτερη
κατηγορία είναι ο απαιτούμενος τίτλος σπουδών να έχει αποκτηθεί μετά τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων
διοριστέων ή την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης του Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π.. Στη ρύθμιση αυτή
και με τις ίδιες προϋποθέσεις υπάγονται και όσοι έχουν διατεθεί προς διορισμό σε αντικατάσταση − αναπλή−
ρωση όσων αρχικά διορίσθηκαν, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. που εκδόθηκε μετά την 1.1.2009.
4. Επιτυχόντες, οι οποίοι δεν υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη νέα προκήρυξη, καθώς και οι συμμε−
τέχοντες, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων της νέας προκήρυξης, διορίζονται σταδια−
κά, βάσει σειράς επιτυχίας, με τη βαθμολογία με την οποία είχαν ενταχθεί στον πίνακα διοριστέων, στις
αρχικές θέσεις διορισμού τους, μέχρι τις 31.12.2016. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής δεν ισχύει το κώλυ−
μα της παρ. 17 του άρθρου 18 του Ν.2190/1994 (Α΄ 28), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 10
του Ν.2839/2000 (Α΄ 196).
5. Η παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν.3833/2010 (Α΄ 40), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της από την παρ. 4 του
άρθρου 51 του Ν.4250/2014 (Α΄ 74) καταργείται. Τυχόν εκκρεμείς διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού, σύμφω−
να με την παρ. 4 του άρθρου 51 του Ν.4250/2014 (Α΄ 74), για τις οποίες έχει εκδοθεί σχετική προκήρυξη πριν την
έναρξη ισχύος του παρόντος, ολοκληρώνονται βάσει των διατάξεων που ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσης
της προκήρυξης. Εκδοθείσες εγκριτικές αποφάσεις της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 33/2006 όπως
ισχύει, εξακολουθούν να ισχύουν, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πλήρωσης των εγκριθεισών θέσεων.
6. Θέσεις οι οποίες δεν καλύφθηκαν από τους επιτυχόντες της παρ. 1 του άρθρου αυτού, καταλαμβάνονται
από επιτυχόντες του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από το ΑΣΕΠ με την υπ’ άριθμ. 8/1997 προκήρυξή του
(ΦΕΚ 45 της 3.11.1997), με ανάλογη εφαρμογή της διαδικασίας του παρόντος. Οι κενές θέσεις ανακοινώνονται
με συμπληρωματική πρόσκληση του ΑΣΕΠ. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω διαδικασία όσοι
έχουν διορισθεί στο Δημόσιο ως δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Άρθρο 21
Κατάργηση θεσμού διαθεσιμότητας
Μεταφορά πιστώσεων
1. Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών του παρόντος Κεφαλαίου καταργείται ο θεσμός της διαθεσιμότητας
του Κεφαλαίου Ζ.2 του Ν.4093/2012 (Α΄ 222) και των άρθρων 80, 81, 82, 90, 91 και 93 του Ν.4172/2013 (Α΄ 167).
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 19 του παρόντος, από τους τακτικούς προϋπο−
λογισμούς των Υπουργείων (κεντρικών, περιφερειακών υπηρεσιών) και αποκεντρωμένων διοικήσεων, μεταφέρε−
ται μέρος των πιστώσεών τους που έχουν προβλεφθεί άμεσα ή έμμεσα μέσω μεταβιβάσεων στον τακτικό προ−
ϋπολογισμό για δαπάνες αποδοχών του υπό μετακίνηση προσωπικού, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες
μισθοδοσίας και ασφαλιστικής κάλυψης του υπό μετακίνηση προσωπικού που προκύπτουν από την εφαρμογή
των διατάξεων του Κεφαλαίου 4 του παρόντος.
Άρθρο 21Α
Η επαναφορά του προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού πραγματοποιείται στο
πλαίσιο του γενικού προγραμματισμού προσλήψεων κάθε έτους, όπως αυτός καθορίζεται από τις κείμενες
διατάξεις.
Άρθρο 21Β
Στο άρθρο 51 «Τροποποιήσεις διατάξεων των νόμων 4146/2013, 1845/1989, 2040/1992, 3937/2011, 2664/1998,
4058/2012, 3585/2007, 4030/2011 και της υπουργικής απόφασης 125469/1993», στην παρ. 3 του Ν.4280/2014 «Περι−
βαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση− Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας
και άλλες διατάξεις» (Α΄159) γίνεται προσθήκη ως εξής:
«Στην παρ. 1 του άρθρου 39 του Ν.1845/1989 (Α΄102) μετά την περίπτωση ι΄ προστίθενται περιπτώσεις ια΄,
ιβ΄ και ιγ΄ ως εξής:
ια΄ Κλάδος ΠΕ και ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, καθώς και ΠΕ και ΤΕ Τοπογράφων
ιβ΄ Κλάδος ΔΕ Τεχνικών Σχεδιαστών Έργων Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων
ιγ΄ Κλάδος ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής (ΦΠ).»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Άρθρο 22
Εκποίηση αυτοκινήτων του Δημοσίου
1. Τα οχήματα των υπηρεσιών των Υπουργείων, καθώς και των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαί−
ου που εποπτεύονται από αυτά μπορούν να εκποιούνται με τη διαδικασία του παρόντος. Η κατοχή και η χρήση
των οχημάτων αυτών παραμένει στις οικείες υπηρεσίες μέχρι την τελική μεταβίβασή τους.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζονται τα οχήματα της
παραγράφου 1 που εκποιούνται με κριτήριο τις ανάγκες κίνησης των υπηρεσιών, τη δημοσιονομική επιβάρυνση
από το κόστος λειτουργίας και συντήρησης του κάθε οχήματος σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα τεχνικά χα−
ρακτηριστικά και ιδίως την παλαιότητα και τον κυβισμό τους, καθώς και την προσδοκώμενη οικονομική ωφέλεια.
3. Τα οχήματα κοστολογούνται εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την έκδοση των αποφάσεων της
παραγράφου 2 του παρόντος από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (ΔΔΔΥ) του Υπουργείου Οικονο−
μικών. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της ανωτέρω προθεσμίας, η εκτίμηση της αξίας του οχήματος πραγ−
ματοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με
τιμή βάσης: α) είτε την αρχική λιανική τιμή αγοράς του ως νέου οχήματος, β) είτε την τελευταία κοστολόγηση
που πραγματοποιήθηκε από τη ΔΔΔΥ εφόσον υπάρχει, με απομείωση της τιμής βάσης κατά δέκα τοις εκατό
(10%) κατ’ έτος, που υπολογίζεται κάθε φορά επί της τιμής βάσης. Σε κάθε περίπτωση η τιμή κοστολόγησης
δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της τιμής βάσης.
Τα οχήματα που καθορίστηκαν και κοστολογήθηκαν δημοπρατούνται με κριτήριο την υψηλότερη προσφο−
ρά, με ειδική ηλεκτρονική διαδικασία, την ευθύνη της οποίας φέρει το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και η οποία έχει ως εξής:
α) Τα οχήματα αναρτώνται με ειδική αναφορά στην κατά την παρούσα παράγραφο εκτίμηση της αξίας τους,
καθώς και της υπηρεσίας ή του νομικού προσώπου που έχει την κατοχή και χρήση τους, σε εφαρμογή–σύστημα
στον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης/ πρώην Υπουργείο Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
β) Για τη συμμετοχή στη διαδικασία δημοπρασίας καταβάλλεται εγγύηση ύψους πενήντα (50) ευρώ. Η
πληρωμή της εγγύησης γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής Ηλεκτρονικού Παραβόλου της Γενικής Γραμ−
ματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Η εγγύηση συμμετοχής που κατέβαλαν
οι ενδιαφερόμενοι: i) επιστρέφεται μετά το τέλος της διαδικασίας δημοπρασίας σε αυτούς οι οποίοι δεν ανα−
κηρύσσονται αγοραστές, ii) συμψηφίζεται στο τελικό τίμημα αγοράς κατά την έκδοση του πιστοποιητικού
προσωρινής κατακύρωσης. Η δυνατότητα καταβολής της εγγύησης συμμετοχής παρέχεται από την ανάρτηση
των πλειοδοτούμενων οχημάτων στο σύστημα.
γ) Από την ανάρτηση, κάθε ενδιαφερόμενος πλειοδότης μπορεί να εγγραφεί στο σύστημα, δίνοντας
ατομικά στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ όπου υπάρχει, καθώς και τον μοναδικό κωδικό
του ηλεκτρονικού παραβόλου καταβολής της εγγύησης συμμετοχής. Για τα νομικά πρόσωπα η εγγραφή πραγ−
ματοποιείται μέσω του νομίμου εκπροσώπου τους. Μετά την καταχώριση των εν λόγω στοιχείων, αποστέλλεται
ηλεκτρονικά στον εγγεγραμμένο χρήστη αποδεικτικό εγγραφής και δίνεται η δυνατότητα εισόδου στο σύ−
στημα και συμμετοχής στις δημοπρασίες.
δ) Οι εγγεγραμμένοι στο σύστημα, έχουν δικαίωμα εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών
από την ημερομηνία ανάρτησης των οχημάτων προς πλειοδοσία να επισκεφθούν τις οικείες υπηρεσίες που
έχουν την κατοχή και χρήση των οχημάτων και επιδεικνύοντας το αποδεικτικό εγγραφής και την ταυτότητα ή
το διαβατήριό τους να επιθεωρήσουν οι ίδιοι και με δικά τους μέσα τα οχήματα που τους ενδιαφέρουν, με βάση τα
στοιχεία που αναφέρονται στο σύστημα για κάθε όχημα.
ε) Με το πέρας των τριάντα (30) ημερών ξεκινά η ηλεκτρονική πλειοδοσία. Με βάση την εκτίμηση της
αξίας του κάθε οχήματος που αναρτήθηκε μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος πλειοδότης να προσφέρει οποιαδήποτε
τιμή μεγαλύτερη ή ίση της τιμής αυτής για το όχημα της επιλογής του. Οι προσφερόμενες τιμές ισούνται ή
υπέρκεινται του ποσού εκτίμησης κατά ποσά πολλαπλάσια των εκατό (100) ευρώ.
στ) Η ηλεκτρονική δημοπρασία διεξάγεται για διάστημα τριών (3) εργασίμων πλήρων ημερών μετά την
ημέρα υποβολής της πρώτης προσφοράς, εντός των οποίων, οι εγγεγραμμένοι στην εφαρμογή δικαιούνται
να υποβάλουν προσφορές.
ζ) Την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την εκδήλωση της πρώτης προσφοράς κατακυρώνεται το όχημα στον
πλειοδότη με τη μεγαλύτερη προσφορά και εκδίδεται πιστοποιητικό προσωρινής κατακύρωσης, το οποίο απο−
στέλλεται ηλεκτρονικά στον πλειοδότη. Στο προσωρινό πιστοποιητικό αναγράφεται η τιμή κατακύρωσης.
η) Εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού προσωρινής κατακύ−
ρωσης, ο πλειοδότης με το πιστοποιητικό προσωρινής κατακύρωσης καταβάλλει το τίμημα υπέρ Δημοσίου
στον ΚΑΕ 3741 μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου.
θ) Ο πλειοδότης υποβάλει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ−
γκρότησης τόσο το πιστοποιητικό προσωρινής κατακύρωσης όσο και το αποδεικτικό πληρωμής του τιμή−
ματος, προκειμένου να εκδοθεί πιστοποιητικό οριστικής κατακύρωσης του οχήματος.
ι) Με το πιστοποιητικό οριστικής κατακύρωσης, ο αγοραστής μπορεί να παραλάβει το όχημα και τα συνοδευ−
τικά του έγγραφα από την οικεία υπηρεσία που έχει την κατοχή και χρήση του οχήματος αυτού και συντάσσεται
σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής.
ια) Για τη θέση του οχήματος σε κυκλοφορία ο αγοραστής υποχρεούται με δική του ευθύνη και δαπάνες
να ολοκληρώσει τις διαδικασίες:
αα) καταβολής του ειδικού τέλους ταξινόμησης,
ββ) έκδοση νέων πινακίδων οχήματος ιδιωτικής χρήσης,
γγ) ελέγχου από ΚΤΕΟ.
4. Εάν ο πλειοδότης δεν καταβάλει το χρηματικό αντίτιμο εντός της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας των
δέκα (10) εργάσιμων ημερών, το όχημα κατακυρώνεται στον δεύτερο κατά σειρά πλειοδότη, ο οποίος ακολου−
θεί την ίδια διαδικασία κ.ο.κ.. Εάν δεν υφίσταται άλλος πλειοδότης, το όχημα τίθεται εκ νέου στο σύστημα
προς πλειοδοσία.
5. Απαγορεύεται η συμμετοχή στη δημοπρασία των υπαλλήλων που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση στο
πρώην Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και στο Υπουργείο
ή το Ν.Π.Δ.Δ. ή το Ν.Π.Ι.Δ. στην κυριότητα του οποίου ανήκει το όχημα που δημοπρατείται.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζονται όλες οι αναγκαίες
λεπτομέρειες και τα απαραίτητα στοιχεία τόσο για τη διενέργεια της ηλεκτρονικής πλειοδοτικής δημοπρα−
σίας, όσο και για τη χρήση της εφαρμογής από τους ενδιαφερόμενους πλειοδότες.
Άρθρο 23
Θέματα Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.δ.57/2007(Α΄ 59), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθενται
τα εξής:
«ι) έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
Όταν συζητούνται θέματα σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή το περιεχόμενο και τους όρους εκπαίδευ−
σης στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) στο ΔΣ καλείται χωρίς δικαίωμα
ψήφου και ένας (1) εκπρόσωπος του Συλλόγου Σπουδαστών της ως άνω Σχολής. Σχετικά θέματα, πέραν
του προγράμματος, θεωρούνται ιδίως όσα περιλαμβάνονται στις διατάξεις του Κανονισμού των Σπουδών
της Σχολής.»
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 2 του Π.δ.57/2007 (Α΄59), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
αντικαθίσταται ως ακολούθως και η παρ. 2 του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος αυτού καταργείται:
«3. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΔΔΑ με τους αναπληρωτές τους διορίζονται
για τριετή θητεία που μπορεί να ανανεωθεί με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ−
γκρότησης. Με απόφαση του ΔΣ του ΕΚΔΔΑ μπορεί να ορίζεται Αντιπρόεδρος του ΕΚΔΔΑ ένας από τους
Διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλα τα εκ του νόμου
προβλεπόμενα καθήκοντά του, όταν αυτός ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται και ασκεί όσες αρμοδιότητες
του μεταβιβάσει ο τελευταίος.»
3. Η παρ. 3 του άρθρου 15 του Π.δ.57/2007 (Α΄ 59) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Η εκπαίδευση στη Σχολή γίνεται σε τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση είναι κοινή για όλους τους σπουδαστές,
ενώ κατά τη δεύτερη φάση λειτουργούν τμήματα εξειδίκευσης. Ο αριθμός των τμημάτων και το περιεχόμενο
της αποστολής τους μπορεί να μεταβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ−
γκρότησης, ύστερα από γνώμη του ΔΣ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. Η μεταβολή ισχύει από τη δημοσίευση της απόφασης στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.» Η μεταβολή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
και εφαρμόζεται στην πρώτη εκπαιδευτική σειρά, που θα εισαχθεί μετά τη θέση της σε ισχύ.
4. Οι παράγραφοι 4 και 6 του άρθρου 15, καθώς και η παρ. 6 του άρθρου 22 του Π.δ.57/2007 (Α΄ 59) καταρ−
γούνται.
5. Η παρ. 7 του άρθρου 22 του Π.δ.57/2007 (Α΄ 59), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«7. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης που εκδίδεται μετά από γνώμη
του ΔΣ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., καθορίζεται η συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης στα όρια της παρ. 1 του άρθρου 22
του Π.δ.57/2007 (Α΄ 59) και η κατανομή της στις τρεις φάσεις.»
6. Η παρ. 8 του άρθρου 22 του Π.δ.57/2007 (Α΄ 59) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«8. Με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., μετά από γνώμη του Επιστημονικού – Εκπαιδευτικού Συμβουλίου
καθορίζονται θέματα που αφορούν σε διδακτέα ύλη, τις εκπαιδευτικές μεθόδους, τη χρονική διάρκεια των
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την αξιολόγηση του έργου της Ε.Σ.Δ.Δ.Α..»
7. Η παρ. 5 του άρθρου 17 του Π.δ.57/2007, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 17 του Ν.4305/
2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων καθορίζονται οι διαδικασίες για τη συγκρότηση
του σώματος βαθμολογητών από μέλη του διδακτικού προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
αντίστοιχης ειδικότητας και για τον ορισμό επιτηρητών από δημοσίους υπαλλήλους.»
8. Η παρ. 10 του άρθρου 17 του Π.δ.57/2007, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 10 του άρθρου 17 του
Ν.4305/2014, αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Δικαίωμα συμμετοχής στον εισαγωγικό διαγωνισμό έχουν οι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ
της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, οι οποίοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις διορισμού κατά την
ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης και οι υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών,
Ν.Π.Δ.Δ. και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που είναι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΙ ή ΑΕΙ. Για τη συμμετοχή στο
διαγωνισμό απαιτείται άριστη γνώση αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας, που
αποδεικνύεται, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Π.δ.50/2001(Α΄ 38). Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, καθώς και το
επίπεδο αυτής ως προϋπόθεση για την εισαγωγή σε Τμήμα μπορεί να καθορίζεται με την οικεία προκήρυξη.
Ειδικώς για την εισαγωγή στο Τμήμα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. δικαίωμα
συμμετοχής έχουν απόφοιτοι Πανεπιστημίου με άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, καθώς και μίας εκ των
γαλλικής ή γερμανικής, σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις του Υπουργείου Εξωτερικών.
Απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.) ή της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Ε.Σ.Τ.Α.) ή της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) δεν μπορούν να συμμετέ−
χουν ως υποψήφιοι στον εισαγωγικό διαγωνισμό της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.»
9. Η παρ. 12 του άρθρου 17 του Π.δ.57/2007, όπως έχει αντικατασταθεί από την παρ. 12 του άρθρου 17
του Ν.4305/2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Ο υποψήφιος καταχωρίζει και υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό και στη
συνέχεια ταχυδρομεί επί αποδείξει στο Τμήμα Διοικητικής και Εκπαιδευτικής Υποστήριξης της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., την
εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, εντός αποκλειστικής προθεσμίας εί−
κοσι (20) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της περίληψης της προκήρυξης. Με την αίτηση συνυποβάλ−
λεται απαραιτήτως υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία οι ιδιώτες δηλώνουν: α. τον τίτλο σπουδών
που κατέχουν, β. την ημερομηνία γέννησής τους, γ. την κατοχή πιστοποιητικού άριστης γνώσης της αγγλικής
ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας και της τυχόν οριζόμενης με την οικεία προκήρυξη
δεύτερης ξένης γλώσσας σύμφωνα με το άρθρο 28 του Π.δ.50/2001, όπως ισχύει, δ. τη συνδρομή των νόμιμων
προσόντων και την έλλειψη κωλύματος για διορισμό τους σε δημόσια θέση, και ε. για τους άνδρες υποψηφί−
ους, την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή τη νόμιμη απαλλαγή από αυτές, το δήμο ή την κοινότητα
εγγραφής τους στα Μητρώα Αρρένων και τον Αριθμό Στρατολογικού Μητρώου. Οι δημόσιοι υπάλληλοι δηλώ−
νουν όλα τα παραπάνω εκτός των περιπτώσεων δ΄ και ε΄ και επιπλέον δηλώνουν την υπαλληλική τους ιδιότητα.»
10. Το άρθρο 18 του Π.δ.57/2007, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 18 του Ν.4305/2014, αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 18
α) Ο διαγωνισμός για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)
διενεργείται σε δύο στάδια. Το πρώτο περιλαμβάνει υποχρεωτική γραπτή δοκιμασία των υποψηφίων στις
ενότητες: 1. «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους», 2. «Μικρο−οικονομική − Μακρο−οικονομική και ΔημόσιαΟικονομική», 3. «Γνώσεις και Δεξιότητες», με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Το δεύτερο περιλαμβάνει Φάκελο
Επίκαιρου Θέματος, με γραπτή και προφορική δοκιμασία.
β) Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία εκδίδεται ύστερα
από γνώμη του ΔΣ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης και διεξαγωγής του διαγωνισμού, και ιδίως
το περιεχόμενο και η διαδικασία εξέτασης των εξεταζόμενων ενοτήτων, η κλίμακα και ο τρόπος βαθμολό−
γησης των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων, τυχόν συντελεστές βαρύτητας βαθμολογίας που καθορίζουν
τη διαμόρφωση του τελικού βαθμού, ο αριθμός των υποψηφίων που προκρίνονται στο β΄ στάδιο, ο τρόπος
διαπίστωσης της αδυναμίας της γραπτής εξέτασης υποψηφίων και η διεξαγωγή προφορικής εξέτασης, τα
εξεταστικά κέντρα, ο τρόπος επιλογής και μετάδοσης των θεμάτων του Εισαγωγικού διαγωνισμού, ο τρόπος
ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του παραπάνω διαγωνισμού, το δικαίωμα πρόσβασης των υποψηφίων στα
γραπτά δοκίμια και ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος τήρησής τους στο αρχείο του ΕΚΔΔΑ και η διαδικασία
πλήρωσης τυχόν κενών θέσεων που προκύπτουν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής στη Σχο−
λή των επιτυχόντων του Εισαγωγικού διαγωνισμού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»
Άρθρο 24
Θέματα Εθνικού Τυπογραφείου
1. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 αναριθμείται σε στ΄ και μετά την περίπτω−
ση δ΄ προστίθεται νέα περίπτωση ε΄ ως εξής:
«ε. Για τα αντίγραφα των Φύλλων Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) που έχουν προέλθει από πρωτό−
τυπο ΦΕΚ σε έντυπη μορφή ή από ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή που έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του
Εθνικού Τυπογραφείου, ισχύουν ανάλογα οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού. Η προθεσμία της παρ. δ΄ του άρθρου
1 του Ν.4250/2014, όσον αφορά τα ΦΕΚ, ισχύει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.»
2. Η επίκληση του αριθμού του ΦΕΚ, του τεύχους και της ημερομηνίας έκδοσής του αρκεί για την αυτε−
πάγγελτη αναζήτησή του τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών από τις δημόσιες υπηρεσίες,
τους Ο.Τ.Α. α΄και β΄βαθμού και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όσο και κατά τη διεκπεραίωση
υποθέσεων για τις οποίες απαιτείται η συνεργασία των υπηρεσιών αυτών και φορέων του Δημοσίου. Στην πε−
ρίπτωση της κατά τα ανωτέρω αυτεπάγγελτης αναζήτησης και εφόσον δεν υπάρχει το ΦΕΚ σε ηλεκτρονική
μορφή ή αυτό δεν αρκεί, το Εθνικό Τυπογραφείο διαθέτει τα ΦΕΚ που ζητούνται στις δημόσιες υπηρεσίες,
στους Ο.Τ.Α. και στα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου δωρεάν.
3. Η παρ. 5 του άρθρου 15 του Ν.3469/2006 (Α΄131) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«5. Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται από το Εθνικό Τυπογραφείο. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης η διάθεση των ΦΕΚ σε έντυπη μορφή μπορεί να πραγματοποιηθεί και από τα
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια αναφορικά με τις ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου.»
Άρθρο 25
Αποσπάσεις διακριθέντων αθλητών
1. Οι αθλητές που έχουν καταλάβει 1η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ή σε
Παραολυμπιακούς Αγώνες ή σε Ολυμπιακούς Αγώνες Κωφών και έχουν διορισθεί και υπηρετούν είτε στις
Ένοπλες Δυνάμεις είτε στα Σώματα Ασφαλείας είτε στο δημόσιο τομέα είτε σε νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου ή σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, επιτρέπεται, κατά
παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, να αποσπώνται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) είτε
σε εποπτευόμενους από αυτήν φορείς, καθώς και σε άλλους φορείς ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, που εκπονούν προγράμματα σχετικά με τη διάδοση του Ολυμπισμού,
των Ολυμπιακών Αξιών, ή της Εκεχειρίας (Ομοσπονδίες Αθλημάτων, ΕΟΕ, ΕΘΝΟΑ), όπως επίσης και σε άλλα
προγράμματα ή δράσεις σχετικές με τον αθλητισμό και την κοινωνική προσφορά του εν γένει.
2. Οι αποσπάσεις διενεργούνται, κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου, με κοινή απόφαση των αρμόδιων Υπουργών
και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με διάρκεια τρία (3) έτη και δυνατότητα πα−
ράτασης. Η μισθοδοσία των αποσπασμένων υπαλλήλων καλύπτεται από τον φορέα προέλευσης.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν ιδίως τις προϋποθέσεις ανανέωσης των
ανωτέρω αποσπάσεων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. Ειδικότερα για το ένστολο προσωπικό που απο−
σπάται στους ανωτέρω φορείς, τα φύλλα ποιότητας συμπληρώνονται από τον φορέα προέλευσης μετά από
δεσμευτική σχετική έκθεση που προέρχεται από τον φορέα υποδοχής.
Άρθρο 26
Άλλες διατάξεις
1. Οι επιτυχόντες που αποδέχτηκαν το διορισμό τους και ανέλαβαν υπηρεσία στις Υπηρεσίες Ασύλου και
Πρώτης Υποδοχής του Ν.3907/2011 (Α΄ 7), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 του Ν.4058/2012
διαγράφονται από τον οριστικό πίνακα διοριστέων τον οποίο επικαλέστηκαν προκειμένου να συμμετάσχουν
στις διαδικασίες πλήρωσης των συγκεκριμένων θέσεων και ο διορισμός που απορρέει από αυτόν παύει να
υφίσταται ως εκκρεμότητα. Όσοι από αυτούς που διορίστηκαν στις Υπηρεσίες
Ασύλου και Πρώτης Υποδοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 του Ν.4058/2012, πα−
ραιτήθηκαν και στη συνέχεια διορίστηκαν στον αρχικό φορέα διορισμού τους, μπορούν να επιλέξουν είτε την
παραμονή τους στον αρχικό φορέα διορισμού είτε την επαναπρόσληψή τους στις Υπηρεσίες Ασύλου και Πρώ−
της Υποδοχής, μετά από υποβολή σχετικής αίτησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από
τη δημοσίευση του παρόντος. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν και για τις περιπτώσεις
όσων διορίστηκαν στις Υπηρεσίες Ασύλου και Πρώτης Υποδοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του
άρθρου 18 του Ν.4058/2012, οι οποίοι παραιτήθηκαν και στη συνέχεια διορίστηκαν στον αρχικό φορέα διορισμού
τους και εν συνεχεία ο διορισμός τους αυτός ανακλήθηκε διοικητικώς, προκειμένου να επαναπροσληφθούν
στις Υπηρεσίες Ασύλου και Πρώτης Υποδοχής.
2. Στο εδάφιο γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν.2527/1997 (Α΄ 206), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο
10 του Ν.3812/2009 (Α΄ 234) και τροποποιήθηκε από το άρθρο 24 του Ν.4210/2013 (Α΄ 254), προστίθενται τα εξής:
«, καθώς και για την άσκηση διδακτικού ή εκπαιδευτικού έργου σχετικού με το αντικείμενο της ειδικότητάς
τους, το οποίο παρέχεται σε οποιαδήποτε σχολεία ή σχολές των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώ−
του και δευτέρου βαθμού και των πάσης φύσεως επιχειρήσεών τους.»
3. Η παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν.4305/2014 (Α΄ 237) τροποποιείται και αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου τυγχάνουν εφαρμογής και για: α) το διορισμό των αποφοί−
των της ΚΒ΄ εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, β) το διορι−
σμό των διακριθέντων αθλητών δυνάμει της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.12/71/οικ.1153/16.1.2014 (Β΄ 86) Απόφασης του
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, γ) το σύνολο των διορισμών βάσει
ειδικών−ευεργετικών διατάξεων για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση κατανομής του Υπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μέχρι και τη δημοσίευση του παρόντος.»
4. Η παρ. 1 του άρθρου 2 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Συνιστάται Επιτροπή, η οποία αποτελείται από: α) τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.δ.24/27.1.2015 και β) τον Υπουργό Οικο−
νομικών. Η Επιτροπή είναι αποκλειστικά αρμόδια για τη χορήγηση της έγκρισης της επόμενης παραγράφου. Η
ισχύς της πράξης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
5. Τα αποτελέσματα του πρώτου σταδίου επιλογής προϊσταμένων για την πλήρωση των οριζόντιων θέσεων
ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων, οι οποίες προκηρύχθηκαν με την αριθμ. 1ΓΔ/2014 από−
φαση − προκήρυξη κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84, 85 και 86 του Υπαλληλικού Κώδικα (άρθρο
πρώτο κυρωτικού νόμου 3528/2007), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4275/2014, δεν
αναρτώνται και η σχετική διαδικασία δεν ολοκληρώνεται.
6. Το άρθρο 42 του Ν.4250/2014 καταργείται.
7. Η τρίτη πρόταση της τελευταίας περιόδου της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν.3051/2002, όπως αντικαταστάθηκε
με τη διάταξη του άρθρου 61 παρ. 2 του Ν.4055/2012, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη, καθώς και τα αντίστοιχα αναπληρωματικά
μέλη Ανεξάρτητης Αρχής εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή παραιτηθούν ή απολέσουν την
ιδιότητα, βάσει της οποίας ορίστηκαν, η Αρχή συνεχίζει να έχει νόμιμη συγκρότηση μέχρι το διορισμό νέων,
εφόσον τα λοιπά μέλη επαρκούν για το σχηματισμό απαρτίας. Στην περίπτωση αυτή τα καθήκοντα του Προ−
έδρου ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο της Αρχής ή σε περίπτωση ελλείψεώς τους από τον αναπληρωτή τους ή
από μέλος που ορίζεται από την Ολομέλεια της Αρχής.»
8. Η παρ. 3 του άρθρου 20 του Ν.3475/2006 (Α΄ 146), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ. 4 εδάφιο
γ΄ του Ν.3687/2008 (Α΄ 71) εφαρμόζεται και στους μουσικούς των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και στα νομικά πρόσωπα
αυτών. Προσόντα διορισμού του κλάδου Μουσικών ΤΕ, στον οποίο κατατάσσονται αυτοδικαίως οι μουσικοί των
Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, με πράξη του οικείου δημάρχου, είναι πτυχίο ή δίπλωμα
μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή πτυχίο μουσικής
ειδικότητας του άρθρου 8 παρ. 5 του Ν.2158/1993 (Α΄ 109) ή πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής και απο−
λυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.
9. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας» μπορεί να πα−
ρίστανται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ως εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη−
σης, οι Προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών.
10. α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 50 του Ν.3528/2007 (Α΄ 26), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 38
του Ν.4250/2014 (Α΄ 74), αντικαθίσταται ως εξής:
«Υπάλληλος που εργάζεται πέραν του νόμιμου ημερήσιου ωραρίου του, δικαιούται υπηρεσιακή άδεια αναπλή−
ρωσης με αποδοχές, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες το έτος.»
β) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 50 του Ν.3528/2007 (Α΄ 26), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 38
του Ν.4250/2014 (Α΄ 74), αντικαθίσταται ως εξής:
«Προκειμένου να χορηγηθεί μία (1) ημέρα υπηρεσιακή άδεια, ο υπάλληλος πρέπει να έχει εργαστεί τουλάχι−
στον μία (1) ώρα ανά ημέρα, πέραν του νόμιμου ωραρίου του και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ίσο με το
75% του ισχύοντος για αυτόν ημερήσιου ωραρίου.»
γ) Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται και στο προσωπικό των Ο.Τ.Α. α΄και β΄ βαθμού.
11. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης «Β. Εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης» της παρ. 2 του άρθρου 18 του
Ν.2190/1994, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν.3051/2002 (Α΄ 220) και το άρθρο 6 παρ. 4 του
Ν.3812/2009 (Α΄ 234), αντικαθίσταται ως εξής:
«Επτά (7) μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι ογδόντα τέσσερις (84) μήνες.»
12. Με αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού Επικρατείας, οι οποίες εκδίδονται εντός σαράντα (40) ημερών
από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συστήνεται και συγκροτείται
το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και ορίζονται τα μέλη
του κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Η διαδικασία εκλογής για την ανάδειξη των αιρετών εκ−
προσώπων των υπαλλήλων και των αναπληρωτών τους στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο αρχίζει με τη δημοσίευση
του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και με τήρηση των προβλεπομένων από την υπ’
αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80 /30/8703/19.9.1988 (Β΄684), απόφαση, του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης προθεσμιών.
Μέχρι την ανάδειξη των νέων αιρετών εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο κατά την ανωτέρω διαδικασία τις
θέσεις τους καταλαμβάνουν οι αιρετοί εκπρόσωποι, οι οποίοι αναδείχθηκαν κατά την ψηφοφορία της 6ης Δε−
κεμβρίου 2014. Όταν κρίνονται θέματα δημοσιογράφων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
ως αιρετά μέλη μετέχουν δύο εκπρόσωποι του συνδικαλιστικού τους οργάνου με τους αναπληρωτές τους.
13. Το άρθρο 5Α του Π.δ.351/1991 (Α΄ 21) που προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν.4320/2015 (Α΄
29) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 5Α
Ο Ειδικός Γραμματέας προΐσταται, αμέσως μετά τον Γενικό Γραμματέα των διοικητικών και οικονομικών
υπηρεσιών. Ο Γενικός Γραμματέας μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του ή το δικαίωμα υπογραφής
κατ’ εντολή του, στον Ειδικό Γραμματέα για θέματα των ως άνω υπηρεσιών.»
14. Στην παρ. 1 του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280) προστίθενται εδάφια κδ΄ και κε΄ ως εξής:
«κδ) οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου για τις ανάγκες Ευρωπαϊκών Προγραμ−
μάτων Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, που χρηματοδο−
τούνται από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια, κε) οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών στα σύνορα της χώρας λόγω αυξημένων μεταναστευ−
τικών πιέσεων.»
15. Στο άρθρο 23 του Ν.4321/2015 (Α΄32) μετά τις λέξεις «Πίνακα Κατάταξης των» και πριν τη λέξη «υποψηφίων»
προστίθεται η λέξη «επιτυχόντων» και η φράση «(Γ΄22)» αντικαθίσταται από το ορθό «(Γ΄ 222)».
16. Στο άρθρο 26 του Ν.4320/2015 (Α΄ 29) μετά τις λέξεις «ειδικό συνεργάτη ή» και πριν τη λέξη «υπάλληλο»
προστίθενται οι λέξεις «μετακλητό υπάλληλο ή».
17. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 16 του Ν.4320/2015 (Α΄29) αντικαθίσταται ως εξής:
«Με το ανωτέρω διάταγμα καθορίζεται η διάρθρωση της Γραμματείας, ο αριθμός και οι ειδικότητες του προ−
σωπικού αυτής και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.»
Άρθρο 27
Θέματα Ο.Τ.Α.
1. α) Μετά το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν.3205/2003 (Α΄ 297) προστίθεται νέο εδάφιο
ως εξής:
«Η αποζημίωση για υπερωριακή, νυκτερινή ή Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών απασχόληση των υπαλλήλων
των Νομικών Προσώπων και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού που είναι αποσπασμένοι ή διατίθενται για την εξυπη−
ρέτηση των Γραφείων των Βουλευτών, των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Πολιτικών Κομμάτων,
καθώς και του Γραφείου Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και των οποίων η μισθοδοσία δεν βαρύνει
τον Κρατικό Προϋπολογισμό, καταβάλλεται από τις Υπηρεσίες στις οποίες ανήκουν οργανικά, για όσο χρονικό
διάστημα είναι αποσπασμένοι ή διατίθενται στα άνω Γραφεία. Η παρούσα διάταξη ισχύει αναδρομικά από την
ημερομηνία έναρξης ισχύος της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμι−
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υπ’ αριθμ. 2/99421/ΔΕΠ/ 23.1.2015 (Β΄ 203).»
β) Τυχόν δαπάνες υπερωριακής αποζημίωσης υπαλλήλων της προηγούμενης παραγράφου, για τις οποίες
έχει τηρηθεί η προβλεπομένη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία διαδικασία και η καταβολή τους εκκρεμεί
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, εκκαθαρίζονται σε βάρος των φορέων της οργανικής τους
θέσης.
2. α) Στους διαδόχους των δικαιούχων που απεβίωσαν μετά την έναρξη ισχύος της υποπαραγράφου ΣΤ2 του
άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (Α΄ 222) και μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν.4257/2014 (Α΄ 93), παραχωρείται
απευθείας, κατόπιν αίτησής τους, το δικαίωμα εκμετάλλευσης της ίδιας θέσης, για χρονικό διάστημα δέκα
ετών. Αν δεν είναι δυνατόν να παραχωρηθεί η ίδια θέση για οποιονδήποτε λόγο, το δικαίωμα παραχωρείται για
θέση κατά το δυνατόν εγγύτερα της παλαιάς. Οι θέσεις που παραχωρούνται στα ανωτέρω πρόσωπα, εξαιρού−
νται από τα ποσοστά των παραγράφων 4 και 5 της υποπαραγράφου ΣΤ2 του Ν.4093/2012 (Α΄ 222).
β) Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 10 της υποπαραγράφου ΣΤ2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (Α΄
222), προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης σε τρίτους, επιτρέπεται για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών.»
3. Η παρ. 2 του άρθρου 61 του Ν.4305/2014 (Α΄ 237) καταργείται αφότου ίσχυσε. Η παράγραφος 3α΄ και β΄
και η παράγραφος 4 του ιδίου άρθρου αναριθμούνται σε 2α΄ και β΄ και 3 αντίστοιχα.
4. Η αρμοδιότητα για την έγκριση αποδοχής δωρεάς αυτοκινήτων προς τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού (άρθρο 1
του Ν.Δ.2396/1953, Α΄ 117 και υ.α. 6400/2060/1984, Β΄ 387) ασκείται από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης, όπως η θέση αυτή προβλέπεται από το άρθρο 28 του παρόντος.
5. Το Π.δ.105/2014 (Α΄172) «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» τροποποιείται ως κατωτέρω:
α) Στην περίπτωση Αα΄ του άρθρου 28 οι λέξεις «διακόσιες εβδομήντα τέσσερις (274)» αντικαθίστανται με
τις λέξεις «διακόσιες εβδομήντα τρεις (273)».
β) Στην περίπτωση Αστ΄ του άρθρου 28 οι λέξεις «τέσσερις (4)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «πέντε (5)».
γ) Στην περίπτωση 2 του άρθρου 39 οι λέξεις «Δέκα (10) » αντικαθίστανται με τις λέξεις «Ένδεκα (11)».
δ) Στην περίπτωση 9 του άρθρου 39 οι λέξεις «Ένδεκα (11)» αντικαθίστανται με τις λέξεις «Δώδεκα (12)».
ε) Στο τέλος της περίπτωσης 10 του άρθρου 39 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Mία (1) προσωποπαγής θέση του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγων − Μηχανικών) μετατρέπεται σε
οργανική του κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων−Ηλεκτρολόγων Μηχανικών)».
στ) Στην περίπτωση 13 του άρθρου 39 προστίθεται υποπερίπτωση ιη΄ ως εξής: «Έξι (6) θέσεις ειδικότητας
ΥΕ Επιμελητών».
ζ) Στην περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 14 του Π.δ.105/2014, η υποπερίπτωση αγ΄ διαγράφεται και προ−
στίθεται στην περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 14 του Π.δ.105/2014 ως υποπερίπτωση βγ΄. Οι υποπεριπτώ−
σεις αδ΄, αε΄ και αστ΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 14 του Π.δ.105/2014 αναριθμούνται σε αγ΄, αδ΄ και
αε΄ αντιστοίχως. Οι υποπεριπτώσεις βγ΄ έως και βθ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 14 του Π.δ.105/2014
αναριθμούνται σε βδ΄ έως και βι΄ αντιστοίχως.
η) Στο άρθρο 40 οι λέξεις «άρθρο 38» αντικαθίστανται με τις λέξεις «άρθρο 39».
Η έναρξη ισχύος της παραγράφου αυτής ανατρέχει στην έναρξη ισχύος του Π.δ.105/2014.
6. α) Η διάρκεια ισχύος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
160 παρ. 1 του Ν.3463/2006 (Α΄ 114), για όσους δήμους ή δημοτικά ιδρύματα ή συνδέσμους ή νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου των Δήμων, δεν έχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος επικυρωμένο προϋπολογισμό οι−
κονομικού έτους 2015, από την αρμόδια για την εποπτεία τους Αρχή, παρατείνεται αναδρομικώς και αυτοδικαίως
έως και την 30ή Ιουνίου 2015.
β) Έως την ίδια ως άνω ημερομηνία αναστέλλεται κάθε διαδικασία της παραγράφου 4 του άρθρου 174 του
Ν.4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 28
Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
1. Καταργείται η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.3852/2010 (Α΄ 87). Σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση
συνιστάται θέση προϊσταμένου, που φέρει τον τίτλο «Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης». Η συνιστώμενη
θέση είναι αντίστοιχη με εκείνη προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υπουργείου και οι αποδοχές του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης είναι αυτές που προβλέπονται για τη θέση Γενικού Διευθυντή Υπουργείου. Ο
Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης για πενταετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί για μία ακόμη φορά. Έως ότου διοριστεί
ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα εξακολουθεί να ασκεί
τις αρμοδιότητές του. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης ή Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας νοείται, από το διορισμό του, ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης
Διοίκησης.
2. Για τη θέση της προηγούμενης παραγράφου επιλέγονται, από το Συμβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης
Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του άρθρου 160 του Ν.3528/2007 (Α΄ 26), όπως ισχύει, δημόσιοι υπάλληλοι
και υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, εφόσον:
α. Έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης για ένα (1) έτος τουλάχιστον ή
β. έχουν δεκαπέντε (15) τουλάχιστον έτη συνολικής πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και έχουν ασκήσει
καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης για τρία (3) τουλάχιστον έτη.
γ. Η επιλογή τους στη θέση του προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης και στη θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης
προέκυψε από υπηρεσιακό συμβούλιο, εκτός εάν δεν πραγματοποιήθηκαν κρίσεις από το αρμόδιο κατά τις
οικείες διατάξεις υπηρεσιακό συμβούλιο κατά την τελευταία διετία.
3. Για την επιλογή των Συντονιστών Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκδίδεται απόφαση − προκήρυξη του Υπουρ−
γού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του προγράμματος
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (Ν.3861/2012, Α΄112), στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό−
τησης και δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας.
Οι αιτήσεις των υποψηφίων, οι οποίες πρέπει να αφορούν συγκεκριμένη Αποκεντρωμένη Διοίκηση, υποβάλ−
λονται, με σύντομο βιογραφικό σημείωμα, στην υπηρεσία που ορίζεται στην προκήρυξη, εντός προθεσμίας
δέκα (10) ημερών, η οποία και αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσής της στην ημερησία εφημερίδα πανελ−
λήνιας κυκλοφορίας.
4. Η επιλογή πραγματοποιείται βάσει κριτηρίων, που αξιολογούνται, ως ακολούθως:
α. Επαγγελματικά προσόντα:
− Ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή 25.
− Ο βαθμός του δεύτερου τίτλου σπουδών, εφόσον είναι της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον βασικό
τίτλο σπουδών, πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή 7.
− Για το διδακτορικό δίπλωμα προστίθενται 200 μόρια.
− Για τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, προστίθενται 80 μόρια.
− Για την επιτυχή αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης προστίθενται 140 μόρια.
− Για την άριστη γνώση γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης προστίθενται 80 μόρια και για την πολύ καλή
γνώση 50 μόρια.
− Για την άριστη γνώση γλώσσας άλλων χωρών, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, προστίθενται 50 μόρια, για τη δε
πολύ καλή γνώση 30 μόρια.
− Για την πιστοποιημένη επιμόρφωση προστίθενται, ανά ημέρα, ένα (1) μόριο επιμόρφωσης με ανώτατο όριο
τα 50 μόρια. Οι φορείς, οι οποίοι παρέχουν πιστοποιημένη επιμόρφωση καθορίζονται με την υπουργική από−
φαση της παραγράφου 9 του παρόντος.
β. Εργασιακή − Διοικητική εμπειρία:
− Ο χρόνος υπηρεσίας: μέχρι 300 μόρια (για κάθε έτος υπηρεσίας 10 μόρια με ανώτατο όριο τα 30 έτη).
Χρόνος υπηρεσίας μεγαλύτερος του εξαμήνου λογίζεται ως πλήρες έτος.
− Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης: μέχρι 154 μόρια (για κάθε συμπληρωμένο
μήνα 2,11 μόρια με ανώτατο όριο τους 73 μήνες).
− Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος)
επιπέδου: μέχρι 300 μόρια (για κάθε συμπληρωμένο μήνα 1,67 μόρια με ανώτατο όριο τους 180 μήνες).
− Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Τμήματος ή αυτοτελούς γραφείου: μέχρι 200 μόρια (για
κάθε συμπληρωμένο μήνα 1,11 μόρια με ανώτατο όριο τους 180 μήνες).
Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει υποψήφιος από το χρόνο υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου
Γενικής Διεύθυνσης, προϊσταμένου Διεύθυνσης και προϊσταμένου Τμήματος υπολογίζονται με ανώτατο όριο
τους 180 μήνες και δεν μπορεί να υπερβεί τα 380 μόρια.
γ. Ικανότητες−δεξιότητες:
(1) Υπηρεσιακή αξιολόγηση: μέχρι 200 μόρια. Τα κριτήρια της έκθεσης αξιολόγησης αξιολογούνται
βάσει της βαθμολόγησής τους στις εκθέσεις αξιολόγησης και λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος αυτής για
κάθε κριτήριο με συντελεστή βαρύτητας 6.(2) Ειδικές δραστηριότητες, μέχρι 80 μόρια συνολικά,
όπως:
− συγγραφικό έργο (άρθρα, μελέτες, προτάσεις) που σχετίζεται με αντικείμενο της δημόσιας διοίκησης γε−
νικότερα,
− εισηγήσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια, ημερίδες κ.λπ. συναφείς με το αντικείμενο της δημόσιας διοίκησης,
γενικότερα, καθώς και η διενέργεια Ε.Δ.Ε. ή ανάκρισης που ανατίθενται στον υπάλληλο από την υπηρεσία του,
στο πλαίσιο του πειθαρχικού ελέγχου,
− εκπροσώπηση σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό,
ουσιαστικού περιεχομένου,
− μέλη Δ.Σ., Πρόεδροι, Διοικητές και λοιπά όργανα διοίκησης νομικών προσώπων του δημοσίου τομέα.
(3) Η ηθική αμοιβή του επαίνου ή το μετάλλιο διακεκριμένων πράξεων, εφόσον σχετίζονται με το αντικείμενο
της υπηρεσίας: 70 μόρια.
(4) Συνέντευξη: μέχρι 350 μόρια.
Ο βαθμός του υποψηφίου προκύπτει από την ορθότητα και την πληρότητα των απαντήσεων με τυχαίες
ερωτήσεις μέσα από τράπεζα ερωτήσεων. Σκοπός της συνέντευξης είναι να μορφώσει το Συμβούλιο γνώμη για
την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων
της θέσης για την οποία κρίνεται.
5. Η συνέντευξη διενεργείται από το Συμβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύν−
σεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
6. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος, για την επιλογή, υπάλληλος, που αποχωρεί, αυτοδικαίως, από την υπηρε−
σία εντός τριών (3) ετών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της υποψηφιότητάς του. Ο άνω περιορισμός
δεν ισχύει στην περίπτωση, κατά την οποία, ο υπάλληλος περιλαμβάνει στην αίτησή του ρητή δέσμευση, ότι,
σε περίπτωση που επιλεγεί, παραμένει στην υπηρεσία του μέχρι τη λήξη της θητείας και πάντως όχι πέραν
του εξηκοστού έβδομου (67ου) έτους της ηλικίας του. Επίσης, δεν μπορεί να επιλεγεί εκείνος κατά του οποί−
ου έχει επιβληθεί τελεσίδικα πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου των αποδοχών του, καθώς και εκείνος,
που έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα, ή με απευθείας κλήση, στο ακροατήριο, για κακούργημα ή για
πλημμέλημα της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.3528/2007 (Α΄ 26).
7. Σε περίπτωση μη ανανέωσης της θητείας του ο υπάλληλος επανέρχεται στον φορέα της οργανικής του
θέσης, στον οποίο υπηρετούσε πριν από την επιλογή του και καταλαμβάνει προσωποπαγή θέση προϊσταμέ−
νου Γενικής Διεύθυνσης, χωρίς να λαμβάνει το επίδομα θέσης Γενικού Διευθυντή, μέχρις ότου κενωθεί αντίστοι−
χη οργανική. Κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, τα καθήκοντά του καθορίζονται με απόφαση του αρμοδίου
Υπουργού ή του προέδρου του οικείου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου.
8. Η αναπλήρωση του Συντονιστή, ο οποίος κωλύεται ή απουσιάζει, γίνεται, σύμφωνα με τη διάταξη των παρα−
γράφων 1 και 2 του άρθρου 87 του Ν.3528/2007 (Α΄ 26).
9. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζονται οι φορείς πιστο−
ποίησης της επιμόρφωσης, τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος των υποψηφίων, η προθεσμία εντός
της οποίας οι φορείς της οργανικής θέσης των υποψηφίων υποχρεούνται να διαβιβάσουν τους φακέλους
του προσωπικού τους μητρώου. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι κατηγορίες των θεματικών ενοτήτων,
οι οποίες αποτελούν αντικείμενο της συνέντευξης και συγκροτούν την «τράπεζα των ερωτήσεων», καθώς και
η προθεσμία εντός της οποίας θα πρέπει να κινηθεί η διαδικασία πλήρωσης της θέσης σε περίπτωση λήξης
της θητείας. Με όμοια απόφαση μπορεί να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του
παρόντος άρθρου.
Άρθρο 29
1.α. Οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι του ειδικού λογαριασμού «Κεφάλαιο Επικουρικής Σύνταξης Προσω−
πικού ΕΒΖ» του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (ΤΑΥΕΒΖ), ο οποίος
με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 24ης Αυγούστου 2013 των μελών του ΤΑΥΕΒΖ καταργείται,
υπάγονται υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (τέως ΕΤΕΑΜ) από την πρώτη του επομένου
μηνός από το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
β. Οι ασφαλισμένοι του καταργούμενου λογαριασμού επικουρικής σύνταξης του ΤΑΥΕΒΖ καθίστανται ασφα−
λισμένοι του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) και διέπονται, από την υπαγωγή τους στο ΕΤΕΑ, από το σύνολο της νομοθε−
σίας του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ), καθώς και από τις διατάξεις της γενικότερης νομοθεσίας, όπως ισχύουν. Ο χρόνος
ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στο ΤΑΥΕΒΖ, συμπεριλαμβανομένου και αυτού που αναγνωρίστηκε και
εξαγοράστηκε ή προσμετρήθηκε από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού
του, θεωρείται χρόνος ασφάλισης ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ).
γ. Αναγνωρίσεις χρόνων σύμφωνα με το άρθρο 19 του προϊσχύοντος Καταστατικού του ΤΑΥΕΒΖ, οι οποίες δεν
έχουν ολοκληρωθεί με την πλήρη εξόφληση του ποσού της εξαγοράς, συνεχίζονται στο ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) μέχρι
την ολοκλήρωσή τους.
δ. Οι συνταξιούχοι του καταργούμενου λογαριασμού του ΤΑΥΕΒΖ καθίστανται συνταξιούχοι του ΕΤΕΑ (τ.
ΕΤΕΑΜ), το οποίο βαρύνεται εφεξής με την καταβολή των συντάξεών τους, όπως είχαν διαμορφωθεί μέχρι
την ημερομηνία κατάργησης αυτού του λογαριασμού, μη εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 19 του
Ν.2434/1996 (Α΄ 188), όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ.
3 του άρθρου 22 του Ν.3232/2004 (Α΄ 48). Οι ανωτέρω συνταξιούχοι διέπονται κατά τα λοιπά από τις διατάξεις
της ισχύουσας νομοθεσίας του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) και της γενικότερης νομοθεσίας.
ε. Αιτήσεις συνταξιοδότησης, που είχαν υποβληθεί στο ΤΑΥΕΒΖ από ασφαλισμένους του μέχρι την ημερομη−
νία υπαγωγής τους στο ΕΤΕΑ και εκκρεμούν, κρίνονται από το ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) σύμφωνα με την προϊσχύουσα
νομοθεσία του ΤΑΥΕΒΖ.
στ. Το 60% της συνολικής κινητής και το 60% της συνολικής ακίνητης περιουσίας του ΤΑΥΕΒΖ μεταβιβά−
ζονται στο ΕΤΕΑ σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 24.8.2013 των μελών του ΤΑΥΕΒΖ. Τα
ποσοστά αυτά της περιουσίας του ΤΑΥΕΒΖ που μεταβιβάζονται στο ΕΤΕΑ προσδιορίζονται με απόφαση
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως επίσης και κάθε ειδικό
θέμα σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας. Για τη μεταβίβαση της κυριότητας των ακινήτων, εκδί−
δεται διαπιστωτική πράξη από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η
οποία μεταγράφεται ατελώς στα βιβλία μεταγραφών των οικείων υποθηκοφυλακείων ή κτηματολογικών γρα−
φείων. Οι μεταβιβάσεις αυτές δεν υπόκεινται σε τέλη και δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου, δήμου, κοινότητας
ή τρίτων.
2. Το εδάφιο 2 της παρ. 1 του άρθρου 38 του Ν.3863/2010(Α΄ 115), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Σκοπός του Λογαριασμού είναι η κάλυψη ελλειμμάτων των Κλάδων Κύριας Σύνταξης των Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης έως 31.12.2018, καθώς και η χρηματοδότηση του Προγράμματος «Πρόγραμμα κατ’ οίκον φροντίδας
συνταξιούχων».
Η παρ. 7 του άρθρου 38 του Ν.3863/2010 (Α΄ 115) αντικαθίσταται ως εξής:
«Μετά την 1.1.2019 τα ποσά της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων μεταφέρονται στο Ασφαλιστικό Κε−
φάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) και αποτελούν έσοδό του.»
Το εδάφιο β΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 13 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011 (Α΄ 152) αντικαθίσταται ως εξής:
«Σκοπός του Λογαριασμού είναι η κάλυψη ελλειμμάτων Φορέων και Κλάδων Επικουρικής Σύνταξης, καθώς και
του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) έως 31.12.2018.»
Η περίπτωση θ΄ της παρ. 13 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011 (Α΄ 152) αντικαθίσταται ως εξής:
«Μετά την 1.1.2019 τα ποσά της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων μεταφέρονται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο
Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) και αποτελούν έσοδό του.»
3. Η εξόφληση του υπολοίπου της οφειλής της περιόδου 1.1.2004 έως 31.12.2004 του Ενιαίου Ταμείου
Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) προς το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑ.Π.Ι.Τ.), ύψους
50.453.534,85 ευρώ ρυθμίζεται να εξοφληθεί ως εξής:
1. Το έτος 2015 θα καταβληθεί το ποσό των 15.000.000,00 ευρώ σε μηνιαίες δόσεις ύψους 1.000.000,00 ευρώ
κατά το πρώτο εξάμηνο και μηνιαίες δόσεις ύψους 1.500.000,00 ευρώ, κατά το δεύτερο εξάμηνο.
2. Το υπόλοιπο της οφειλής από 1.1.2016 θα καταβληθεί σε μηνιαίες δόσεις ύψους 2.000.000,00 ευρώ μέχρι
εξοφλήσεως.
4.α) Οι απαιτήσεις των ταμείων υποχρεωτικής επικουρικής ασφάλισης του άρθρου 36 παρ. 2 του Ν.4052/2012
από εισφορές και αχρεώστητα καταβληθείσες παροχές, σε περίπτωση ολικής ή μερικής καθυστέρησης
της εξόφλησής τους συμπεριλαμβανομένων και των επιβαρύνσεων αυτών από προσαυξήσεις ή/και τόκους
υπερημερίας, εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Ν.Δ.356/1974, Α΄ 90).
β) Τίτλο για τη βεβαίωση και είσπραξη των παραπάνω απαιτήσεων αυτών των Ταμείων αποτελεί η απόφαση
των Δ.Σ. τους, με την οποία καθορίζεται επακριβώς το εισπρακτέο ποσό από καθυστερούμενες εισφορές,
προσαυξήσεις, τόκους υπερημερίας και η χρονική περίοδος στην οποία αναφέρονται, με βάση πράξεις των
αρμοδίων υπηρεσιών ή καταστάσεων των οφειλετών. Ο τίτλος οριστικοποιείται μετά την κοινοποίηση της
πράξης στον οφειλέτη και την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης τυχόν προβλεπόμενης ενδικοφα−
νούς προσφυγής ενώπιον του Δ.Σ., άλλως, σε περίπτωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής μετά την κοινοποί−
ηση της απόφασης, που απορρίπτει την ενδικοφανή προσφυγή. Σε όσα ταμεία δεν προβλέπεται η άσκηση
ενδικοφανούς προσφυγής ο τίτλος οριστικοποιείται μετά την πάροδο 60 ημερών από την κοινοποίηση της
απόφασης Δ.Σ.. Η απόφαση του Δ.Σ. εκδίδεται εντός προθεσμίας τριών μηνών. Με κοινοποίηση της απόρριψης της εν−
δικοφανούς προσφυγής ή της απόφασης Δ.Σ., σε όσα ταμεία δεν προβλέπεται ενδικοφανής προσφυγή, ενη−
μερώνεται ο οφειλέτης για τη δυνατότητα προσβολής της απόφασης αυτής ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών
δικαστηρίων.
γ) Σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη ή πτώχευσης ή αναγκαστικής εκκαθάρισης, οι
απαιτήσεις των Ταμείων κατατάσσονται προνομιακά, σύμφωνα με όσα ορίζει ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας
για τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης.
δ) Το δικαίωμα προς είσπραξη των εισφορών παραγράφεται μετά 20ετία από τη λήξη του οικονομικού
έτους, στο οποίο κατέστησαν απαιτητές, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων περί παραγραφών
του Αστικού Κώδικα. Η επίδοση της απόφασης και η τυχόν άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής κατά αυτής
διακόπτει την παραγραφή. Μετά την έναρξη της διαδικασίας είσπραξης από το ΚΕΑΟ ή άλλο δημόσιο
ταμείο εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις περί παραγραφής του Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων.
ε) Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που εκδίδονται με τη σύμ−
φωνη γνώμη των Ταμείων και κατόπιν αίτησής τους, μπορεί να ανατίθεται στο ΚΕΑΟ ή σε άλλο δημόσιο
ταμείο η είσπραξη των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 απαιτήσεών τους. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται
τα στοιχεία ταμειακής βεβαίωσης της οφειλής, η διαδικασία κοινοποίησης στους οφειλέτες, η διαδικασία
είσπραξης και ηλεκτρονικής διαχείρισης του ΚΕΑΟ ή άλλου δημόσιου ταμείου, τα κριτήρια και στοιχεία των
δεικτών απόδοσης, τα κριτήρια για τον διαχωρισμό άμεσα εισπράξιμων οφειλών και επισφαλών οφειλών, ο
τρόπος και η διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, ο
τρόπος και ο χρόνος και η διαδικασία απόδοσης των εισπράξεων στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς,
η τυχόν αποζημίωση του ΚΕΑΟ για την ανάληψη της διαδικασίας είσπραξης οφειλών και κάθε άλλο στοιχείο,
που αφορά στη διαδικασία είσπραξης και απόδοσης των οφειλόμενων εισφορών.
5. Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 144 του Ν.3655/2008 (Α΄ 58) και μετά τη φράση «Ασφαλισμένες
του Τομέα Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης,» προστίθεται φράση «του
Κλάδου Κύριας Ασφάλισης φωτοειδησεογράφων και Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης του Τ.Α.Ι.ΣΥ.Τ.».
Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Ν.3655/2008,
τα δε οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την υποβολή των σχετικών αιτήσεων συνταξιοδότησης και σε
καμία περίπτωση πριν την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του παρόντος νόμου.
Άρθρο 30
1. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.3023/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) χορηγείται ισόποσα στους υπό τα στοιχεία στβ΄ και στδ’ της παραγρά−
φου 1 του άρθρου 1 δικαιούχους. Στην κατανομή του ποσοστού αυτού μετέχουν και οι υπό τα στοιχεία στα΄
και στγ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 δικαιούχοι. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, που εκδίδεται το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως, καθορίζονται οι δικαιούχοι που εμπίπτουν σε καθεμία από τις παραπάνω κατηγορίες και το ποσό τα−
κτικής χρηματοδότησης που καταβάλλεται σε αυτούς.»
2. Η παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν.3023/2002, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4304/2014, αντικα−
θίσταται ως εξής:
«Το ποσό κρατικής χρηματοδότησης, το οποίο δικαιούται συνασπισμός, κατανέμεται μεταξύ των κομμάτων
που τον απαρτίζουν με βάση τη μεταξύ τους συμφωνία, η οποία, γνωστοποιείται στον Υπουργό Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μετά τη διεξαγωγή των εκλογών. Στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης γνωστοποιείται επίσης και κάθε τροποποίηση της ανωτέρω συμφωνίας.
Σε περίπτωση αποχώρησης πολιτικού κόμματος από συνασπισμό, το ποσό της κρατικής χρηματοδότησης, το
οποίο δικαιούται, κατανέμεται με βάση τη συμφωνία των κομμάτων που τον είχαν συγκροτήσει. Αν δεν υπάρχει
ή δεν γνωστοποιηθεί, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, η συμφωνία, κατανέμεται, ισόποσα, μεταξύ των
κομμάτων που απαρτίζουν το συνασπισμό, στα οποία συνυπολογίζεται και εκείνο που αποχώρησε.»
2. Για το τρέχον έτος, η απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν.3023/2002, όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 1 του Ν.4304/2014, θα εκδοθεί εντός των πρώτων πέντε μηνών.
3. Για το τρέχον έτος, η απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.3023/2002, όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 1 του Ν.4304/2014, θα εκδοθεί εντός των πρώτων πέντε μηνών.
Άρθρο 31
1. Ανάρτηση πράξεων ανατροπής ανάληψης υποχρεώσεων στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
α. Πράξεις ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης (ανακλητικές πράξεις) που εκδίδονται με ημερομηνία την 31η
Δεκεμβρίου εκάστου έτους ισχύουν από την ημερομηνία αυτή και αναρτώνται στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» το
αργότερο έως την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Ειδικά για το τρέχον έτος, η προθεσμία ανάρτησης
στο πρόγραμμα «Διαύγεια» παρατείνεται έως δέκα (10) ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος.
β. Η ισχύς των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου ανατρέχει από την 1η Ιανουαρίου 2015.
2. Τροποποιήσεις διατάξεων των άρθρων 79, 104, 161, 163, 165, καθώς και του άρθρου 167 του Ν.4270/2014 (Α΄
143).
Οι προθεσμίες για την: α) έκδοση συμψηφιστικών Χρηματικών Ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής)
δημοσίων επενδύσεων [άρθρα 79, παρ.3, περίπτωση ι΄ και 104 παρ. 1 του Ν.4270/2014 (Α΄ 143)] και διενέργεια
των αντίστοιχων λογιστικών εγγραφών για την εμφάνιση των πληρωμών του Π.Δ.Ε. που πραγματοποιήθηκαν
κατά το οικονομικό έτος 2014, στη δημόσια ληψοδοσία (άρθρο 161, παρ. 1 του Ν.4270/2014) και β) απόδοση λο−
γαριασμού των ΧΕΠ, που θα εκδοθούν (άρθρο 104 παρ.2 του Ν.4270/2014) παρατείνονται κατά δύο (2) μήνες.
Παρατείνονται επίσης, για το τρέχον έτος και κατά ένα (1) μήνα οι προθεσμίες των άρθρων 163 παρ. 2, 165
παρ. 2 και του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 167 του Ν.4270/2014, που αναφέρονται στην κατάρτι−
ση του Απολογισμού και Ισολογισμού του Κράτους και την αποστολή τους από τον Υπουργό Οικονομικών στο
Ελεγκτικό Συνέδριο.
Άρθρο 32
1. Στο άρθρο 9 του Δεύτερου Κεφαλαίου του Ν.4320/2015 (Α΄ 29) το εδάφιο «Τα Γραφεία Συντονισμού»
αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς.»
2. Στο άρθρο 9 του Δεύτερου Κεφαλαίου του Ν.4320/2015 (Α΄ 29):
Διαγράφονται οι περιπτώσεις:
Η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών και Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου του Υπουργείου Οικονομικών εξυπηρετεί και τη Γενική Γραμματεία για την καταπολέμηση της Δια−
φθοράς, ενώ αναριθμείται η περίπτωση ε΄ σε γ΄. 3. Στο άρθρο 9 του Δεύτερου Κεφαλαίου του
Ν.4320/2015 (Α΄ 29) προστίθενται τα εξής εδάφια:
«Η δαπάνη μισθοδοσίας των υπαλλήλων που αποσπώνται στη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της
Διαφθοράς βαρύνει τον φορέα προέλευσης, σε κάθε δε περίπτωση οι αποδοχές των υπαλλήλων που αποσπώ−
νται δεν υπολείπονται του συνόλου των αποδοχών και των λοιπών πρόσθετων αμοιβών που τους καταβάλλο−
νταν από τον φορέα προέλευσης, με τις προϋποθέσεις χορήγησής τους. Ο Γενικός Γραμματέας ορίζεται κύριος
διατάκτης των πιστώσεων που εγγράφονται κάθε έτος σε ειδικό φορέα του προϋπολογισμού του Υπουργείου
Οικονομικών, ο οποίος αναλαμβάνει με αποφάσεις του τις σχετικές υποχρεώσεις.»
4. Μετά το άρθρο 17 του Δεύτερου Κεφαλαίου του Ν.4320/2015 (Α΄ 29) προστίθεται άρθρο 17Α ως ακολού−
θως:
«Το σύνολο των μετατασσόμενων, αποσπώμενων και προσλαμβανόμενων υπαλλήλων στην αναφερόμενη
στον παρόντα νόμο Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς δεν μπορεί να υπερβαίνει
τους τριάντα (30), εκ των οποίων ο αριθμός των ειδικών συμβούλων και συνεργατών που προσλαμβάνονται κατά
εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 14 του άρθρου 55 του Π.δ.63/2005, όπως ισχύει, δεν μπορεί να υπερβαίνει
τους δεκαπέντε (15).»
Άρθρο 33
1. Στο τέλος της παρ. 1α του άρθρου 12 του Ν.4316/2014 (Α΄ 270) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Η υπ’ αριθμ. Α2α/Γ.Π.92221/23.12.2014 (Β΄ 3501) Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία έχουν προσδιο−
ριστεί τα ποσά για εφημερίες ιατρικού προσωπικού των νοσοκομείων, του ΠΕΔΥ και του ΕΚΑΒ, και οι υπ’
αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ. 109740/16.12.2014 (Β΄ 3485), Α2β/Γ.Π.οικ. 109735/16.12.2014 (Β΄ 3485), Α2β/Γ.Π.οικ. 109739/
16.12.2014 (Β΄ 3485), Α2β/Γ.Π. 107787/16.12.2014 (Β΄ 3485), Α2β/Γ.Π.113375/31.12.2014, Α2β/Γ.Π. 113378/ 31.12.2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και Α2β/ Γ.Π.113381/31.12.2014 υπουργικές αποφάσεις, με τις οποίες έχουν προσδιορι−
στεί τα ποσά για πρόσθετες αμοιβές, εργασία εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινών ωρών και υπερωριακή απασχό−
ληση προς συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου, καθώς και για υπερωριακή απασχόληση προς κάλυψη εκτάκτων
ή εποχιακών υπηρεσιακών αναγκών του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού, των νοσοκομείων Ε.Σ.Υ., του
ΠΕΔΥ και του ΕΚΑΒ, εξακολουθούν να ισχύουν. Οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών διενεργείται κατά τις κείμενες
διατάξεις έκδοσής τους.»
2. Το εδάφιο δ΄ της παρ. 1α του άρθρου 12 του Ν.4316/2014 (Α΄ 270) αντικαθίσταται ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται οι ΚΑΕ σε βάρος των οποίων πραγ−
ματοποιείται η εκκαθάριση και πληρωμή των εφημεριών και των πρόσθετων αμοιβών, εργασίας εξαιρέσιμων
ημερών, νυκτερινών ωρών και υπερωριακή απασχόληση προς συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου, του εκάστο−
τε τρέχοντος και παρελθόντων οικονομικών ετών, αντίστοιχα, η Υπηρεσία μέσω της οποίας καταβάλλονται,
όπως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την οργάνωση, την εποπτεία και τον έλεγχο της διαδικασίας.»
3. Τα οριζόμενα στις παραγράφους 1α και 1β του άρθρου 12 του Ν.4316/2014 (Α΄ 270) ισχύουν και για τις
εφημερίες του ιατρικού προσωπικού αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας (ιατροί ΕΣΥ και ειδικευόμενοι) των
νοσοκομείων ΝΙΜΙΤΣ, ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ και ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ.
4. Η προβλεπόμενη στην παρ. 1β του άρθρου 12 του Ν.4316/2014 (Α΄ 270) προθεσμία παρατείνεται μέχρι τις
30 Ιουνίου 2015.
Άρθρο 34
1. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.3868/2010 (Α΄ 129) αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«Η παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.3580/2007 (Α΄ 134) αντικαθίσταται ως εξής:
2.α. Στην κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας καταρτίζεται και τηρείται ηλεκτρονικός κατάλογος
επικουρικών ιατρών ανά ειδικότητα. Σε αυτόν έχουν δυνατότητα εγγραφής, μετά από αίτησή τους, ιατροί οι
οποίοι απέκτησαν τον τίτλο της ειδικότητάς τους κατά την τελευταία δεκαετία από την ημερομηνία της υπο−
βολής της αίτησής τους και οι οποίοι: α) είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κράτους−μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή σύζυγοι Ελλήνων υπηκόων ή υπηκόων κράτους−μέλους της Ε.Ε. ή υπήκοοι τρίτων χωρών με δελτίο
παραμονής επί μακρόν διαμένοντος ή κάτοχοι μπλε κάρτας της Ε.Ε. ή κάτοχοι δελτίου παραμονής δεύτερης
γενιάς ή κάτοχοι δελτίου άδειας παραμονής ομογενούς, β) είναι κάτοχοι άδειας ή βεβαίωσης άσκησης ιατρικού
επαγγέλματος στη χώρα μας, γ) είναι κάτοχοι άδειας χρήσης τίτλου ιατρικής ειδικότητας στη χώρας μας και
δ) δεν κατέχουν καμία άλλη έμμισθη θέση στο στενό ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Ιατροί, οι οποίοι μετά την εγγραφή τους στον κατάλογο καταλαμβάνουν θέση στον στενό ή στον ευ−
ρύτερο δημόσιο τομέα, υποχρεούνται με αίτησή τους να διαγραφούν από τον κατάλογο των επικουρικών.
Τα ανωτέρω δεν αφορούν ιατρούς που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα. Οι ιατροί που εγγράφονται στον
κατάλογο δεν μπορούν να παραμείνουν σε αυτόν περισσότερο από πέντε (5) έτη.
β. Οι ιατροί καταχωρούνται στον κατάλογο ανά ειδικότητα και σύμφωνα με τον απόλυτο αριθμό πρωτοκόλλου
της αίτησής τους, σύμφωνα με τον οποίο ορίζεται και η μεταξύ τους προτεραιότητα για κάλυψη θέσης. Με
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 η οποία υποβάλλεται μαζί με την κύρια αίτηση καταχώρησης
στον κατάλογο, ο ιατρός έχει τη δυνατότητα επιλογής τοποθέτησης: α) σε δύο Υγειονομικές Περιφέρειες της
προτίμησής του ή β) σε μια Υγειονομική Περιφέρεια και την ΚΥ του ΕΚΑΒ ή κάποιο παράρτημα αυτού ή γ) στην
ΚΥ του ΕΚΑΒ ή κάποιο παράρτημα αυτού. Ιατρός που δεν αποδέχεται την τοποθέτησή του σε
οποιοδήποτε νοσοκομείο ή αποκεντρωμένη οργανική μονάδα της Υγειονομικής Περιφέρειας ή την Κεντρική
Υπηρεσία και τα παραρτήματα του ΕΚΑΒ που έχει επιλέξει, μεταφέρεται στην τελευταία θέση του καταλό−
γου της ειδικότητάς του. Ιατρός που αποποιείται την τοποθέτησή του για δεύτερη φορά ή παραιτείται από
τη θέση πρόσληψής του, δεν έχει το δικαίωμα επανεγγραφής στον κατάλογο αν δεν παρέλθει διετία από
την παραίτηση ή την αποποίησή του. Ομοίως, ιατρός που αποποιείται διορισμό σε θέση ΕΣΥ ή ιατρός του
ΕΣΥ που παραιτείται από τη θέση του, για οποιαδήποτε αιτία, δεν μπορεί να εγγράφει στον κατάλογο για θέση
επικουρικού ιατρού. Οι επικουρικοί ιατροί τοποθετούνται ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων με απόφαση του Υπουργού Υγείας κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος των διοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών, των Δι−
οικητών των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων της χώρας ή του προέδρου του ΕΚΑΒ αντίστοιχα.
γ. Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης των επικουρικών ιατρών που τοποθετούνται σε νοσηλευτικά ιδρύματα,
κέντρα υγείας, ΠΠΙ, ΠΙ, εκτός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, δύναται να είναι έως και δύο έτη. Στους
νομούς Αττικής, εξαιρουμένων των Κυθήρων, και Θεσσαλονίκης η διάρκεια της σύμβασης δύναται να είναι
έως και ενός έτους. Στις άγονες, νησιωτικές, προβληματικές και απομακρυσμένες περιοχές, η διάρκεια της σύμβασης δύναται
να είναι έως και τρία (3) έτη. Οι Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών μπορούν να παρέχουν στον επικουρικό ιατρό
και τον ιατρό υπηρεσίας υπαίθρου της περιοχής τους, για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ή της θητείας τους,
δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυμα διαμονής. Εάν τοποθετηθεί ως επικουρικός ιατρός σε άγονη,
νησιωτική, προβληματική και απομακρυσμένη περιοχή ο ένας από τους συζύγους, ο/η σύζυγός του δικαιούται,
κατά παρέκκλιση του καταλόγου, να τοποθετηθεί κατά προτεραιότητα σε θέση επικουρικού ιατρού της ειδικό−
τητάς του. Τακτικός υπάλληλος και υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ. δημοσίων υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ., που κατέχει οργανική
ή προσωποπαγή θέση και είναι σύζυγος επικουρικού ιατρού που θα τοποθετηθεί σε άγονη, νησιωτική, προ−
βληματική ή απομακρυσμένη περιοχή επιτρέπεται να αποσπάται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων
και κατά προτεραιότητα, σε υπηρεσία του στενού δημόσιου τομέα και σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών
αναγκών σε υπηρεσία του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στην περιοχή όπου υπηρετεί ο σύζυγός του.
Για την κατάληψη θέσης κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., η προϋπηρεσία του επικουρικού ιατρού σε άγονες, νησιωτικές,
προβληματικές ή απομακρυσμένες περιοχές θα υπολογίζεται εις διπλούν σε σχέση με την προϋπηρεσία στα
υπόλοιπα νοσοκομεία. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας καθορίζονται οι άγονες, νησιωτικές, προβληματικές ή απομακρυσμένες περιοχές και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
δ. Οι επικουρικοί ιατροί λαμβάνουν τις αποδοχές του πρωτοδιοριζόμενου επιμελητή Β΄ του Ε.Σ.Υ.. Η δαπάνη
για την αμοιβή τους βαρύνει τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου, εάν αυτοί καλύπτουν ανάγκες νοσοκομεί−
ου ή τον προϋπολογισμό της Υγειονομικής Περιφέρειας, εάν καλύπτουν ανάγκες της πρωτοβάθμιας φροντίδας
υγείας. Η σύμβαση συνάπτεται αντιστοίχως με το οικείο νοσοκομείο ή την Υγειονομική Περιφέρεια ή τον
Πρόεδρο του ΕΚΑΒ.
ε. Οι επικουρικοί ιατροί που τοποθετούνται με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4272/2014 ακολουθούν
τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4213/2013. Οι ίδιες διατάξεις ισχύουν και για τους ιατρούς που τοποθε−
τούνται στο ΕΚΑΒ και τα παραρτήματά του, το Κέντρο Δηλητηριάσεων, τα ΤΕΠ, τις Μονάδες Τεχνητού Νεφρού,
τα Ογκολογικά Τμήματα και τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας των νοσηλευτικών Ιδρυμάτων της χώρας.
στ. Κατά παρέκκλιση όλων των διατάξεων, σε θέσεις επικουρικών ιατρών που από το νοσοκομείο αιτείται
ορισμένη εξειδίκευση ή εμπειρία, προηγούνται ιατροί, οι οποίοι διαθέτουν βεβαίωση εξειδίκευσης στις ανωτέρω
μονάδες και ελλείψει αυτών όσοι διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε αυτές. Για την απόδειξη της εμπειρίας
απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης προϋπηρεσίας ως ειδικευμένος ιατρός στις αντίστοιχες μονάδες. Η βε−
βαίωση προϋπηρεσίας χορηγείται από το νοσοκομείο όπου υπηρέτησε ο ιατρός. Σε περίπτωση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, περισσοτέρων του ενός για συγκεκριμένη θέση, η μεταξύ τους προτεραιότητα καθορίζεται
από το χρόνο κατάθεσης της αίτησής τους.
ζ. Οι συμβάσεις των επικουρικών ιατρών εξαιρούνται από την αναστολή των διορισμών και προσλήψεων και
τη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/27.12. 2006 (Α΄ 280), όπως κάθε φορά ισχύει.
η. Οι επικουρικοί ιατροί κατά το χρόνο απασχόλησής τους για κάλυψη εκτάκτων αναγκών είναι πλήρους και
αποκλειστικής απασχόλησης. Ο χρόνος που υπηρετεί ο ιατρός ως επικουρικός, προσμετράται ως προϋπηρεσία στις κρίσεις για την κατάληψη θέσης ιατρών Ε.Σ.Υ., καθώς και σε κάθε περαιτέρω εξέλιξή του στο Ε.Σ.Υ..
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους επικουρικούς οδοντιάτρους.
θ. Ιατροί και οδοντίατροι, που δεν έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό τέταρτο (64ο) έτος της ηλικίας τους,
που πάσχουν από ομόζυγο Β΄ μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία,
λευχαιμία, αιμορροφιλία, νεανικό διαβήτη και κακοήθη νεοπλασματική νόσο, επιτρέπεται να τοποθετούνται
εκτός καταλόγου ως επικουρικοί ιατροί. Η μεταξύ τους προτεραιότητα καθορίζεται από το χρόνο κατάθεσης
της αίτησής τους.
ι. Σε περίπτωση άσκησης πειθαρχικής δίωξης σε βάρος επικουρικού ιατρού για οποιοδήποτε πειθαρχικό
παράπτωμα κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο άμεσος πειθαρχικός προϊστάμενός του, δηλαδή ο Διοικητής του
νοσοκομείου ή ο Διοικητής της Υγειονομικής Περιφέρειας ή ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ, δύναται με αιτιολογημένη
απόφασή του, μετά από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, να αναστέλλει τη σύμβαση του ιατρού
μέχρι την ολοκλήρωση της πειθαρχικής διαδικασίας και την έκδοση οριστικής απόφασης. Με την έκδοση
αθωωτικής απόφασης ή την επιβολή σε βάρος του ιατρού πειθαρχικής ποινής ελαφρύτερης της προσωρινής
παύσης, η αναστολή παύει και η σύμβαση του ιατρού συνεχίζεται μέχρι τη συμπλήρωση του υπολειπόμενου
χρόνου διάρκειάς της.
ια. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στη δημι−
ουργία και την τήρηση του καταλόγου, καθώς και στον τρόπο και τη διαδικασία τοποθέτησης των επικουρικών
ιατρών.
ιβ. Η ισχύς των διατάξεων αυτών αρχίζει σαράντα ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.»
2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 182 του Ν.4261/2014 (Α΄ 107) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Η συνεργασία με τους ανωτέρω πραγματοποιείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 6 του
Ν.2527/1997, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 10 του Ν.3812/2009, καθώς και της παρ. 20α του ένατου άρθρου
του Ν.4057/2012, μετά από πλήρως αιτιολογημένη έκθεση του φορέα και απόφαση του Υπουργού Υγείας.»
3. Το άρθρο 125 του Ν.4316/2014 (Α΄ 270) καταργείται.
Τα επόμενα άρθρα αναριθμούνται αντίστοιχα.
Άρθρο 35
Η παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν.4312/2014 (Α΄ 260) αντικαθίσταται ως εξής:
«3.α) Οι φορείς των ΟΤΑ που υλοποιούν τις Πράξεις «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων
που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχόλησης των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων» και «Κέντρα
Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων», που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και συγχρη−
ματοδοτήθηκαν ή συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2007−2013, συνεχίζουν να παρέχουν
τις υπηρεσίες των «Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» (ΚΗΦΗ), των «Κέντρων Διημέρευσης − Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με αναπηρίες» (ΚΕΔΗΦ) και των «Κέντρων Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων», έως την
ένταξη των Πράξεων ή την υπογραφή των Συμβάσεων για τις Πράξεις αυτές ή για τη μετεξέλιξη αυτών στο
πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014−2020 και
πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2015.
β) Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου του απασχολούμενου προσωπικού στα Κέντρα
της προηγούμενης παραγράφου παρατείνονται από τη λήξη τους έως την ένταξη των Πράξεων ή την υπογραφή των Συμβάσεων για τις Πράξεις αυτές ή για τη μετεξέλιξη αυτών στα πλαίσια των Περιφερειακών
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014−2020 και πάντως όχι πέραν της 31ης
Δεκεμβρίου 2015. Κατά τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 οι συμβάσεις του προσωπικού της παραγράφου β΄ σε καμία περίπτωση δεν μετατρέπονται σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.
γ) Η χρηματοδότηση για την καταβολή της μισθοδοσίας του απασχολούμενου προσωπικού της παραγράφου
β΄ μπορεί να καλυφθεί από πόρους: 1) του «ΕΣΠΑ 2007-2013», 2) του άρθρου 259 του Ν.3852/2010 , οι οποίοι, με
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, θα αποδίδονται απευθείας στους Δήμους όπου εφαρμόζονται τα σχετικά προγράμματα ή μέσω των οικείων ΟΤΑ σε φορείς αρμοδιότητάς τους
βάσει απολογιστικών στοιχείων και παραστατικών, 3) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 4) από εθνικούς πόρους ή από κάθε άλλη
πηγή. Το συνολικό διατιθέμενο ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά εκατομμύρια ευρώ έως την 31ης
Δεκεμβρίου 2015. Ο τρόπος καταβολής της χρηματοδότησης θα οριστεί, εφόσον προκύπτει η ανάγκη, με
Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
δ) Οι λοιποί φορείς πέραν εκείνων της παρ. 3α, που υλοποιούν τις Πράξεις «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων» συνεχίζουν να παρέχουν τις υπηρεσίες των «Κέντρων Ημερήσιας φροντίδας Ηλικιωμένων»
(ΚΗΦΗ) και των «Κέντρων Διημέρευσης − Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με αναπηρίες» (ΚΕΔΗΦ) μέχρι την
ένταξη των Πράξεων ή την υπογραφή των Συμβάσεων για τις Πράξεις αυτές ή για τη μετεξέλιξη αυτών στα
πλαίσια των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014 − 2020 και
πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2015. Η χρηματοδότηση των φορέων αυτών, για το εν λόγω διάστη−
μα θα προβλεφθεί μέσω Προγραμματικής Συμφωνίας των συναρμόδιων Υπουργείων και την έκδοση σχετικής
υπουργικής απόφασης έως τις 30.6.2015 και σύμφωναμε τις κείμενες διατάξεις.»
Άρθρο 36
Η παρ. 8 του άρθρου 28 του Ν.4033/2011 (Α΄ 64) τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:
«8. α. Για θέματα στέγασης, σίτισης, υγιεινής, ίδρυσης και λειτουργίας υποδομών και για θέματα παροχής
υπηρεσιών, προμηθειών και δημοσίων έργων, απολύτως αναγκαίων για τις διαδικασίες πρώτης υποδοχής, υπο−
δοχής, ασύλου και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών που εισέρχονται χωρίς τους νόμιμους τύπους στη χώρα
και για τις οποίες συντρέχουν για χρονικό διάστημα έως και της 31 Δεκεμβρίου 2015 λόγοι κατεπείγουσας
ανάγκης, οι οποίοι αιτιολογούνται πλήρως και επαρκώς με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 25 του Π.δ.60/2007 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ ΕΚ
περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως
τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (Α΄64), είναι δυνατή στις σχετικές δημόσιες συμβάσεις
έργων, εκπόνησης μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών, κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις, η
εφαρμογή της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού.
Η προαναφερόμενη διαδικασία ισχύει για τα θέματα συμβάσεων που αφορούν κάθε κατηγορία των ως άνω
προβλεπομένων, υπό εδάφιο 1, υποδομών και υπηρεσιών και κάθε τόπο εγκατάστασής τους.»
Άρθρο 37
Μετά το άρθρο 1 του Ν.4323/2015 (Α΄ 43) προστίθεται νέο άρθρο 2 και αναριθμείται το άρθρο 2 σε 3 ως εξής:
«Άρθρο 2
1.α) Το ΕΔ υποχρεούται σε αποκατάσταση της θετικής ζημίας (penalties) που δύναται να προκύψει κατ’ εφαρμο−
γή του άρθρου 1 του παρόντος νόμου που κύρωσε την ΠΝΠ (Α΄ 41) σε βάρος των φορέων της Γενικής Κυβέρνη−
σης και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού από την πρόωρη λήξη των προθεσμιακών τους καταθέσεων. Με απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αποκατάστασης της τυχόν θετικής
ζημίας των ως άνω φορέων από τη μεταφορά των κεφαλαίων προθεσμιακών καταθέσεων σε λογαριασμούς
ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.
β) Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τα ισχύοντα επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων στα πιστωτικά
ιδρύματα υπερβαίνουν την προσφερόμενη απόδοση των λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της
Ελλάδας εφαρμόζονται οι διατάξεις του τρίτου εδαφίου του άρθρου πρώτου της, από 20.4.2015, ΠΝΠ που κυρώ−
θηκε με το άρθρο 1 του παρόντος νόμου.
2. Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρμογής της από 20.4.2015, ΠΝΠ που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
παρόντος (τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού όπως ορίζονται στην παρ. 11 του άρθρου 25 του Ν.1828/1989,
τα τέλη ύδρευσης, υπηρεσία αρδεύσεως, δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου, όπως αυτά ορίζονται στο
άρθρο 19 του β.δ. 24/1958, το τέλος απαλλοτρίωσης όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 18 του
Ν.3870/2010, τα έσοδα της παρ. 2 του άρθρου 4 του Α.Ν.582/1968, τα προβλεπόμενα στην παρ. 13 του άρθρου
25 του Ν.1828/1989 ανταποδοτικά τέλη και εισφορές, το κόμιστρο ανταποδοτικού χαρακτήρα της παρ. 1 του
άρθρου 83 και το πολιτιστικό τέλος της παρ. 5 του άρθρου 225 του Ν.3463/2006.»
Άρθρο 38
Συμβάσεις ορισμένου χρόνου, που καταρτίστηκαν ή ανανεώθηκαν άπαξ εντός της τρέχουσας σχολικής χρο−
νιάς 2014−2015 και αφορούσαν στην πρόσληψη προσωπικού για τη λειτουργία δημοτικών, βρεφονηπιακών και
παιδικών σταθμών, θεωρούνται νόμιμες και παρατείνονται αυτοδικαίως έως τη λήξη της τρέχουσας σχολικής
χρονιάς, στις 31.7.2015, εφόσον για την ανανέωσή τους, γνωμοδότησε θετικά η Επιτροπή του άρθρου 28, παρ.
4 του Ν.2190/1994.
Άρθρο 39
Αίρεται το αξιόποινο των πράξεων, που έλαβαν χώρα μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και παύουν
οριστικά οι ποινικές, πειθαρχικές διώξεις και παύει κάθε διαδικασία καταλογισμού σε βάρος αιρετών εκπροσώ−
πων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. και των υπαλλήλων των Υπηρεσι−
ών Δημοσιονομικού Ελέγχου, επί υποθέσεων σχετικών:
α. με μη άσκηση ένδικων μέσων επί υποθέσεων εργατικών διαφορών του προσωπικού των Ο.Τ.Α. και του
προσωπικού δημοτικών νομικών προσώπων (Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.) και β. με την παράταση ισχύος συμβάσεων
εργασίας ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου του εν λόγω προσωπικού.
Άρθρο 40
1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.δ.57/2007, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει προστίθενται τα
εξής:
«θ) έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
η) τον Υπεύθυνο Συντονιστή της ΜΟΤΕΚ (Μονάδας Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών) του ΕΚΔΔΑ.»
2. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 9 του Π.δ.57/2007 αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Το Συμβούλιο αποτελείται από εννέα μέλη που ορίζονται με τριετή θητεία από τον Υπουργό Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. Ως Πρόεδρος ορίζεται καθηγη−
τής Α.Ε.Ι. και ως μέλη οι Διευθυντές της Ε.Σ.Δ.Δ. και του IN.EΠ., τρία μέλη Δ.Ε.Π., ένας ειδικός επιστήμονας σε
θέματα δημόσιας διοίκησης, ένας ειδικός επιστήμονας σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων και ένας βοηθός Συ−
νήγορου του Πολίτη. Η αποζημίωση του Προέδρου, των μελών και του γραμματέα του Επιστημονικού Εκπαιδευ−
τικού Συμβουλίου ορίζεται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Οικονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατά παρέκκλιση των περιορισμών των κείμενων διατάξεων.
3. Το Συμβούλιο συνέρχεται τακτικώς τουλάχιστον τέσσερις φορές το έτος ύστερα από πρόσκληση του
Προέδρου του και εκτάκτως όταν το ζητήσει ο Πρόεδρος του Ε.Κ.Δ.Δ.Α..»
Άρθρο 41
1. α. Η παρ. 20 περίπτωση α΄ του άρθρου ένατου του Ν.4057/2012, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
«20.α. Για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού μόνιμου προσωπικού, προσωπικού με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και προσωπικού με θητεία, με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή
μίσθωσης έργου ή οποιασδήποτε άλλης μορφής στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 (Α΄
28) απαιτείται προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280), εξαιρουμένης της πρόσληψης έκτακτου προ−
σωπικού για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία και των υδρονομέων άρδευσης, καθώς και της πρόσληψης
προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας
ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο ή κατ’ εξαίρεση τους τρεις μήνες, μέσα σε
συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών στους φορείς της αυτοδιοίκησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206
παρ. 1 του Ν.3584/2007, όπως ισχύει. Για τις πιο πάνω κατηγορίες προσωπικού εφαρμόζονται οι διατάξεις των
άρθρων 209 και 211 του Ν.3584/2007, όπως ισχύουν. Από την προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 εξαιρείται
επίσης η πρόσληψη προσωπικού με διάρκεια σύμβασης έως οκτώ (8) μήνες για την αντιμετώπιση κατεπειγου−
σών αναγκών, σύμφωνα με τα άρθρα 20 του Ν.2190/1994 και 212 του Ν.3584/2007. Η ως άνω διαδικασία εφαρμό−
ζεται και στις περιπτώσεις των δικαστικών λειτουργών, του προσωπικού της παραγράφου 6 του άρθρου 16 του
Συντάγματος, καθώς και των έμμισθων δικηγόρων και νομικών συμβούλων.»
β. Η παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012 παραμένει σε ισχύ.
2. Η παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορι−
σμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε
συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Κατ’ εξαίρεση, η πρόσληψη προσωπικού της ανωτέρω κατηγορίας που
απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών γίνεται με σύμβαση εργασίας ορι−
σμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα
(12) μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκάμηνου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2738/1999
(Α΄ 180). Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμ−
βασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον
πίνακα των προσληπτέων κάθε φορά στο Α.Σ.Ε.Π., καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το
αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων
πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε
προσωπικό κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων, εφαρμόζεται η παρ. 15 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994,
όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.»
3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 109 του Ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση λύσης κοινωφελούς επιχείρησης ή  ΔΕΥΑ ή ανώνυμης εταιρείας ΟΤΑ, της οποίας ποσοστό
τουλάχιστον ίσο με το 90% του μετοχικού κεφαλαίου ανήκει στον οικείο ΟΤΑ, και ανάληψης των δραστηριο−
τήτων της από τον οικείο ΟΤΑ ή από Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου αυτού, το προσωπικό με σχέση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, μεταφέρεται στον αντίστοιχο φορέα, με την ίδια
σχέση εργασίας, ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.»
4.α. Η θητεία των μελών των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ) και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων,
τα οποία συγκροτούνται σε κάθε Περιφέρεια, για τη διετία 2015−2016, αρχίζει από την ημερομηνία ορισμού τους
και πάντως όχι πέραν της 31ης Ιουλίου 2015 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2016. Ειδικά, για την ανωτέρω συ−
γκρότηση, ο χρόνος εκλογής των αιρετών μελών, καθώς και τυχόν λεπτομέρειες για τη διαδικασία εκλογής τους,
καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία εκδίδεται εντός
ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
β. Η θητεία των μελών τυχόν υφιστάμενων, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, Συμβουλίων
Επιλογής Προϊσταμένων και Υπηρεσιακών Συμβουλίων στις Περιφέρειες λήγει αυτοδικαίως με τη συγκρότηση
των Συμβουλίων της παραγράφου 1α.
γ. Η θητεία των μελών των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των
Περιφερειών, η οποία έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014, παρατείνεται έως τη συγκρότηση των Συμβουλίων της
παραγράφου 1α.
δ. Το εδάφιο β΄ του άρθρου 250 του Ν.3852/2010 καταργείται.
ε. Πράξεις, εισηγήσεις και άλλα έγγραφα, τα οποία υπογράφονται από τους προϊσταμένους των οργανικών
μονάδων των Περιφερειών, οι οποίοι ορίστηκαν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 51 παρ. 1β του
Ν.3905/2010 (Α΄ 219), καθώς και επιδόματα ευθύνης, τα οποία καταβάλλονται σε αυτούς, μετά την 1.1.2012 και
έως την τοποθέτηση νέων προϊσταμένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, θεωρούνται, αντιστοίχως, ότι
έχουν υπογράφει και έχουν καταβληθεί νομίμως.
5. Στο άρθρο 1 παρ. 4 του Ν.4321/2015, η φράση «σύμφωνα με το Ν.1337/1983» διαγράφεται. Στο τέλος της
ίδιας παραγράφου προστίθεται η φράση «και εξετάζεται με ανάλογη εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 170 του
Ν.3463/2006, όπως ισχύει.»
Άρθρο 42
Όσοι αναγνωρίστηκαν δικαιούχοι δημοτικών ή κοινοτικών οικοπέδων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 249 του
Π.δ.410/1995 (Α΄ 231) και δεν έχουν εκπληρώσει, μέσα στην τασσόμενη, κατά τις διατάξεις του άρθρου 284
παρ. 3 (Α΄ 87), προθεσμία όλες τις υποχρεώσεις τους, μπορούν μετά από αιτιολογημένη απόφαση του δη−
μοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και εφόσον εξακολουθούν
να είναι κάτοχοι των ανωτέρω οικοπέδων αυτοί ή οι κληρονόμοι τους, να εκπληρώσουν όλες τις υποχρεώ−
σεις μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Άρθρο 43
1. OTA α΄ και β΄ βαθμού, οι οποίοι αδυνατούν να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους, μπορούν να
συνομολογούν δάνεια με αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελ−
λάδας και του εξωτερικού, με αποκλειστικό σκοπό τη χρηματοδότηση των χρεών τους, τα οποία προέρχονται
από πάσης φύσεως δαπάνες, χωρίς τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 264 του Ν.3852/2010 (Α΄ 87) και
της παρ. 7 του άρθρου 2 του Ν.4111/2013 (Α΄ 18).
2. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, μέσω του δεσμευμένου τομέα, μπορεί να χρηματοδοτεί τα δάνεια
της ανωτέρω παραγράφου, στο πλαίσιο των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.3965/2011 (Α΄ 113) και του
εδαφίου (iν) της παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.δ.169/2013 (Α΄272) πλην της παραγράφου 2 του άρθρου 5 αυτού. Οι
ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά χρηματοδότησης καθορίζονται κατά περίπτωση από
το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Άρθρο 44
1. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι διαγωνισμοί για το πρόγραμμα δακοκτονίας έχουν δημοσιευτεί αλλά
δεν έχουν ολοκληρωθεί έως την 10η Ιουνίου, ημερομηνία έναρξης των εργασιών δακοκτονίας, η Οικονομική
Επιτροπή της οικείας Περιφέρειας, μπορεί, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, να αναθέτει την εκτέλεση των
σχετικών υπηρεσιών στους προσωρινούς μειοδότες, έως την ολοκλήρωση των διαγωνισμών, με την υπογραφή
των οικείων συμβάσεων. Οι δαπάνες για την εκτέλεση των παρεχομένων υπηρεσιών από την έναρξη των ερ−
γασιών δακοκτονίας, μέχρι τη σύναψη της οικείας σύμβασης, μπορούν να εκκαθαριστούν και να πληρωθούν
νόμιμα, εφόσον ο οικείος Περιφερειάρχης: α) βεβαιώνει με σχετική πράξη του την εκτέλεση της υπηρεσίας και
β) το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύμφωνο με τους όρους και το περιεχόμενο της οικείας σύμβασης
ψεκασμών δακοκτονίας.
2. Δαπάνες ψεκασμών δακοκτονίας, που πραγματοποιήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2014, από την έναρξη
του προγράμματος δακοκτονίας μέχρι τη σύναψη της οικείας σύμβασης, μπορούν να εκκαθαριστούν και να
πληρωθούν νόμιμα σε βάρος των πιστώσεων των οικείων Περιφερειών τρέχοντος οικονομικού έτους, εφόσον
ο οικείος Περιφερειάρχης βεβαιώνει με σχετική πράξη του την εκτέλεση της υπηρεσίας και το ύψος της δα−
πάνης, η οποία πρέπει να είναι σύμφωνη με τους όρους και το περιεχόμενο της οικείας σύμβασης ψεκασμών
δακοκτονίας.
Άρθρο 45
Από την έναρξη ισχύος του Π.δ.164/2004 στην, κατά το άρθρο 11 παρ. 1 περίπτωση α΄ έως δ΄, συνολική χρονική
διάρκεια διαδοχικών συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων
προσμετράται κατά την κρίση του Α.Σ.Ε.Π. ως παράταση καθεμίας εξ αυτών, ο αποδεικνυόμενος χρόνος πραγ−
ματικής απασχόλησης, μετά τη λήξη κάθε σύμβασης και μέχρι την παράδοση των κάθε είδους πορισμάτων
εκτίμησης ζημιών και εγγράφων διοικητικού ελέγχου, που προβλέπονται από τη σύμβαση, ως επίσης και ο
διανυθείς χρόνος υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 4α του Ν.2538/1997, όπως αντικατα−
στάθηκαν από το άρθρο 4 με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.2732/1999, μη υπαγομένης της απασχόλησης
αυτής στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 περίπτωση α΄ του Π.δ.164/2004. Οι ενδιαφερόμενοι για την εφαρμογή
της παρούσας διάταξης υποβάλλουν αίτηση προς τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων εντός
αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως, τηρουμένης κατά τα λοιπά της διαδικασίας του άρθρου 11 του Π.δ.164/2004.
Άρθρο 46
To άρθρο 31 του Ν.3730/2008 (A΄ 262), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του Ν.4033/2011 (Α΄ 264), αντι−
καθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 31
Με την επιφύλαξη του άρθρου 193 του Ν.4001/2011 (Α΄ 179) η προθεσμία που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο
της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν.3581/2007 (Α΄ 140) και προβλέπει αποσπάσεις προσωπικού του ευρύτερου δη−
μόσιου τομέα, όπως αυτές αναφέρονται στην παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν.3429/2005 (Α΄ 314), στις οποίες το
Δημόσιο κατέχει αμέσως ή εμμέσως την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου, παρατείνεται μέχρι τις
31.12.2015.»
Άρθρο 47
Κατά την αληθή έννοια του άρθρου 30 του Ν.4223/2013 (Α΄287), όπως ισχύει, επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλων
ακόμη και αν έχουν δέσμευση παραμονής στην υπηρεσία τους, η οποία προκύπτει από οποιαδήποτε αντίθετη,
προγενέστερή της διάταξη.
Άρθρο 48
Η παρ. 14 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012 (Α΄85), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού
χαρακτήρα του άρθρου 205 του Ν.3584/2007 (Α΄ 143), καθώς και την έγκριση πρόσληψης ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά πρό−
σωπα ιδιωτικού δικαίου αυτών συμβασιούχων αμιγώς αμειβομένων από την καταβολή αντιτίμου και λοιπών
αντικαταβολών εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Οι ως άνω συμβάσεις εξαιρούνται της υποχρέωσης έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει,
καθώς και του περιορισμού της παρ. 3 του άρθρου 37 του Ν.3986/2011, όπως ισχύει κάθε φορά.
Με την παρούσα καταργείται κάθε άλλη σχετική διάταξη.»
Άρθρο 49
Η διάταξη του άρθρου 167 του Ν.4099/2012, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 23 του Ν.4151/2013, αναδια−
τυπώνεται ως εξής:
 «Για την καθαριότητα των κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών των Ν.Π.Δ.Δ., των
Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α., καθώς και τις κάθε είδους υπηρεσίες καθαριότητας των Ο.Τ.Α., μπορούν να παρατεί−
νονται μέχρι την 31.12.2015 οι υπάρχουσες συμβάσεις ή να επανασυνάπτονται με την ίδια ημερομηνία λήξης
ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου με ιδιώτες που απασχολούνται ή απασχολούνταν στον καθαρισμό των
εν λόγω κτιρίων και στις υπηρεσίες καθαριότητας με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, κατά παρέκκλιση κάθε
άλλης διάταξης.»
Άρθρο 50
Έναρξη ισχύος
Κατάργηση διατάξεων
1. Ο νόμος αυτός ισχύει από τη δημοσίευσή του, εκτός εάν υφίσταται διαφορετική πρόβλεψη σε ειδικότερες
διατάξεις του.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του
Ν.1943/1991 (Α΄ 50), καθώς και κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικά τα
ρυθμιζόμενα με τις διατάξεις του παρόντος θέματα.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 11 Μαΐου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
O ANTIΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 11 Μαΐου 2015
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004 *01000471105150028*

12 σχόλια:

 1. παρακαλω ασ απαντησει καποιος υπευθυνα:
  1.το έντυπο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΝΗΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ που θα συμπληρωσουμε για τα δικαιολογιτικα που θα στειλουμε, από πού το εκτυπώσατε; εγώ από την απόφαση Αρ. Φύλλου 3408
  18 Δεκεμβρίου 2014
  2.στην τελευταια σελιδα δηλωνουμε ΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΖΗΤΑΕΙ Ο ΑΣΕΠ Ή ΟΛΑ.
  Αν δεν φθανουν οι 10 γραμμες;
  3.θέλει γνησιο της υπογραφής ή απλά υπογραφή; 4.Στο σύνολο φύλλων τι δηλώνουμε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. όπως και στον οαεδ που πήρα τηλεφωνο, σιγα μην μου απαντησει κανεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Δεν νομίζω να τα στείλετε.
  Θα πρέπει να πάτε στον ΟΑΕΔ να τα καταθέσετε οι ίδιοι και να είστε και σίγουροι ότι δεν αφήσατε κάποια εκκρεμότητα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Έχει βγει ανακοινωση για την αποστολή δικαιολογιτικων και αν ναι από ποτέ μέχρι πότε ας με ενημέρωση κάποιος για την προκυρηξη με αριθμό φύλλου 3408 αναφερομαι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. μπαινεις στην πρωτη σελιδα του οαεδ καθε μια δυο μερες oaed.gr και ενημερωνεσαι κοπελια.

   Διαγραφή
 5. Δεν έχει βγει καμία ανακοίνωση ακόμη για την δική σας προκήρυξη σχετικά με την αποστολή δικαιολογητικών

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΞΕΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΠΟΤΕ ΠΕΡΙΠΟΥ ΘΑ ΒΓΟΥΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ Τ ΧΑΡΤΙΑ ΜΑΣ ??? ΚΑΙ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΤΗΛ. ΠΟΥ ΝΑ ΣΗΚΩΝΟΥΝ????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. μπαινεις στην αρχικη σελιδα του οαεδ καθε μια δυο μερες oaed.gr και ενημερωνεσαι.

   Διαγραφή
 7. ΝΑΙ ...ΜΠΑΙΝΩ ...ΑΠΛΑ ΕΧΟΥΝ ΒΓΕΙ Τ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΛ ΚΑΙΡΟ ΚΑΙ ΣΤΝ ΑΘΗΝΑ ΤΠΤ . ΚΑΙ ΔΝ ΣΗΚΩΝΟΥΝ Τ ΤΗΛ. ΣΤΝ ΟΑΕΔ ΑΛΙΜΟΥ ..... ΑΠΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΠΟΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΝ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ουτε και θα τα σηκωσουν. εχω μιλησει με παπαγιαννη απο κοντα και ειπε οτι δεν ειναι δυνατον να απαντουν σε χιλιαδες τηλεφωνηματα καθε μερα. μονο απο σελιδα οαεδ καθε παρασκευη ειπε.
   πως εχουν βγει σε αλλες περιοχες. δεν γινεται αυτο με τιποτε. κανεις λαθος.

   Διαγραφή
 8. ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΣ ΑΛΛΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΧΟΥΝ ΒΓΕΙ ΕΔΩ Κ 1 ΜΗΝΑ ...... ΔΝ ΞΕΡΩ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ..... ΞΕΡΕΙΣ ΑΝ ΚΟΝΤΕΥΟΥΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ?????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Δεν έχουν βγει σε καμία περιφέρεια ακόμη

  ΑπάντησηΔιαγραφή