Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2016

Και οι τρίτεκνες οικογένειες εντάσσονται, με πρόσθετη μοριοδότηση, στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2643/1998

Στους προστατευόμενους του Νόμου 2643/1998 θα ενταχθούν και οι τρίτεκνοι, σύμφωνα με ρύθμιση, που περιλαμβάνεται στο Παράλληλο Πρόγραμμα. Όπως αναφερόταν στην αιτιολογική Έκθεση, εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του
Ν. 2643/1998 «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις» οι τρίτεκνες οικογένειες. Κατ’ εφαρμογή των συνταγματικών επιταγών περί ενίσχυσης της οικογένειας και της δημογραφικής πολιτικής, παρέχεται ομοιόμορφη προστασία και στην κατηγορία των τρίτεκνων οικογενειών, τόσο διά της πρόβλεψης πρόσληψης αυτών σε φορείς του ιδιωτικού και ευρύτερου δημόσιου φορέα, όσο και δια της πρόβλεψης πρόσληψης ή διορισμού σε Δημόσιες Υπηρεσίες, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μέσω της μοριοδότησης των γονέων τριών τέκνων και ενός από τα τέκνα των τρίτεκνων οικογενειών.
Τι περιλαμβάνουν οι νέες ρυθμίσεις
Ακολουθούν οι νέες ρυθμίσεις:
1.Το εδάφιο α΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 2643/1998 (Α΄ 220), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στις διατάξεις του νόµου αυτού υπάγονται οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων:
α. Οι πολύτεκνοι γονείς µε τέσσερα (4) τέκνα και άνω, οι τρίτεκνοι γονείς, ένα από τα τέκνα πολύτεκνης οικογένειας, ένα από τα τέκνα τρίτεκνης οικογένειας και ο επιζών ή ο άγαµος γονέας τριών ανήλικων τέκνων.»
Μετά την παρ. 6 του άρθρου 4 του Ν. 2643/1998 (Α΄ 220) όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος ως εξής: «Ο αριθµός των µορίων για τους τρίτεκνους γονείς, µε βάση το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης καθορίζεται ως εξής: Για γονέα µε τρία τέκνα διακόσια (200) µόρια.
Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, προστίθενται πενήντα (50) επιπλέον µόρια για κάθε ανήλικο τέκνο. Στην περίπτωση, που ο ένας από τους συζύγους δεν εργάζεται, προστίθενται πενήντα (50) µόρια.»
Μετά την παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 2643/1998 (Α΄ 220), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος ως εξής: «Ο αριθµός των µορίων για τα τέκνα τρίτεκνης οικογένειας, µε βάση το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης, καθορίζεται ως εξής: Για τρίτεκνη οικογένεια εκατό (100) µόρια. Αν µεταξύ αυτών υπάρχουν ανήλικα τέκνα, προστίθενται πενήντα (50) επιπλέον µόρια για κάθε ανήλικο τέκνο.»

Πηγή: elliniki-gnomi.eu

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου