Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2014

ΒΓΗΚΕ Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ!!!!!!

Βγήκε η πολυπόθητη τελευταία κατανομή όλων των συναδέλφων στις κατηγορίες ΥΕ και ΔΕ  που είχαν πρόβλημα με τους ΟΤΑ Α΄και Β΄ Βαθμού. παρακάτω το ΦΕΚ της κατανομής












ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1605
18 Ιουνίου 2014
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/391/οικ.15042
Κατανομή επιτυχόντων από προστατευόμενους τουΝ. 2643/98 έτους 2014.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο του Ν. 3833/10 «Προστασία της εθνικής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομική κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/15−3−2010), όπως ισχύει.
2. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ.4573/1−3−2011 (ΦΕΚ 323/Β/1−3−2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4210/2013(ΦΕΚ 254/Α΄/2013) και της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/310/οικ. 34189/18−12−2013 (ΦΕΚ 3253/Β΄/2013) απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού και των λειτουργώντου Δημοσίου που διορίζεται ή προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009.
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανομής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την κατανομή, για το έτος 2014, από όλες τις κατηγορίες προστατευομένων του Ν. 2643/98, ως εξής:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ

 

1 ΘΑΝΑΣΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ

 

1 ΜΠΟΥΤΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ

 

1 ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

2 ΠΑΝΤΕΛΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ

3 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

4 ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

5 ΔΗΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

6 ΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΔΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ

7 ΚΟΥΡΝΕΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

8 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

9 ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΗΛΕΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

10 ΠΑΠΠΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

11 ΤΡΑΓΟΥΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

12 ΦΡΑΝΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

13 ΚΙΟΥΡΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

14 ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

15 ΚΟΥΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΟΜΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

16 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

17 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

18 ΤΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

19 ΦΟΥΡΜΟΥΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

20 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ  ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

21 ΚΑΛΗΣΠΕΡΑΚΗ  ΕΙΡΗΝΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

22 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

23 ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ


1 ΛΑΖΑΡΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

2 ΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

3 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΥΕ (ΚΛΑΔΟΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ή ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ)

4 ΚΡΑΜΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΤΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

5 ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΣΚΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

6 ΚΑΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

7 ΤΥΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ


1 ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

2 ΦΙΑΛΛΟΥ ΛΥΔΙΑ - ΑΪΛΙΗΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΕ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ -
ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ

3 ΚΑΝΤΟΥΝΑΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΔΕ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ


1 ΤΣΟΒΙΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΙΓ΄ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

2 ΚΑΡΑΠΟΥΡΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΙΟΥ 3Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ


1 ΝΤΑΛΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

2 ΦΙΑΜΕΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ


1 ΔΟΜΟΥΚΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΙΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

2 ΟΓΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 12Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ


1 ΖΗΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΔΕ3 ΤΕΧΝΙΚΟΥ

2 ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗ ΡΟΔΑΝΘΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

3 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

4 ΤΣΑΒΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ


1 ΠΑΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ


1 ΙΛΙΕΒΑ ΛΙΟΥΜΠΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

2 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

3 ΧΑΔΟΥΛΗ ΖΩΓΡΑΦΩ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ


1 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

2 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ


1 ΑΥΓΟΥΣΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ


1 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

2 ΚΟΥΜΕΡΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ


1 ΚΑΖΟΛΕΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

2 ΚΙΩΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ


1 ΑΛΕΓΙΖΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

2 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

3 ΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

4 ΚΟΝΤΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

5 ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

6 ΠΕΤΣΑΛΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

7 ΤΖΕΡΕΜΕ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

8 ΦΡΑΓΚΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ


1 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

2 ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

3 ΒΕΡΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

4 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

5 ΓΚΙΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

6 ΚΑΪΜΑΚΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

7 ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

8 ΚΑΡΤΣΑΓΚΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

9 ΚΟΡΔΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ)

10 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

11 ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

12 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

13 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

14 ΠΕΤΣΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

15 ΡΕΦΕΝΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

16 ΒΑΦΕΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ


1 ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΦΩΚΙΔΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ (ΕΔΡΑ ΙΤΕΑ) ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02016051806140012* ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

2 σχόλια:

 1. ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Καλή ερώτηση.
  Ουσιατικά πλέον δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτε και να περιμένετε την ημέρα που θα σας ειδοποιήσουν να πάτε να ορκειστείτε.
  Αν θέλετε όμως να μάθετε την διαδικασία που ακολουθείται μέχρι την ημέρα της ορκωμοσίας σας θα πρέπει να ενοχλείται συχνά πυκνά τον φορέα σας, το αντίστοιχο υπουργείο που υπάγεται, το υπουργείο οικονομικών (Γενικο Λογιστήριο του Κράτους), το Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τέλος το Εθνικό Τυπογραφείο.
  Ξεκινώντας λοιπόν ο καθένας από τον φορέα του, να ζητήσει πληροφορίες για το που βρίσκονται τα έγγραφα του διορισμού σας και ζητώντας ΠΑΝΤΑ αριθμό πρωτοκόλλου θα προχωράτε στο επόμενο.
  ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή