Τρίτη, 24 Ιουνίου 2014

Ψηφίστηκε η εκκρεμότητα των επιτυχόντων για την Εξωτερική Φρούρηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης


ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.
Από τα επίσημα Πρακτικά της Β ́, 18 Ιουνίου 2014,
Αριθ. Συνεδρίασης του Τμήματος ∆ιακοπής των Εργασιών,
∆ιεκπ. της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόμου:
Κύρωση της ∆ιεθνούς Σύμβασης για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική εξαφάνιση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις


Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η ∆ιεθνής Σύμβαση για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική εξαφάνιση που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) στη Νέα Υόρκη, στις 20 ∆εκεμβρίου 2006 και υπογράφηκε από την Ελλάδα την 1η Οκτωβρίου 2008, καθώς και το Πρακτικό ∆ιόρθωσης του πρωτοτύπου της Σύμβασης αυτής, το κείμενο των οποίων
σε πρωτότυπο, στην αγγλική γλώσσα ως προς τη Σύμβαση και στην αγγλική και γαλλική γλώσσα ως προς το Πρακτικό ∆ιόρθωσης, αμφοτέρων σε μετάφραση στην ελληνική, έχει ως εξής:

Άρθρο πέμπτο
1. To δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (Α ́ 309) αντικαθίσταται ως εξής: «Επίσης, η δήλωση αυτή υποβάλλεται κάθε χρόνο κα-
τά το διάστημα της θητείας, της άσκησης της δραστηριότητας ή της διατήρησης της ιδιότητας των υπόχρεων και για τρία (3) χρόνια μετά την απώλεια ή τη λήξη της και κατατίθεται το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.»
2. Η παρ. 9 του άρθρου 30 του ν. 4251/2014 (Α ́ 80) αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την εκδίκαση των κακουργημάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 1, εκτός από αυτό της περίπτωσης δ ́, καθώς και στο άρθρο 29, αρμόδιο είναι το Μονομελές Εφετείο και εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 308Α του Κώδικα Ποινικής ∆ικονομίας.»

3. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 3388/2005 (Α΄225), οι υποψήφιοι του κλάδου Εξωτερικής Φρούρησης, που επιλέχθηκαν από τον ΟΑΕ∆, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2643/1998 (Α΄220), και των οποίων εκκρεμεί ο διορισμός στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων, θα εκπαιδευθούν μαζί με τους υπαλλήλους που αναφέρονται στο άρθρο 81 του ν. 4172/2013 (Α ́ 167).


Άρθρο έκτο
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Σύμβασης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 39 παράγραφος 2 αυτής.

Αθήνα, 2014

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥO ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου