Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2012

Έτοιμη και η επιτροπή των Κυκλάδων

Όπως ανακοινώθηκε στην Εφημερίδα της κυβέρνησης (ΦΕΚ 39, από την κατηγορία Υ.Ο.Δ.Δ. -30/01/2012) από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, έχει συγκροτηθεί και η επιτροπή των Κυκλάδων.
Παρακάτω το κομάτι που αναφέρεται σε αυτό το θέμα. Ολόκληρο το ΦΕΚ το βρίσκεται εδώΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (2)
Αριθμ. 23328/Δ1.7663
Συγκρότηση πρωτοβάθμιων πενταμελών επιτροπών του Ν.2643/1998.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2643/1998 «Μέρι−
μνα για την απασχόληση ειδικών κατηγοριών και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
193
194 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.)
2. Τις διατάξεις του Π.Δ 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
3. Τις αριθμ. 192242/1998 (ΦΕΚ 1313/Β΄/31.12.1998), 10129/
1999 (ΦΕΚ 55/Β/29.1.1999) και 190660/1999 ΦΕΚ 451/Β΄/
26.4.1999) αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοι−
νωνικών Ασφαλίσεων «Σύσταση Πρωτοβάθμιων Πεντα−
μελών Επιτροπών του Ν. 2643/1998».
4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αλλά βαρύνει τον λογαριασμό εξόδων Διοίκησης του
κλάδου Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ.
5. Την αριθμ. 91255/11−3−2002 απόφαση «Επανασύσταση
Πρωτοβάθμιων Πενταμελών Επιτροπών του Ν. 2643/
1998», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
6. Το αριθμ. 14842/Δ1−4675/5.8.2011 εγγραφό μας προς
τους φορείς για την υπόδειξη εκπροσώπων.
7. Τις υποδείξεις των φορέων, αποφασίζουμε:
Συγκροτούνται οι προβλεπόμενες από τον Ν. 2643/1998
(όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα) πρωτοβάθμιες
πενταμελείς επιτροπές, ως εξής:
1. Κυκλάδες με έδρα τη Σύρο και χωρική αρμοδιότητα
την αντίστοιχη του Ν. Κυκλάδων
1. Μπίρη Αντωνία του Ιωάννου με ΑΔΤ Σ 639985, Προ−
ϊσταμένη της Δ/νσης Κοινωνικής Επιθεώρησης Κυκλά−
δων, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Σίσκο Αντώνιο
του Νικολάου με ΑΔΤ Μ 206184, Προϊστάμενο του Τμή−
ματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Σύρου.
2. Νούμτας Αριστείδης του Κοσμά με Α.Δ.Τ Ξ282546,
Προϊστάμενο του ΚΠΑ2 Πάρου, ως τακτικό μέλος, με
αναπληρώτρια την Μπαρζή Θεοδώρα του Βασιλείου,
με Α.Δ.Τ ΑΚ085914.
3. Δάσκου Φανή του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ ΑΕ947107,
ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Μανδηλαρά
Μαρίνα του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ ΑΕ444269, υπάλληλοι
του ΚΠΑ2 Νάξου
4. Ιωάννης Στεφάνου του Γεωργίου με Α.Δ.Τ Ν164380,
εκπρόσωπος του Σ.Ε.Β, με αναπληρωτή τον Αλέξανδρο
Καϊντά του Ηλία με Α.Δ.Τ Τ385831.
5. Αρμακόλας Γεώργιος του Μιχαήλ με Α.Δ.Τ Θ017196,
εκπρόσωπος της Α.Σ.Π.Ε, με αναπληρωτή τον Κοντό
Κωνσταντίνο του Κυριάκου με Α.Δ.Τ Ι896442.
ή Μονογιός Νικόλαος του Μανούσου με Α.Δ.Τ ΑΕ944556,
εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με
Αναπηρία, με αναπληρώτρια την Παναγιώτα Βασιλικού
του Ιωσήφ με Α.Δ.Τ Ξ033314.
Εφόσον συζητούνται κατά περίπτωση θέματα της
αντίστοιχης κατηγορίας.
Εισηγήτρια ορίζεται η Κουμπή Παγώνα του Ιωάννη, με
Α.Δ.Τ ΑΒ942225, με αναπληρώτρια, τη Ραγκούση Σοφία
του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ ΑΒ473716, υπάλληλοι του ΚΠΑ2
Ερμούπολης.
Γραμματέας ορίζεται ο Μαραγκός Αντώνης του Ισί−
δωρου, με Α.Δ.Τ ΑΒ305110, με αναπληρώτρια τη Χυτήρη
Αικατερίνη του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ ΑΕ943268, υπάλλη−
λοι του ΚΠΑ2 Ερμούπολης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου