Δευτέρα, 23 Απριλίου 2012

Ο επόμενος διορισμός του νόμου 2643 προέρχεται τώρα από την Κεντρική Μακεδονία

Η Ανδρονίκη Ζακατήρα από την κατηγορία ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας διορίζεται σύμφωνα με το παρακάτω ΦΕΚ όπου αναφέρονται τα εξής: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1293/21−03−2012 απόφαση του Προ−
έδρου του Ο.Λ.Α.Θ., που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κεί−
μενες διατάξεις, διορίζεται σε κενή οργανική θέση δο−
κίμου υπαλλήλου με εισαγωγικό βαθμό ΣΤ΄ του κλάδου
ΠΕ Διοικητικών − Οικονομικών του Οργανισμού Λαϊκών
Αγορών Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Α.Θ.), η Ζακατήρα Ανδρο−
νίκη του Ευστρατίου, που έχει τα νόμιμα προσόντα ως
πρόσωπο προστατευόμενο από το ν. 2643/1998 (ΦΕΚ Α΄
220/28.09.1998) (ΑΜΕΣΗ ΑΜΕΑ).
(Αριθμ. βεβ. Τμήματος Οικονομικής Δ/σης και Εσόδων
του Ο.Λ.Α.Θ. 1276/21.03.2012)
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα−
μικού Ελληνικού Δημοσίου 1171044241/21.03.2012).
(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Προσλήψεων Προσωπικού/Υπ.
Διοικητικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 644/
02.04.2012).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου